май 31
Съобщение за заповед за одобряване на задание и разрешаване изработването на проект за ПУП - ПЗ за ПИ №77195.702.578 и изменение за ПЗ за ПИ № 77195.702.462, кв.1036, ж.р. „Кeнана“, гр. Хасково

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, Община Хасково СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица, че по вх.№94 Н-3305-1/09.03.2018г. е издадена Заповед №741/25.05.2018г. - за одобряване на задание и разрешаване изработването на проект за подробен устройствен план план за застрояване за поземлен имот 77195.702.578 и изменение на плана за застрояване на поземлен имот № 77195.702.462...

май 31
Съобщение за заповед за разрешаване изработването на проект за ПУП - ПР на ПИ №77195.701.540, 77195.701.541 и 77195.701.346, ПЗ за ПИ №77195.701.346, изменение на ПЗ на ПИ № 77195.701.540 и 77195.701.541, кв. 1023, ж.р. „Кeнана“, гр. Хасково

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, Община Хасково СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица, че по вх.№94 М-1819-2/09.05.2018г. е издадена Заповед №739/25.05.2018г. - за одобряване на задание и разрешаване изработването на проект за подробен устройствен план план за регулация на поземлени имоти 77195.701.540, 77195.701.541 и 77195.701.346, план за застрояване за поземлен имот...

май 31
Съобщение за заповед за одобряване на задание и разрешаване изработването на проект за изменение на ПУП - ПР на УПИ VI, УПИ V, УПИ III и УПИ IV, кв. 462 по плана на гр. Хасково

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, Община Хасково СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица, че по вх.№94 Д-36-2/15.05.2018г. е издадена Заповед №740/25.05.2018г. - за одобряване на задание и разрешаване изработването на проект за изменение на подробен устройствен план план за регулация на УПИ VI, УПИ V, УПИ III и УПИ IV, кв. 462 по плана на гр. Хасково...

май 29
Съобщение за одобрен проект за изменение на ПУП – ПЗ на УПИ XXIV (представляващ ПИ №77195.718.152) и УПИ XXV (представляващ ПИ №77195.718.151), кв. 441 по плана на гр. Хасково. Заинтересовани лица: Ридван Бехчет Мехмед, Феим Феим Шакир

Община Хасково на основание чл. 129, ал. 2 във връзка с чл. 136, ал. 1 от ЗУТ (Закона за устройство на територията) обявява на следните заинтересувани лица: - Ридван Бехчет Мехмед с последен известен административен адрес: гр. Хасково, ул. Каменна№20, като съсобственик на поземлен имот 77195.718.136 и на сграда с идентификатор 77195.718.436.1, кв.441, гр. Хасково; - Феим Феим Шакир с...

май 29
Съобщение за одобрен проект за ПУП – ПЗ план – ПР и ПЗ на ПИ № 77195.744.535, кв. 1197, ж.р. „Каменец“ по плана на гр. Хасково. Заинтересовано лице: Алпер Мехмед Карафейзи

Община Хасково на основание чл. 129, ал. 2 от ЗУТ (Закона за устройство на територията) обявява на следните заинтересувани лица: - Алпер Мехмед Карафейзи с последен известен административен адрес: гр. Хасково, ул.Бъндерица№4, като собственик на поземлен имот с идентификатор №77195.744.144, гр. Хасково; че със Заповед №499/17.04.2018г. на Кмета на Община Хасково е одобрен проект за подробен устройствен план план за регулация...

май 29
Съобщение за издаден мотивиран отказ. Заинтересовани лица: Янка Георгиева Тодорова, Атанас Тодоров Атанасов и Красимир Тодоров Атанасов

На основание 4, ал.2 от ДР на ЗУТ, Община Хасково СЪОБЩАВА на Янка Георгиева Тодорова, Атанас Тодоров Атанасов и Красимир Тодоров Атанасов, като заинтересовани лица по чл.131 от ЗУТ, че по вх. №94Д-2157-2#3/28.03.2018г. е издаден МОТИВИРАН ОТКАЗ за разрешаване изработването на ПУП изменение на плана за регулация на основание 8 от ПР на ЗУТ, с обхват: част от УПИ I , кв.302...

май 29
Съобщение за издадена заповед за одобряване на задание и разрешаване изработването на проект за изменение на ПУП – ПР и ПЗ на УПИ I„за лечебно заведение“, кв.42 по РП на гр. Хасково

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, Община Хасково СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица, че е издадена Заповед №735/23.05.2018г. - за одобряване на задание и разрешаване изработването на проект за изменение на подробен устройствен план - план за регулация и застрояване на УПИ Iза лечебно заведение, кв.42 по РП на гр. Хасково. Изменение на плана за регулация на УПИ Iза...

май 29
Съобщение за изработен проект за изменение на ПУП-ПР и ПЗ за ПИ № 77195.705.86, кв. 1304,  ж.р. “Куба“, гр. Хасково. Заинтересовани лица: Атанас Трайков Терзиев, Григор Димов Желев

Община Хасково на основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ (Закона за устройство на територията) обявява на следните заинтересувани лица: - Атанас Трайков Терзиев с последен известен административен адрес: гр. Пловдив, ул. Македония№ 2, като собственик на поземлен имот с идентификатор 77195.705.84, гр. Хасково; - Григор Димов Желев с последен известен административен адрес: общ. Хасково, с. Малево, като собственик на поземлен имот с идентификатор...