На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, Община Хасково СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица, че по вх. №94Г-1372-2/14.02.2019г. е издадена Заповед №263/26.02.2019г.- за разрешаване изработване на комплексен проект за инвестиционна инициатива за обект „Частично изместване на КЛ 1 кV и ВЛ 1кV на ул. „Балатон“ от ТП 20 в участъка през имот 77195.738.125 по КК на гр. Хасково“. Проектът да се изработи в части:

  1. Изменение на подробен устройствен план – план-схема за изместване на електрозахранване.
  2. Инвестиционен проект в посочения по горе обхват.

Справка и допълнителна информация може да получите на тел. 038/603-369 и в стая №18 в сградата на Община Хасково на ул.“Михаил Минчев“ №3. Приемни дни – всеки ден от 9.00 – 12.00 ч.

  Заповедта да се съобщи по реда на чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ.