П О К А Н А

 

На основание чл.84, ал.6 от Закона за публичните финанси и чл.29, ал.3 от Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Хасково, Кметът на Община Хасково кани жителите на Община Хасково, представителите на бизнеса, представителите на средствата за масово осведомяване, ръководителите на бюджетни звена, на граждански сдружения, неправителствени организации и други заинтересовани лица, да се включат в обсъждането на проектобюджета на Община Хасково за 2020 г.

 

Обсъждането ще се проведе на 16 януари 2020 г. /четвъртък/ от 17.30 ч. в зала “Хасково”.

    Дневен ред на обсъждането:

    1.Представяне на проекта за общински бюджет за 2020 г.

    2.Становища, мнения и предложения от страна на местната общност.

   3.Изготвяне на протокол, неразделна част от проекта за бюджет и представянето му за разглеждане на заседанията на комисиите към Общинския съвет Хасково.

 

Мнения, препоръки и становища по темата за обсъждане може да се изпращат на електронната поща на Община Хасково - kmet@haskovo.bg, както и в деловодството на общината.

 

 

СТАНИСЛАВ ДЕЧЕВ

КМЕТ НА ОБЩИНА ХАСКОВО

Върни се в началото на страницата