На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, Община Хасково СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица, че по вх.№53 Е-18-2/24.01.2020г. е издадена Заповед №325/03.02.2019г. - за изработване на комплексен проект за инвестиционна инициатива за строеж: “Оптична кабелна мрежа Хасково 2019“

 Проектът да се изработи в части:

 1. Изменение на подробен устройствен план – за допълването му с план-схема за оптични кабелни мрежи по смисъла на чл.108, ал.2 от ЗУТ.

             2. Инвестиционен проект за строеж: Оптична кабелна мрежа – гр. Хасково 2019“

 Заповедта подлежи на обжалване по реда на чл.215 ал.1 от ЗУТ пред Административен съд Хасково.

Справка и допълнителна информация може да получите на тел. 038/603-362 и в стая №18 в сградата на Община Хасково на ул.“Михаил Минчев“ №3.