юли 22
Съобщение за одобрен проект за ПУП-ПР и ПЗ на ПИ №77195.705.766, кв. 1330, ж.р. „Куба“, гр. Хасково. Заинтересовани лица: Тодорка Георгиева Иванова,  Румен Василев Делински, Димитър Христов Христов

Община Хасково на основание чл. 129, ал. 2 от ЗУТ (Закона за устройство на територията) обявява на следните заинтересувани лица: - Тодорка Георгиева Иванова с последен известен административен адрес:гр. Хасково, ул. ******* №**, като собственик на поземлен имот с идентификатор №77195.705.349 и на сграда с идентификатор 77195.705.349.1, гр. Хасково; - Румен Василев Делински с последен известен административен адрес:гр. Хасково, ул. *******...

юли 22
Съобщение за издадена заповед за разрешаване изработването на проект за изменение на ПУП-ПЗ на ПИ № 77195.735.221, УПИ ХІІ, кв. 546 по плана на гр. Хасково

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, Община Хасково СЪОБЩАВА назаинтересованите граждани и юридически лица, че по вх. №53М-25-3/11.06.2020г. е издадена Заповед №1160/14.07.2020г.- за разрешаване изработване на проект за изменение на подробен устройствен план-план за застрояване на ПИ № 77195.735.221, УПИ ХІІ, кв. 546 по плана на гр. Хасково. С изменение на плана за застрояване на ПИ №77195...

юли 22
Съобщение за изработен проект за изменение на ПУП -ПЗ на ПИ №77195.720.245, УПИ XII, кв. 486 по плана на гр.Хасково и РУП с обхват на УПИ XII- XVI, кв.486 по плана на гр. Хасково. Заинтересовани лица:Златко Делчев Латев, Мария Делчева Атанасова

Община Хасково на основание чл. 128, ал. 3 във връзка с чл. 136, ал.1 от ЗУТ (Закона за устройство на територията) обявява на следните заинтересувани лица: -Златко Делчев Латев с последен известен административен адрес:гр. Хасково, ул.*******№*, като съсобственик на поземлен имот с идентификатор №77195.720.249, гр. Хасково; - Мария Делчева Атанасова с последен известен административен адрес:гр. Хасково, ж.к.Орфей№ **, вх.*...

юли 22
Съобщение за изработен проект за ПУП -ПЗ на ПИ №77195.4.8 по КК на гр. Хасково. Заинтересовани лица: Александър Пламенов Ганчев, Габриел Пламенов Ганчев

Община Хасково на основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ (Закона за устройство на територията) обявява на следните заинтересувани лица: - Александър Пламенов Ганчев с последен известен административен адрес:гр. София, ул.*******№ **, ет.*, ап.**, като съсобственик на поземлен имот с идентификатор №77195.4.1, гр. Хасково; - Габриел Пламенов Ганчев с последен известен административен адрес:гр. Пловдив , ул.*******№ **, като съсобственик на поземлен...

юли 15
Съобщение за издадено РС № 178/11.06.2020 г. ,за строеж: „Преустройство на игрална зала в магазин за промишлени стоки – „А1 магазин Отец Паисий“ в ПИ 77195.723.243 по КК на гр.Хасково, ул.“Отец Паисий“ № 23-25, гр.Хасково

Община Хасково на основание чл.149, ал.1 от ЗУТ, /Закона за устройство на територията/ и при условията на чл.61 ал.3 от АПК /Административно процесуален кодекс/, обявява, чееиздадено Разрешение застроеж № 178/11.06.2020 г. на НАДЯ ПАСКАЛЕВА КАРАГЬОЗОВА; ТЕОДОРА ДИМИТРОВА ГОГОВА и НЕДЯЛКА ДИМИТРОВА ГРИГОРОВА, за строеж: Преустройство на игрална зала в магазин за промишлени стоки А1 магазин Отец Паисий в ПИ...

юли 10
Съобщение за одобрен проект за ПУП-ПЗ на УПИ III, кв. 67 по плана на с. Малево и изменение на ПР на УПИ III, кв. 67, с. Малево, Община Хасково. Заинтересовано лице: „ПЕЛЕТИ ГРУП“ ООД

Община Хасково на основание чл. 129, ал. 2 във връзка с чл. 136, ал. 1 от ЗУТ (Закона за устройство на територията) обявява на следните заинтересувани лица: - ПЕЛЕТИ ГРУП ООД с последен известен административен адрес:гр. Първомай, ул.*******№ **, като собственик на сграда в УПИ VII, кв.67, с. Малево, общ. Хасково; че със Заповед №999/15.06.2020г. на Кмета на Община Хасково, е одобрен...

юли 09
Съобщение за издадена заповед за разрешаване изработването на проект за изменение на ПУП-ПР и ПЗ на гр. Хасково с допълването му с план – схема за газоразпределителна мрежа на гр. Хасково 2020г.

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, Община Хасково СЪОБЩАВА назаинтересованите граждани и юридически лица, че по вх. №53С-242-8/27.05.2020г. е издадена Заповед №1103/01.07.2020г. - за разрешаване изработване на проект за изменeние на Подробен устройствен план -план за регулация и застрояване на гр. Хасково с допълването му с план схема за газоразпределителна мрежа на гр. Хасково 2020г. допълнение. План схемата по...

юли 08
Съобщение за издадено Решение на ОС за разрешаване изработването на проект за ПУП-ПЗ и ПП за електрозахранване за ПИ №77195.182.11, м. „Къс чешме“, землище гр.Хасково

На основание чл. 124а, ал.1 от ЗУТ и 124б, ал. 1 от ЗУТ, Община Хасково СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица, че по вх. №94С-1457-3/11.12.2019г. е издаденo Решение №125/26.06.2020г. на Общински съвет Хасково - одобрява задание и разрешава да се изработи проект за Подробен устройствен план план за застрояване и парцеларен план за електрозахранване за ПИ №77195.182.11...

юли 08
Съобщение за издадено Решение на ОС за разрешаване изработването на проект за ПУП-ПЗи при необходимост ПП за електрозахранване на част от ПИ №77195.117.34, м. „Дерекьой топра“, землище гр. Хасково

На основание чл. 124а, ал.1 от ЗУТ и 124б, ал. 1 от ЗУТ, Община Хасково СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица, че по вх. №94М-2204-2/28.02.2020г. е издаденo Решение №126/26.06.2020г. на Общински съвет Хасково - одобрява задание и разрешава да се изработи проект за Подробен устройствен план план за застрояване и при необходимост парцеларен план за електрозахранване на част от ПИ...

юли 08
Съобщение за издадена заповед за разрешаване изработването на проект за ПУП-ПР и ПЗ на ПИ №77195.703.614 по КК на гр. Хасково

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, Община Хасково СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица, че по вх. № 94 И-2343-1/19.06.2020г. е издадена Заповед №1080/29.06.2020г.- за разрешаване изработване на проект за подробен устройствен план - план за регулация и застрояване на поземлен имот №77195.703.614 по КК на гр. Хасково. С плана за регулация имотът да се...