На основание чл. 124а, ал.1 от ЗУТ и 124б, ал. 1 от ЗУТ, Община Хасково СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица, че по вх. №94Х-2254-1/05.07.2019г. е издаденo Решение №45/31.01.2020г. на Общински съвет Хасково - одобрява задание и разрешава да се изработи проект за Подробен устройствен план – план за регулация за урегулиране на поземлени имоти 68692.118.2, 68692.118.11, 68692.118.14 и 68692.118.15 и план за улична регулация в поземлен имот 68692.118.172 по КК на с.Стамболийски, м.“Градините“, землище на с.Стамболийски, представляващи част от УПИ І, кв.23 по предходен регулационен план на с.Стамболийски, одобрен със Заповед №585/27.10.1928г.                                                   

          Проектът за ПУП се изработва с цел промяна предназначението на земеделските имоти 68692.118.2, 68692.118.11, 68692.118.14 и 68692.118.15, землище на с.Стамболийски в урбанизирана територия с предназначение „за жилищни нужди“ и промяна предназначението на част от поземлен имот 68692.118.172 с НТП „пасище“ за изграждане на улица и включването им в строителните граници на с.Стамболийски.

           Справка и допълнителна информация може да получите на тел. 038/603-362 и в стая №18 в сградата на Община Хасково на ул.“Михаил Минчев“ №3.