Община Хасково стартира мобилни здравно-социални услуги по проект  “Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания“

Община Хасково стартира мобилни здравно-социални услуги по проект  “Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания“ - гр. Хасково

 

   От 08.11.2019 г. успешно стартира предоставянето на мобилни интегрирани здравно-социални услуги по проект BG05M90P001-2.040-0006-C01 “Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания“ - гр. Хасково“ финансиран по ОП „Развитие на човешките ресурси 2014 - 2020г.“.

    За реализиране на дейностите по проекта и след успешно преминало 5 дневно обучение са назначени- 2 лица на длъжност „Домашен помощник“, 6 лица медицински специалисти, четирима социални работника, управител и координатор на услугата.За предоставяне на психологическа подкрепа от 01.11.2019 г. са назначени две лица на 4 часов работен ден на длъжност „Психолог“.

        Специалистите по проекта ще предоставят патронажни грижи на 177 лица за периода на стартиране на услугата (12 месеца). Целева група по проекта са възрастни хора над 65 г. с ограничения или в невъзможност за самообслужване и лица над 18 г. с увреждания и техните семейства. Особен акцент е предоставянето на тези услуги за жителите на малките, отдалечени и труднодостъпни населени места на територията на Община Хасково.

Патронажна грижа се предоставя в  гр. Хасково и населените места в общината, а потребителите получават здраво-социални услуги до 2 часа на ден. Потребителите на услугите не заплащат потребителска такса за предоставяните грижи.

Върни се в началото на страницата