мар 27
Съобщение за одобрен проект за ПУП – ПР за кв. 1209, ж.р. „Каменец“ по плана на гр. Хасково. Заинтересовани лица:Елфиде Идриз Шабан, Азиме Джафер Ибиш, Руфад Сабри Руфад, Анго Божинов Димитров, Марияна Кирилова Ангелова

Община Хасково на основание чл. 129, ал. 2 от ЗУТ (Закона за устройство на територията) обявява на следните заинтересувани лица: - Елфиде Идриз Шабан с последен известен административен адрес: гр. Хасково, ул. *******№*, като съсобственик на поземлен имот с идентификатор 77195.743.20, гр. Хасково; - Азиме Джафер Ибиш с последен известен административен адрес: гр. Хасково, Местност ******* №***, като съсобственик на поземлен имот с идентификатор...

мар 27
Съобщение за издадено разрешение за строеж №41/06.02.2019 г. за строеж: „Промяна предназначението на магазин № 6 в зъболекарски кабинет“  находящ се в ПИ 77195.722.66 по КК на гр.Хасково, бул.“България“ № 150, гр.Хасково

Община Хасково на основание чл.149, ал.1 от ЗУТ, /Закона за устройство на територията/ и при условията на чл.61 ал.3 от АПК /Административно процесуален кодекс/, обявява,чее издадено Разрешение за строеж№ 41/06.02.2019 г. на ГЕОРГИ ВЪЛКОВ БЕЛИЧЕВ и ЗЛАТКА ПЕТРОВА БЕЛИЧЕВА, за строеж: Промяна предназначението на магазин № 6 в зъболекарски кабинет находящ се в ПИ 77195.722.66 по КК...

мар 27
Съобщение за одобрен проект за ПУП – ПР и ПЗ на ПИ №77195.701.2, кв. 1006,  ж.р. “Кенана“, гр. Хасково. Заинтересовано лице: Димитър Иванов Христов

Община Хасково на основание чл. 129, ал. 2 от ЗУТ (Закона за устройство на територията) обявява на следните заинтересувани лица: - Димитър Иванов Христов с последен известен административен адрес: гр. Хасково, ул. ******№ **, ет.*, ап.*, като собственик на поземлен имот с идентификатор 77195.701.485, гр. Хасково; че със Заповед №223/18.02.2019г. на Кмета на Община Хасково е одобрен проект за подробен...

мар 27
Съобщение за изработен проект за ПУП-ПР и ПЗ за ПИ №77195.706.81 и 77195.706.82, кв. 1314, ж.р. “Куба“, гр. Хасково. Заинтересовани лица:Марияна Вълчева Атанасова, Александър Атанасов Атанасов, Десислава Атанасова Атанасова

Община Хасково на основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ (Закона за устройство на територията) обявява на следните заинтересувани лица: - Клавдия Атанасова Атанасова с последен известен административен адрес: гр. Хасково, ул.*******№ *, ет.*, като съсобственик на поземлен имот с идентификатор №77195.706.87, гр. Хасково; - Валентин Атанасов Атанасов с последен известен административен адрес: гр. София, ул.*******№ *, като съсобственик на поземлен...

мар 27
Съобщение за издадена заповед за разрешаване изработване на проект за ПУП - изменение на ПР на УПИ VІ завод за безалкохолни напитки в кв.2 СИЗ, гр. Хасково

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, Община Хасково СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица, че по вх. №53Р-51-2/26.11.2018г. е издадена Заповед №318/14.03.2019г.- за разрешаване изработване на проект за подробен устройствен план изменение на плана за регулация на УПИ VІ завод за безалкохолни напитки в кв.2 СИЗ, гр. Хасково. С изменение на плана за регулация УПИ VІ завод...

мар 27
Съобщение за издадена заповед за разрешаване изработване на проект за ПУП - ПЗ на УПИ ХVІІ, кв. 21 по плана на гр. Хасково

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, Община Хасково СЪОБЩАВА назаинтересованите граждани и юридически лица, че по вх. №04-05-3/08.02.2019г. е издадена Заповед №317/14.03.2019г.- за разрешаване изработване на проект за подробен устройствен план план за застрояване на УПИ ХVІІ, кв. 21 по плана на гр. Хасково. С настоящото решение се одобрява и задание за изработване на ПУП съгласно чл.124б, ал...

мар 27
Съобщение за изработен проект за ПУП-ПР и ПЗ за ПИ №77195.706.81 и 77195.706.82, кв. 1314, ж.р. “Куба“, гр. Хасково. Заинтересовани лица:Йорданка Димова Чакърова, Станислав Желязков Янков, Петра Кузмова Авджиева

Община Хасково на основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ (Закона за устройство на територията) обявява на следните заинтересувани лица: - Клавдия Атанасова Атанасова с последен известен административен адрес: гр. Хасково, ул.*******№ *, ет.*, като съсобственик на поземлен имот с идентификатор №77195.706.87, гр. Хасково; - Валентин Атанасов Атанасов с последен известен административен адрес: гр. София, ул.*******№ *, като съсобственик на поземлен...

мар 27
Съобщение за изработен проект за ПУП-ПР и ПЗ за ПИ №77195.706.81 и 77195.706.82, кв. 1314,  ж.р. “Куба“, гр. Хасково. Заинтересовани лица:Клавдия Атанасова Атанасова, Валентин Атанасов Атанасов, Екатерина Георгиева Атанасова

Община Хасково на основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ (Закона за устройство на територията) обявява на следните заинтересувани лица: - Клавдия Атанасова Атанасова с последен известен административен адрес: гр. Хасково, ул.*******№ *, ет.*, като съсобственик на поземлен имот с идентификатор №77195.706.87, гр. Хасково; - Валентин Атанасов Атанасов с последен известен административен адрес: гр. София, ул.*******№ *, като съсобственик на поземлен...

мар 27
Съобщение за одобрен проект за ПУП – ПР за кв. 1209, ж.р. „Каменец“ по плана на гр. Хасково. Заинтересовани лица: Петронка Костова Вълчева, Пънар Ердинч Кязим-Зинал, Ангел Костадинов Ангелов

Община Хасково на основание чл. 129, ал. 2 от ЗУТ (Закона за устройство на територията) обявява на следните заинтересувани лица: - Елфиде Идриз Шабан с последен известен административен адрес: гр. Хасково, ул. *******№*, като съсобственик на поземлен имот с идентификатор 77195.743.20, гр. Хасково; - Азиме Джафер Ибиш с последен известен административен адрес: гр. Хасково, Местност ******* №***, като съсобственик на поземлен имот с идентификатор...

мар 27
Съобщение за одобрен проект за ПУП – ПР за кв. 1209, ж.р. „Каменец“ по плана на гр. Хасково. Заинтересовани лица:Байрия Кязим Мурад, Ердинч Кязим Рамадан, Георги Петков Петков, Фейме Сабри Руфат, Димитър Божинов Георгиев

Община Хасково на основание чл. 129, ал. 2 от ЗУТ (Закона за устройство на територията) обявява на следните заинтересувани лица: - Елфиде Идриз Шабан с последен известен административен адрес: гр. Хасково, ул. *******№*, като съсобственик на поземлен имот с идентификатор 77195.743.20, гр. Хасково; - Азиме Джафер Ибиш с последен известен административен адрес: гр. Хасково, Местност ******* №***, като съсобственик на поземлен имот с идентификатор...