Община Хасково на основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ (Закона за устройство на територията) обявява на следното заинтересувано лице:

-  Мюмюн Шефкет Вели – с последен известен административен адрес: гр. Хасково, ул.“*******“№ **, като собственик на поземлен имот с идентификатор №77195.730.296, гр. Хасково;

 

че е изработен проект за подробен устройствен план – план за регулация и план за застрояване на поземлен имот с идентификатор №77195.730.299, кв. 831,  ж.р. “Изгрев“, гр. Хасково.

Проектът се намира в Дирекция АГСИ на ул. “Михаил Минчев” № 3, ет. І-ви, стая № 18. Приемни дни – всеки вторник и четвъртък  от 9.00 – 12.00 ч.

На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ искания и възражения по проекта се правят в 14 - дневен срок от получаване на съобщението.