На 21.03.2019 г. от 11:00 ч. в Актовата зала в Корпус 2 - Общежитие на ПГДС „Цар Иван Асен ІІ“ ще се проведе пресконференция по повод приключване на проект № BG16RFOP001-3.002-0013-C01 „Създаване на условия за качествено професионално образование чрез подобряване на сградния фонд и материалната база на ПГДС „Цар Иван Асен ІІ“, гр. Хасково по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020, Приоритетна ос: Регионална образователна инфраструктура, по процедура: Подкрепа за професионалните училища в Република България.

     Обща стойност на проекта е 1 399 199,64 лв.

ЕФРР - 1 189 319,69 лв.

Национално финансиране - 209 879,95 лв.

     Приключилите строителни дейности обхващат реконструкция/ обновяване/ въвеждане на мерки за енергийна ефективност и газифициране в сградите на ПГДС „Цар Иван Асен ІІ, гр.Хасково“ - Работилница по дървообработване, намираща се на ул. „Ст. Стамболов“ № 2, и Корпус 2 - Общежитие, находящ се на ул. „Пловдивска“ № 37.

     От изпълнението на проекта са постигнати следните резултати:

- Подобряване качеството на образователната среда и повишаване на нейната атрактивност;

- Превръщане на училището в привлекателно място за развитие на личността и база за бъдеща конкурентна професионална реализация;

- Повишаване на мотивацията на учениците за по-добро и по-активно обучение и последващо успешно реализиране на пазара на труда.

Проектът допринесе за осигуряване на  модерна, здравословна и функционална образователна инфраструктура с високо ниво на енергийна ефективност.