май 21
Съобщение за одобряване на задание и разрешаване изработването на проект за ПУП-ПС и ПП на ПИ № 77195.451.46 по КК на гр. Хасково

На основание чл. 124а, ал.1 от ЗУТ и 124б, ал. 1 от ЗУТ, Община Хасково СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица, че по вх. №53С-242-2/28.01.2020г. е издаденo Решение №77/28.02.2020г. на Общински съвет Хасково - одобрява задание и разрешава да се изработи проект за Подробен устройствен план план-схема и парцеларен план за газоснабдяване на ПИ № 77195.451.46 по КК...

май 19
Съобщение за одобрен проект за ПУП-ПЗ, ПС и ПП на ПИ №14550.32.29, м. „Памуклука“, с. Гарваново, Община Хасково. Заинтересовани лица: Иванка Колева Найденова, Яню Димитров Инджов, Георги Недялков Гочев, Димитър Недялков Гочев

Община Хасково на основание чл. 129, ал. 2 от ЗУТ (Закона за устройство на територията) обявява на следните заинтересувани лица: - Иванка Колева Найденова с последен известен административен адрес: гр. Хасково, ул.*******№ **, като съсобственик на поземлен имот с идентификатор №14550.32.30, с. Гарваново, общ. Хасково; - Яню Димитров Инджов с последен известен административен адрес: гр. Пловдив, ул.*******№ **, вх.*, ет.*...

май 15
Съобщение за издадена заповед за разрешаване изработването на проект за изменение на ПУП-ПР на УПИ ХІ-145 и УПИ ХХІ-145, кв.7 по плана на с. Книжовник, общ. Хасково

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, Община Хасково СЪОБЩАВА назаинтересованите граждани и юридически лица, че по вх. №94Г-2222-1/18.02.2020г. е издадена Заповед №807/13.05.2020г.- за разрешаване изработване на проект за изменение на подробен устройствен план - план за регулация на УПИ ХІ-145 и УПИ ХХІ-145, кв.7 по плана на с. Книжовник, общ. Хасково. С плана за регулация УПИ ХІ-145, кв...

май 15
Съобщение за издадена заповед за разрешаване изработването на проект за изменение на ПУП-ПР  на УПИ ХІV-243, кв. 21 по плана на с.Малево

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, Община Хасково СЪОБЩАВА назаинтересованите граждани и юридически лица, че по вх. № 94 В-4139-1/15.04.2020г. е издадена Заповед №747/07.05.2020г.- за разрешаване изработване на проект за изменение на подробен устройствен план - план за регулация на УПИ ХІV-243, кв. 21 по плана на с.Малево. С изменение на плана за регулация от УПИ ХІV-243, кв...

май 15
Съобщение за издадена заповед за разрешаване изработването на проект за ПУП-ПР и ПЗ на ПИ №77195.705.119, кв.1306, ж.р. „Куба“ по плана на гр. Хасково

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, Община Хасково СЪОБЩАВА назаинтересованите граждани и юридически лица, че по вх. №94К-3199-2/16.03.2020г. е издадена Заповед №792/12.05.2020г.- за разрешаване изработване на проект за подробен устройствен план - план за регулация и застрояване за поземлен имот №77195.705.119, кв.1306, ж.р. Куба по плана на гр. Хасково. С плана за регулация за поземлен...

май 15
Съобщение за издадена заповед за разрешаване изработването на КПИИ за обект: “Реконструкция на кабелна мрежа СрН и НН с изграждане на ТП №378 „Вторични суровини“ в гр. Хасково

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, Община Хасково СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица, че по вх.№53 Е-102-81/08.04.2020г. е издадена Заповед №793/12.05.2020г. - за изработване на комплексен проект за инвестиционна инициатива за обект: Реконструкция на кабелна мрежа СрН и НН с изграждане на ТП №378 Вторични суровини в гр. Хасково. Проектът да се изработи в части: 1. Изменение...

май 15
Съобщение за издадена заповед за разрешаване изработването на проект за ПУП-ПР и ПЗ на ПИ №77195.705.44, кв.1335, ж.р. „Куба І“ по плана на гр. Хасково

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, Община Хасково СЪОБЩАВА назаинтересованите граждани и юридически лица, че по вх. №94В-1760-3/03.12.2019г. е издадена Заповед №794/12.05.2020г.- за разрешаване изработване на проект за подробен устройствен план - план за регулация и застрояване на поземлен имот №77195.705.44, кв.1335, ж.р. Куба І по плана на гр. Хасково. С плана за регулация да...

май 15
Съобщение за одобрен КПИИ за строеж „Изграждане на РУ 20/0.4 кV с кабелни линии СрН и НН – заместващо съоръжение на ТП 89 „Хризантема“ . Заинтересовани лица: собствениците на СО в № 77195.712.66

На основание чл.149, ал.1 във връзка с чл.150, ал.3 от ЗУТ, Ви съобщаваме, че е одобрен комплексен проект за инвестиционна инициатива за строеж в следните части: - проект за подробен устройствен план допълнение с план-схема за изграждане на РУ 20/0.4 кV с кабелни линии СрН и НН заместващо съоръжение на ТП 89 Хризантема в поземлен имот с идентификатор 77195.712.66...

май 15
Съобщение за одобрен КПИИ за строеж „Изграждане на РУ 20/0.4 Кv с кабелни линии СрН и НН – заместващо съоръжение на ТП    № 178 „Мизия“. Заинтересовани лица: собствениците на СО в ПИ №77195.721.227

На основание чл.149, ал.1 във връзка с чл.150, ал.3 от ЗУТ, Ви съобщаваме, че е одобрен комплексен проект за инвестиционна инициатива за строеж в следните части: - проект за изменение на подробен устройствен план допълнение с план-схема за електрозахранване, като част от Комплексен проект за инвестиционна инициатива за строеж Изграждане на РУ 20/0.4 Кv с кабелни линии СрН и НН заместващо...

май 15
Съобщение за одобрен КПИИ за строеж „Изграждане на РУ 20/0.4 Кv с кабелни линии СрН и НН – заместващо съоръжение на ТП №169 „Братя Миладинови“. Заинтересовани лица: собствениците на СО в ПИ №77195.721.217 , ул. "Братя Миладинови"

На основание чл.149, ал.1 във връзка с чл.150, ал.3 от ЗУТ, Ви съобщаваме, че е одобрен комплексен проект за инвестиционна инициатива за строеж в следните части: - проект за изменение на подробен устройствен план допълнение с план-схема за електрозахранване, като част от Комплексен проект за инвестиционна инициатива за строеж Изграждане на РУ 20/0.4 Кv с кабелни линии СрН и НН заместващо...