ПОКАНА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ЦЕРЕМОНИЯ "ПЪРВА КОПКА" ПО ПРОЕКТ " СЪЗДАВАНЕ НА ПОДХОДЯЩИ  УСЛОВИЯ ЗА ПОДКРЕПА В ОБЩНОСТТА, ЧРЕЗ ИЗГРАЖДАНЕ НА ЦЕНТЪР ЗА ГРИЖА ЗА ЛИЦА С ПСИХИЧНИ РАЗСТРОЙСТВА В ГРАД ХАСКОВО", ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА "РЕГИОНИ В РАСТЕЖ" 2014-2020

 

 

ДО ПРЕДСТАВИТЕЛИТЕ НА МЕДИИ
ДО ЖИТЕЛИТЕ НА ОБЩИНА ХАСКВО
ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ СТРАНИ

 

Уважаеми дами и господа,

 

Имаме удоволствието да Ви поканим на церемония "Първа копка" за стартиране на строително-монтажните работи на обект Център за грижа за лица с психични разстройства, по проект " Създаване на подходящи условия за подкрепа в общността, чрез изграждане на Център за грижа за лица с психични разстройства в Град Хасково. " по Оперативна програма "Региони в растеж" 2014-2020, която ще се проведе на 02.12.2019г. /понеделник/ от 11.00 ч. в гр. Хасково, кв. Болярово, ул. "Болярска" №2  /до Центъра за психично здраве/.

Проектът се изпълнява по Оперативна програма "Региони в растеж" 2014-2020г., Приоритетна оc 5 " Регионална социална инфраструктура",

Процедура: BG16RFOP001-5.002 " Подкрепа за деинституционализация на социалните услуги за възрастни и хора с увреждания".

 

Вашето присъствие е важно за нас!

 

 

                                                                                                                                                                                                          

Този документ е създаден в рамките на проект „Създаване на подходящи условия за подкрепа в общността,чрез изграждане на Център за грижа за лица с психични разстройства в град Хасково”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в  растеж” 2014-2020г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Хасково и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020