яну 22
Съобщение за издадена заповед за изработване на КИИП за строеж: “Външно ел. захранване на еднофамилна жилищна сграда в ПИ 77195.709.107 по КК на гр. Хасково“

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, Община Хасково СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица, че по вх.№53 Е-102-186/21.12.2018г. е издадена Заповед №53/14.01.2018г. - за изработване на комплексен инвестиционен проект по чл.150 от ЗУТ за строеж: Външно ел. захранване на еднофамилна жилищна сграда в ПИ 77195.709.107 по КК на гр. Хасково Проектът да се изработи в...

яну 22
Съобщение за издадена заповед за разрешаване изработване на проект за ПУП - ПР и ПЗ ПИ №77195.746.406, кв. 1119, ж.р. „Каменец“, гр. Хасково

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, Община Хасково СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица, че по вх. №94К-3090-1/20.11.2018г. е издадена Заповед №52/14.01.2019г.- за разрешаване изработване на проект за подробен устройствен план план за регулация и застрояване на поземлен имот №77195.746.406, кв. 1119, ж.р. Каменец, гр. Хасково. С настоящото разрешение се одобрява и задание за изработване...

яну 22
Започва приемане на заявления за традиционния мартенски базар

ОБЩИНА ХАСКОВО УВЕДОМЯВА ГРАЖДАНИТЕ И ЮРИДИЧЕСКИТЕ ЛИЦА, ЧЕ ОРГАНИЗИРА ТРАДИЦИОНЕН МАРТЕНСКИ БАЗАР ЗА ПЕРИОДА ОТ 11.02.2019г. ДО 10.03.2019г. ЗА ЖЕЛАЕЩИТЕ ДА УЧАСТВАТ ОБЩИНАТА ЩЕ ПРЕДОСТАВИ ЗА ПОЛЗВАНЕ: 14 БРОЯ ВРЕМЕННИ ТЪРГОВСКИ ОБЕКТИ ДЪРВЕНИ КЪЩИЧКИ 65 ПОЗИЦИИ ОПРЕДЕЛЕНИ ЗА ПОСТАВЯНЕ НА СТАТИВИ ИЛИ МАСИ С РАЗМЕРИ 2,00/2,00 м ЗАЯВЛЕНИЯ ЩЕ СЕ ПРИЕМАТ В КАСОВ САЛОН НА ОБЩИНАТА ОТ 23.01.2019г...

яну 21
Съобщение за изработен проект за ПУП - ПР и ПЗ за ПИ №77195.701.2, кв. 1006,  ж.р. “Кенана“, гр. Хасково. Заинтересовано лице: Димитър Иванов Христов

Община Хасково на основание чл. 128, ал. 3 във връзка с чл. 136, ал.1 от ЗУТ (Закона за устройство на територията) обявява на следните заинтересoвани лица: - Димитър Иванов Христов с последен известен административен адрес: р. Хасково, ул.*******№ **, като собственик на поземлен имот с идентификатор №77195.701.485, гр. Хасково; че е изработен проект за подробен устройствен план план за регулация и план...

яну 21
Съобщение за изработен проект за изменение на ПУП-ПР за УПИ III, кв. 9,  ИИЗ, гр. Хасково. Заинтересовано лице:  „КАСПИ“ ЕАД

Община Хасково на основание чл. 128, ал. 3 във връзка с чл. 136, ал.1 от ЗУТ (Закона за устройство на територията) обявява на следните заинтересoвани лица: - КАСПИ ЕАД с последен известен административен адрес: гр. Хасково, бул.******* №**, като собственик на поземлени имоти с идентификатори №77195.732.183, 77195.732.184, 77195.732.156, 77195.732.185 и на сгради 77195.732.156.1...

яну 21
Съобщение за изработен проект за ПУП-ПР и ПЗ на ПИ №77195.710.203 и 77195.710.176, кв. 51а,  гр. Хасково. Заинтересовани лица: „НДК ФАРМ“ ЕООД, ЕТ „Ламинат – Вълко Тодоров“, Велко Георгиев Сталев

Община Хасково на основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ (Закона за устройство на територията) обявява на следните заинтересувани лица: - НДК ФАРМ ЕООД с последен известен административен адрес: гр. Хасково, ул.*******№ ***, вх.*, ет.*, ап.**, като собственик на поземлен имот с идентификатор №77195.710.213, на сграда с идентификатор 77195.710.213.1 и самостоятелен обект с идентификатор 77195.710.213...

яну 14
Съобщение за издадена за разрешаване изработване на проект за ПУП - ПР и ПЗ на ПИ №77195.748.223, кв. 1128 и кв.1129, ж.р. „Каменец“, гр. Хасково.

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, Община Хасково СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица, че по вх. №94К-3052-2/14.12.2018г. е издадена Заповед №28/09.01.2019г.- за разрешаване изработване на проект за подробен устройствен план план за регулация и застрояване на поземлен имот №77195.748.223, кв. 1128 и кв.1129, ж.р. Каменец, гр. Хасково. С настоящото разрешение се одобрява...

яну 14
Съобщение за издадена заповед за изработване на проект за ПУП-ПЗ за ПИ №77195.704.140, кв. 1049,  ж.р. „Кенана“, гр. Хасково.

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, Община Хасково СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица, че по вх.№94 П-2523-2/11.10.2018г. е издадена Заповед №29/09.01.2019г. - за разрешаване изработването на проект за подробен устройствен план изработване на план за застрояване за поземлен имот с идентификатор 77195.704.140, кв. 1049, ж.р. Кенана, гр. Хасково. С плана за застрояване за поземлен...