авг 11
Заповед № 1391 / 11.08.2021 г. за въвеждане на ограничения  във водоползването на населените места на територията на Община Хасково.

З А П О В Е Д №1391 гр. Хасково, 11.08.2021 г. На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 41, ал. 3, т. 2 от Закона за водите и 2, т. 3 от ДР на НАРЕДБА № 4 от 14.09.2004 г. за условията и реда за присъединяване на потребителите и за ползване на водоснабдителните...

авг 04
Съобщение за одобрен проект за ПУП-ПР и ПЗ на ПИ №77195.743.10, кв. 1209, ж.р. „Каменец“, гр. Хасково. Заинтересовани лица: Атанас Тодоров Пашов, Юсеин Мюмюн Апти

Община Хасково на основание чл. 129, ал. 2 от ЗУТ (Закона за устройство на територията) обявява на следните заинтересувани лица: - Атанас Тодоров Пашов с последен известен административен адрес: гр. София, ул. ******* *****№ *, вх. *, ет. *, ап. *, като собственик на поземлен имот с идентификатор №77195.743.11, ж.р. Каменец, гр. Хасково; - Юсеин Мюмюн Апти с последен известен административен адрес: с...

авг 04
Съобщение за одобрен проект за ПУП-ПЗ и ПС за ПИ №68692.258.2, м. „Над шосето“, землище на с. Стамболийски, общ. Хасково. Заинтересовани лица: “АГРО КОМЕРС“ ООД, Георги Иванов Георгиев,

Община Хасково на основание чл. 129, ал. 2 от ЗУТ (Закона за устройство на територията) обявява на следните заинтересувани лица: - АГРО КОМЕРС ООД с последен известен административен адрес: гр. Хасково, ул. ******** № ** *, собственик на сгради с идентификатори 68692.258.1.3 и 68692.258.1.4 намираща се в поземлен имот с идентификатор 68692.258.1; - Георги Иванов Георгиев с последен...

авг 04
Съобщение за одобрен проект за ПУП-ПР на №77195.704.665 и изменение на ПУР на ж.р. „Кенана“. Заинтересовани лица: Сюлейман Тасим Сюлейман, Ахмед Мехмедемин Ахмед, Мюжгян Фахри Ахмед

Община Хасково на основание чл. 129, ал. 2 от ЗУТ (Закона за устройство на територията) обявява на следните заинтересувани лица: - Сюлейман Тасим Сюлейман с последен известен административен адрес: гр. Хасково, ж.к. ****** № *, вх. *, ет. *, ап. **, като собственик на поземлен имот с идентификатор 77195.704.510, гр. Хасково; - Ахмед Мехмедемин Ахмед с последен известен административен адрес: гр. Хасково, ул...

авг 03
Съобщение за издадена заповед за разрешаване изработване на проект за ПУП – ПР и изменение на ПУП-ПЗ на ПИ №77195.22.8 по КК на гр. Хасково и изменение на УР с о.т. 3535 – о.т. 3537

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, Община Хасково СЪОБЩАВА назаинтересованите граждани и юридически лица, че по вх. № 94Ф-490-1/23.02.2021г. е издадена Заповед №1271/23.07.2021г. - за разрешаване изработване на проект за подробен устройствен план план за регулация на ПИ 77195.22.8 по КК на гр. Хасково и изменение на подробен устройствен план план застрояване на ПИ 77195.22.8 по...

авг 03
Съобщение за издадена заповед за разрешаване изработване на проект за ПУП – ПР и ПЗ на ПИ №77195.703.889 по КК на гр. Хасково, кв.1061, ж.р. „Кенана“

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, Община Хасково СЪОБЩАВА назаинтересованите граждани и юридически лица, че по вх. № 94Н-3668-3/02.07.2021г. е издадена Заповед №1270/23.07.2021г. - за разрешаване изработване на проект за подробен устройствен план план за регулация и застрояване на ПИ №77195.703.889 по КК на гр. Хасково, кв.1061, ж.р. Кенана. С плана за регулация имотът да се...

авг 03
Съобщение за издадена заповед за разрешаване изработване на КПИИ за обект: Изграждане на кабелно отклонение до БС 6009 на „ЦЕТИН БЪЛГАРИЯ“ ЕАД на територията на гр. Хасково, ул. „Единство“ №25

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, Община Хасково СЪОБЩАВА назаинтересованите граждани и юридически лица, че по вх. № 53Ц-42-13/19.03.2021г. е издадена Заповед №1269/23.07.2021г. - за изработване на комплексен проект за инвестиционна инициатива за обект: Изграждане на кабелно отклонение до БС 6009 на ЦЕТИН БЪЛГАРИЯ ЕАД на територията на гр. Хасково, ул. Единство №25 Проектът да се изработи в части: 1...

авг 03
Съобщение за издадена заповед за разрешаване изработване на проект за ПУП – ПР и ПЗ на ПИ №77195.702.330 по КК на гр. Хасково

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, Община Хасково СЪОБЩАВА назаинтересованите граждани и юридически лица, че по вх. № 94Я-585-2/23.07.2021г. е издадена Заповед №1268/23.07.2021г. - за разрешаване изработване на проект за подробен устройствен план план за регулация и застрояване на ПИ №77195.702.330 по КК на гр. Хасково, кв.1028, ж.р. Кенана. С плана за регулация ПИ №77195.702...

юли 23
Съобщение за издадена заповед за разрешаване изработване на проект за изменение на ПУП – ПЗ на УПИ ІХ, УПИ ІV и УПИ V в кв.7 ИИЗ на гр. Хасково

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, Община Хасково СЪОБЩАВА назаинтересованите граждани и юридически лица, че по вх. № 53Т-144-2/08.04.2021г. е издадена Заповед №1241/19.07.2021г. - за разрешаване изработване на проект за подробен устройствен план изменение на плана за застрояване на УПИ ІХ, УПИ ІV и УПИ V в кв.7 ИИЗ на гр. Хасково. С изменението да се предвиди свързано...

юли 23
Съобщение за изработен проект за изменение на ПУП -ПР на ПИ №77195.716.253, кв. 786 по плана на гр. Хасково. Заинтересовани лица: Живущите в жилищен блок с с административен адрес: гр. Хасково, ж.к. „Бадема“ №24, вх. А

На основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ, във вр. с 4, ал. 3 от Допълнителните разпоредби на ЗУТ Община Хасково Ви съобщава като заинтересовани лица по чл. 131 от ЗУТ живущи в жилищен блок с идентификатор 77195.716.254.1 по КК на гр. Хасково, с административен адрес: гр. Хасково, ж.к. Бадема №24, вх. А, че е изработен проект за изменение на Подробен устройствен...

Върни се в началото на страницата