Община Хасково на основание чл. 128, ал. 3 във връзка с чл. 136, ал.1 от ЗУТ (Закона за устройство на територията) обявява на следните заинтересувани лица:

- Стоянка Георгиева Костадинова – с последен известен административен адрес: гр. Хасково, ж.к.“*******“№ **, вх.*, ет.*, ап.**, като съсобственик на поземлен имот с идентификатор №77195.704.311, гр. Хасково;

- Назмие Хюсни Ахмед – с последен известен административен адрес: гр. Хасково, ул.“*******“№ **, като собственик на поземлен имот с идентификатор №77195.704.305, гр. Хасково;

че е изработен проект за подробен устройствен план – изменение на плана за уличната регулация, план за регулация и план за застрояване на поземлени имоти с идентификатори 77195.704.306 и 77195.704.307, кв. 1056,  ж.р. “Кенана“, гр. Хасково.

Проектът се намира в Дирекция АГСИ на ул. “Михаил Минчев” № 3, ет. І-ви, стая № 18. Приемни дни – всеки вторник и четвъртък  от 9.00 – 12.00 ч.

На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ искания и възражения по проекта се правят в 14 - дневен срок от получаване на съобщението.