На основание чл. 128, ал. 3 във връзка с чл. 136, ал.1 от ЗУТ Ви  съобщаваме, че е изработен проект за изменение на подробен устройствен план – план за регулация на УПИ II139, УПИ III140, УПИ V477 и УПИ VII485, кв. 45, с. Тракиец, общ. Хасково.

            Проектът се намира в Дирекция АГСИ на ул. “Михаил Минчев” № 3, ет. І-ви, стая № 18. Приемни дни – всеки ден от 9.00 – 12.00 ч.

            На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ искания и възражения по проекта се правят в 14 - дневен срок от получаване на съобщението.