ное 06
2020
Съобщение за издадена заповед за разрешаване изработването на проект за изменение на ПУП-ПР и ПЗ на УПИ ХХІІІ, кв.15 по плана на гр. Хасково

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, Община Хасково СЪОБЩАВА назаинтересованите граждани и юридически лица, че по вх. №94Х-70-2/13.10.2020г. е издадена Заповед №1981/03.11.2020г.- за разрешаване изработване на проект за изменение на подробен устройствен план изменение на плана за регулация и застрояване на УПИ ХХІІІ, кв.15 по плана на гр. Хасково. С изменение на плана за регулация УПИ ХХIIІ, кв...

ное 06
2020
Съобщение за издадена заповед за разрешаване изработването на проект за изменение на ПУП-ПР на на УПИ І-125, кв.52 по плана на с. Гарваново

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, Община Хасково СЪОБЩАВА назаинтересованите граждани и юридически лица, че по вх. №94И-1420-2/05.10.2020г. е издадена Заповед №1979/03.11.2020г.- за разрешаване изработване на проект за изменение на подробен устройствен план - план за регулация на УПИ І-125, кв.52 по плана на с. Гарваново. С изменение на плана за регулация, УПИ І-125, кв.52 по плана...

ное 06
2020
Съобщение за издадена заповед за разрешаване изработването на проект за изменение на ПУП-ПР и ПЗ на ПИ №77195.743.162, кв.1214, ж.р. „Каменец“, гр. Хасково

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, Община Хасково СЪОБЩАВА назаинтересованите граждани и юридически лица, че по вх. № 94Р-3329-2/12.10.2020г. е издадена Заповед №1978/03.11.2020г.- за разрешаване изработване на проект за подробен устройствен план - план за регулация и застрояване за поземлен имот №77195.743.162, кв.1214, ж.р. Каменец, гр. Хасково. С плана за регулация поземлен имот №77195.743...

ное 06
2020
Съобщение за издадена заповед за разрешаване изработването на проект за ПУП-ПР и ПЗ на ПИ №77195.113.62, кв.1001 по плана на гр. Хасково

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, Община Хасково СЪОБЩАВА назаинтересованите граждани и юридически лица, че по вх. № 94Б-2060-1/01.10.2020г. е издадена Заповед №1977/03.11.2020г.- за разрешаване изработване на проект за подробен устройствен план - план за регулация и застрояване за поземлен имот №77195.113.62, кв.1001 по плана на гр. Хасково. С плана за регулация поземлен имот №77195.113...

ное 06
2020
Съобщение за издадена заповед за разрешаване изработването на КПИИ за обект: “Сградно отклонение от ВЛНН за присъединяване на нов потребител в ПИ №77195.704.365 по КК на гр. Хасково“

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, Община Хасково СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица, че по вх.№53 Е-102-240/21.09.2020г. е издадена Заповед №1976/03.11.2020г. - за изработване на комплексен проект за инвестиционна инициатива за обект: Сградно отклонение от ВЛНН за присъединяване на нов потребител в ПИ №77195.704.365 по КК на гр. Хасково. Проектът да се изработи в части:...

ное 03
2020
Съобщение за одобрен проект за изменение на КП на имот пл.№57, кв. 11, с. Книжовник, общ. Хасково. Заинтересовани лица: Тодор Недялков Георгиев, Иванка Пенчев Георгиева, Иванка Тенева Христова, Атанаска Маркова Карева

Община Хасково на основание чл. 61, ал. 3 от АПК обявява на следните заинтересувани лица: - Тодор Недялков Георгиев с последен известен административен адрес:гр. Пловдив, ул.*******№ *, ет.*, ап.*, като съсобственик на УПИ VII57,с. Книжовник, общ. Хасково; - Иванка Пенчев Георгиева с последен известен административен адрес:гр. Пловдив, ул.*******№ *, ет.*, ап.*, като съсобственик на УПИ VII57,с. Книжовник, общ...

ное 03
2020
Съобщение за одобрен проект за изменение на ПУП-ПЗ и РУП за УПИ IV, кв. 538 по плана на гр. Хасково. Заинтересовани лица: Румяна Колева Господинова, Атанаска Костадинова Бехтолд, Мирослав Александров Мутафов

Община Хасково на основание чл. 129, ал. 2 във връзка с чл.136, ал.1 от ЗУТ (Закона за устройство на територията) обявява на следните заинтересувани лица: - Невена Георгиева Вълчева с последен известен административен адрес:гр. Хасково, ул.******№ **, ет.*, ап.*, като собственик на самостоятелен обект с идентификатор 77195.735.151.6.16, гр. Хасково; - ЛУКС БИЛДИНГ ИНВЕСТООД с последен известен административен...

ное 03
2020
Съобщение за одобрен проект за изменение на ПУП-ПЗ и РУП за УПИ IV, кв. 538 по плана на гр. Хасково. Заинтересовани лица: Анна Петрова Бонева, Николай Цветанов Стоянов, Ваня Илиева Стоянова, Георги Тодоров Георгиев

Община Хасково на основание чл. 129, ал. 2 във връзка с чл.136, ал.1 от ЗУТ (Закона за устройство на територията) обявява на следните заинтересувани лица: - Невена Георгиева Вълчева с последен известен административен адрес:гр. Хасково, ул.******№ **, ет.*, ап.*, като собственик на самостоятелен обект с идентификатор 77195.735.151.6.16, гр. Хасково; - ЛУКС БИЛДИНГ ИНВЕСТООД с последен известен административен...

ное 03
2020
Съобщение за одобрен проект за изменение на ПУП-ПЗ и РУП за УПИ IV, кв. 538 по плана на гр. Хасково. Заинтересовани лица: Делчо Трифонов Танев, Мариус Трифонов Танев, Гроздан Бончев Грозев, Силвана Бончева Грозева-Ланге, Станка Петрова Станкева

Община Хасково на основание чл. 129, ал. 2 във връзка с чл.136, ал.1 от ЗУТ (Закона за устройство на територията) обявява на следните заинтересувани лица: - Невена Георгиева Вълчева с последен известен административен адрес:гр. Хасково, ул.******№ **, ет.*, ап.*, като собственик на самостоятелен обект с идентификатор 77195.735.151.6.16, гр. Хасково; - ЛУКС БИЛДИНГ ИНВЕСТООД с последен известен административен...

ное 03
2020
Съобщение за одобрен проект за изменение на ПУП-ПЗ и РУП за УПИ IV, кв. 538 по плана на гр. Хасково. Заинтересовани лица: Митко Петров Терзиев, Николина Йорданова Николова, Тихомир Тончев Тонев, Милен Радев Господинов, Атанас Маринов Кръстев

Община Хасково на основание чл. 129, ал. 2 във връзка с чл.136, ал.1 от ЗУТ (Закона за устройство на територията) обявява на следните заинтересувани лица: - Невена Георгиева Вълчева с последен известен административен адрес:гр. Хасково, ул.******№ **, ет.*, ап.*, като собственик на самостоятелен обект с идентификатор 77195.735.151.6.16, гр. Хасково; - ЛУКС БИЛДИНГ ИНВЕСТООД с последен известен административен...

Върни се в началото на страницата