ное 05
2018
Съобщение за Заповед за изработване на проект за ПУП-ПР и ПЗ на ПИ №77195.748.244 в ж.р. „Каменец“, гр. Хасково

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, Община Хасково СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица, че по вх. №94 Я-759-1/18.10.2018г. е издадена Заповед №1631/31.10.2018г.- за изработване на проект за подробен устройствен план план за регулация и застрояване на поземлен имот №77195.748.244 в ж.р. Каменец, гр. Хасково. С настоящето решение се одобрява и задание за изработване на...

ное 05
2018
Съобщение за Заповед за разрешаване изработването на проект за ПУП-изменение на УР, ПР и ПЗ на ПИ №77195.701.2, кв.1006, ж.р. „Кeнана“, гр. Хасково

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, Община Хасково СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица, че по вх.№94 М-3079-2/12.07.2018г. е издадена Заповед №1632/31.10.2018г. - за разрешаване за изработване на проект за подробен устройствен план изменение на плана за улична регулация и план за регулация и застрояване на поземлен имот №77195.701.2, кв.1006, ж.р. Кeнана, гр. Хасково...

ное 05
2018
Съобщение за Заповед за разрешаване изработването на проект за ПУП-ПР и ПЗ на ПИ №77195.748.244 в ж.р. „Каменец“, гр. Хасково

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, Община Хасково СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица, че по вх. №94 Я-759-1/18.10.2018г. е издадена Заповед №1631/31.10.2018г.- за изработване на проект за подробен устройствен план план за регулация и застрояване на поземлен имот №77195.748.244 в ж.р. Каменец, гр. Хасково. С настоящето решение се одобрява и задание за изработване на...

ное 05
2018
Съобщение за изработен проект за ПУП-ПР и ПЗ на ПИ №77195.708.270, кв. 908, ж.р.“Орфей“, гр. Хасково. Заинтересовани лица: Диана Стефанова Тенева, Емилия Стефанова Христова

Община Хасково на основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ (Закона за устройство на територията) обявява на следните заинтересовани лица: - Йовка Тонева Филипова с последен известен административен адрес: гр. Хасково, ул.Одрин№ 19, вх.Б, ет.6, ап.33, като съсобственик на поземлен имот с идентификатор №77195.708.288, гр. Хасково; - Катинка Николова Зашкева с последен известен административен адрес: гр. Хасково, ул.Добруджа№ 49...

ное 05
2018
Съобщение за изработен проект за ПУП-ПР и ПЗ на ПИ №77195.708.270, кв. 908,  ж.р.“Орфей“, гр. Хасково. Заинтересовани лица: Йовка Тонева Филипова, Катинка Николова Зашкева, Мария Димитрова Димитрова

Община Хасково на основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ (Закона за устройство на територията) обявява на следните заинтересовани лица: - Йовка Тонева Филипова с последен известен административен адрес: гр. Хасково, ул.Одрин№ 19, вх.Б, ет.6, ап.33, като съсобственик на поземлен имот с идентификатор №77195.708.288, гр. Хасково; - Катинка Николова Зашкева с последен известен административен адрес: гр. Хасково, ул.Добруджа№ 49...

ное 01
2018
Съобщение за Заповед за разрешаване изработването на проект за изменение на ПУП-ПЗ за УПИ V в кв.15 ИИЗ по плана на гр. Хасково

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, Община Хасково СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица, че по вх. № 53 М-136-4/17.10.2018г. е издадена Заповед №1617/30.10.2018г. - за разрешаване изработването на проект за изменение на подробен устройствен план план за застрояване за УПИ V в кв.15 ИИЗ по плана на гр. Хасково. Изменението плана за застрояване се изразява в промяна...

ное 01
2018
Съобщение за Заповед за разрешаване изработването на ПУП-ПР на УПИ ІІ5, кв.3, с.Текето, общ. Хасково

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, Община Хасково СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица, че по вх. № П-364-95/08.10.2018г. е издадена Заповед №1616/30.10.2018г. - за разрешаване изработването на проект за изменение на подробен устройствен план план за регулация на УПИ ІІ5, кв.3, с.Текето, общ. Хасково.С изменението плана за регулация западната регулационна линия на УПИ І се...

окт 30
2018
Съобщение за одобрен проект за ПУП-ПР и ПЗ за ПИ №77195.743.390 и ПИ №77195.743.390.1, гр. Хасково. Заинтересовани лица: Петя Желева Стайкова, Пламен Кръстев Малинов, Латка Петрова Георгиева

Община Хасково на основание чл. 129, ал. 2 от ЗУТ (Закона за устройство на територията) обявява на следните заинтересовани лица: - Петя Желева Стайкова с последен известен административен адрес: гр. Хасково, бул. Г.С.Раковски № 11, ет.8, ап.32, като съсобственик на поземлен имот с идентификатор 77195.743.392 и на сгради с идентификатори 77195.743.392.2 и 77195.743.392.3 , гр...

окт 30
2018
Съобщение за изработен проект за ПУП-ПР на ПИ №77195.719.331, УПИ V, кв. 462, гр. Хасково. Заинтересовани лица:Иван Митков Салабашев, Минка Бончева Салабашева, Недялка Иванова Трендафилова, Николай Йорданов Данчев

Община Хасково на основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ (Закона за устройство на територията) обявява на следните заинтересовани лица: - Иван Митков Салабашев с последен известен административен адрес: гр. Хасково, ул.Македония№ 37, ет.3, ап.6, като съсобственик на поземлен имот с идентификатор №77195.719.335 и сградите намиращи се в него, гр. Хасково; - Минка Бончева Салабашева с последен известен административен адрес: гр...

окт 30
2018
Съобщение за одобрен проект за изменение на КП на имот пл.№155, кв.21, с. Големанци, общ. Хасково. Заинтересовано лице: Себат Бекир Рамадан

Община Хасково на основание чл. 61, ал. 3 от АПК обявява на следните заинтересувани лица: - Себат Бекир Рамадан с последен известен административен адрес: гр. Хасково, ул. Лом №9, като съсобственик на УПИ II156, кв.21, по плана на с. Големанци, общ. Хасково. че със Заповед № 1289/31.08.2018г. на Кмета на Община Хасково е одобрен проект за изменение на кадастрален план на имот пл...