Община Хасково на основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ (Закона за устройство на територията) обявява на следните заинтересувани лица:

-  Соня Димитрова Тодорова – с последен известен административен адрес: гр. Хасково, ул.“*******“№ ** *, като съсобственик на поземлен имот с идентификатор №77195.748.208, гр. Хасково;

- Генади Димитров Тодоров – с последен известен административен адрес: гр. Хасково, ул.“*******“№ ** *, като съсобственик на поземлен имот с идентификатор №77195.748.208, гр. Хасково;

- Румяна Миткова Сиракова – с последен известен административен адрес: гр. Хасково, ул.“*******“№ **, като собственик на поземлен имот с идентификатор №77195.748.237, гр. Хасково;

 

че е изработен проект за подробен устройствен план – план за регулация и план за застрояване на поземлен имот с идентификатор №77195.748.233, попадащ в кв. 1128 и кв. 1129,  ж.р. “Каменец“, гр. Хасково.

Проектът се намира в Дирекция АГСИ на ул. “Михаил Минчев” № 3, ет. І-ви, стая № 18. Приемни дни – всеки вторник и четвъртък  от 9.00 – 12.00 ч.

На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ искания и възражения по проекта се правят в 14 - дневен срок от получаване на съобщението.