ное 03
2020
Съобщение за одобрен проект за изменение на ПУП-ПЗ и РУП за УПИ IV, кв. 538 по плана на гр. Хасково. Заинтересовани лица: Мерием Карамфилов Попова, Тянка Атанасова Колева, Божидар Мариус Танев, Господин Радев Янков, Галин Радев Господинов

Община Хасково на основание чл. 129, ал. 2 във връзка с чл.136, ал.1 от ЗУТ (Закона за устройство на територията) обявява на следните заинтересувани лица: - Невена Георгиева Вълчева с последен известен административен адрес:гр. Хасково, ул.******№ **, ет.*, ап.*, като собственик на самостоятелен обект с идентификатор 77195.735.151.6.16, гр. Хасково; - ЛУКС БИЛДИНГ ИНВЕСТООД с последен известен административен...

ное 03
2020
Съобщение за одобрен проект за изменение на ПУП-ПЗ и РУП за УПИ IV, кв. 538 по плана на гр. Хасково. Заинтересовани лица: Невена Георгиева Вълчева, „ЛУКС БИЛДИНГ ИНВЕСТ“ООД, Ангел Димитров Францъзов, Милена Димитрова Францъзова

Община Хасково на основание чл. 129, ал. 2 във връзка с чл.136, ал.1 от ЗУТ (Закона за устройство на територията) обявява на следните заинтересувани лица: - Невена Георгиева Вълчева с последен известен административен адрес:гр. Хасково, ул.******№ **, ет.*, ап.*, като собственик на самостоятелен обект с идентификатор 77195.735.151.6.16, гр. Хасково; - ЛУКС БИЛДИНГ ИНВЕСТООД с последен известен административен...

ное 03
2020
Съобщение за одобрен проект за изменение на КП на имот пл.№45, отреден за УПИ IX45 и УПИ XII45, кв. 25, с. Стамболийски, общ. Хасково. Заинтересовано лице: Йордан Лозев Вълчев

Община Хасково на основание чл. 61, ал. 3 от АПК обявява на следните заинтересувани лица: - Йордан Лозев Вълчев с последен известен административен адрес:гр. Хасково, ул.*******№ **, ет.*, ап.**, като собственик на УПИ IX45 и УПИ XII45, с. Стамболийски, общ. Хасково; че със Заповед № 544/13.03.2020г. на Кмета на Община Хасково е одобрен проект за изменение на кадастрален план на имот...

ное 03
2020
Съобщение за одобрен проект за ПУП-ПЗ на №ПИ 77195.4.8, м. „Къс чешма“, землище  гр. Хасково. Заинтересовани лица:  Александър Пламенов Ганчев, Габриел Пламенов Ганчев

Община Хасково на основание чл. 129, ал. 2 от ЗУТ (Закона за устройство на територията) обявява на следните заинтересувани лица: - Александър Пламенов Ганчев с последен известен административен адрес: гр. София, ул.*******№ **, ет.*, ап.**, като съсобственик на поземлен имот с идентификатор №77195.4.1, гр. Хасково; - Габриел Пламенов Ганчев с последен известен административен адрес:гр. Пловдив , ул.*******№ **, като съсобственик на...

ное 02
2020
Съобщение за издадена заповед за разрешаване изработването на проект за ПУП-ПР и ПЗ на ПИ №77195.708.99 по КК на гр.Хасково

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, Община Хасково СЪОБЩАВА назаинтересованите граждани и юридически лица, че по вх. № 94Д-293-3/15.07.2020г. е издадена Заповед №1874/28.10.2020г.- за разрешаване изработване на проект за подробен устройствен план - план за регулация и застрояване на поземлен имот №77195.708.99. С плана за регулация имотът да се урегулира като самостоятелен УПИ за жилищни нужди по...

ное 02
2020
Съобщение за издадена заповед за разрешаване изработването на проект за ПУП-ПР на ПИ №77195.730.132 по КК на гр. Хасково

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, Община Хасково СЪОБЩАВА назаинтересованите граждани и юридически лица, че по вх. №94В-4255-1/11.08.2020г. е издадена Заповед №1869/28.10.2020г.-за разрешаване изработване на проект за подробен устройствен план - план за регулация на поземлен имот №77195.730.132 по КК на гр. Хасково. С плана за регулация имотът се обособява като самостоятелен УПИ с функционално предназначение за...

ное 02
2020
Съобщение за издадена заповед за разрешаване изработването на проект за ПУП-ПР и ПЗ на ПИ №77195.703.104, кв.1042 по плана на гр. Хасково

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, Община Хасково СЪОБЩАВА назаинтересованите граждани и юридически лица, че по вх. № 94С-5712-1/13.08.2020г. е издадена Заповед №1866/28.10.2020г.- за разрешаване изработване на проект за подробен устройствен план - план за регулация и застрояване за поземлен имот №77195.703.104, кв.1042 по плана на гр. Хасково. С плана за регулация поземлен имот №77195.703...

окт 29
2020
Съобщение за одобрен проект за ПУП-ПР и ПЗ на гр. Хасково с допълването му с план-схема за газоразпределителната мрежа на гр. Хасково 2020г. - допълнение

На основание чл. 129, ал. 1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) Община Хасково съобщава, че по вх.№ 53 С-242-11/16.07.2020г. е издадена Заповед № 1814/13.10.2020 г. на Кмета на Община Хасково, с която е одобрен проект за подробен устройствен план план за регулация и застрояване на гр. Хасково с допълването му с план-схема за газоразпределителната мрежа на гр. Хасково 2020г...

окт 29
2020
Съобщение за одобрен проект за изменение на ПУП-допълнение с план-схема за оптична кабелна мрежа FTTH, GPON 16 клъстера

На основание чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 136, ал. 1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) Община Хасково съобщава, че по вх.№ 53 Б-120-54/28.08.2020г. е издадена Заповед № 1816/13.10.2020 г. на Кмета на Община Хасково, с която е одобрен проект за изменение на подробен устройствен план допълнение с план-схема за оптична кабелна мрежа FTTH, GPON 16 клъстера...

окт 27
2020
Съобщение за одобрен проект за изменение на ПУП-ПР на ПИ №77195.750.345 и 77195.750.346 по КК на гр. Хасково и изменение на ПЗ на ПИ №77195.750.345, кв. 1206, ж.р. „Каменец“, гр. Хасково. Заинтересовано лице: „БЯЛТЕКС ГРУП“ ООД

Община Хасково на основание чл. 129, ал. 2 от ЗУТ (Закона за устройство на територията) обявява на следните заинтересувани лица: - БЯЛТЕКС ГРУП ООД с последен известен административен адрес:общ. Стамболово, с. Бял кладенец, като собственик на поземлен имот с идентификатор №77195.750.317, гр. Хасково; че със Заповед №1538/10.09.2020г. на Кмета на Община Хасково, е одобрен проект за подробен устройствен план план за регулация...

Върни се в началото на страницата