З  А  П  О  В  Е  Д

№ T- 198

гр. Хасково 11.09.2019г.

 

        На основание чл.60, ал.1; чл.79 и чл.80, ал.1 от Наредбата за управление и разпореждане с общинска собственост на Общински съвет – Хасково и Решение № 826/25.01.2019г. на Общински съвет – Хасково

 

О Б Я В Я В А М:

 

        Публичен търг с тайно наддаване за учредяване право на строеж за изграждане на обект: „Гараж №7“ със ЗП 21 кв.м. (с размери 3,5/6 м.) в поземлен имот с идентификатор 77195.710.31 по КККР на гр. Хасково (ж.к. „Орфей“).

        Определям начална тръжна цена в размер на 1 130,00 лева (хиляда сто и тридесет лева) без ДДС.

        Участниците да внесат депозит в размер на 50% от първоначално обявената тръжна цена по банкова сметка IBAN: BG 08 RZBB 9155 3320 0001 10 и BIC код: RZBBBGSF при “Райфайзенбанк” ЕАД Хасково, такса за участие и такса за закупуване на тръжна документация в размер на 150,00 лева по банкова сметка IBAN:BG 05 RZBB 9155 8420 0001 07 и BIC код: RZBBBGSF при “Райфайзенбанк”  ЕАД Хасково, код 448090.       

             

       Утвърждавам тръжна документация и проекто-договор.

       Тръжна документация се получава от стая №419, след предварително заплатена такса.

       За всеки обект се закупува отделна тръжна документация.

       Дати за оглед на обекта: всеки ден от 14.00 до 17.00 часа след направена заявка в Д-я „ИСДУОС“.

      Предложенията за участие в публичният търг с тайно наддаване се подават в “Деловодството” на Община Хасково в запечатан непрозрачен плик, върху който се отбелязва: номера на настоящата заповед, името на кандидата участник в търга и точното наименование на обекта, до 12.00 часа на 30.09.201 .

      Пликовете с наддавателните (ценовите) предложения са част от общият плик с изисквани документи. В ценовото предложение, поставено в плик се вписват наименованието на обекта на търга, предлаганата цена (цифром и словом), името на участника или името на упълномощеното лице, подписани и подпечатани.

           Към момента на подаване на офертата се представя и копие на документ, доказващ внасянето на определения депозит. Публичният търг с тайно наддаване ще се проведе на 30.09.2019г. от 14.00 часа в заседателната зала на Община Хасково.

 

          Спечелилият търга заплаща:

- достигната на търга цена на ОПС в полза на Община Хасково;

- 3 % режийни разноски, съгласно чл.46, ал.2 от НУРОС на Общински съвет - Хасково, в полза на Община Хасково;

- 2,6 % данък придобиване, съгласно чл.6, ал.2 от Наредбата за определяне на местните данъци в община Хасково;

- 20 % ДДС върху стойността на режийните разноски, данък придобиване и нотариалната такса за вписване съгласно ЗДДС и ППЗДДС, в полза на Община Хасково.

  

 Препис от заповедта да се постави на видно място в сградата на Общинска администрация гр. Хасково, достъпна за всички лица.

 

 

ДОБРИ БЕЛИВАНОВ  

Кмет на  Община Хасково