ОБЩИНА ХАСКОВО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ“

2014-2020 ПРОЕКТ BG05М90З001-2.040-0107-С01

„ Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в Община Хасково “

 

ОБЯВЛЕНИЕ

 

Във връзка със изпълнение на дейностите по проект BG05M9OP001-2.040- 0107- С01 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в община Хасково“ финансиран от Европейския социален фонд чрез ОПРЧР 2014-2020г., Община Хасково обявява прием на документи за кандидат- потребители на услугата. Целева група по проекта могат да бъдат възрастни хора над 65 г. с ограничения или в невъзможност за самообслужване и лица над 18 г. с увреждания и техните семейства.

Заявления ще се приемат от 08.10.2019г. площад Общински №1 в Центъра за административно обслужване, всеки работен ден от 8.30 - 17.00ч. Необходими документи за кандидат-потребители на услугата:


1. Заявление по образец;
2. Документ за самоличност (за справка),
3. Експертно решение на ТЕЛК/ НЕЛК (копие);
4. Медицински протокол на ЛКК (копие),
5. Други медицински документи - актуална епикриза и др. (копие).


Заявления за кандидастване по проекта ще бъдат предоставени на интернет адреса на Община Хасково www.haskovo.bg, както и в Центъра за административно обслужване, находящ се на пл. Общински № 1.
За допълнителна информация, въпроси и запитвания, кандидатите могат да се обръщат към Росица Ангелова - Ръководител на проекта, на тел: 038/603 428.

Прикачени файлове

Върни се в началото на страницата