Списък на допуснатите потребители за ползване на социална услуга  „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания“  Проект  BG05M90P001-2.040-0006-C01 “Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания“ - гр. Хасково“ финансиран по ОП „Развитие на човешките ресурси 2014 - 2020г.“ по процедура BG05M90P001-2.040 “Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания - Компонент 2“

 

 

No   Имена на кандидат-потребителя Допуснат да ползва услугата
1 Небибе Мехмед ДА
2 Иван Иванов ДА
3 Радка Иванова ДА
4 Атанас Колев ДА
5 Гина Савова ДА
6 Ангелина Матева ДА
7 Никола Матев ДА
8 Лата Тодорова ДА
9 Господинка Грозева ДА
10 Радка Славчева ДА
11 Магдалена Илчева ДА
12 Ради Радев ДА
13 Танка Дякова ДА
14 Тонка Панделиева ДА
15 Николина Ангелова ДА
16 Савка Янева ДА
17 Тонка Митева ДА
18 Марудка Христозова ДА
19 Йорданка Апостолова ДА
20 Мустафа Ферзи ДА
21 Кадрие Ферзи ДА
22 Йорданка Иванова ДА
23 Рувейда Джебир ДА
24 Севдие Расим ДА
25 Нанко Митев ДА
26 Пенка Пасева ДА
27 Желянка Петрова ДА
28 Доба Петрова ДА
29 Петър Петров ДА
30 Марийка Пеева ДА
31 Радка Стоянова Кандидат- потребителят отказва услугата
32 Марийка Оханян Кандидат- потребителят отказва услугата
33 Фатме Хаджиева Кандидат- потребителят отказва услугата
34 Насъф Халил Кандидат- потребителят отказва услугата
35 Джафер Мюмюнов Кандидат- потребителят отказва услугата
36 Исман Али Кандидат- потребителят отказва услугата
37 Мария Митева Кандидат- потребителят отказва услугата
38 Минка Латева Няма показания за включване в услугата
39 Хасибе Ахмед Кадидат-потребителят е класиран в списък на чакащи
40 Бончо Ванчев Настъпила смърт

 

Върни се в началото на страницата