яну 09
Съобщение за издадено РС № 247/26.07.2019 г. ,за строеж: „Промяна предназначението на магазин за промишлени стоки в обект за бързо хранене-дюнер“,  находящ се в ПИ 77195.710.47 по КК на гр.Хасково

Община Хасково на основание чл.149, ал.1 от ЗУТ, /Закона за устройство на територията/ и при условията на чл.61 ал.3 от АПК /Административно процесуален кодекс/, обявява, чее издадено Разрешение за строеж № 247/26.07.2019 г. на БИСЕР КИРИЛОВ СТОЯНОВ, за строеж: Промяна предназначението на магазин за промишлени стоки в обект за бързо хранене-дюнер, находящ се в ПИ 77195.710.47 по...

яну 08
Съобщение за одобрен проект за изменение на ПУП-ПР на УПИ I кв. 549, гр. Хасково. Заинтересовани лица: Станимир Атанасов Тенчев, Петър Петков Стоев, Татяна Атанасова Станилова, Христо Петров Христов

Община Хасково на основание чл. 129, ал. 2 във връзка с чл. 136, ал. 1 от ЗУТ (Закона за устройство на територията) обявява на следните заинтересувани лица: - Антон Делчев Иванов с последен известен административен адрес: гр. Хасково, ул. ******* №**, като съсобственик на поземлен имот с идентификатор 77195.723.275, гр. Хасково; - Гинка Делчева Гарева с последен известен административен адрес: гр. Пловдив, ул. *******...

яну 08
Съобщение за одобрен проект за изменение на ПУП-ПР на УПИ I кв. 549, гр. Хасково. Заинтересовани лица: Красимира Петкова Маринова, Надежда Александрова Маринова, Мариана Ангелова Славова, Стефан Здравков Акрабов

Община Хасково на основание чл. 129, ал. 2 във връзка с чл. 136, ал. 1 от ЗУТ (Закона за устройство на територията) обявява на следните заинтересувани лица: - Антон Делчев Иванов с последен известен административен адрес: гр. Хасково, ул. ******* №**, като съсобственик на поземлен имот с идентификатор 77195.723.275, гр. Хасково; - Гинка Делчева Гарева с последен известен административен адрес: гр. Пловдив, ул. *******...

яну 08
Съобщение за одобрен проект за изменение на ПУП-ПР на УПИ I кв. 549, гр. Хасково. Заинтересовани лица: Антон Делчев Иванов, Гинка Делчева Гарева, Ваня Петкова Хикерсбергер, Атанаска Пейчева Масленкова, Живко Николов Делитонев

Община Хасково на основание чл. 129, ал. 2 във връзка с чл. 136, ал. 1 от ЗУТ (Закона за устройство на територията) обявява на следните заинтересувани лица: - Антон Делчев Иванов с последен известен административен адрес: гр. Хасково, ул. ******* №**, като съсобственик на поземлен имот с идентификатор 77195.723.275, гр. Хасково; - Гинка Делчева Гарева с последен известен административен адрес: гр. Пловдив, ул. *******...

яну 08
Съобщение за одобрен проект за изменение на ПУП-ПР на УПИ I кв. 549, гр. Хасково. Заинтересовани лица: Милена Николова Манолова, Стефан Георгиев Николов, Стаю Стоянов Педев, Румяна Цветанова Камова, Румяна Цветанова Камова

Община Хасково на основание чл. 129, ал. 2 във връзка с чл. 136, ал. 1 от ЗУТ (Закона за устройство на територията) обявява на следните заинтересувани лица: - Славея Георгиева Македонска с последен известен административен адрес:гр. София, ж.к. ******* №***, вх.*, ет.*, ап.**, като съсобственик на поземлен имот с идентификатор 77195.723.225 и на сграда с идентификатор 77195.723.225.1...

яну 08
Съобщение за одобрен проект за изменение на ПУП-ПР на УПИ I кв. 549, гр. Хасково. Заинтересовани лица: Светослав Добрев Лозев, Митко Николов Димитров, Румяна Борисова Антонова, Пламена Петрова Гикова, Николай Николов Попов

Община Хасково на основание чл. 129, ал. 2 във връзка с чл. 136, ал. 1 от ЗУТ (Закона за устройство на територията) обявява на следните заинтересувани лица: - Славея Георгиева Македонска с последен известен административен адрес:гр. София, ж.к. ******* №***, вх.*, ет.*, ап.**, като съсобственик на поземлен имот с идентификатор 77195.723.225 и на сграда с идентификатор 77195.723.225.1...

яну 08
Съобщение за одобрен проект за изменение на ПУП-ПР на УПИ I кв. 549, гр. Хасково. Заинтересовани лица: Мариела Георгиева Златева, Нина Колева Николова, Стефанка Василева Коритарова, Петко Димитров Бончев, Росица Георгиева Сирачкова

Община Хасково на основание чл. 129, ал. 2 във връзка с чл. 136, ал. 1 от ЗУТ (Закона за устройство на територията) обявява на следните заинтересувани лица: - Славея Георгиева Македонска с последен известен административен адрес:гр. София, ж.к. ******* №***, вх.*, ет.*, ап.**, като съсобственик на поземлен имот с идентификатор 77195.723.225 и на сграда с идентификатор 77195.723.225.1...

яну 08
Съобщение за одобрен проект за изменение на ПУП-ПР на УПИ I кв. 549, гр. Хасково. Заинтересовани лица: Славея Георгиева Македонска, Станка Вълчева Костова, Ралица Иванова Димитрова, Савко Андонов Бахчеванов, Слави Христов Славов

Община Хасково на основание чл. 129, ал. 2 във връзка с чл. 136, ал. 1 от ЗУТ (Закона за устройство на територията) обявява на следните заинтересувани лица: - Славея Георгиева Македонска с последен известен административен адрес:гр. София, ж.к. ******* №***, вх.*, ет.*, ап.**, като съсобственик на поземлен имот с идентификатор 77195.723.225 и на сграда с идентификатор 77195.723.225.1...

яну 08
Съобщение за одобрен проект за изменение на ПУП-ПР на УПИ I кв. 549, гр. Хасково. Заинтересовани лица: Христо Николаев Бакърджиев, Христо Върбанов Върбанов, Тодор Георгиев Георгиев, Янко Грудев Чобанов

Община Хасково на основание чл. 129, ал. 2 във връзка с чл. 136, ал. 1 от ЗУТ (Закона за устройство на територията) обявява на следните заинтересувани лица: - Виден Атанасов Тенчев с последен известен административен адрес: гр. Ямбол, ул. ******* №**, вх.* ет.*, ап.**, като съсобственик на поземлен имот с идентификатор 77195.723.223 и на сграда с идентификатор 77195.723.223.1...

яну 08
Съобщение за одобрен проект за изменение на ПУП-ПР на УПИ I кв. 549, гр. Хасково. Заинтересовани лица: Таня Тодорова Дамянова, Ива Александрова Иванова, Таня Николова Сарафимова, Теофана Здравкова Акрабова, Щерю Стойков Щерев

Община Хасково на основание чл. 129, ал. 2 във връзка с чл. 136, ал. 1 от ЗУТ (Закона за устройство на територията) обявява на следните заинтересувани лица: - Виден Атанасов Тенчев с последен известен административен адрес: гр. Ямбол, ул. ******* №**, вх.* ет.*, ап.**, като съсобственик на поземлен имот с идентификатор 77195.723.223 и на сграда с идентификатор 77195.723.223.1...