СЪОБЩЕНИЕ

 

ОБЩИНА ХАСКОВО

УДЪЛЖАВА СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ ЗА

ПОДБОР ЗА НАЕМАНЕ НА СПЕЦИАЛИСТИ

по  Проект "Подай ръка на нашите деца", финансиран по

ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, приоритетни оси „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване“, процедура BG05M9OP001-2.019 „Продължаваща подкрепа за деинституционализация на децата и младежите – ЕТАП 2 – предоставянето на социални и интегрирани здравно-социални услуги за деца и семейства - КОМПОНЕНТ 1“

 

Във връзка с изпълнението на  Проект "Подай ръка на нашите деца", финансиран по ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, приоритетни оси „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване“, процедура BG05M9OP001-2.019 „Продължаваща подкрепа за деинституционализация на децата и младежите – ЕТАП 2 – предоставянето на социални и интегрирани здравно-социални услуги за деца и семейства - КОМПОНЕНТ 1“, Община Хасково обявява следните работни места: 

 

Длъжности свързани с функционирането и управлението на услугите в  "Преходно жилище за деца от 15 до 18 годишна възраст".

 • Управител – 1 бр.
 • Социален работник – 1 бр.
 • Трудотерапевт  – 3бр.

 

Длъжности свързани с предоставянето на услугите в „Дневен център за подкрепа на деца с увреждания и техните семейства“.

 • Управител – 1бр.
 • Социален работник – 4бр.
 • Педагог – 2бр.
 • Психолог – 3бр.
 • Логопед – 2 бр.
 • Специален педагог – 1 бр.
 • Сурдопедагог – 1 бр.
 • Рехабилитатор/Кинезитерапевт – 2бр
 • Трудотерапевт – 2 бр.
 • Медицинска сестра – 1 бр.
 • Детегледачи – 6 бр.
 • Хигиенисти – 6 бр.
 • Шофьор/снабдител – 1 бр.
 • Шофьор/поддръжка – 1 бр.
 • Технически сътрудник – 1 бр.

 

Документи се подават лично или чрез пълномощник на следния адрес: гр.Хасково, пл. „Общински“ №1, ет. 3, стая 309, всеки работен ден от 9:00 до 12:00 часа и от 13:00 до 17:00 часа.

Краен срок за подаване на документите: до 17:.00 часа на 06.12.2019 г.