СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ ПОТРЕБИТЕЛИ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА СОЦИАЛНА УСЛУГА  „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания“  Проект  BG05M90P001-2.040-0006-C01 “Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания“ - гр. Хасково“ финансиран по ОП „Развитие на човешките ресурси 2014 - 2020г.“ по процедура BG05M90P001-2.040 “Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания - Компонент 2“

No  Имена на кандидат-потребителяДопуснат да ползва услугата

 

1Атанаска Карева       ДА

2Тода Топкарова   ДА

3Тодор Христов     ДА

4Пеню Петров        ДА

5Петкана Панайотова ДА

6Денка Колева             ДА

7Кера Калоянова         ДА

8Мария Запрянова      НЕ  - Кандидат-  потребителят е класиран в листа на чакащи      

   

   

Съгласувал:Росица Ангелова

Ръководител Проект

изготвил: 

Галина Георгиева

Координатор проект