На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, Община Хасково СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица, че по вх.№53 Е-102-44/14.02.2019г. е издадена Заповед №282/01.03.2019г. - за изработване на комплексен инвестиционен проект по чл.150 от ЗУТ за обект: “Изграждане на кабелна линия 20kV с РУ 20/0,4 kV“ гр. Хасково с трасе описано в заданието и схема по чл.135, ал.2 от ЗУТ неразделна част от заповедта.

Проектът да се изработи в части:

1.Изменение на подробен устройствен план – за допълването му с план - схема за електрозахранване .

2. Инвестиционен проект в посочения по-горе обхват.

Справка и допълнителна информация може да получите на тел. 038/603-369 и в стая №18 в сградата на Община Хасково на ул.“Михаил Минчев“ №3.