П О К А Н А

 

На основание чл.4, т.7  и чл. 15 от Закона за общинския дълг и Наредбата за цялостната организация за поемането, обслужването, и управлението на общинския дълг на община Хасково, кметът на община Хасково кани жителите на община Хасково, представителите на бизнеса, представителите на средствата за масово осведомяване, ръководителите на бюджетни звена, на граждански сдружения, неправителствени организации и други заинтересовани лица, да се включат в публично обсъждане на предложение за поемане на общински дълг чрез финансови инструменти от финансовия посредник ДЗЗД „Фонд за устойчиви градове“. Проектите, част от Интегрирания план за градско възстановяване и развитие, за които ще бъде използвано финансирането, са:

  • „Реконструкция и модернизация на спортна зала „Дружба“ на стойност 5 818 124.16 лв.
  • „Спортен комплекс „Младост“ на стойност 4 590 952.00 лв.

Обсъждането ще се проведе на 30 май 2019 г. /четвъртък/ от 17.30 ч. в зала “Хасково”.

Мнения, препоръки и становища по темата за обсъждане може да се изпращат на електронната поща на Община Хасково - www.haskovo.bg, както и в деловодството на общината.