фев 05
Съобщение за одобрен проект за изменение на ПУП – ПР на   УПИ XIV88, кв.9,  по плана  на с. Узунджово, общ. Хасково. Заинтересовано лице: Мариола Делчева Господинова

Община Хасково на основание чл. 129, ал. 2 във връзка с чл. 136, ал. 1 от ЗУТ (Закона за устройство на територията) обявява на следните заинтересувани лица: - Мариола Делчева Господинова с последен известен административен адрес: обл. Стара Загора, гр. Гълъбово, ул. *******№ *, като съсобственик на УПИ XV87, кв.9 по плана на с. Узунджово, общ. Хасково; че със Заповед №1809/09.12.2018г. на Кмета...

фев 05
Съобщение за заповед за разрешаване изработването на проект за изменение на ПУП-ПЗ за ПИ №77195.129.33 и ПИ №77195.129.6, м. „Дерекьой топра“

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, Община Хасково СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица, че по вх. №53Е-247-1/21.01.2019г. е издадена Заповед №158/31.01.2019г.- за разрешаване изработване на проект за изменение на подробен устройствен план план за застрояване за ПИ №77195.129.33 и ПИ №77195.129.6, м. Дерекьой топра Изменението на плана за застрояване се изразява в промяна...

фев 05
Съобщение за одобрен проект за за изменение на КП на имот пл.№33, кв.4 по плана на с. Николово, общ. Хасково. Заинтересовани лица: Димитър Иванов Иванов, Яна Иванова Иванова

Община Хасково на основание чл. 61, ал. 3 от АПК обявява на следните заинтересувани лица: - Калина Вълчева Павлова с последен известен административен адрес: гр. Хасково, ул. ******* №**, вх.*, ет.*, ап.*, като съсобственик на УПИ XIII57, кв.4, по плана на с. Николово, общ. Хасково; - Георги Вълчев Запрянов с последен известен административен адрес: гр. Димитровград, ул. ******* №**, вх.*, ет...

фев 05
Съобщение за одобрен проект за ПУП - ПР и ПЗ за ПИ № 77195.708.54, кв. 903,  ж.р. “Орфей“, гр. Хасково. Заинтересовани лица: Салим Апти Кадир, Хасибе Аптикадир Мюмюн, Реджихан Ахмед Мустафа, Шенай Ахмед Мустафа

Община Хасково на основание чл. 129, ал. 2 от ЗУТ (Закона за устройство на територията) обявява на следните заинтересувани лица: - Салим Апти Кадир с последен известен административен адрес: гр. Хасково, ул. *******№ **, като собственик на поземлен имот с идентификатор 77195.708.57 и сграда 77195.708.57.1 намираща се в него, гр. Хасково; - Хасибе Аптикадир Мюмюн с последен известен административен адрес:гр. Хасково...

фев 05
Съобщение за одобрен проект за за изменение на КП на имот пл.№33, кв.4 по плана на с. Николово, общ. Хасково. Заинтересовани лица: Калина Вълчева Павлова, Георги Вълчев Запрянов, Мердан Мустафов Джаферов

Община Хасково на основание чл. 61, ал. 3 от АПК обявява на следните заинтересувани лица: - Калина Вълчева Павлова с последен известен административен адрес: гр. Хасково, ул. ******* №**, вх.*, ет.*, ап.*, като съсобственик на УПИ XIII57, кв.4, по плана на с. Николово, общ. Хасково; - Георги Вълчев Запрянов с последен известен административен адрес: гр. Димитровград, ул. ******* №**, вх.*, ет...

фев 05
Съобщение за одобрен проект за изменение на ПУП – ПР и ПЗ на ПИ №77195.704.313 и 77195.704.315, кв. 1056,  ж.р. “Кенана“, гр. Хасково. Заинтересовано лице: Ирена Григорова Велева

Община Хасково на основание чл. 129, ал. 2 от ЗУТ (Закона за устройство на територията) обявява на следните заинтересувани лица: - Ирена Григорова Велева с последен известен административен адрес: гр. Хасково, ж.к. *******№ **, вх.*, ап.**, като собственик на поземлени имоти с идентификатори 77195.704.311 и 77195.704.312, гр. Хасково; че със Заповед №1821/10.12.2018г. на Кмета на Община Хасково...

фев 05
Съобщение за одобрен проект за ПУП - ПР и ПЗ за ПИ № 77195.708.54, кв. 903, ж.р. “Орфей“, гр. Хасково. Заинтересовани лица: Ширин Ахмед Наим, Димка Делчева Кръстева

Община Хасково на основание чл. 129, ал. 2 от ЗУТ (Закона за устройство на територията) обявява на следните заинтересувани лица: - Салим Апти Кадир с последен известен административен адрес: гр. Хасково, ул. *******№ **, като собственик на поземлен имот с идентификатор 77195.708.57 и сграда 77195.708.57.1 намираща се в него, гр. Хасково; - Хасибе Аптикадир Мюмюн с последен известен административен адрес:гр. Хасково...

фев 04
Съобщение за издадена заповед за изработване на КИП по чл.150 от ЗУТ за обект: “Изграждане на въздушно отклонение от мрежа  НН за присъединяване на обект „Помпа“ в ПИ 77195.747.44 по КК на гр. Хасково“

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, Община Хасково СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица, че по вх.№53 Е-102-24/11.01.2019г. е издадена Заповед №114/22.01.2019г. - за изработване на комплексен инвестиционен проект по чл.150 от ЗУТ за обект: Изграждане на въздушно отклонение от мрежа НН за присъединяване на обект Помпа в ПИ 77195.747.44 по КК на гр. Хасково...

фев 04
Съобщение за издадена за разрешаване изработване на проект за изменение на ПУП - ПЗ за УПИ І, УПИ ІІ и УПИ ХІІ в кв.438 по плана на гр. Хасково

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, Община Хасково СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица, че по вх. №94Г-921-4/07.12.2018г. е издадена Заповед №130/24.01.2019г.- за разрешаване изработване на проект за изменение на подробен устройствен план план за застрояване за УПИ І, УПИ ІІ и УПИ ХІІ в кв.438 по плана на гр. Хасково. Изменението на плана за застрояване...

фев 04
Съобщение за издадена заповед за разрешаване изработване на проект за ПУП - ПЗ на ПИ №77195.730.467, ж.р. „Изгрев“, гр. Хасково

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, Община Хасково СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица, че по вх. №94К-2653-1/04.01.2019г. е издадена Заповед №124/23.01.2019г.- за разрешаване изработване на проект за подробен устройствен план план за застрояване на поземлен имот №77195.730.467, ж.р. Изгрев, гр. Хасково. С настоящото разрешение се одобрява и задание за изработване на ПУП съгласно чл...