ОБЯВА ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка но въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп. ДВ, бр. 3/2018 г.)

СЪОБЩАВА

На засегнатото население, че има инвестиционно предложение  за изпълнението на проект „Развъждане,отглеждане и угояване на риба в язовир/водоем/-имот №000090,в землището на село Конуш,община Хасково,обл.Хасково

Възложител: ЕТ“Радослав-2007-Данчо Минчев,адрес: ул.“Хайдут Велко“№8,гр.Хасково

Писмени становища и мнения се приемат в срок от 14 дни, след датата на публикуване на обявата на следните адреси:

РИОСВ – Хасково на адрес: гр. Хасково, ул.“Добруджа“ №  14;

Община Хасково на адрес: гр. Хасково, ул.“Михаил Минчев“ №  3;

 

Дата за публикуване на обявата: 03.12.2019 год.