авг 12
Съобщение за издадена заповед за разрешаване изработването на проект за ПУП-ПР и ПЗ на ПИ №77195.746.242, кв.1110, ж.р. „Каменец“, гр. Хасково

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, Община Хасково СЪОБЩАВА назаинтересованите граждани и юридически лица, че по вх. № 94А-6398-3/10.06.2020г. е издадена Заповед №1298/05.08.2020г.- за разрешаване изработване на проект за подробен устройствен план - план за регулация и застрояване за поземлен имот №77195.746.242, кв.1110, ж.р. Каменец, гр. Хасково. С плана за регулация за поземлен имот №77195...

авг 07
Съобщение за издадена заповед за възстановяване правото на собственост при условията на §4б, ал. 1 от ПЗР на ЗСПЗЗ. Заинтересовани лица: Веселин Латев Иванов, н-ци на Димитър Иванов Панайотов

Община Хасково на основание чл. 129, ал. 2 от ЗУТ (Закона за устройство на територията) обявява на следните заинтересувани лица: - Иван Данев Маринов с последен известен административен адрес: гр. Хасково, ул. *******№ **, вх.*, ет.*, ап.**, като собственик на поземлен имот с идентификатор 77195. 729.382, гр. Хасково; че със Заповед №316/03.02.2020г. се възстановяване правота на собственост на наследниците на...

авг 07
Съобщение за издадена заповед за възстановяване правото на собственост при условията на §4б, ал. 1 от ПЗР на ЗСПЗЗ. Заинтересовани лица: Иван Данев Маринов, н-ци на Васил Вълчев Йорданов, Христо Колев Христов

Община Хасково на основание чл. 129, ал. 2 от ЗУТ (Закона за устройство на територията) обявява на следните заинтересувани лица: - Иван Данев Маринов с последен известен административен адрес: гр. Хасково, ул. *******№ **, вх.*, ет.*, ап.**, като собственик на поземлен имот с идентификатор 77195. 729.382, гр. Хасково; че със Заповед №316/03.02.2020г. се възстановяване правота на собственост на наследниците на...

авг 06
Съобщение за одобрен проект за изменение на ПУП-ПР на УПИ XI146, УПИ XII147 и УПИ XIII148, кв.9 и ПУП-ПЗ на ПИ пл.№161, с. Козлец, общ. Хасково. Заинтересовано лице: Петя Бойчева Славова

Община Хасково на основание чл. 129, ал. 2 във връзка с чл. 136, ал. 1 от ЗУТ (Закона за устройство на територията) обявява на следните заинтересувани лица: - Петя Бойчева Славова с последен известен административен адрес: гр. Хасково, бул. ******* №**, вх.*, ет.*, ап.**, като съсобственик на сграда в поземлен имот с пл. № 161, кв. 9, с. Козлец, общ. Хасково; че със...

авг 06
Съобщение за отказан проект за изменение на ПУП-ПР на УПИ XIII, кв. 450, по плана на гр. Хасково. Заинтересовани лица: Мехмед Бюрхан Бекир, Юлбие Мехмед Раиф, Мюжгиян Рамаданова Алиева

Община Хасково на основание 8, ал. 4 от ПР на ЗУТ (Закона за устройство на територията) обявява на следните заинтересувани лица: - Мердие Емин Мустафа с последен известен административен адрес: гр. Хасково, ул.*******№ ***, като съсобственик на сграда с идентификатор №77195.719.159.6, гр. Хасково; - Мустафа Емин Мустафа с последен известен административен адрес: гр. Хасково, ул.*******№ ***, като съсобственик на сграда с...

авг 06
Съобщение за отказан проект за изменение на ПУП-ПР на УПИ XIII, кв. 450, по плана на гр. Хасково. Заинтересовани лица: Мердие Емин Мустафа, Мустафа Емин Мустафа, Николина Емилова Канева, Нефие Мехмед Емин

Община Хасково на основание 8, ал. 4 от ПР на ЗУТ (Закона за устройство на територията) обявява на следните заинтересувани лица: - Мердие Емин Мустафа с последен известен административен адрес: гр. Хасково, ул.*******№ ***, като съсобственик на сграда с идентификатор №77195.719.159.6, гр. Хасково; - Мустафа Емин Мустафа с последен известен административен адрес: гр. Хасково, ул.*******№ ***, като съсобственик на сграда с...

юли 31
Съобщение за издадена заповед за разрешаване изработването на проект за ПУП-ПР и ПЗ на ПИ №77195.703.831, кв.1039, ж.р. „Кенана“ гр. Хасково

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, Община Хасково СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица, че по вх. №94К-1245-2/15.07.2020г. е издадена Заповед №1238/24.07.2020г.- за разрешаване изработване на проект за подробен устройствен план - план за регулация и застрояване за поземлен имот №77195.703.831, кв.1039, ж.р. Кенана гр. Хасково. С плана за регулация за поземлен имот №77195...

юли 31
Съобщение за издадена заповед за разрешаване изработването на проект за ПУП-ПР и ПЗ на ПИ №77195.703.426, кв.1066, ж.р. „Кенана“ по плана на гр. Хасково

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, Община Хасково СЪОБЩАВА назаинтересованите граждани и юридически лица, че по вх. №94Н-1639-2/03.07.2020г. е издадена Заповед №1250/24.07.2020г.- за разрешаване изработване на проект за подробен устройствен план - план за регулация и застрояване на поземлен имот №77195.703.426, кв.1066, ж.р. Кенана по плана на гр. Хасково. С плана за регулация имотът да...