ПОЛУЧАВАНЕ НА ИЗБОРНИТЕ МАТЕРИАЛИ ОТ СИК

Получаването на изборните материали от секционните избирателни комисии на 3 април (събота) ще бъде съобразено с графика за доставка на машините.

Всеки председател на СИК ще бъде уведомен по телефона за часа, в който следва да получи материалите заедно други членове на комисията.

 


 

Мерки за подпомагане гласуването на избиратели с увредено зрение, увреден слух, затруднения в придвижването или с друго увреждане в изборите за народни представители на 4 април 2021 г.

1.    Във връзка с чл. 10, ал. 1 от ИК за секция за гласуване на лица с увредено зрение и затруднения в придвижването е определена избирателна секция № 293400079 (Клуб на инвалидите с физически увреждания), с адрес бул. ”България” № 164, която е снабдена със специална рампа за достъп до помещението.

2.    За целия изборен ден е осигурен един микробус с падащ борд  за  транспортирането на избиратели с увредено зрение или слух, затруднения в придвижването или с друго увреждане до избрана от тях секция.

3.    Заявките от нуждаещите се да използват този транспорт, ще се приемат от дежурни на тел: 038 590 164 и 0877 928 954 от 07:00 ч. до 19:00 ч. в деня на изборите 04.04.2021 г.

4.    Пред сградата, в която се помещава секция № 293400079, ще бъдат осигурени три паркоместа - две за автомобили и едно за инвалидни колички.

 

Съгласно Изборния Кодекс и решение на ЦИК № 2148-НС от 01.03.21 г., хората с увреждания могат да упражнят правото си на глас по следните начини:

в секцията по постоянен или настоящ адрес, в избирателния списък на която са вписани;

да гласуват в секция, специално оборудвана за гласуване на лица с увредено зрение и затруднения в придвижването – чл. 235, ал. 1 във връзка с чл. 10, ал. 1 ИК;

да гласуват в избрана от тях подходяща секция – чл. 235, ал. 3 ИК;

(Избраната от избирателя секция за упражняването на правото му на глас може да не съвпада с постоянния или настоящия му адрес и да е в населено място, различно от неговата адресна регистрация. Достатъчно е СИК да се увери, че това е избирател, попадащ в категорията на лицата с увредено зрение или затруднение в придвижването. Преценката за това дали секцията е подходяща е на самия избирател, а не на СИК)

да гласуват с придружител – чл. 236 ИК;

да гласуват с подвижна избирателна кутия, когато не могат да упражнят правото си на глас в изборно помещение - чл. 37 ИК (Решение № 2117-НС от 22 февруари 2021 г. на ЦИК);

да се ползват от предвидените в чл. 234 ИК мерки, позволяващи им да гласуват в изборния ден.

 


 

Избиратели с постоянен, съответно настоящ адрес (в случаите, когато са подали заявление и са били вписани в избирателния списък по настоящ адрес) на територията на община Хасково, които към 4 април 2021 г. са поставени под задължителна карантина или задължителна изолация съгласно Закона за здравето и не могат да упражнят избирателното си право в изборно помещение, но желаят да гласува с подвижна избирателна кутия, заявяват желанието си в писмена форма чрез заявление по образец (Приложение № 1).


Подвижна секционна избирателна комисия се назначава, когато не по-малко от 10 избиратели са заявили желание да гласуват с подвижна избирателна кутия.

 

Срокът за подаване на заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия е от 24.03.2021 г. до 31.03.2021 г. (включително).

 

Заявлението се подават по един от следните начини:

  1. на място в Центъра за административно обслужване с адрес: пл. "Общински" № 1, гр. Хасково:
  • саморъчно подписано от избирателя и подадено от пълномощник с пълномощно в свободен текст;
  • подписано и подадено от пълномощник с пълномощно в свободен текст.
  1. чрез лицензиран пощенски оператор на адрес: пл. "Общински" № 1, гр. Хасково;
  2. на факс: (038) 664 110;
  3. на електронна поща без да се изисква квалифициран електронен подпис: graon@haskovo.bggraon_dd@haskovo.bg;
  4. чрез Системата за сигурно електронно връчване без да се изисква квалифициран електронен подпис: https://edelivery.egov.bg/;
  5. чрез Единен модел за заявяване, заплащане и предоставяне на електронни административни услуги без да се изисква квалифициран електронен подпис: 910007 Образуване на секции за гласуване на избиратели, поставени под задължителна карантина или задължителна изолация, с подвижна избирателна кутия

 

Към заявлението за гласуване не се прилагат документи, освен цитираните пълномощни.

Заявителят се уведомява за включването му в избирателния списък за гласуване чрез подвижна избирателна кутия по телефон или чрез електронната поща, посочени в заявлението му.

Избирателите, поставени под задължителна карантина или изолация съгласно Закона за здравето, заявили желание да гласуват с подвижна избирателна кутия, гласуват в отделни секции за гласуване с подвижна избирателна кутия, от тези, предназначени за избиратели с трайни увреждания

 


 

Гражданите могат да проверят в коя избирателна секция гласувават чрез:

SMS

- Изпраща се SMS на номер 18429. (за трите мобилни оператора А1, Теленор и Виваком, цената на SMS e 0,25 стотинки без ДДС). В текста на SMS се изписват единствено десетте цифри на ЕГН. Системата връща SMS с номера и адреса на избирателната секция за въведения ЕГН.

Стационарен или мобилен телефон

- Избира се 0800 1 4726 ("0800 1 GRAO"). - безплатен за цялата страна.

- Телефон 038 603 399 - за справка в общинска администрация - Хасково.

 

Също така проверка може да се направи и чрез сайта на http://www.grao.bg/elections/

 

Справка по ЕГН
Справка по Адрес

 


 

ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК /всички секции без секция №129/
ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК /секция №129/
СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА

 


 

Избирател с трайни увреждания, които не му позволяват да упражни избирателното си право в изборно помещение, но желае да гласува с подвижна избирателна кутия, заявява желанието си в писмена форма чрез заявление по образец (Приложение № 14-НС), подписано саморъчно и подадено от упълномощено лице или изпратено по пощата, по факс или в електронна форма, когато постоянният адрес е в община Хасково. Прилага се копие от документ на ТЕЛК/НЕЛК. Когато само настоящият адрес е в община Хасково, е необходимо да се направи и искане за гласуване по настоящ адрес (Приложение № 12-НС).
Подвижна секционна избирателна комисия се назначава, когато не по-малко от 10 избиратели са заявили желание да гласуват с подвижна избирателна кутия. Срокът за подаване на заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия е до 20.03.2021 г. (събота).

Ако бъде назначена подвижна избирателна комисия на 24.03.2021г. избирателите, които са пропуснали да подадат заявление (Приложение №14-НС)  могат да го направят в срок до 29.03.2021 г.

Заявленията се подават по един от следните начини:

- на място в Центъра за административно обслужване с адрес: пл. "Общински" № 1, гр. Хасково;

- чрез лицензиран пощенски оператор на адрес: пл. "Общински" № 1, гр. Хасково;

- на факс: (038) 664 110

- на електронна поща: graon@haskovo.bggraon_dd@haskovo.bg;

- чрез Системата за сигурно електронно връчване : https://edelivery.egov.bg/

- чрез Единен модел за заявяване, заплащане и предоставяне на електронни административни услуги: 910002 Гласуване с подвижна избирателна кутия (по чл.37, ал.1 и 2 от Изборния   кодекс) - вписване в избирателните списъци

 

добавен на: документ:
11.02.2021 г. Заповед на Кмета на Община Хасково за образуване на избирателни секции
16.02.2021 г. Заповед на Кмета на Община Хасково за определяне на местата за обявяване на избирателните списъци
23.02.2021 г. ЗАЯВЛЕНИЕ за гласуване с подвижна избирателна кутия
23,02,2021 г. ЗАЯВЛЕНИЕ за вписване в избирателния списък по настоящ адрес
26.02.2021 г. Заповед на Кмета на Община Хасково за агитационните материали
22.03.2021 г. Заповед за образуване на секция за гласуване с подвижна избирателна кутия
01.04.2021 г. Заповед за образуване на секция за гласуване с подвижна избирателна кутия за избиратели поставени под задължителна карантина или задължителна изолация

 

Върни се в началото на страницата