яну 29
Съобщение за издадена заповед за разрешаване изработването на проект за ПУП-ПЗ на ПИ №77195.709.108 по КК на гр. Хасково

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, Община Хасково СЪОБЩАВА назаинтересованите граждани и юридически лица, че по вх. №94П-3126-1/09.01.2020г. е издадена Заповед №183/23.01.2020г.- за разрешаване изработване на проект за подробен устройствен план - план за застрояване за поземлен имот №77195.709.108 по КК на гр. Хасково. С плана за застрояване за ПИ №77195.709.108, кв.1209 по КК...

яну 29
Съобщение за издадена заповед за разрешаване изработването на КИП по чл.150 от ЗУТ за обект: “Изграждане на КЛ НН за присъединяване на нови потребители в ИИЗ“, гр. Хасково

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, Община Хасково СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица, че по вх.№53 Е-102-250/27.12.2019г. е издадена Заповед №182/23.01.2020г. - за изработване на комплексен инвестиционен проект по чл.150 от ЗУТ за обект: Изграждане на КЛ НН за присъединяване на нови потребители в ИИЗ, гр. Хасково. Проектът да се изработи в части: 1. Изменение на...

яну 29
Съобщение за издадена заповед за разрешаване изработването на проект ПУП-ПР и ПЗ на ПИ №77195.748.608, кв.1176, ж.р. „Каменец“, гр.Хасково

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, Община Хасково СЪОБЩАВА назаинтересованите граждани и юридически лица, че по вх. №94М-3833-1/07.01.2020г. е издадена Заповед №181/23.01.2020г.- за разрешаване изработване на проект за подробен устройствен план план за регулация и застрояване за поземлен имот №77195.748.608, кв.1176, ж.р. Каменец, гр.Хасково. С настоящото разрешение се одобрява заданието за изработване на...

яну 21
Съобщение за издадено РС № 454/16.12.2019 г. , „Уличен водопровод от О.Т.219 на ул.“проф.Г.Китов“ до ПИ 77195.702.235 по КК на гр.Хасково“

Община Хасково на основание чл.149, ал.1 от ЗУТ, /Закона за устройство на територията/ и при условията на чл.61 ал.3 от АПК /Административно процесуален кодекс/, обявява, чее издадено Разрешение за строеж № 454/16.12.2019 г. на ОБЩИНА ХАСКОВО, за строеж: Уличен водопровод от О.Т.219 на ул.проф.Г.Китов до ПИ 77195.702.235 по КК на гр.Хасково...

яну 20
Съобщение за издадена заповед за разрешаване изработването на проект за изменение на ПУП-ПР на УПИ VІ, кв.74 по плана на гр. Хасково

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, Община Хасково СЪОБЩАВА назаинтересованите граждани и юридически лица, че по вх. №94А-2549-1/17.12.2019г. е издадена Заповед №102/15.01.2020г.- за разрешаване изработване на проект за изменение на подробен устройствен план - план за регулация на УПИ VІ, кв.74 по плана на гр. Хасково. С изменението на плана за улична регулация се проектира нова задънена улица...

яну 20
Съобщение за издадена заповед за разрешаване изработването на проект за ПУП-ПР и ПЗ ПИ №77195.705.56 по КК на гр. Хасково

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, Община Хасково СЪОБЩАВА назаинтересованите граждани и юридически лица, че по вх. №94А-2883-2/12.12.2019г. е издадена Заповед №103/15.01.2020г.- за разрешаване изработване на проект за подробен устройствен план - план за регулация и застрояване на поземлен имот №77195.705.56 по КК на гр. Хасково. С плана за регулация имотът да се урегулира като самостоятелен УПИ...

яну 15
Съобщение за издадено РС №455/16.12.2019 г., за строеж: „Промяна предназначението на магазин за промишлени стоки в обект за бързо хранене-дюнер“, находящ се в ПИ №77195.710.47 по КК на гр.Хасково

Община Хасково на основание чл.149, ал.1 от ЗУТ, /Закона за устройство на територията/ и при условията на чл.61 ал.3 от АПК /Административно процесуален кодекс/, обявява,чееиздадено Разрешениезастроеж №455/16.12.2019 г. наСТОЯН ДИМИТРОВ СТОЯНОВ, за строеж: Преустройство на съществуваща ППС за глас и/или данни на БТК ЕАД, PD2967_В, находящо се в УПИ ІІІ, кв.52 по плана на с.Динево, общ.Хасково...

яну 13
Съобщение за изработен проект за ПУП-ПЗ за ПИ №77195.553.14, м. “Турското гробе“, землище гр. Хасково. Заинтересовани лица: Славчо Славчев Стоянов, Гинка Кирилова Вълкова, Тенчо Кирилов Ангелов

Община Хасково на основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ (Закона за устройство на територията) обявява на следните заинтересувани лица: - Славчо Славчев Стоянов с последен известен административен адрес:гр. Хасково, ул.*******№ **, като съсобственик на поземлен имот с идентификатор №77195.553.15, гр. Хасково; - Гинка Кирилова Вълкова с последен известен административен адрес: гр. Хасково, ж.к.*******№ **, вх.*, ет.*, ап.*...