На основание чл. 124а, ал.1 от ЗУТ и 124б, ал. 1 от ЗУТ, Община Хасково СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица, че по вх. №94З-769-1/14.01.2020г. е издаденo Решение №47/31.01.2020г. на Общински съвет Хасково - одобрява задание и разрешава да се изработи проект за Подробен устройствен план –план за застрояване и при необходимост парцеларен план за техническата инфраструктура за поземлен имот 77195.4.8 по КК на гр. Хасково, м. „Къс чешме“, землище на гр. Хасково, с цел промяна предназначението на земята от земеделска в урбанизирана територия с предназначение „за склад за съхранение на селскостопанска техника и жилищни нужди“.

          Справка и допълнителна информация може да получите на тел. 038/603-362 и в стая №18 в сградата на Община Хасково на ул.“Михаил Минчев“ №3.