Община Хасково на основание чл. 129, ал. 2 във връзка с чл. 136, ал.1 от ЗУТ (Закона за устройство на територията) обявява на следното заинтересувано лице:

-  Севда Венелинова Маркова – с последен известен административен адрес: гр. Хасково, ул. “*******“№ **, като собственик на поземлен имот с идентификатор 77195.429.70 и на сграда с идентификатор 77195.429.70.1 намираща се в поземлен имот с идентификатор 77195.429.70, гр. Хасково;

че със Заповед №182/07.02.2019г. на Кмета на Община Хасково е одобрен проект за изменение на подробен устройствен план – план за регулация за УПИ VIIза жилищни нужди, кв. 796,  поземлен имот с идентификатор 77195.429.71 по КК на гр. Хасково.

Заповедта и проектът се намират в Дирекция АГСИ  на ул. “Михаил Минчев” № 3, ет. І-ви, стая № 18. Приемни дни – всеки вторник и четвъртък  от 9.00 – 12.00 ч.

На основание чл. 215, ал. 1 и ал. 4 от ЗУТ заповедта може да се обжалва чрез Община Хасково пред Административен съд в 14-дневен срок от съобщаване й.