Съгласно разпоредбата на чл. 149, ал. 2, т. 3 от ЗУТ, Община Хасково ВИ СЪОБЩАВА като заинтересовани лица по чл. 185, ал. 2 от ЗУТ за издадено Разрешение за строеж за строеж: „Преустройство на съществуващ апартамент в кафе-аперитив и изграждане на тераса от метална конструкция към него в самостоятелен обект с идентификатор 77195.710.95.1.45 по КК”, находящ се в сграда с идентификатор 77195.710.95.1 по Кадастралната карта в ПИ 77195.710.95 по КК /УПИ IIIЗа КОО, кв. 651 по РП/ на гр. Хасково, пл. „Веспрем” №1, ж. к. „Орфей”.

 

Разрешението за строеж подлежи на обжалване по реда на чл. 216 от ЗУТ пред Началника на Регионалната дирекция за строителен контрол в 14-дневен срок от съобщението за издаването му.