май 12
Съобщение за изработен проект за ПУП-ПР и ПЗ за ПИ №77195.705.766 по КК на ж.р. „Куба I“, кв. 1330, гр. Хасково. Заинтересовани лица: Станислав Михайлов Ников, Златимир Петров Димитров, Златимир Петров Димитров, Димитър Христов Христов

Община Хасково на основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ (Закона за устройство на територията) обявява на следните заинтересувани лица: - Станислав Михайлов Ников с последен известен административен адрес: гр. Хасково, ул. ******* №**, вх.*, ет.*, ап.*, като съсобственик на поземлен имот с идентификатор №77195.705.531 и на сграда с идентификатор 77195.705.531.1,гр. Хасково; - Златимир Петров Димитров с...

май 12
Съобщение за изработен проект за изменение на ПУП-ПР на УПИ XI146,161, УПИ XII160,161  и УПИ XIII148,161, кв. 9 по плана на с. Козлец, общ. Хасково. Заинтересовано лице: Петя Бойчева Славова

Община Хасково на основание чл. 128, ал. 3 във връзка с чл. 136, ал.1 от ЗУТ (Закона за устройство на територията) обявява на следните заинтересувани лица: - Петя Бойчева Славова с последен известен административен адрес: гр. Хасково, бул. ******* №**, вх.*, ет.*, ап.**, като съсобственик на сграда в поземлен имот с пл. № 161, кв. 9, с. Козлец, общ. Хасково; че е...

май 12
Съобщение за издадена заповед за разрешаване изработването на служебен проект за изменение на ПУП-ПУР на на ул. „Дунав“ от о.т. 126 до о.т. 1012 по плана на гр. Хасково

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, Община Хасково СЪОБЩАВА назаинтересованите граждани и юридически лица, че СЛУЖЕБНО е издадена Заповед №745/07.05.2020г.- за разрешаване изработване на служебен проект за изменение на подробен устройствен план - план за улична регулация на ул. Дунав от о.т. 126 до о.т. 1012 по плана на гр. Хасково. Изменението се състои в проектиране на паркоместа пред...

май 07
Съобщение за издадена заповед за разрешаване изработването на проект за ПУП-ПР на ПИ №77195.702.56,ж.р. „Кенана“, кв. 1072, гр. Хасково

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, Община Хасково СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица, че по вх. №53М-803-1/20.01.2020г. е издадена Заповед №725/30.04.2020г.- за разрешаване изработване на проект за подробен устройствен план - план за регулация на поземлен имот №77195.702.56,ж.р. Кенана, кв. 1072, гр. Хасково. С плана за регулация имотът да се урегулира като самостоятелен...

май 04
Съобщение за изработен проект за ПУП -ПР и ПЗ на ПИ №77195.705.56, кв. 1303 по КК на гр. Хасково. Заинтересовано лице: пиридон Маринов Спиридонов

Община Хасково на основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ (Закона за устройство на територията) обявява на следните заинтересувани лица: - Спиридон Маринов Спиридонов с последен известен административен адрес: гр. Хасково, ул.*******№ **, като собственик на поземлен имот с идентификатор №77195.705.55, гр. Хасково; че е изработен проект за Подробен устройствен план план за регулация и застрояване на поземлен имот с идентификатор 77195.705...

май 04
Съобщение за одобрен проект за ПУП-ПР и ПЗ на ПИ №77195.518.277, кв. 11, кв. „Болярово“, гр. Хасково. Заинтересовани лица: Димитър Христов Иванов, Стайко Желязков Чонков

Община Хасково на основание чл. 129, ал. 2 от ЗУТ (Закона за устройство на територията) обявява на следните заинтересувани лица: - Димитър Христов Иванов с неизвестен административен адрес, като собственик на поземлен имот с идентификатор №77195.518.275 и на сгради с идентификатори 77195.518.275.1, 77195.518.275.2 и 77195.518.275.3, гр. Хасково; - Стайко Желязков Чонков с известен административен адрес:...

май 04
Съобщение за одобрен проект за изменение на ПУП-ПР и ПЗ на ПИ №77195.702.171, кв. 1030, ж.р. „Кенана“, гр. Хасково. Заинтересовани лица: Нина Цонева Петкова, Мария Савова Цонева, Гина Грозева

Община Хасково на основание чл. 129, ал. 2 от ЗУТ (Закона за устройство на територията) обявява на следните заинтересувани лица: - Нина Цонева Петкова с последен известен административен адрес: гр. Хасково, ул.*******№ **, ет.*, ап.*, като съсобственик на поземлен имот с идентификатор №77195.702.170, гр. Хасково; - Мария Савова Цонева с последен известен административен адрес: гр. Хасково, ул.*******№ **, ет.*...

май 04
Съобщение за одобрен проект за ПУП-ПР и ПЗ на ПИ №77195.743.496, кв. 1209, ж.р. „Каменец“,  гр. Хасково. Заинтересовано лице: Рени Симеонова Балджиева

Община Хасково на основание чл. 129, ал. 2 от ЗУТ (Закона за устройство на територията) обявява на следните заинтересувани лица: - Рени Симеонова Балджиева с последен известен административен адрес:гр. Хасково, ул.*******№ ***, като собственик на поземлен имот с идентификатор №77195.743.497, гр. Хасково; че със Заповед №474/02.03.2020г. на Кмета на Община Хасково, е одобрен проект за подробен устройствен план план за регулация...

май 04
Съобщение за одобрен проект за ПУП-ПР на УПИ IX455, кв.29, с. Николово, общ. Хасково. Заинтересовани лица: Делчо Гогов Колев, Петър Христов Трендафилов, Божидар Тенев Събев

Община Хасково на основание чл. 149, ал. 1 във връзка с чл. 150, ал. 3 от Закона за устройство на територията обявява на следните заинтересувани лица: - Делчо Гогов Колев - с последен известен административен адрес: гр. Хасково, ул. ******* № **, като собственик на УПИ VIII454, с. Николово, общ. Хасково; - Петър Христов Трендафилов - с последен известен административен адрес:гр. Хасково, ул. ******* № *...

апр 27
Съобщение за изработен проект за ПУП- ПР на кв. 52 гр. Хасково

На основание чл. 128, ал. 1 и ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) Община Хасково съобщава, че е изработен Проект за подробен устройствен план - план за регулация на кв. 52 гр. Хасково. С изменението на плана за регулация се променя на задънена улица с осови точки 1271, 1249, която се удължава до пресичането с улица с осови точки 1678, 1624. Осова точка...