Проект „Актуализиране на Програма за качеството на атмосферния въздух на община Хасково“

На 09.04.2019 г. г-н Беливанов, кмет на Община Хасково подписа договор за безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма Околна Среда 2014-2020 година за изпълнение на  проект „Актуализиране на Програма за качеството на атмосферния въздух на община Хасково“. Проекта предвижда Актуализация на Програма за КАВ за периода 2021-2025, която да адресира основните източници на замърсяване на атмосферния въздух на територията на общината и маркира адекватни към местните условия мерки за тяхното подобряване. Целта на програмата е да се достигне качество на атмосферния въздух в Хасково съответстващо на нормативните изисквания в областта, защитавайки здравето на населението и опазвайки околната среда.  Към настоящия момент Община Хасково изпълнява програма за качеството на атмосферния въздух, която приключва през 2020 година. Актуализирането на програмата за КАВ на Община Хасково е основано на ангажименти, произтичащи от националното законодателство, което транспонира изцяло Директива 2008/50/ЕО на Европейския Парламент и на Съвета относно качеството на атмосферния въздух и за по-чист въздух за Европа (Директива 2008/50/ЕО.

Фактическото изпълнение на ДБФП №BG16M1OP002-5.002-0015-C01 стартирана 24.04.2019 година със срок на изпълнение 23 месеца  до 24.03.2021 година.

 

Общата стойност на проекта е 197 101, 44 лева.

Финансиране от ЕС, Кохезионен фонд е 167 536, 22 лева.

Национално финансиране 29 565, 22 лева

                                                                                                                      

Върни се в началото на страницата