ное 17
2020
Съобщение за издадена заповед за разрешаване изработването на проект за ПУП-ПЗ на ПИ №77195.112. 62, м. „Кекличево стопанство“, гр. Хасково

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, Община Хасково СЪОБЩАВА назаинтересованите граждани и юридически лица, че по вх. № 94К-2725-2/29.09.2020г. е издадена Заповед №2022/10.11.2020г.- за разрешаване изработване на проект за подробен устройствен план - план за застрояване за поземлен имот №77195.112. 62, м. Кекличево стопанство, гр. Хасково. С плана за застрояване за поземлен имот №77195.112. 62, м. Кекличево...

ное 17
2020
Съобщение за издадена заповед за разрешаване изработването на проект за изменение на ПУП-ПЗ с цел разширяване на съществуващата площадка на ПИ №77195.424.148 по КК на гр. Хасково

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, Община Хасково СЪОБЩАВА назаинтересованите граждани и юридически лица, че по вх. № 53С-446-1/26.10.2020г. е издадена Заповед №2020/10.11.2020г.- за разрешаване изработване на проект за изменение на подробен устройствен план плана за застрояване с цел разширяване на съществуващата площадка на ПИ №77195.424.148 върху нова площ на ПИ №77195.424.167, като за...

ное 17
2020
Съобщение за издадена заповед за разрешаване изработването на проект за изменение на ПУП-ПР и ПЗ на УПИ І в кв.18 ИИЗ по плана на гр. Хасково

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, Община Хасково СЪОБЩАВА назаинтересованите граждани и юридически лица, че по вх. № 94П-1211-21/20.07.2020г. е издадена Заповед №2008/06.11.2020г.- за разрешаване изработване на проект за изменение на подробен устройствен план - план за регулация и застрояване на УПИ І в кв.18 ИИЗ по плана на гр. Хасково. Изменението на плана за регулация се изразява...

ное 17
2020
Съобщение за издадена заповед за разрешаване изработването на проект за ПУП-ПР и ПЗ на ПИ №77195.113.106, кв.1002, ж.р. „Кенана“, гр. Хасково

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, Община Хасково СЪОБЩАВА назаинтересованите граждани и юридически лица, че по вх. № 94А-6828-1/05.10.2020г. е издадена Заповед №2007/06.11.2020г.- за разрешаване изработване на проект за подробен устройствен план - план за регулация и застрояване за поземлен имот №77195.113.106, кв.1002, ж.р. Кенана, гр. Хасково. С плана за регулация имота да се урегулира...

ное 17
2020
Съобщение за издадена заповед за разрешаване изработването на КПИИ за обект: “Фотоволтаична електрическа централа до 1MW“ в УПИ ХІV-240, кв.14 по плана на с. Въгларово, общ. Хасково

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, Община Хасково СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица, че по вх.№94Д-525-3/16.09.2020г. е издадена Заповед №2006/06.11.2020г. - за изработване на комплексен проект за инвестиционна инициатива за обект: Фотоволтаична електрическа централа до 1MW в УПИ ХІV-240, кв.14 по плана на с. Въгларово, общ. Хасково. Проектът да се изработи в части: 1. Подробен устройствен...

ное 17
2020
Съобщение за издадена заповед за разрешаване изработването на проект за ПУП-ПР на УПИ І67 в кв.3 по плана на с. Стойково, общ. Хасково

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, Община Хасково СЪОБЩАВА назаинтересованите граждани и юридически лица, че по вх. № 94М-5195-1/15.10.2020г. е издадена Заповед №2009/06.11.2020г.- за разрешаване изработване на проект за подробен устройствен план изменение на плана за регулация УПИ І67 в кв.3 по плана на с. Стойково, общ. Хасково. С изменението на плана за регулация северозападната регулационна линия да...

ное 17
2020
Съобщение за издадена заповед за разрешаване изработването на проект за изменение на ПУП-ПР и ПЗ на УПИ І „за обединено детско заведение“, кв.38 по плана на гр. Хасково

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, Община Хасково СЪОБЩАВА назаинтересованите граждани и юридически лица, че по вх. № 94Ф-726-1/02.09.2020г. е издадена Заповед №2024/10.11.2020г.- за разрешаване изработване на проект за изменение на подробен устройствен план - план за регулация и застрояване на УПИ І за обединено детско заведение, кв.38 по плана на гр. Хасково. Изменението на плана за регулация...

ное 06
2020
Съобщение за издадена заповед за разрешаване изработването на проект за ПУП-ПР и ПЗ на ПИ №77195.746.137 по КК на гр. Хасково

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, Община Хасково СЪОБЩАВА назаинтересованите граждани и юридически лица, че по вх. №94Л-439-3/15.09.2020г. е издадена Заповед №1982/03.11.2020г.-за разрешаване изработване на проект за подробен устройствен план - план за регулация и застрояване на поземлен имот №77195.746.137 по КК на гр. Хасково. С плана за регулация имотът се да се урегулира като самостоятелен УПИ...

ное 06
2020
Съобщение за издадена заповед за разрешаване изработването на КПИИ за обект: “Склад за промишлени стоки“ в ПИ №77195.706.46, кв.1314, ж.р. „Куба“, гр. Хасково

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, Община Хасково СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица, че по вх. № 94Д-2753-2/05.05.2020г. е издадена Заповед №1980/03.11.2020г. - за изработване на комплексен проект за инвестиционна инициатива за обект: Склад за промишлени стоки в поземлен имот №77195.706.46, кв.1314, ж.р. Куба, гр. Хасково. Проектът да се изработи в части: 1. Подробен...

Върни се в началото на страницата