юли 15
Съобщение за издадена заповед за разрешаване изработване на проект за ПУП – ПР и ПЗ на ПИ №77195.746.279, кв.1116, „Каменец“, гр. Хасково

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, Община Хасково СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица, че по вх. № 94А-1729-4/15.06.2021г. е издадена Заповед №1147/07.07.2021г. - за разрешаване изработване на проект за подробен устройствен план план за регулация и застрояване на ПИ №77195.746.279, кв.1116, Каменец, гр. Хасково. С настоящото разрешение се одобрява заданието за изработване на ПУП...

юли 15
Съобщение за издадена заповед за разрешаване изработване на проект за ПУП – ПР и ПЗ на ПИ №77195.702.330 по КК на гр. Хасково, кв.1028, ж.р. „Кенана“

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, Община Хасково СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица, че по вх. № 94Г-2855-2/04.06.2021г. е издадена Заповед №1149/07.07.2021г. - за разрешаване изработване на проект за подробен устройствен план план за регулация и застрояване на ПИ №77195.702.330 по КК на гр. Хасково, кв.1028, ж.р. Кенана. С плана за регулация ПИ №77195...

юли 14
Покана за публично обсъждане на отчета за изпълнение на бюджета за 2020 г.

П О К А Н А На основаниечл.140, ал.4от Закона за публичните финансии чл.54, ал.4от Наредба за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Хасково, Председателят на Общински съвет - Хасково кани местната общност да се включи впубличното обсъждане на Отчета за изпълнение на бюджета на...

юли 07
Съобщение за издадена заповед за разрешаване изработване на проект за изменение на ПУП – ПР на УПИ ІХ, кв.11 по плана на с. Динево, общ. Хасково

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, Община Хасково СЪОБЩАВА назаинтересованите граждани и юридически лица, че по вх. № П 224-1/07.04.2021г., СЛУЖЕБНО е издадена Заповед №1134/02.07.2021г. - за разрешаване изработване на СЛУЖЕБЕН проект за изменение на подробен устройствен план план за регулация на УПИ ІХ, кв.11 по плана на с. Динево, общ. Хасково. С проекта за ПУП ПР да...

юли 05
Съобщение за издадено Решение на ОС за разрешаване изработването на проект за ПУП-ПР и ПЗ за ПИ №15429.94.171 по КК на землище на с. Големанци, м. „Юртлука“, община Хасково

На основание чл. 124а, ал.1 от ЗУТ и 124б, ал. 1 от ЗУТ, Община Хасково СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица, че по вх. №94 Е-26-3/25.05.2021г. е издаденo Решение №373/25.06.2021г. на Общински съвет Хасково - одобрява задание и разрешава да се изработи проект за Подробен устройствен план план за регулация и застрояване на поземлен имот 15429.94.171 по КК...

юли 05
Съобщение за одобрен проект за изменение на ПУП-ПР на УПИ XI145 и УПИ XXI145, кв. 7 по плана на с. Книжовник, общ. Хасково. Заинтересовано лице: Мариана Василева Коленцова

Община Хасково на основание чл. 129, ал. 2 във връзка с чл. 136, ал. 1 от ЗУТ (Закона за устройство на територията) обявява на следните заинтересувани лица: - Мариана Василева Коленцова с последен известен административен адрес: гр. Кърджали, ж.к. *********** № **, вх. *, ет. *, ап. ** като съсобственик на УПИ XIV143, с. Книжовник, общ. Хасково; че със Заповед №811/18.05.2021г. на Кмета...

юни 29
Съобщение за изработен проект за ПУП-ПР и ПЗ на ПИ №77195.743.4, кв. 1209,  ж.р. “Каменец“, гр. Хасково. Заинтересовани лица: Димитър Петев Илчев, Георги Иванов Иванов

Община Хасково на основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ (Закона за устройство на територията) обявява на следните заинтересувани лица: - Димитър Петев Илчев с последен известен административен адрес: гр. Пловдив, бул. ******** № ***, ет.*, ап. *, като съсобственик на поземлен имот с идентификатор №77195.743.5 и сградите намиращи се в него; - Георги Иванов Иванов с последен известен административен адрес: гр. Хасково...

юни 29
Съобщение за изработен проект за изменение на ПУП -ПР на УПИ V и УПИ VI, кв. 41, с. Малево, общ. Хасково. Заинтересовано лице: Теню Димитров Тенев

Община Хасково на основание чл. 128, ал. 3 във връзка с чл. 136, ал. 1 от ЗУТ (Закона за устройство на територията) обявява на следните заинтересувани лица: - Теню Димитров Тенев с последен известен административен адрес: гр. Хасково, ул. ***** *******№ *, като собственик на УПИ VI, кв. 41, с. Малево, общ. Хасково, заинтересувано лице по смисъла на чл. 131 от ЗУТ; че е изработен проект...

юни 29
Съобщение за одобрен проект за изменение на ПУП-ПЗ за ПИ №77195.553.32, 77195.553.33, 77195.553.34, 77195.553.35 и 77195.553.36, м. „Турското гробе“, гр. Хасково. Заинтересовани лица:Стоянка Делчева Колева, Атанаска Делчева Кирева

Община Хасково на основание чл. 129, ал. 2 във връзка чл. 136, ал. 1 от ЗУТ (Закона за устройство на територията) обявява на следните заинтересувани лица: - Йълмаз Мурад Карамурад с последен известен административен адрес: общ. Минерални бани, с. Караманци, като съсобственик на поземлен имот с идентификатор 77195.553.36, гр. Хасково; - Кирил Илиев Стоянов с последен известен административен адрес: гр. Хасково, ул. ****** №...

юни 29
Съобщение за одобрен проект за изменение на ПУП-ПЗ за ПИ №77195.553.32, 77195.553.33, 77195.553.34, 77195.553.35 и 77195.553.36, м. „Турското гробе“, гр. Хасково. Заинтересовани лица:Мария Латева Димитрова, Станчо Колев Станев, Николай Станев Колев

Община Хасково на основание чл. 129, ал. 2 във връзка чл. 136, ал. 1 от ЗУТ (Закона за устройство на територията) обявява на следните заинтересувани лица: - Йълмаз Мурад Карамурад с последен известен административен адрес: общ. Минерални бани, с. Караманци, като съсобственик на поземлен имот с идентификатор 77195.553.36, гр. Хасково; - Кирил Илиев Стоянов с последен известен административен адрес: гр. Хасково, ул. ****** №...

Върни се в началото на страницата