ПРОТОКОЛ ЗА

класиране на кандидати

в подбор за заемане на длъжността „Рехабилитатор“

в Дневен център за деца и младежи с увреждания „Марина“ – Хасково

 

      От проведена комисия, назначена със Заповед № 6/26.02.2019 г. за подбор на длъжността „Рехабилитатор“ в Дневен център за деца и младежи с увреждания „Марина“ – Хасково, съгласно Процедура за набиране и подбор на персонал в ДЦДМУ „Марина” – Хасково на основание чл.19, т.2 от Правилника за вътрешния трудов ред и във връзка със Заповед № 259/26.02.2019 г. на Кмета на Община Хасково

      Председателят на комисията обяви регламента за провеждане на събеседването: на всички кандидати се зададоха въпроси, свързани с мотиви за кандидатстване; очаквания към работата; личен опит, относно работа с деца и младежи с увреждания; силни и слаби страни на кандидата; анализ на минало, настояще и бъдеще.

      Комисията оцени качествата на кандидатите въз основа на представените документи и проведеното събеседване и класира кандидатите по точки в следния низходящ ред:

 

 

 

 

 

 

КАНДИДАТ

(собствено, бащино и фамилно име)

ОБЩА ОЦЕНКА

КЛАСИРАНЕ

  1.  

Теодора Иванова Петкова

81

1

  1.  

Шенай Севайтин Сабахтин

53

2

                  Комисията предлага на управителя на ДЦДМУ „Марина” да сключи трудов договор от 01.03.2019 г. за заемане на длъжността „Рехабилитатор” с класирания на първо място кандидат, а именно Теодора Иванова Петкова

Дата:27.02.2019 год.