май 13
Съобщение за издадена заповед за разрешаване изработването на проект за ПУП-ПР на на ПИ №77195.750.345 и №77195.750.345 и изменение на ПЗ на ПИ №77195.750.345 по КК на гр. Хасково

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, Община Хасково СЪОБЩАВА назаинтересованите граждани и юридически лица, че по вх. №53Б-521-1#2/10.02.2020г. е издадена Заповед №759/11.05.2020г.- за разрешаване изработване на проект за подробен устройствен план - план за регулация на ПИ №77195.750.345 и №77195.750.345 по КК на гр.Хасково и изменение на плана за застрояване на ПИ №77195.750...

май 13
Съобщение за издадена заповед за разрешаване изработването на проект за ПУП-ПР и ПЗ на ПИ №77195.743.407, кв.1209, ж.р. „Каменец“, гр. Хасково

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, Община Хасково СЪОБЩАВА назаинтересованите граждани и юридически лица, че по вх. № 94М-7597-2/21.04.2020г. е издадена Заповед №758/11.05.2020г.- за разрешаване изработване на проект за подробен устройствен план - план за регулация и застрояване за поземлен имот №77195.743.407, кв.1209, ж.р. Каменец, гр. Хасково. С плана за регулация поземлен имот №77195.743...

май 13
Съобщение за издадено РС №89/11.03.2020 г., за строеж: „Монтаж на вентилационна аспирация за снек-бар“ в ПИ 77195.716.465 по КК на гр.Хасково, ул.“Банска“ №1, гр.Хасково

Община Хасково на основание чл.149, ал.1 от ЗУТ, /Закона за устройство на територията/ и при условията на чл.61 ал.3 от АПК /Административно процесуален кодекс/,обявява, че еиздадено Разрешение застроеж№89/11.03.2020 г. на АНИ КИРИЛОВА ХРИСТОВА и РУМЕН СЕРГЕЕВ ХРИСТОВ, за строеж: Монтаж на вентилационна аспирация за снек-бар в ПИ 77195.716.465 по КК на гр.Хасково, ул.Банска №1, гр...

май 13
Съобщение за издадена заповед за разрешаване изработването на проект заПУП-ПР и ПЗ на ПИ №77195.704.515, ж.р. „Кенана“, кв.1050 по плана на гр. Хасково

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, Община Хасково СЪОБЩАВА назаинтересованите граждани и юридически лица, че по вх. № 94 С-3540-2/09.04.2020г. е издадена Заповед №748/07.05.2020г.- за разрешаване изработване на проект за подробен устройствен план - план за регулация и застрояване за поземлен имот №77195.704.515, ж.р. Кенана, кв.1050 по плана на гр. Хасково. С плана за регулация...

май 13
Съобщение за издадена заповед за разрешаване изработването на проект за ПУП-ПЗ на УПИ І, кв.732 и изменение на ПР на УПИ І, кв. 732 по плана на гр. Хасково

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, Община Хасково СЪОБЩАВА назаинтересованите граждани и юридически лица, че по вх. №94Л-1191-3/22.04.2020г. е издадена Заповед №746/07.05.2020г.- за разрешаване изработване на проект за подробен устройствен план - план за застрояване на УПИ І, кв.732 по плана на гр. Хасково и изменение на плана за регулация на УПИ І, кв. 732 по плана на...

май 12
Съобщение за изработен проект за изменение на ПУП-ПР и ПЗ за ПИ №77195.748.608, кв. 1176, ж.р. „Каменец“, гр. Хасково. Заинтересовано лице: Сезгин Нуридин Мехмед

Община Хасково на основание чл. 128, ал. 3 във връзка с чл. 136, ал.1 от ЗУТ (Закона за устройство на територията) обявява на следните заинтересувани лица: - Сезгин Нуридин Мехмед с последен известен административен адрес:общ. Черноочене, с. Водач, като собственик на поземлен имот с идентификатор №77195.748.17, гр. Хасково; че е изработен проект за изменение на Подробен устройствен план план за регулация и застрояване...

май 12
Съобщение за изработен проект за ПУП -ПР и ПЗ на ПИ №77195.744.386, кв. 1201, ж.р. „Каменец“, гр. Хасково. Заинтересовани лица: Тинтява Росенова Шикова, Радостин Зафиров Шиков, Банко Радилов Ушев, Димитър Делчев Димитров, Неделина Димчева Мазгалова

Община Хасково на основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ (Закона за устройство на територията) обявява на следните заинтересувани лица: - Тинтява Росенова Шикова с последен известен административен адрес:гр. Хасково, ул. ******* №**, вх.*, ет.*, ап.**, като съсобственик на поземлен имот с идентификатор №77195.744.383, гр. Хасково; - Радостин Зафиров Шиков с последен известен административен адрес:гр. Варна, ул. ******* №**, вх.*...

май 12
Съобщение за одобрен проект за ПУП-ПЗ, СПС и ПП на ПИ №77195.515.64, м. „Кемера“, гр. Хасково. Заинтересовани лица: Петър Петров Петков, Сали Шабан Бекир

Община Хасково на основание чл. 129, ал. 2 от ЗУТ (Закона за устройство на територията) обявява на следните заинтересувани лица: - Петър Петров Петков с последен известен административен адрес: гр. Хасково, ж.к.*******№ *, вх.*, ет.*, ап.**, като собственик на поземлен имот с идентификатор №77195.515.72, гр. Хасково; - Сали Шабан Бекир с последен известен административен адрес: гр. Хасково, ул.*******№...

май 12
Съобщение за одобрен проект за изменение на ПУП-ПР за УПИ XII, кв. 6, гр. Хасково. Заинтересовани лица: Петър Петков Стоев, „БУЛУТ“ ЕООД, ЕТ „Валеди-Ленче Ставрева“, Тихомир Тодоров Сотиров, „ПН-01“ЕООД

Община Хасково на основание чл. 129, ал. 2 от ЗУТ (Закона за устройство на територията) обявява на следните заинтересувани лица: - Петър Петков Стоев с последен известен административен адрес: гр. София, ул.*******№ **, вх.*, ет.*, ап.**, като собственик на самостоятелен обект с идентификатор №77195.705.738.1.8, гр. Хасково; - БУЛУТ ЕООД с последен известен административен адрес: гр. Хасково, бул.*******№...