яну 13
Съобщение за издадена заповед за разрешаване изработването на КПИИ за обект: “Ателие за обработка на естествен камък и изработка на бетонови изделия“ в поземлен имот №77195.707.99, представляващ УПИ ХІІ, кв.4 по плана на СИЗ гр. Хасково

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, Община Хасково СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица, че по вх.№53 Б-634-4/12.12.2019г. е издадена Заповед №40/09.01.2019г. - за изработване на комплексен проект за инвестиционна инициатива за обект: Ателие за обработка на естествен камък и изработка на бетонови изделия в поземлен имот №77195.707.99, представляващ УПИ ХІІ, кв.4 по плана на...

яну 13
Съобщение за одобрен проект за ПУП-ПЗ, ПС и ПП на ПИ №77195.374.9, м. “Халилово“, гр. Хасково. Заинтересовани лица: Невена Желева Христова, Манол Божинов Павлов

Община Хасково на основание чл. 129, ал. 2 от ЗУТ (Закона за устройство на територията) обявява на следните заинтересувани лица: - Невена Желева Христова с последен известен административен адрес:гр. Пловдив, ул. *******№ ***, ет.*, ап.**, като съсобственик на поземлен имот с идентификатор 77195.374.9, гр. Хасково; - Манол Божинов Павлов с последен известен административен адрес: с. Александрово, общ. Хасково, като съсобственик на поземлен...

яну 13
Съобщение за одобряване на задание и разрешаване изработването на проект за ПУП по чл. 110, ал. 2, т. 2 от ЗУТ – за улична регулация на кв.1103, ж.р. „Каменец“, при условията на чл.16а от ЗУТ

На основание чл. 124а, ал.1 от ЗУТ и 124б, ал. 1 от ЗУТ, Община Хасково СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица, че по вх. №94Р-756-1/13.05.2019г. е издаденo Решение №22/20.12.2019г. на Общински съвет Хасково - одобрява задание и разрешава да се изработи проект за Подробен устройствен план по чл.110, ал.1, т.2 от ЗУТ за улична регулация на кв...

яну 10
Съобщение за издадено РС №452/13.12.2019 г., за строеж: „Пристройка и надстройка на гараж за еднофамилна жилищна сграда“ находяща се в ПИ 77195.713.32 по КК на гр.Хасково

Община Хасково на основание чл.149, ал.1 от ЗУТ, /Закона за устройство на територията/ и при условията на чл.61 ал.3 от АПК /Административно процесуален кодекс/, обявява, чее издадено Разрешение застроеж№452/13.12.2019 г. на ЕВГЕНИЙ АТАНАСОВ МЕЛЕВ, за строеж: Пристройка и надстройка на гараж за еднофамилна жилищна сграда находяща се в ПИ 77195.713.32 по КК на гр.Хасково УПИ І, кв...

яну 09
Съобщение за изработен проект за ПУП-ПЗ и ПС за ПИь№77195.515.64, м. „Кемера“, гр. Хасково. Заинтересовано лице: Петър Петров Петков

Община Хасково на основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ (Закона за устройство на територията) обявява на следните заинтересувани лица: - Петър Петров Петков с последен известен административен адрес: гр. Хасково, ж.к.*******№ *, вх.*, ет.*, ап.**, като собственик на поземлен имот с идентификатор №77195.515.72, гр. Хасково; че е изработен проект за подробен устройствен план план за застрояване и план-схема...

яну 09
Съобщение за изработен проект за ПУП-ПЗ и ПС и ПП за 14550.83.57, м. „Юг Тарла“, землище на с. Гарваново, общ. Хасково. Заинтересовано лице: Костадин Атанасов Гюргаков

Община Хасково на основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ (Закона за устройство на територията) обявява на следните заинтересувани лица: - Костадин Атанасов Гюргаков с последен известен административен адрес: общ. Хасково, с. Гарваново, като собственик на поземлен имот с идентификатор 14550.83.4, гр. Хасково; че е изработен проект за подробен устройствен план план за застрояване, план-схеми по чл. 108 от ЗУТ и парцеларен план за...

яну 09
Съобщение за одобрен проект за изменение на КП с пл.№250, кв.21, с. Николово, общ. Хасково Заинтересовани лица: Атанас Димитров Мирянов, Рада Михайлова Георгиева

Община Хасково на основание чл. 61, ал. 3 от АПК обявява на следните заинтересувани лица: - Атанас Димитров Мирянов с последен известен административен адрес: гр. Кърджали, ул.*******№ *, вх.*, ет.*, ап.*, като съсобственик на УПИ IV250, гр. Хасково; - Рада Михайлова Георгиева с последен известен административен адрес: гр. Хасково, ж.к.*******№ *, вх.*, ет.*, ап.**, като съсобственик на...

яну 09
Съобщение за изработен проект за изменение на ПУП-ПР и ПЗ на УПИ IIIза обединено детско заведение, кв. 11 по плана на гр. Хасково. Заинтересовано лице: Димитър Христов Иванов

Община Хасково на основание чл. 128, ал. 3 във връзка с чл. 136, ал.1 от ЗУТ (Закона за устройство на територията) обявява на следните заинтересувани лица: - Димитър Христов Иванов с неизвестен административен адрес, като собственик на поземлен имот с идентификатор №77195.518.275 и на сгради с идентификатори 77195.518.275.1, 77195.518.275.2 и 77195.518.275.3, гр. Хасково; че...

яну 09
Съобщение за изработен проект за ПУП-ПР и ПЗ за ПИ №77195.743.496, кв. 1209,  ж.р. “Каменец“, гр. Хасково. Заинтересовано лице: Рени Симеонова Балджиева

Община Хасково на основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ (Закона за устройство на територията) обявява на следните заинтересувани лица: - Рени Симеонова Балджиева с последен известен административен адрес: гр. Хасково, ул.*******№ ***, като собственик на поземлен имот с идентификатор №77195.743.497, гр. Хасково; че е изработен проект за подробен устройствен план план за регулация и план за застрояване на поземлен имот с идентификатор...

яну 09
Съобщение за изработен проект за ПУП-ПР и ПЗ за ПИ №77195.729.661, кв. 807,  ж.р. “Изгрев“, гр. Хасково. Заинтересовани лица: Евтим Манолов Марковски, Гаврил Николов Милев, Антоанета Манолова Филипова, Христо Иванов Братанов

Община Хасково на основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ (Закона за устройство на територията) обявява на следните заинтересувани лица: - Евтим Манолов Марковски с последен известен административен адрес: гр. Хасково, ул.*******№**, вх.*, ет.*, ап. **, като съсобственик на поземлен имот с идентификатор №77195.729.460, гр. Хасково; - Гаврил Николов Милев с последен известен административен адрес: гр. Хасково, ж.к.*******№**, вх...