Община Хасково на основание чл. 129, ал. 2 от ЗУТ (Закона за устройство на територията) обявява на следните заинтересувани лица:

-  Петър Димитров Дялков – с последен известен административен адрес:гр. Хасково, ул. “*******“№ **, вх.*, ет.*, ап.*, като собственик на поземлен имот с идентификатор 77195.702.639,  гр. Хасково;

-  Иво Самуилов Илиев – с последен известен административен адрес: гр. Хасково, ул. “*******“№ **, като собственик на поземлен имот с идентификатор 77195.702.264 и на сграда с идентификатор 77195.702.264.2,  гр. Хасково;

-  Петя Светославова Георгиева – с последен известен административен адрес: гр. Хасково, ул. “*******“№ **, ет.*, ап.*, като собственик на поземлен имот с идентификатор 77195.702.262,  гр. Хасково;

-  Соня Димитрова Тодорова – с последен известен административен адрес: гр. Хасково, ул. “*******“№ ***, като съсобственик на сгради с идентификатори 77195.702.262.1 и 77195.702.262.2,  гр. Хасково;

-  Генади Димитров Тодоров – с последен известен административен адрес: гр. Хасково, ул. “*******“№ ***, като съсобственик на сгради с идентификатори 77195.702.262.1 и 77195.702.262.2,  гр. Хасково;

че със Заповед 2176/05.12.2019г. на Кмета на Община Хасково, е одобрен проект за подробен устройствен план – план за регулация и план за застрояване за поземлен имот с идентификатор 77195.702.638, кв. 1025, ж.р. „Кенана“, гр. Хасково.

Заповедта и проектът се намират в Дирекция АГСИ  на ул. “Михаил Минчев” № 3, ет. І-ви, стая № 18. Приемни дни – всеки ден  от 9.00 – 12.00 ч.

На основание чл. 215, ал. 1 и ал. 4 от ЗУТ заповедта може да се обжалва чрез Община Хасково пред Административен съд в 14-дневен срок от съобщаване й.