юли 23
Съобщение за изработен проект за изменение на ПУП -ПР на ПИ №77195.716.253, кв. 786 по плана на гр. Хасково. Заинтересовани лица: Живущите в жилищен блок с с административен адрес: гр. Хасково, ж.к. „Бадема“ №24, вх. Б

На основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ, във вр. с 4, ал. 3 от Допълнителните разпоредби на ЗУТ Община Хасково Ви съобщава като заинтересовани лица по чл. 131 от ЗУТ живущи в жилищен блок с идентификатор 77195.716.254.2 по КК на гр. Хасково, с административен адрес: гр. Хасково, ж.к. Бадема №24, вх. Б, че е изработен проект за изменение на Подробен устройствен...

юли 23
Съобщение за изработен проект за изменение на ПУП -ПР на ПИ №77195.716.253, кв. 786 по плана на гр. Хасково. Заинтересовани лица: Живущите в жилищен блок с с административен адрес: гр. Хасково, ж.к. „Бадема“ №24, вх. В

На основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ, във вр. с 4, ал. 3 от Допълнителните разпоредби на ЗУТ Община Хасково Ви съобщава като заинтересовани лица по чл. 131 от ЗУТ живущи в жилищен блок с идентификатор 77195.716.254.3 по КК на гр. Хасково, с административен адрес: гр. Хасково, ж.к. Бадема №24, вх. В, че е изработен проект за изменение на Подробен устройствен...

юли 23
Съобщение за изработен проект за изменение на ПУП -ПР на ПИ №77195.716.253, кв. 786 по плана на гр. Хасково. Заинтересовани лица: Живущите в жилищен блок с с административен адрес: гр. Хасково, ж.к. „Бадема“ №24, вх. Г

На основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ, във вр. с 4, ал. 3 от Допълнителните разпоредби на ЗУТ Община Хасково Ви съобщава като заинтересовани лица по чл. 131 от ЗУТ живущи в жилищен блок с идентификатор 77195.716.254.4 по КК на гр. Хасково, с административен адрес: гр. Хасково, ж.к. Бадема №24, вх. Г, че е изработен проект за изменение на Подробен устройствен...

юли 21
Съобщение за изработен проект за изменение на ПУП-ПР а УПИ IX (77195.518.127) и УПИ X (77195.518.126), кв. 40, гр. Хасково. Заинтересовани лица: Данка Атанасова Вълчева, Сталю Христов Георгиев

Община Хасково на основание чл. 128, ал. 3 във връзка с чл. 136, ал. 1 от ЗУТ (Закона за устройство на територията) обявява на следните заинтересувани лица: - Данка Атанасова Вълчева с последен известен административен адрес:гр. Хасково, ул. *** ********* № **, ет. *, ап.*, като съсобственик на поземлен имот с идентификатор №77195.518.126, гр. Хасково; - Сталю Христов Георгиев с последен известен административен...

юли 21
Съобщение за изработен проект за ПУП-ПЗ и ПП на ПИ №77195.553.1, м. „Турското гробе/Юрмул“, гр. Хасково. Заинтересовани лица: Венцислав Пламенов Иванов, Иванка Димова Желязкова

бщина Хасково на основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ (Закона за устройство на територията) обявява на следните заинтересувани лица: - Иван Стоянов Савов с последен известен административен адрес:гр. Пловдив, кв. ********№ ***, вх. *, ет. *, ап. **, като съсобственик на поземлен имот с идентификатор №77195.553.2, гр. Хасково; - Валентина Илиева Николова с последен известен административен адрес: гр. Велико Търново, ул. ***** *******№...

юли 21
Съобщение за изработен проект за ПУП-ПЗ и ПП на ПИ №77195.553.1, м. „Турското гробе/Юрмул“, гр. Хасково. Заинтересовани лица: Иван Стоянов Савов, Валентина Илиева Николова, Милена Анастасова Иванова

Община Хасково на основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ (Закона за устройство на територията) обявява на следните заинтересувани лица: - Иван Стоянов Савов с последен известен административен адрес:гр. Пловдив, кв. ********№ ***, вх. *, ет. *, ап. **, като съсобственик на поземлен имот с идентификатор №77195.553.2, гр. Хасково; - Валентина Илиева Николова с последен известен административен адрес: гр. Велико Търново, ул. ***** *******№...

юли 21
Съобщение за издадена заповед за изменение на КП за имот пл. №212, кв. 43а, с. Войводово, Община Хасково. Заинтересовани лица: Фатма Максимова, Гюнеш Ангелова Шибилова

Община Хасково на основание чл. 61, ал. 3 от АПК обявява на следните заинтересувани лица: - Фатма Максимова с последен известен административен адрес: общ. Хасково, с. Войводово, ул. ***** № *, като собственик на УПИ V206,с. Войводово, общ. Хасково; - Гюнеш Ангелова Шибилова с последен известен административен адрес: гр. Хасково, ул. ******* № *, като съсобственик на УПИ IX213, с. Войводово, общ. Хасково; че със...

юли 16
Съобщение за одобрен проект за изменение на ПУП-ПР на УПИ II394, кв. 73 по плана на с. Николово, общ. Хасково. Заинтересовано лице: Марин Янев Драгнев

Община Хасково на основание чл. 129, ал. 2 във връзка с чл. 136, ал. 1 от ЗУТ (Закона за устройство на територията) обявява на следните заинтересувани лица: - Марин Янев Драгнев с последен известен административен адрес: гр. Кърджали, ул. ********** № **, като собственик на УПИ II394, общ. Хасково; че със Заповед №1039/16.06.2021г. на Кмета на Община Хасково е одобрен проект за изменение на...

юли 16
Съобщение за одобрен проект за изменение на ПУП-ПР и ПЗ на ПИ №77195.715.150, УПИ I, кв. 220, гр. Хасково. Заинтересовани лица: Тонка Георгиева Бялкова, Христо Петров Господинов, Марин Иванов Донев, Нели Тодорова Христозова, Щерю Тодоров Иванов

Община Хасково на основание чл. 129, ал. 2 във връзка с чл. 136, ал. 1 от ЗУТ (Закона за устройство на територията) обявява на следните заинтересувани лица: - Тонка Георгиева Бялкова с последен известен административен адрес: гр. Хасково, ул. **** № **, вх. *, като собственик на поземлен имот с идентификатор 77195.715.151 и сградите намиращи се в него; - Христо Петров Господинов с последен...

юли 15
Съобщение за издадена заповед за разрешаване изработване на проект за изменение на ПУП – ПР в участъка й засягащ ПИ 287 по КП на с. Конуш, общ. Хасково

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, Община Хасково СЪОБЩАВА назаинтересованите граждани и юридически лица, че по вх. № 94П-2933-2/14.06.2021г. е издадена Заповед №1148/07.07.2021г. - за разрешаване изработване на проект за подробен устройствен план изменение на плана за регулация, в участъка й засягащ ПИ 287 по КП на с. Конуш, общ. Хасково. С изменението на плана за регулация се премахва...

Върни се в началото на страницата