апр 12
Съобщение за издадена заповед за разрешаване изработването на проект за ПУП-ПЗ и ПР на ПИ №77195.31.53 по КК на гр. Хасково

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, Община Хасково СЪОБЩАВА назаинтересованите граждани и юридически лица, че СЛУЖЕБНО е издадена Заповед №583/087.04.2021г. - за разрешаване изработване на проект за подробен устройствен план план за регулация и застрояване на поземлен имот №77195.31.53 по КК на гр. Хасково. С проекта за регулация имот №77195.31.53 да се урегулира като самостоятелен УПИ І...

апр 08
Съобщение за одобрен проект за изменение на ПУП-ПР на УПИ I67, кв. 3, с. Стойково, общ. Хасково. Заинтересовано лице: Мария Атанасова Ленкова

Община Хасково на основание чл. 129, ал. 2 във връзка с чл. 136, ал. 1 от ЗУТ (Закона за устройство на територията) обявява на следните заинтересувани лица: - Мария Атанасова Ленкова с последен известен административен адрес: общ. Хасково, с. Стойково, като собственик на УПИ I67, кв. 3, с. Стойково, общ. Хасково; че със Заповед №336/12.03.2021г. на Кмета на Община Хасково е одобрен проект за...

апр 08
Съобщение за издадена заповед за разрешаване изработването на проект за ПУП-ПР и ПЗ на ПИ №77195.703.389 по КК на гр. Хасково

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, Община Хасково СЪОБЩАВА назаинтересованите граждани и юридически лица, че по вх. № 94Х-2156-1/12.01.2021г. е издадена Заповед №548/06.04.2021г. - за разрешаване изработване на проект за подробен устройствен план план за регулация и застрояване на ПИ №77195.703.389 по КК на гр. Хасково. С плана за регулация имотът да се урегулира като самостоятелен УПИ...

апр 08
Съобщение за издадена заповед за разрешаване изработването на проект за изменение на ПУП-ПР , т.е. ПУР между кв.786 и кв.231, от о.т. 3244 до о.т. 3243 по плана на гр. Хасково и ПР на УПИ І, кв.786 по плана на гр. Хасково

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, Община Хасково СЪОБЩАВА назаинтересованите граждани и юридически лица, че СЛУЖЕБНО е издадена Заповед №553/06.04.2021г. - за разрешаване изработване на СЛУЖЕБЕН проект за изменение на подробен устройствен план план за регулация, т.е. план за улична регулация между кв.786 и кв.231, от о.т. 3244 до о.т. 3243 по плана на гр. Хасково...

апр 08
„Разширение на съществуваща птицеферма чрез изграждане на нова животновъдна сграда в ПИ 39863.207.8 и оборудване на съществуваща сграда в ПИ 39863.207.7, с. Криво поле, общ. Хасково“

ОБЯВА ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка но въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп. ДВ, бр. 3/2018 г.) СЪОБЩАВА На засегнатото население, че има инвестиционно предложение за обект: Разширение на съществуваща птицеферма чрез изграждане на нова животновъдна сграда в ПИ 39863.207...

апр 08
„Изграждане на къмпинг с 32 броя модулен брой помещения – бунгала и 32 броя места за паркиране на каравани и кемпери в ПИ № 51682.44.656, с.Николово, м.“ Кьокер“, общ. Хасково“

ОБЯВА ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка но въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп. ДВ, бр. 3/2018 г.) СЪОБЩАВА На засегнатото население, че има инвестиционно предложение за обект: Изграждане на къмпинг с 32 броя модулен брой помещения бунгала и 32 броя места...

апр 07
„Площадка за събиране и временно съхранение на отпадъци от ИУЕЕО,НУБА,ОЧЦМ,ИУМПС в ПИ 77195.20.15 в местност „Дерекьой топра" в град Хасково“

ОБЯВА ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка но въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп. ДВ, бр. 3/2018 г.) СЪОБЩАВА На засегнатото население, че има инвестиционно предложение за обект: Площадка за събиране и временно съхранение на отпадъци от ИУЕЕО,НУБА,ОЧЦМ,ИУМПС в...

апр 07
Съобщение за издадена заповед за разрешаване изработването на проект за изменение на ПУП-ПР и ПЗна гр. Хасково с допълването му с ПС за газоразпределителна мрежа на гр. Хасково в участъка между ул. „Родопи“ и ул. „Добруджа“

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, Община Хасково СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица, че по вх. № 53С-242-5/15.03.2021г. е издадена Заповед №536/01.04.2021г. - за разрешаване изработване на проект за изменение на подробен устройствен план план за регулация и застрояване на гр. Хасково с допълването му с план схема за газоразпределителна мрежа на гр. Хасково в участъка между ул...

апр 07
Съобщение за издадена заповед за разрешаване изработването на КПИИ за обект: “Изместване на 4 бр. електрически табла към ВЛ КЛ 1 на ул. „Македония“ 117, гр. Хасково“

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, Община Хасково СЪОБЩАВА назаинтересованите граждани и юридически лица, че по вх. № 94В-4457-2/22.03.2021г. е издадена Заповед №554/06.04.2021г. - за изработване на комплексен проект за инвестиционна инициатива за обект: Изместване на 4 бр. електрически табла към ВЛ КЛ 1 на ул. Македония 117, гр. Хасково. Проектът да се изработи в части: 1. Изменение на подробен...

апр 07
Съобщение за издадена заповед за разрешаване изработването на проект за изменение на ПУП-ПРза УПИ V360, кв.41 по плана на с. Малево,  общ. Хасково

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, Община Хасково СЪОБЩАВА назаинтересованите граждани и юридически лица, че по вх. № 94Д-4458-2/23.03.2021г. е издадена Заповед №547/06.04.2021г. - за разрешаване изработване на проект за изменение на подробен устройствен план план за регулация за УПИ V360, кв.41 по плана на с. Малево, общ. Хасково. С изменението на плана за регулация за УПИ V360, кв...

Върни се в началото на страницата