ное 15
2018
Съобщение за изработен проект за ПУП-ПР и ПЗ на ПИ №77195.744.578, кв. 1198,  ж.р. “Каменец“, гр. Хасково. Заинтересовани лица: Джеврие Мюмюн Емир, Джеврие Мюмюн Емир, Айше Мюмюн Чауш, Денис Орхан Каймакам, Петя Грудева Стамова

Община Хасково на основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ (Закона за устройство на територията) обявява на следните заинтересувани лица: - Джеврие Мюмюн Емир с последен известен административен адрес: Кипър, като съсобственик на поземлен имот с идентификатор №77195.744.579,гр. Хасково; - Хасан Сали Емир с последен известен административен адрес: Кипър, като съсобственик на поземлен имот с идентификатор №77195.744.579, гр. Хасково; - Айше...

ное 15
2018
Съобщение за издадена заповед за разрешаване изработване на проект за изменение на ПУП - ПР и ПЗ на УПИ VІ, кв.1 по плана на с. Клокотница, общ. Хасково

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, Община Хасково СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица, че по вх. № 53 Б-315-3/30.10.2018г. е издадена Заповед №1669/12.11.2018г. - за разрешаване изработването на проект за изменение на подробен устройствен план план за регулация и застрояване на УПИ VІ, кв.1 по плана на с. Клокотница, общ. Хасково. С изменението на плана за регулация...

ное 15
2018
Съобщение за издадена заповед за разрешаване изработване на проект за изменение на ПУП - ПЗ на УПИ ХІІ, кв.503 по плана на гр. Хасково, представляващ ПИ №77195.720.208 по КК на гр. Хасково

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, Община Хасково СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица, че по вх. № 94 М-5422-2/25.10.2018г. е издадена Заповед №1671/12.11.2018г. - за разрешаване изработването на проект за изменение на подробен устройствен план план за застрояване на УПИ ХІІ, кв.503 по плана на гр. Хасково, представляващ ПИ №77195.720.208 по КК на гр. Хасково...

ное 14
2018
Проект Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца чрез изграждане и ремонт на социална инфраструктура в град Хасково

Проект Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца чрез изграждане и ремонт на социална инфраструктура в град Хасково На 30.01.2018 година между Община Хасково и Министерство на регионалното развитие и благоустройство, управляващ орган на Оперативна програма Региони в растеж 2014-2020 е подписа Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по оперативна програма Региони в растеж 2014-2020 година по проект Подкрепа за деинституционализация на...

ное 13
2018
Съобщение за изработен проект за ПУП-ПР и ПЗ на ПИ №77195.743.551, кв. 1214,  ж.р. “Каменец“, гр. Хасково и изменение на УР пред ПИ №77195.743.551 по КК на гр. Хасково. Заинтересовани лица: Снежана Антонова Пехливанова, Василка Петкова Алексиева

Община Хасково на основание чл. 128, ал. 3 във връзка с чл. 136, ал.1 от ЗУТ (Закона за устройство на територията) обявява на следните заинтересовани лица: - Снежана Антонова Пехливанова с последен известен административен адрес: гр. Хасково, ул.*******№ *, като собственик на поземлен имот с идентификатор №77195.743.170 и на сграда с идентификатор 77195.743.170.1, гр. Хасково; - Василка Петкова Алексиева...

ное 13
2018
Съобщение за изработен проект за изменение на ПУП-ПР и ПЗ на ПИ №77195.518.386, УПИ I, кв. 14,  жил. кв. “Болярово“, гр. Хасково. Заинтересовани лица: наследници на Петьо Филипов

Община Хасково на основание чл. 128, ал. 3 във връзка с чл. 136, ал.1 от ЗУТ (Закона за устройство на територията) обявява на следните заинтересовани лица: - наследници на Петьо Филипов с последен известен административен адрес: гр. Хасково, ул.*******№ *, като собственик на поземлен имот с идентификатор №77195.743.314, гр. Хасково; че е изработен проект за изменение на подробен устройствен план план за...

ное 13
2018
Съобщение за изработен проект за изменение на ПУП-ПР на УПИ X-144, XI-145, XIV-143, XXI-145, кв.7 по плана на с. Книжовник, общ. Хасково. Заинтересовани лица: Мариана Василева Коленцова, Кичка Ванчева Апостолова

Община Хасково на основание чл. 128, ал. 3 във връзка с чл. 136, ал.1 от ЗУТ (Закона за устройство на територията) обявява на следните заинтересовани лица: - Мариана Василева Коленцова с последен известен административен адрес: гр. Кърджали, ж.к.*******№ *, вх.*, ет.*, ап.*, като съсобственик на УПИ XIV-143, по плана на с. Книжовник, общ. Хасково; - Кичка Ванчева Апостолова с последен...

ное 13
2018
Съобщение за изработен проект за ПУП-ПЗ на ПИ №77195.10.5,  ж.р. “Каменец“, гр. Хасково. Заинтересовано лице: „ВОЛГОР“ ЕООД

Община Хасково на основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ (Закона за устройство на територията) обявява на следните заинтересувани лица: - ВОЛГОР ЕООД с последен известен административен адрес: че е изработен проект за подробен устройствен план план за застрояване на поземлен имот с идентификатор №77195.10.5, ж.р. Каменец, гр. Хасково. Проектът се намира в Дирекция АГСИ на ул. Михаил Минчев № 3, ет. І-ви...

ное 13
2018
Съобщение за изработен проект за изменение на ПУП-ПР и ПЗ на ПИ №77195.721.297, кв. 404а, гр. Хасково. Заинтересовани лица: Жанета Димитрова Димова - Коева, Добромир Димитров Димов

Община Хасково на основание чл. 128, ал. 3 във връзка с чл. 136, ал.1 от ЗУТ (Закона за устройство на територията) обявява на следните заинтересoвани лица: - Петьо Стоянов Делчев с последен известен административен адрес: гр. Хасково, ул.*******№*, вх.*, ет.*, ап.*, като съсобственик на сграда с идентификатор №77195.721.296.8 и самостоятелен обект с идентификатор 77195.721.296.1.13...

ное 13
2018
Съобщение за изработен проект за изменение на ПУП-ПР и ПЗ на ПИ №77195.721.297, кв. 404а, гр. Хасково. Заинтересовани лица: Николай Иванов Димов, Христо Евлогиев Мончовски,Георги Недялков Семов, Соня Славова Бахчеджиева

Община Хасково на основание чл. 128, ал. 3 във връзка с чл. 136, ал.1 от ЗУТ (Закона за устройство на територията) обявява на следните заинтересoвани лица: - Петьо Стоянов Делчев с последен известен административен адрес: гр. Хасково, ул.*******№*, вх.*, ет.*, ап.*, като съсобственик на сграда с идентификатор №77195.721.296.8 и самостоятелен обект с идентификатор 77195.721.296.1.13...