юли 31
Съобщение за издадена заповед за разрешаване изработването на проект за изменение на ПУП-ПР и ПЗ на гр. Хасково с допълването му с план-схема за оптична кабелна мрежа FTTH, GPON 16 клъстера

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, Община Хасково СЪОБЩАВА назаинтересованите граждани и юридически лица, че по вх. №53Б-120-41/19.06.2020г. е издадена Заповед №1240/24.07.2020г.- за разрешаване изработване на проект за изменение на подробен устройствен план - план за регулация и застрояване на гр. Хасково с допълването му с план-схема за оптична кабелна мрежа FTTH, GPON 16 клъстера. Заповедта да се съобщи...

юли 31
Съобщение за одобрен проект за изменение на ПУП в кв. 28, по плана на с. Тракиец, общ. Хасково. Заинтересовани лица: Димитър Тодоров Янков, Айхан Халил Якуб, Янко Тодоров Янков

Община Хасково на основание чл. 129, ал. 2 от ЗУТ (Закона за устройство на територията) обявява на следните заинтересувани лица: - Димитър Тодоров Янков с последен известен административен адрес: гр. Силистра, ул.*******№ **, ет.*, ап.**, като съсобственик на УПИ VIII125 и УПИ XIV42, гр. Хасково; - Айхан Халил Якуб с последен известен административен адрес: гр. Хасково, ул.*******№ *, вх.*, вх.*...

юли 31
Съобщение за промяна в кадастралния план на имот пл. №287, кв. 32, с. Мандра, общ. Хасково. Заинтересовани лица: Любомир Павлов Костадинов, Елена Михайлова Костадинова, Марияна Михайлова Антонова

Община Хасково на основание чл. 61, ал. 3 от АПК обявява на следните заинтересувани лица: - Любомир Павлов Костадинов с последен известен административен адрес: гр. Хасково, бул.*******№ **, вх.*, ет.*, ап.**, като съсобственик на УПИ II287 и УПИ VII287, кв. 32, с.Мандра, общ. Хасково; - Елена Михайлова Костадинова с последен известен административен адрес: гр. Хасково, бул.*******№ **, вх.*, ет...

юли 31
Съобщение за одобрен проект за ПУП-ПР и ПЗ на ПИ №77195.705.56, кв. 1303,  ж.р. „Куба“, гр. Хасково. Заинтересовани лица: Спиридон Маринов Спиридонов, Петьо Борисов Тожаров, Ирина Борисова Тожарова, Георги Борисов Тожаров

Община Хасково на основание чл. 129, ал. 2 от ЗУТ (Закона за устройство на територията) обявява на следните заинтересувани лица: - Спиридон Маринов Спиридонов с последен известен административен адрес: гр. Хасково, ул.*******№ **, като собственик на поземлен имот с идентификатор №77195.705.55, гр. Хасково; - Петьо Борисов Тожаров с последен известен административен адрес:гр. Обзор, ул.*******№ *, като съсобственик на поземлен имот с идентификатор...

юли 29
Съобщение за издадена заповед за разрешаване изработването на проект за изменение на ПУП-ПЗ на УПИ VІІІ в кв.141 по плана на гр.Хасково

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, Община Хасково СЪОБЩАВА назаинтересованите граждани и юридически лица, че по вх. №94А-1545-2/15.06.2020г. е издадена Заповед №1212/22.07.2020г.- за разрешаване изработване на проект изменение на подробен устройствен план план за застрояване на УПИ VІІІ в кв.141 по плана на гр.Хасково. Изменението на плана за застрояване се изразява в промяна на характера на застрояване...

юли 29
Съобщение за издадена заповед за разрешаване изработването на проект за изменение на ПИ №77195.708.260, кв.907, ж.р. „Орфей“, гр.Хасково

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, Община Хасково СЪОБЩАВА назаинтересованите граждани и юридически лица, че по вх. №94Д-663-2/17.06.2020г. е издадена Заповед №1213/22.07.2020г.- за разрешаване изработване на проект за подробен устройствен план план за регулация на поземлен имот №77195.708.260, кв.907, ж.р. Орфей, гр.Хасково. С настоящото разрешение се одобрява заданието за изработване на ПУП съгласно чл...

юли 27
Съобщение за изработен проект за ПУП -ПР на ПИ №77195.750.345 и 77195.750.346 по КК на гр.Хасково и изменение на ПЗ на ПИ №77195.750.345 по КК на гр. Хасково. Заинтересовано лице: „БЯЛТЕКС ГРУП“ ООД

Община Хасково на основание чл. 128, ал. 3 във връзка с чл. 136, ал.1 от ЗУТ (Закона за устройство на територията) обявява на следните заинтересувани лица: - БЯЛТЕКС ГРУП ООД с последен известен административен адрес:общ. Стамболово, с. Бял кладенец, като собственик на поземлен имот с идентификатор №77195.750.317, гр. Хасково; че е изработен проект за Подробен устройствен план план за регулация на поземлени имоти...

юли 23
Съобщение за изработен проект за ПУП -ПУР на кв. 1103, ж.р. „Каменец“,  гр. Хасково. Заинтересовани лица: Иван Янков Дуков, Милена Георгиева Апостолова, Петьо Стоянов Делчев

Община Хасково на основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ (Закона за устройство на територията) обявява на следните заинтересувани лица: - Иван Янков Дуков с последен известен административен адрес: гр. Хасково, ул.*******№ *, като собственик на поземлен имот с идентификатор №77195.746.107, гр. Хасково; - Милена Георгиева Апостолова с последен известен административен адрес: гр. Хасково, ул.*******№ **, вх.*, ет.*, ап.**...

юли 22
Съобщение за одобрен проект за ПУП-изменение на ПУР на кв.74, гр. Хасково и на плана за регулация на УПИ VI, кв. 74, гр. Хасково. Заинтересовано лице: Сезгин Рамадан Байрямали

Община Хасково на основание чл. 129, ал. 2 във връзка с чл.136, ал.1 от ЗУТ (Закона за устройство на територията) обявява на следните заинтересувани лица: - Сезгин Рамадан Байрямали с последен известен административен адрес: гр. Хасково, ул. *******№ *, като съсобственик на поземлен имот с идентификатор 77195.729.216, гр. Хасково; че със Заповед №1007/16.06.2020г. на Кмета на Община Хасково, е одобрен...