яну 31
Съобщение за издадена заповед за изработване на комплексен инвестиционен проект по чл.150 от ЗУТ за обект: “Изграждане на кабелни линии НН за присъединяване на строеж „Автосервиз и бензиностанция“ в ПИ 77195.707.27 по КК на гр. Хасково“

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, Община Хасково СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица, че по вх.№53 Е-102-25/11.01.2019г. е издадена Заповед №112/22.01.2019г. - за изработване на комплексен инвестиционен проект по чл.150 от ЗУТ за обект: Изграждане на кабелни линии НН за присъединяване на строеж Автосервиз и бензиностанция в ПИ 77195.707.27 по КК на гр. Хасково...

яну 31
Съобщение за издадена заповед за разрешаване изработване на проект за ПУП - ПР на УПИ ІІІ-85, кв.17 по плана на с. Александрово, община Хасково

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, Община Хасково СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица, че по вх. №94Г-13-1/03.01.2019г. е издадена Заповед №107/21.01.2019г.- за разрешаване изработване на проект за подробен устройствен план план за регулация на УПИ ІІІ-85, кв.17 по плана на с. Александрово, община Хасково. С изменението на плана за регулация УПИ ІІІ-85, кв.17 по плана...

яну 31
Съобщение за издадена заповед за разрешаване изработване на проект за ПУП - ПЗ на ПИ №77195.704.395, кв. 1047, ж.р. „Кенана“, гр. Хасково

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, Община Хасково СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица, че по вх. №94С-5604-1/02.01.2019г. е издадена Заповед №105/21.01.2019г.- за разрешаване изработване на проект за подробен устройствен план план за застрояване на поземлен имот №77195.704.395, кв. 1047, ж.р. Кенана, гр. Хасково. С настоящото разрешение се одобрява и задание за изработване на ПУП...

яну 30
Община Хасково започва прием на документи за разпределение на пасища, мери и ливади от ОПФ

На основание чл.37 и, ал.5 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи от 1 февруари 2019 г. до 10 март 2019 г., Община Хасково започва прием на документи за разпределение на пасища, мери и ливади от ОПФ, между правоимащите, които имат регистрирани животновъдни обекти в съответното землище. Приложен списък с имоти като прикачен файл. За информация: Тел: 038/603383; 038/603381 Адрес:пл.Общински 1...

яну 29
Съобщение за издадена заповед за разрешаване изработване на проект за ПУП - ПЗ за ПИ №77195.703.207, кв. 1064, ж.р. „Кенана“, гр. Хасково

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, Община Хасково СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица, че по вх. №94Б-1542-1/04.01.2019г. е издадена Заповед №80/17.01.2019г.- за разрешаване изработване на проект за подробен устройствен план план за застрояване на поземлен имот №77195.703.207, кв. 1064, ж.р. Кенана, гр. Хасково. С настоящото разрешение се одобрява и задание за изработване на ПУП...

яну 29
Съобщение за изработен проект за ПУП-ПЗ и ел. схема на ПИ №77195.30.24, м. „Джевиз дере“, гр. Хасково. Заинтересовано лице: Недялко Панайотов Гоговски

Община Хасково на основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ (Закона за устройство на територията) обявява на следното заинтересовано лице: - Недялко Панайотов Гоговски с последен известен административен адрес: гр. Хасково, ул.*******№ **, вх.*, ап.**, като собственик на поземлен имот с идентификатор №77195.426.26, гр. Хасково; че е изработен проект за подробен устройствен план план за застрояване и ел. схема за поземлен...

яну 29
Съобщение за издадена за разрешаване изработване на проект за ПУП - ПЗ на ПИ №77195.702.505, кв. 1028, ж.р. „Кенана“, гр. Хасково

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, Община Хасково СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица, че по вх. №94З-888-1/07.01.2019г. е издадена Заповед №81/17.01.2019г.- за разрешаване изработване на проект за подробен устройствен план план за застрояване на поземлен имот №77195.702.505, кв. 1028, ж.р. Кенана, гр. Хасково. С настоящото разрешение се одобрява и задание за изработване на ПУП...

яну 29
Съобщение за одобрен проект за за изменение на ПУП – ПР на УПИ на УПИ IV, кв.438, гр. Хасково и ПЗ на на УПИ III, УПИ IV, УПИ V, кв. 438, по плана на гр. Хасково. Заинтересовано лице: Атанас Грозданов Петев

Община Хасково на основание чл. 129, ал. 2 във връзка с чл. 136, ал.1 от ЗУТ (Закона за устройство на територията) обявява на следното заинтересовано лице: - Атанас Грозданов Петев с последен известен административен адрес: гр. Хасково, ул. *******№ **, като съсобственик на поземлен имот с идентификатор 77195.718.117 и собственик на сгради 77195.718.117.1, 77195.718.117.3, 77195.718.117...

яну 29
Жребий ще разпредели местата на търговците на базара за мартеници

Жребий ще разпредели местата на търговците на базара за мартеници в Хасково. На тегленето на жребия могат да присъстват всички желаещи заявители за участие на базара. Той е насрочен за 4 февруари 2019 г.от 10 часа в зала Хасково.Резултатите ще бъдат обявени на сайта на общината на 5 февруари. Разрешенията за поставяне на определените със жребий места на базара ще бъдат издадени от...

яну 24
Прилагане на улична регулация в частта улица-Тупик „Клен“

О Б Я В Л Е Н И Е На основание чл.23 от ЗОС УВЕДОМЯВАМ 1.Собствениците на имоти с идентификатори №77195.703.151; 77195.703.152 по КК на гр.Хасково за предстоящото отчуждаване на част от имотите им засегнати от прилагане на улична регулация в частта улица-Тупик Клен ПИ 77195.703.710 по действащата кадастрална карта на гр.Хасково, Община Хасково, съгласно Решение...