ное 13
2018
Съобщение за изработен проект за изменение на ПУП-ПР и ПЗ на ПИ №77195.721.297, кв. 404а, гр. Хасково. Заинтересовани лица: Радко Атанасов Радев, Радко Атанасов Радев, Боян Зафиров Бузов, Минка Асенова Александрова, Михаил Райчев Александров

Община Хасково на основание чл. 128, ал. 3 във връзка с чл. 136, ал.1 от ЗУТ (Закона за устройство на територията) обявява на следните заинтересoвани лица: - Петьо Стоянов Делчев с последен известен административен адрес: гр. Хасково, ул.*******№*, вх.*, ет.*, ап.*, като съсобственик на сграда с идентификатор №77195.721.296.8 и самостоятелен обект с идентификатор 77195.721.296.1.13...

ное 13
2018
Съобщение за изработен проект за изменение на ПУП-ПР и ПЗ на ПИ №77195.721.297, кв. 404а, гр. Хасково. Заинтересовани лица: Маргарита Видева Мартинова, Велизар Евлогиев Мончовски, Ана Хубенова Ванчева – Джордж,Стойна Атанасова Динкова

Община Хасково на основание чл. 128, ал. 3 във връзка с чл. 136, ал.1 от ЗУТ (Закона за устройство на територията) обявява на следните заинтересoвани лица: - Петьо Стоянов Делчев с последен известен административен адрес: гр. Хасково, ул.*******№*, вх.*, ет.*, ап.*, като съсобственик на сграда с идентификатор №77195.721.296.8 и самостоятелен обект с идентификатор 77195.721.296.1.13...

ное 13
2018
Съобщение за изработен проект за изменение на ПУП-ПР и ПЗ на ПИ №77195.721.297, кв. 404а, гр. Хасково. Заинтересовани лица: Петьо Стоянов Делчев, Стефан Иванов Аврамов, Таня Иванова Полихронова - Иванова, Мартин Стойнов Иванов

Община Хасково на основание чл. 128, ал. 3 във връзка с чл. 136, ал.1 от ЗУТ (Закона за устройство на територията) обявява на следните заинтересoвани лица: - Петьо Стоянов Делчев с последен известен административен адрес: гр. Хасково, ул.*******№*, вх.*, ет.*, ап.*, като съсобственик на сграда с идентификатор №77195.721.296.8 и самостоятелен обект с идентификатор 77195.721.296.1.13...

ное 13
2018
Съобщение за изработен проект за ПУП-ПР и ПЗ на ПИ №77195.708.54, кв. 903, ж.р. “Орфей“, гр. Хасково. Заинтересовани лица: Реджихан Ахмед Мустафа, Шенай Ахмед Мустафа, Ширин Ахмед Наим, Димка Делчева Кръстева

Община Хасково на основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ (Закона за устройство на територията) обявява на следните заинтересoвани лица: - Емине Наим Кадир с последен известен административен адрес: гр. Хасково, ул.*******№ *, като съсобственик на поземлен имот с идентификатор №77195.708.56 и сгради с идентификатор 77195.708.56.1 и 77195.708.56.2, гр. Хасково; - Фахрие Реджеб Мюмюн с последен известен...

ное 13
2018
Съобщение за изработен проект за ПУП-ПР и ПЗ на ПИ №77195.708.54, кв. 903,  ж.р. “Орфей“, гр. Хасково. Заинтересовани лица: Емине Наим Кадир, Фахрие Реджеб Мюмюн, Анета Мартинова Йени, Нурай Мехмед Наим, Неврие Мехмед Мутлу,Хасибе Аптикадир Мюмюн

Община Хасково на основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ (Закона за устройство на територията) обявява на следните заинтересoвани лица: - Емине Наим Кадир с последен известен административен адрес: гр. Хасково, ул.*******№ *, като съсобственик на поземлен имот с идентификатор №77195.708.56 и сгради с идентификатор 77195.708.56.1 и 77195.708.56.2, гр. Хасково; - Фахрие Реджеб Мюмюн с последен известен...

ное 09
2018
Съобщение за издадена заповед за изработване на проект за ПУП-изменение на ПР и ПЗ на ПИ №77195.729.317 в ж.р. „Изгрев“, гр. Хасково

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, Община Хасково СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица, че по вх. № 94 М-54-7/23.10.2018г. е издадена Заповед №1640/05.11.2018г. - за изработване на проект за подробен устройствен план план за регулация и застрояване на поземлен имот №77195.729.317 в ж.р. Изгрев, гр. Хасково. С плана за регулация имотът да се урегулира като...

ное 09
2018
Съобщение за издадена заповед за изработване на проект за ПУП-изменение на ПР за УПИ VІІ, кв.796 гр. Хасково

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, Община Хасково СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица, че по вх. №94Д-35-4/17.10.2018г. е издадена Заповед №1639/05.11.2018г.- за изработване на проект за подробен устройствен план изменение на плана за регулация за УПИ VІІ, кв.796 гр. Хасково. С плана за регулация се променя предназначението на имота от за жил. нужди в за обществено...

ное 07
2018
Съобщение за одобрен проект за изменение на КП на имот пл.№88, за който е отреден УПИ XXI, кв.4, с. Въгларово, общ. Хасково. Заинтересовано лице: Арсен Иванов Методиев

Община Хасково на основание чл. 61, ал. 3 от АПК обявява на следнoтo заинтересoванo лицe: - Арсен Иванов Методиев с неизвестен административен адрес, собственик на УПИ XIX-87, кв.4, с. Въгларово; че със Заповед № 1421/01.10.2018г. на Кмета на Община Хасково е одобрен проект за изменение на кадастрален план на имот пл.№88, за който е отреден УПИ XXI, кв.4, с. Въгларово, общ...

ное 07
2018
Съобщение за изработен проект за ПУП-ПР и ПЗ на ПИ №77195.704.313 и 77195.704.315, кв. 1056,  ж.р. “Кенана“, гр. Хасково. Заинтересовани лица: Ирена Григорова Велева, Янко Григоров Велев, Стоянка Георгиева Костадинова

Община Хасково на основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ (Закона за устройство на територията) обявява на следните заинтересoвани лица: - Ирена Григорова Велева с последен известен административен адрес: гр. Хасково, ж.к.Бадема№ 21, вх.Б, ап.64, като съсобственик на поземлени имоти с идентификатори №77195.704.311 и 77195.704.312, гр. Хасково; - Янко Григоров Велев с последен известен административен адрес: гр. Хасково...