ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР

 

Днес, 19 декември 2019 г. (четвъртък), в офиса на Областен информационен център – Хасково, се проведе работна среща с представители на местни, регионални и национални медии, на която беше представена информация за дейността на ОИЦ – Хасково през 2019 г. и  планираните събития по проекта през 2020г, както и предстоящите процедури по Оперативните програми, съгласно Индикативните годишни работни програми за 2020 г.

Информацията, която беше предоставена на медиите, бе за проведените информационни срещи в област Хасково, тематично и хронологично. Дадени им бяха разяснения по кои Оперативни програми има най-голям интерес от страна на бенфициентите. На проведените 14 публични информационни събития във всички общини на област Хасково бяха представени отворените към дадения момент процедури по Оперативните програми, програмите за териториално сътрудничество с Гърция и Турция, т.нар. „Норвежки механизъм“ и програмата на Европейското икономическо пространство, „Еразъм+“ и др. европейски и национални донорски програми. На тях са присъствали представители на местната власт, културни и образователни институции, НПО, представители на МСП, земеделски производители, граждани.

Близо 480 потенциални и настоящи бенефициенти са получили пълна и актуална информация от експертите на ОИЦ – Хасково през изминаващата 2019 г. Част от тях са посетили офиса на място или са задали своите въпроси по телефон или имейл.

            През 2019 г. Националната инициатива на мрежата от 27 Областни информационни центрове бе на тема „Имам бизнес идея“ и предвиждаше  провеждането на онлайн конкурс за видео-клип.

            На медиите беше предоставена информация с акценти по Индикативните годишни програми за 2020 г., както и планираните информационни събития на ОИЦ -  Хасково. Дадена им беше информация, че експертите от Националната мрежа на ОИЦ имат нови отговорности във връзка с проверка в Информационната система за управление и наблюдение (ИСУН) на въведените от МИГ и МИРГ процедури за кандидатстване.