О Б Я В А

 

ЗА ПОДБОР  ЗА ДЛЪЖНОСТТА "МЕДИЦИНСКА СЕСТРА" ЗА ДНЕВЕН ЦЕНТЪР

ЗА ПЪЛНОЛЕТНИ ЛИЦА С УВРЕЖДАНИЯ

 

Община Хасково в качеството си на доставчик на социални услуги, съгласно Заповед № РД01-0182/29.01.2019 г. на Изпълнителния директор на Агенция за социално подпомагане, обявява процедура за подбор на медицинска сестра за Дневен център за пълнолетни лица с увреждания, гр. Хасково, ул. „Славянска“ №52

 

 

ОПИСАНИЕ НА ДЛЪЖНОСТТА

 1. Работни места – 1 брой;
 2. Място на работа – Дневен център за пълнолетни лица с увреждания /ДЦПЛУ/, гр. Хасково, ул. „Славянска“ №52;
 3. Характер на работа - Организира, ръководи, контролира и участва в осъществяване на медицинското обслужване на лица в Дневния център;
 4. Брой свободни работни места – 1 брой.

Длъжността се заема след сключване на трудов договор по реда на чл.68, ал.1, т.1 във връзка с чл.70, ал.1 от КТ/ едногодишен договор със срок на изпитване 6 месеца, уговорен в полза на работодателя/.

 

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА

 • Образование: висше, полувисше;
 • Образователна степен: специалист по една от следните специалности:
 • мед.фелдшер;
 • медицинска сестра общ профил;
 • медицинска сестра детски профил;
 • Професионална област: здравни грижи;
 • Допълнителна квалификация: компютърна грамотност;
 • Професионален опит:  1 години трудов стаж по специалността.

 

Кандидатите е необходимо да притежават:

 • Адаптивност и психологическа нагласа за работа с лица със специални потребности;
 • Нагласа и мотивация за работа с близки и роднини на лицата и за взаимодействие с различни институции;
 • Личностни качества и умения, които включват комуникативни и социални умения, личностна и емоционална зрялост, инициативност, етичност, толерантност, самоконтрол, организираност;
 • Мотивация за работа в екип;
 • Компютърна грамотност / работа с Microsoft Office /;
 • Познаване на нормативната уредба в областта на здравните грижи и социалните дейности.

Предлагаме:

 • Вътрешно въвеждащо обучение;
 • Ясно регламентирани трудови правоотношения;
 • Възможност за развитие и допълнителна квалификация;
 • Работа в динамичен екип.

Необходими документи за кандидатстване за първи етап:

 1. Заявление за участие в подбор – свободен текст; 
 2. Професионална автобиография;
 3. Копие от диплом за завършено образование;
 4. Копие на документи, удостоверяващи трудов стаж и/или опит в съответната сфера.
 5. Други приложими документи /удостоверения, сертификати за преминати обучения и др./.

НАЧИН НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПОДБОРА:

 1. Първи етап – разглеждане и проверка на подадените документи за съответствие с обявените изисквания за длъжността;
 2. Втори етап – интервю с допуснатите кандидати.      

МЯСТО И СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ: 

Документи се подават лично в сградата на Община Хасково, пл. „Общински“ №1, ет.4, стая 401.

 

Срок за подаване на документите е от 12.03.2019 г. до 19.03.2019 г. включително, всеки работен ден от 9.00 часа до 12.00 часа и от 13.00 часа до 17.00 часа.

 

Списък на допуснатите и недопуснатите до интервю кандидати, както и датата, мястото и часа на провеждане на интервю ще бъдат обявени на  информационното табло на входа на Община Хасково, намиращ се на пл. „Общински“ № 1, както и на електронната страница на Община Хасково  www.haskovo.bg‎.

Прикачени файлове