фев 17
Съобщение за издадена заповед за изменение на КП за имот пл.№97, с. Орлово, Община Хасково. Заинтересовани лица: Злата Андреева Георгиева и Красимир Добчев Бончев

Община Хасково на основание чл. 61, ал. 3 от АПК обявява на следните заинтересувани лица: - Злата Андреева Георгиева с последен известен административен адрес:гр. Кърджали, ж.к. ********-* № **, вх.*, ет.*, ап.**, като съсобственик на УПИ XI94, кв. 24, с. Орлово, общ. Хасково; - Красимир Добчев Бончев с последен известен административен адрес:гр. Кърджали, ж.к. ********-* № **, вх.*, ет.*...

фев 17
Съобщение за издадена заповед за разрешаване изработване на проект за изменение на ПУП – ПР на УПИ І-99 и УПИ VII-99, кв.14 по плана на с. Конуш, общ. Хасково

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, Община Хасково СЪОБЩАВА назаинтересованите граждани и юридически лица, че по вх. № 94М-6593-2/15.02.2021г. е издадена Заповед №235/17.02.2021г. - за разрешаване изработване на проект за изменение на подробен устройствен план план за регулация на УПИ І-99 и УПИ VII-99, кв.14 по плана на с. Конуш, общ. Хасково. С изменение на плана за регулация УПИ...

фев 12
Съобщение за издадена заповед за разрешаване изработване на проект за изменение на ПУП – ПР и ПЗ на УПИ XXIIІ и УПИ XXIV, кв.11 по плана на гр. Хасково

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, Община Хасково СЪОБЩАВА назаинтересованите граждани и юридически лица, че по вх. № 94К-519-1/14.01.2021г. е издадена Заповед №161/04.02.2021г. - за разрешаване изработване на проект за изменение на подробен устройствен план план за регулация и застрояване на УПИ XXIIІза паркинг и УПИ XXIV за обществено и делово обслужване, кв.11 по плана на гр. Хасково. Изменението...

фев 12
Съобщение за издадена заповед за разрешаване изработване на проект за изменение на ПУП – ПР и ПЗ на ПИ №77195.738.125 по КК на гр. Хасково, УПИ І, кв.98 по плана на гр. Хасково

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, Община Хасково СЪОБЩАВА назаинтересованите граждани и юридически лица, че по вх. № 94Г-1372-2/15.01.2021г. е издадена Заповед №162/04.02.2021г. - за разрешаване изработване на проект за изменение на подробен устройствен план план за регулация и застрояване на ПИ №77195.738.125 по КК на гр. Хасково, УПИ І, кв.98 по плана на гр. Хасково. С...

фев 12
Съобщение за издадена заповед за разрешаване изработване на проект за изменение на ПУП – ПР на УПИ ХІV-243, кв.21 по плана на с. Малево

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, Община Хасково СЪОБЩАВА назаинтересованите граждани и юридически лица, че по вх. № 94В-4139-1/20.01.2021г. е издадена Заповед №163/04.02.2021г. - за разрешаване изработване на проект за изменение на подробен устройствен план план за регулация на УПИ ХІV-243, кв.21 по плана на с. Малево. С изменението на плана за регулация от УПИ ХIV-243, кв.21...

фев 08
Съобщение за издадена заповед за разрешаване изработване на проект за ПУП – ПР и ПЗ на ПИ №77195.746.292 и №77195.746.293 по КК на гр. Хасково

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, Община Хасково СЪОБЩАВА назаинтересованите граждани и юридически лица, че по вх. № 94Ц-351-1/14.01.2020г. е издадена Заповед №139/01.02.2021г. - за разрешаване изработване на проект за подробен устройствен план план за регулация и застрояване на поземлени имоти №77195.746.292 и №77195.746.293 по КК на гр. Хасково. С плана за регулация двата имота...

фев 08
Съобщение за изработен проект за ПУП -ПР на ПИ №77195.730.132, кв. 813, ж.р. “Изгрев“, гр. Хасково. Заинтересовани лица: Велика Костова Христова, Милка Проданова Станчева, Атанас Василев Станчев

Община Хасково на основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ (Закона за устройство на територията) обявява на следните заинтересувани лица: - Васил Костов Христов с последен известен административен адрес: гр. Хасково, м.**** ********№ **, като съсобственик на поземлен имот с идентификатор №77195.730.131, кв. 813, ж.р. Изгрев гр. Хасково; - Христина Костова Христова с последен известен административен адрес: гр. Хасково, м.**** ********№...

фев 08
Съобщение за изработен проект за ПУП -ПР на ПИ №77195.730.132, кв. 813, ж.р. “Изгрев“, гр. Хасково. Заинтересовани лица: Васил Костов Христов, Христина Костова Христова, Дана Костова Христова, Василка Петрова Димитрова

Община Хасково на основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ (Закона за устройство на територията) обявява на следните заинтересувани лица: - Васил Костов Христов с последен известен административен адрес: гр. Хасково, м.**** ********№ **, като съсобственик на поземлен имот с идентификатор №77195.730.131, кв. 813, ж.р. Изгрев гр. Хасково; - Христина Костова Христова с последен известен административен адрес: гр. Хасково, м.**** ********№...

фев 04
Съобщение за издадено Решение на ОС за разрешаване изработването на проект за ПУП-ПЗ и при необходимост ПП за електрозахранване на ПИ № 77195.553.1, м. „Турско гробе/Юрмул“, землище на гр. Хасково

На основание чл. 124а, ал.1 от ЗУТ и 124б, ал. 1 от ЗУТ, Община Хасково СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица, че по вх. №94 Е-2563-1/05.01.2021г. е издаденo Решение №277/29.01.2021г. на Общински съвет Хасково - одобрява задание и разрешава да се изработи проект за Подробен устройствен план план за застрояване и при необходимост парцеларен план за електрозахранване на поземлен...

Върни се в началото на страницата