апр 21
Съобщение за издадена заповед за разрешаване изработване на проект за изменение на ПУП – ПР и ПЗ на ПИ №77195.703.151 и ПИ №77195.703.152 по КК на гр. Хасково, кв.1063, ж.р. „Кенана“

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, Община Хасково СЪОБЩАВА назаинтересованите граждани и юридически лица, че по вх. № 94Д-2381-2/25.02.2021г. е издадена Заповед №609/13.04.2021г. - за разрешаване изработване на проект за подробен устройствен план план за регулация и застрояване на ПИ №77195.703.151 и ПИ №77195.703.152 по КК на гр. Хасково, кв.1063, ж.р. Кенана. С плана...

апр 21
Съобщение за издадена заповед за разрешаване изработване на проект за изменение на ПУП – ПР на ПИ №77195.716.604 по КК на гр. Хасково

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, Община Хасково СЪОБЩАВА назаинтересованите граждани и юридически лица, че по вх. № 53E-743-2/05.04.2021г. е издадена Заповед №631/16.04.2021г. - за разрешаване изработване на проект за изменение на подробен устройствен план план за регулация и застрояване на ПИ №77195.716.604 по КК на гр. Хасково. С изменение на плана за регулация да се промени предназначението...

апр 20
Съобщение за изработен проект за изменение на ПУП -ПЗ на ПИ 68692.258.3, землище на с. Стамболийски, общ. Хасково. Заинтересовано лице: Севда Ивова Илиева

Община Хасково на основание чл. 128, ал. 3 във връзка с чл. 136, ал. 1 от ЗУТ (Закона за устройство на територията) обявява на следните заинтересувани лица: - Севда Ивова Илиева с последен известен административен адрес: гр. Хасково, ул. *********** **** № **, ет. *, като собственик на сграда с идентификатор 68692.37.576.1 намираща се в поземлен имот с идентификатор 68692.37.576; че...

апр 19
Площадка за събиране и временно съхранение на отпадъци от ИУЕЕО, НУБА, ИУМПС, ОЧЦМ в местността „Стопански двор“, землището на село Манастир“

ОБЯВА ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка но въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп. ДВ, бр. 3/2018 г.) СЪОБЩАВА На засегнатото население, че има инвестиционно предложение за обект: Площадка за събиране и временно съхранение на отпадъци от ИУЕЕО, НУБА, ИУМПС, ОЧЦМ в...

апр 19
Съобщение за издадена заповед за изработване на КИИП за обект: “Изграждане на кабелно отклонение от БС 6203 на „ЦЕТИН БЪЛГАРИЯ“ ЕАД на територията на гр. Хасково, поземлен имот №77195.750.65

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, Община Хасково СЪОБЩАВА назаинтересованите граждани и юридически лица, че по вх. № 53Ц-42-14/19.03.2021г. е издадена Заповед №616/14.04.2021г. - за изработване на комплексен проект за инвестиционна инициатива за обект: Изграждане на кабелно отклонение от БС 6203 на ЦЕТИН БЪЛГАРИЯ ЕАД на територията на гр. Хасково, поземлен имот №77195.750.65 Проектът да се изработи в...

апр 19
Съобщение за издадена заповед за изработване на КИИП за обект: “Изграждане на кабелно отклонение от БС 6010 на „ЦЕТИН БЪЛГАРИЯ“ ЕАД на територията на гр. Хасково, бул. „Г. С. Раковски“ №3

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, Община Хасково СЪОБЩАВА назаинтересованите граждани и юридически лица, че по вх. № 53Ц-42-12/19.03.2021г. е издадена Заповед №613/14.04.2021г. - за изработване на комплексен проект за инвестиционна инициатива за обект: Изграждане на кабелно отклонение от БС 6010 на ЦЕТИН БЪЛГАРИЯ ЕАД на територията на гр. Хасково, бул. Г. С. Раковски №3 Проектът да се изработи в...

апр 19
Съобщение за издадена заповед за изработване на КИИП за обект: “Изграждане на кабелно отклонение от БС 6042 на „ЦЕТИН БЪЛГАРИЯ“ ЕАД на територията на гр. Хасково, бул. „Г. С. Раковски“ №19

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, Община Хасково СЪОБЩАВА назаинтересованите граждани и юридически лица, че по вх. № 53Ц-42-11/19.03.2021г. е издадена Заповед №612/14.04.2021г. - за изработване на комплексен проект за инвестиционна инициатива за обект: Изграждане на кабелно отклонение от БС 6042 на ЦЕТИН БЪЛГАРИЯ ЕАД на територията на гр. Хасково, бул. Г. С. Раковски №19 Проектът да се изработи в...

апр 19
Съобщение за издадена заповед за изработване на КИИП за обект: “Изграждане на кабелно отклонение от БС 6063 на „ЦЕТИН БЪЛГАРИЯ“ ЕАД на територията на гр. Хасково, ул. „Михаил Герджиков“ №18-а

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, Община Хасково СЪОБЩАВА назаинтересованите граждани и юридически лица, че по вх. № 53Ц-42-10/19.03.2021г. е издадена Заповед №611/14.04.2021г. - за изработване на комплексен проект за инвестиционна инициатива за обект: Изграждане на кабелно отклонение от БС 6063 на ЦЕТИН БЪЛГАРИЯ ЕАД на територията на гр. Хасково, ул. Михаил Герджиков №18-а Проектът да се изработи в части:...

апр 19
Съобщение за издадена заповед за изработване на КИИП за обект: “Изграждане на кабелно отклонение от БС 6121 на „ЦЕТИН БЪЛГАРИЯ“ ЕАД на територията на гр. Хасково, ж.к. „Орфей“, блок №21

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, Община Хасково СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица, че по вх. № 53Ц-42-8/19.03.2021г. е издадена Заповед №619/14.04.2021г. - за изработване на комплексен проект за инвестиционна инициатива за обект: Изграждане на кабелно отклонение от БС 6121 на ЦЕТИН БЪЛГАРИЯ ЕАД на територията на гр. Хасково, ж.к. Орфей, блок №21 Проектът да се изработи...

апр 19
Съобщение за издадена заповед за изработване на КИИП за обект: “Изграждане на кабелно отклонение от БС 6138 на „ЦЕТИН БЪЛГАРИЯ“ ЕАД на територията на гр. Хасково, ул. „Тракия“ №70

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, Община Хасково СЪОБЩАВА назаинтересованите граждани и юридически лица, че по вх. № 53Ц-42-7/19.03.2021г. е издадена Заповед №620/14.04.2021г. - за изработване на комплексен проект за инвестиционна инициатива за обект: Изграждане на кабелно отклонение от БС 6138 на ЦЕТИН БЪЛГАРИЯ ЕАД на територията на гр. Хасково, ул. Тракия №70 Проектът да се изработи в части: 1...

Върни се в началото на страницата