На основание чл. 124а, ал.1 от ЗУТ и 124б, ал. 1 от ЗУТ, Община Хасково СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица, че по вх. №94Х-1483-1/29.11.2019г. е издаденo Решение №46/31.01.2020г. на Общински съвет Хасково - одобрява задание и разрешава да се изработи проект за Подробен устройствен план по чл.110, ал.1, т.2 от ЗУТ – за улична регулация на кв.1052 и кв.1053 по регулационния план на гр. Хасково, ж.р. „Кенана“, при условията на чл.16а от ЗУТ с цел осигуряване на достъп до имоти №77195.704.236 и №77195.704.199 и между имоти №77195.704.514 и №77195.704.291 по КК на гр.Хасково.

          Справка и допълнителна информация може да получите на тел. 038/603-362 и в стая №18 в сградата на Община Хасково на ул.“Михаил Минчев“ №3.