апр 02
Съобщение за изработен проект за изменение на ПУП-ПЗ, ПР и РУП за ПИ № 77195.724.85, УПИ II, кв. 381, гр. Хасково. Заинтересовани лица: Маргарита Томова Николова, Константин Георгиев Кирев, ЕТ „Добрев – Димитър Добрев“

Община Хасково на основание чл. 128, ал. 3 във връзка с чл. 136, ал.1 от ЗУТ (Закона за устройство на територията) обявява на следните заинтересувани лица: - Фахри Раимов Сюлейманов с последен известен административен адрес: гр. Хасково, ул.*******№ **, като собственик на поземлен имот с идентификатор 77195.724.83 и на самостоятелни обекти с идентификатори 77195.724.83.2.1, 77195.724.83.2...

апр 02
Съобщение за изработен проект за изменение на ПУП-ПЗ, ПР и РУП за ПИ № 77195.724.85, УПИ II, кв. 381, гр. Хасково. Заинтересовани лица: Фахри Раимов Сюлейманов, Катя Кирчевa Кърчовска , Катя Кирчевa Кърчовска , Димитър Николов Добрев

Община Хасково на основание чл. 128, ал. 3 във връзка с чл. 136, ал.1 от ЗУТ (Закона за устройство на територията) обявява на следните заинтересувани лица: - Фахри Раимов Сюлейманов с последен известен административен адрес: гр. Хасково, ул.*******№ **, като собственик на поземлен имот с идентификатор 77195.724.83 и на самостоятелни обекти с идентификатори 77195.724.83.2.1, 77195.724.83.2...

апр 01
Съобщение за одобрен проект за изменение на кадастрален план на имот пл. №13, кв. 20, с. Стамболийски, общ. Хасково. Заинтересовано лице: Севда Валентинова Карагьоз

Община Хасково на основание чл. 61, ал. 3 от АПК обявява на следните заинтересувани лица: - Севда Валентинова Карагьоз с последен известен административен адрес:общ. Хасково, с. Минерални бани, ул. ******* №*, като съсобственик на УПИ I14, кв.20 , с. Стамболийски, общ. Хасково ; че със Заповед № 1889/19.12.2018г. на Кмета на Община Хасково е одобрен проект за изменение на кадастрален план на имот пл. №13...

апр 01
Съобщение за издадена заповед за разрешаване изработване на проект за изменение на ПУП - ПР пред УПИ VІІ и УПИ VІІІ, кв.13, с. Долно Големанци

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, Община Хасково СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица, че по вх. №94И-1007-1/14.02.2019г. е издадена Заповед №370/22.03.2019г.- за разрешаване изработване служебно на проект за изменение на подробен устройствен план плана за улична регулация пред УПИ VІІ и УПИ VІІІ, кв.13, с. Долно Големанци. Изменението на плана за регулация се изразява в премахване...

апр 01
Съобщение за издадена заповед за разрешаване изработване на проект за изменение на ПУП - ПР и ПЗ на ПИ №77195.752.96, УПИ VІІ за промишлени нужди , кв.21 ИИЗ в гр. Хасково

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, Община Хасково СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица, че по вх. №53М-197-1/16.01.2019г. е издадена Заповед №365/22.03.2019г.- за разрешаване изработване на проект за изменение на подробен устройствен план план за регулация и застрояване на ПИ №77195.752.96, УПИ VІІ за промишлени нужди , кв.21 ИИЗ в гр. Хасково. Изменението на плана за...

апр 01
Съобщение за издадена заповед за разрешаване изработване на проект за изменение на ПУП - ПР на кв.27 по плана на с. Любеново

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, Община Хасково СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица, че по вх. №94Д-4886-4/19.12.2018г. е издадена Заповед №376/22.03.2019г.- за разрешаване изработване на проект за изменение на подробен устройствен план план за регулация на кв.27 по плана на с. Любеново. С изменението на плана за регулация имот №145 от кв.27 по плана на...

апр 01
Съобщение за издадена заповед за разрешаване изработване на проект за изменение на ПУП - за изменение на ПУР на кв.43 и изменение на ПР на УПИ ІІ-405, УПИ ІІІ-406, УПИ ІV-407, 408, УПИ V-409 и УПИ VІ „за фурна“, кв. 43 по плана на с. Гарваново

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, Община Хасково СЪОБЩАВА назаинтересованите граждани и юридически лица, че по вх. №94Д-3567-1/21.02.2019г. е издадена Заповед №372/22.03.2019г.- за разрешаване изработване служебно на проект за изменение на подробен устройствен план за изменение на плана за улична регулация на кв.43 и изменение на плана за регулация на УПИ ІІ-405, УПИ ІІІ-406, УПИ ІV-407, 408, УПИ...

апр 01
Съобщение за издадена заповед за разрешаване изработване на проект за изменение на ПУП - ПР и ПЗ на ПИ №77195.722.192, част от УПИ ІV, кв.512 в гр. Хасково

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, Община Хасково СЪОБЩАВА назаинтересованите граждани и юридически лица, че по вх. №94М-443-3/22.02.2019г. е издадена Заповед №367/22.03.2019г.- за разрешаване изработване на проект за изменение на подробен устройствен план план за регулация и застрояване на ПИ №77195.722.192, част от УПИ ІV, кв.512 в гр. Хасково. Изменението на плана за регулация се изразява...

апр 01
Съобщение за издадена заповед за разрешаване изработване на проект за ПУП - ПР и ПЗ за ПИ №77195.702.513, кв.1036, ж.р. „Кенана“, гр. Хасково

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, Община Хасково СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица, че по вх. №94П-933-2/14.02.2019г. е издадена Заповед №381/14.02.2019г.- за разрешаване изработване на проект за подробен устройствен план план за регулация и застрояване за поземлен имот №77195.702.513, кв.1036, ж.р. Кенана, гр. Хасково. С настоящото разрешение се одобрява заданието за изработване на...