ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР

 

На 21.11.2019 г. (четвъртък), Областен информационен център – гр. Хасково проведе публично информационно събитие за представяне на процедура „Споделена визия за екологичната мрежа НАТУРА 2000 в България“ и процедура „Изготвяне/актуализиране на планове за действие за видове“ по ОП „Околна среда“. Срещата се проведе в офиса на ОИЦ – Хасково и бе насочена към представители на местната власт, юридически лица с нестопанска цел, структури на МЗХГ, структури на МОСВ, научни институти от област Хасково, с цел предоставяне на информация на заинтересованите страни за налични възможности за финансиране на проектни предложения, финансирани от ЕСИФ.