май 14
Съобщение за издадена заповед за разрешаване изработването на проект за ПУП – ПР и ПЗ на ПИ №77195.705.316, кв. 1318, ж.р. „Куба“,  гр. Хасково

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, Община Хасково СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица, че по вх.№94 П-1355-2/24.04.2018г. е издадена Заповед №598/10.05.2018г. - за одобряване на задание и разрешаване изработването на проект за подробен устройствен план план за регулация и застрояване за поземлен имот №77195.705.316, кв. 1318, ж.р. Куба, гр. Хасково С плана за застрояване...

май 14
Съобщение за издадена заповед за разрешаване изработването на проект за ПУП – ПР на ПИ № 77195.703.674, кв.1063, ж.р. „Кенана“, гр. Хасково

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, Община Хасково СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица, че по вх.№94 С-5225-2/23.04.2018г. е издадена Заповед №597/10.05.2018г. - за одобряване на задание и разрешаване изработването на проект за подробен устройствен план план за регулация на поземлен имот 77195.703.674, кв.1063, ж.р. Кенана, гр. Хасково С плана за регулация за поземлен...

май 14
Съобщение за изработен проект за изменение на ПУП-ПЗ и ПП на ПИ №77195.186.23, м. “Казан топра“, гр. Хасково. Заинтересовано лице: Златка Иванова Чанкова

Община Хасково на основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ (Закона за устройство на територията) обявява на следните заинтересувани лица: - Златка Иванова Чанкова с последен известен административен адрес: гр. Хасково, ул. Дунав №21, вх. Б, ет. 5, ап. 28, като съсобственик на поземлен имот с идентификатор №77195.186.34, гр. Хасково; че е изработен проект за изменение на подробен устройствен план план за застрояване и...

май 09
Съобщение за издадена заповед за одобряване на задание и разрешаване изработването на проект за изменение на ПУП – ПР и ПЗ за УПИ I в кв. 13a по плана на с.Конуш, община Хасково

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, Община Хасково СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица, че по вх.№ П-364-51/18.04.2018г. е издадена Заповед №574/02.05.2018г. - за одобряване на задание и разрешаване изработването на служебно проект за изменение на подробен устройствен план план за регулация и застрояване за УПИ I в кв. 13a по плана на с.Конуш, община Хасково. С...

май 09
Съобщение за издадена заповед за одобряване на задание и разрешаване изработването на проект за изменение на ПУП – ПР и ПЗ на УПИ X, кв. 6 по плана на гр. Хасково

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, Община Хасково СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица, че по вх.№53 И-09-4/29.03.2018г. е издадена Заповед №573/02.05.2018г. - за одобряване на задание и разрешаване изработването на проект за изменение на подробен устройствен план план за регулация и застрояване на УПИ X, кв. 6 по плана на гр. Хасково. С изменение плана за застрояване...

май 09
Съобщение за издадена заповед за одобряване на задание и разрешаване изработването на проект за ПУП – ПР и ПЗ за ПИ № 77195.746.50, кв.1104, ж.р. „Каменец“, гр. Хасково

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, Община Хасково СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица, че по вх.№94 Н-306-5/23.04.2018г. е издадена Заповед №572/02.05.2018г. - за одобряване на задание и разрешаване изработването на проект за подробен устройствен план план за регулация и застрояване за поземлен имот № 77195.746.50, кв.1104, ж.р. Каменец, гр. Хасково С плана за...