май 22
Съобщение за изработен проект за изменение на ПУП-ПР и ПЗ на ПИ №77195.744.304, кв. 1199,  ж.р. “Каменец“, гр. Хасково. Заинтересовани лица: Дарина Тенчева Баракова, Ваня Рангелова Червенкова, Мариана Стойчева Петрова, Петър Стойчев Петров

Община Хасково на основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ (Закона за устройство на територията) обявява на следните заинтересувани лица: - Дарина Тенчева Баракова с последен известен административен адрес: гр. Хасково, ул. Братя Миладинови №11, ап. 3, като съсобственик на поземлен имот с идентификатор №77195.744.316, гр. Хасково; - Ваня Рангелова Червенкова с последен известен административен адрес: гр. Хасково, бул. България №84, като съсобственик на...

май 18
Съобщение за одобрен проект за ПУП – изменение на ПР на УПИ XXXII, УПИ XXXVIII и УПИ XXXIX, кв. 195, гр. Хасково.Заинтересовани лица: Георги Александров Гъбов, Диляна Димитрова Христова

Община Хасково на основание чл. 129, ал. 2 във връзка с чл. 136, ал. 1 от ЗУТ (Закона за устройство на територията) обявява на следните заинтересувани лица: - Константин Димитров Черакчиев с последен известен административен адрес: гр. Хасково, ул.Братя Миладинови№ 1, ет. 2, като собственик на самостоятелен обект №77195.721.78.1.5, гр. Хасково; - Христо Костов Колев с последен известен административен адрес: гр...

май 18
Съобщение за одобрен проект за ПУП – изменение на ПР на УПИ XXXII, УПИ XXXVIII и УПИ XXXIX, кв. 195, гр. Хасково.Заинтересовани лица: Константин Димитров Черакчиев, Христо Костов Колев, Георги Димитров Терзиев, Данка Делчева Камова

Община Хасково на основание чл. 129, ал. 2 във връзка с чл. 136, ал. 1 от ЗУТ (Закона за устройство на територията) обявява на следните заинтересувани лица: - Константин Димитров Черакчиев с последен известен административен адрес: гр. Хасково, ул.Братя Миладинови№ 1, ет. 2, като собственик на самостоятелен обект №77195.721.78.1.5, гр. Хасково; - Христо Костов Колев с последен известен административен адрес: гр...

май 18
Съобщение за заповед за одобрен проект за изменение на ПУП - ПЗ и ПС за ПИ № 77195.113.460, м. “Карамутли“, землище на гр. Хасково. Заинтересовани лица:Желязка Паскова Стойкова, Тодор Луков Луков, Веселина Радева Митева

Община Хасково на основание чл. 129, ал. 2 от ЗУТ (Закона за устройство на територията) обявява на следните заинтересувани лица: - Младен Богданов Карачанов с последен известен административен адрес: гр. Хасково, ул.Васил Друмев№13, ет. 4, ап. 5, като съсобственик на поземлен имот №77195.113.455, м. Карамутли, гр. Хасково; - Митка Вангелова Карачанова с последен известен административен адрес: гр. Хасково, ул.Хан Аспарух№ 30, като...

май 18
Съобщение за заповед за одобрен проект за изменение на ПУП - ПЗ и ПС за ПИ № 77195.113.460, м. “Карамутли“, землище на гр. Хасково. Заинтересовани лица: Младен Богданов Карачанов, Митка Вангелова Карачанова, Марияна Богданова Тодева

Община Хасково на основание чл. 129, ал. 2 от ЗУТ (Закона за устройство на територията) обявява на следните заинтересувани лица: - Младен Богданов Карачанов с последен известен административен адрес: гр. Хасково, ул.Васил Друмев№13, ет. 4, ап. 5, като съсобственик на поземлен имот №77195.113.455, м. Карамутли, гр. Хасково; - Митка Вангелова Карачанова с последен известен административен адрес: гр. Хасково, ул.Хан Аспарух№ 30, като...

май 17
Съобщение за издадена заповед за разрешаване изработването на проект за изменение на ПУП – ПР и ПЗ на УПИ I „за комплексно жилищно строителство“, кв. 290 и улична регулация на кв. 290, 292, 287 и 288 по плана на гр. Хасково

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, Община Хасково СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица, че по вх.№53 M-696-2/17.04.2018г. е издадена Заповед №609/14.05.2018г. - за одобряване на задание и разрешаване изработването на проект за изменение на подробен устройствен план план за регулация и застрояване на УПИ I за комплексно жилищно строителство, кв. 290 и улична регулация на кв. 290...

май 17
Съобщение за издадена заповед за разрешаване изработването на проект за ПУП – ПР и ПЗ на ПИ №77195.708.55, кв. 903, ж.р. „Орфей“, гр. Хасково

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, Община Хасково СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица, че по вх.№94 Х-495-2/09.10.2017г. е издадена Заповед №610/14.05.2018г. - за одобряване на задание и разрешаване изработването на проект за подробен устройствен план план за регулация и застрояване на поземлен имот №77195.708.55, кв. 903, ж.р. Орфей, гр. Хасково. С плана за регулация...

май 17
"Кари-Филип" ЕООД

Преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за инвестиционно предложение: Развъждане, отглеждане и угояване на риба за свободна консумация и спортен риболов Виж прикачениея файл!...