На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, Община Хасково СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица, че по вх. №94 Я-99-6#8/22.01.2019г. е издадена Заповед №279/01.03.2019г.- за разрешаване изработване на проект за подробен устройствен план – изменение на плана за регулация на УПИ І в кв.14, кв. Болярово по плана на гр. Хасково. С изменението на плана за регулация северната и част от източната регулационните линии да се поставят в съответствие с имотните граници.

С изменението на плана се променят и регулационните граници на съседните УПИ ІІ и УПИ ХІІ.

С настоящата заповед се допълва Заповед №1388/2018г. на Кмет на община Хасково.

Справка и допълнителна информация може да получите на тел. 038/603-369 и в стая №18 в сградата на Община Хасково на ул.“Михаил Минчев“ №3. Приемни дни – всеки ден от 9.00 – 12.00 ч.

  Заповедта да се съобщи по реда на чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ.

           Заповедта подлежи на обжалване по реда на чл.215 ал. 1 от ЗУТ пред Административен съд гр. Хасково.