На 22 февруари (петък) 2019 г. от 10.00 часа в хотел „Родопи” в гр. Хасково ще се проведе Кръгла маса на тема „Социално предприемачество – проблеми, предизвикателства и перспективи”, организирана от Община Хасково по проект: „Повишаване на социално-предприемаческия дух, чрез създаване на иновативни структури за подкрепа на Трансграничния регион“(“SOCIAL FORCES”), финансиран по програма за трансгранично сътрудничество Интеррег V–A Гърция – България 2014 – 2020.

       В рамките на кръглата маса, проектът „SOCIAL FORCES” ще бъде представен пред местните власти, бизнеса, гражданите и други заинтересовани страни, които ще имат възможност да се запознаят с възможностите и условията за развитие на социалното предприемачество в България и трансграничния регион.

     Гост лектори ще бъдат д-р Стефан Райчев от ПУ „Паисий Хилендарски“, който ще презентира възможностите за равноправен достъп до пазара на труда и г-жа Сиана Кисьова, която ще представи проблемите, предизвикателствата и добрите практики от своя опит като социален предприемач.

       Целта на проекта е да повиши информираността и възможностите за въвеждане и развитие на социалното предприемачество пред по-широка аудитория като се представят успешни модели за развитие на социални предприятия и се насърчи сътрудничеството между институциите, бизнеса и  неправителствения сектор, за да допринесе за увеличаване на нивата на заетост в трансграничния регион.

Върни се в началото на страницата