юни 08
Съобщение за издадена заповед за одобряване на задание и разрешаване изработването на проект за изменение на ПУП – ПР за УПИ ХII-184, кв. 22 по плана на с. Узунджово

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, Община Хасково СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица, че по вх.№94 П-1142-6/29.05.2018г. е издадена Заповед №782/05.06.2018г. - за одобряване на задание и разрешаване изработването на проект за изменение на подробен устройствен план план за регулация за УПИ ХII-184, кв. 22 по плана на с. Узунджово. С изменението на плана за регулация на...

юни 08
Съобщение за издадена заповед за одобряване на задание и разрешаване изработването на проект за ПУП – ПР за ПИ №77195.704.406, кв.1047, ж.р. „Кенана“, гр. Хасково

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, Община Хасково СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица, че по вх.№94 Ф-257-2/29.05.2018г. е издадена Заповед №785/01.06.2018г. - за одобряване на задание и разрешаване изработването на проект за подробен устройствен план план за регулация на поземлен имот с идентификатор 77195.704.406, кв.1047, ж.р. Кенана, гр. Хасково С плана за регулация...

юни 08
Съобщение за издадена заповед за одобряване на задание и разрешаване изработването на проект за изменение на ПУП – ПР за УПИ II в кв. 41 по плана на с. Тракиец

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, Община Хасково СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица, че по вх.№94 А-3819-2/21.05.2018г. е издадена Заповед №780/05.06.2018г. - за одобряване на задание и разрешаване изработването на проект за изменение на подробен устройствен план план за регулация за УПИ II в кв. 41 по плана на с. Тракиец. Изменението на плана за регулация се...

юни 08
Съобщение за издадена заповед за одобряване на задание и разрешаване изработването на проект за ПУП – ПР и ПЗ за ПИ №77195.746.445, кв.1120, ж.р. „Каменец“, гр. Хасково

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, Община Хасково СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица, че по вх.№94 K-2800-2/18.05.2018г. е издадена Заповед №781/05.06.2018г. - за одобряване на задание и разрешаване изработването на проект за подробен устройствен план план за регулация и застрояване на поземлен имот с идентификатор 77195.746.445, кв.1120, ж.р. Каменец, гр. Хасково. С плана...

юни 08
Съобщение за издадена заповед за одобряване на задание и разрешаване изработването на проект за ПУП – ПР и ПЗ на ПИ №77195.747.230, кв.1127,  ж.р. „Каменец“, гр. Хасково

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, Община Хасково СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица, че по вх.№94 Д-4600-2/23.05.2018г. е издадена Заповед №786/05.06.2018г. - за одобряване на задание и разрешаване изработването на проект за подробен устройствен план план за регулация и застрояване на поземлен имот с идентификатор 77195.747.230, кв.1127, ж.р. Каменец, гр. Хасково. С плана...

юни 08
Съобщение за издадена заповед за одобряване на задание и разрешаване изработването на проект за изменение на ПУП – ПР за УПИ IV и УПИ V в кв. 28 по плана на с. Орлово

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, Община Хасково СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица, че по вх.№94 И-2801-1/30.05.2018г. е издадена Заповед №783/05.06.2018г. - за одобряване на задание и разрешаване изработването на проект за изменение на подробен устройствен план план за регулация за УПИ IV и УПИ V в кв. 28 по плана на с. Орлово. Изменението на плана...

юни 08
Съобщение за издадена заповед за изработване на комплексен проект за инвестиционна инициатива за строеж: „Уличен водопровод“ до ПИ 77195.723.105 по КК на гр. Хасково, изменение по чл. 154, ал. 2 от ЗУТ

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, Община Хасково СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица, че по вх. №53 A-685-3/29.05.2018г. е издадена Заповед №784/05.06.2018г. - за изработване на комплексен проект за инвестиционна инициатива за строеж: Уличен водопровод до ПИ 77195.723.105 по КК на гр. Хасково, изменение по чл. 154, ал. 2 от ЗУТ. Проектът да се изработи в...

юни 07
Съобщение за одобрен проект за за изменение на ПУП – ПР на УПИ V294, кв. 23 по плана на с. Малево, общ. Хасково. Заинтересовано лице: Стайка Тенева Талева

Община Хасково на основание чл. 129, ал. 2 във връзка с чл. 136, ал. 1 от ЗУТ (Закона за устройство на територията) обявява на следните заинтересувани лица: - Стайка Тенева Талева с последен известен административен адрес: гр. София, ж.к.Сухата река№28, вх. А, ет. 8, ап. 31, като собственик на УПИ VIII296, кв. 23, с. Малево, общ. Хасково; че със Заповед №533/25.04.2018г. на...

юни 06
Съобщение за одобрен проект за ПУП – ПР и изменение на ПЗ на ПИ №77195.743.550, кв. 1218,  ж.р. “Каменец“, гр. Хасково. Заинтересовано лице: Добрина Колева Русева

Община Хасково на основание чл. 129, ал. 2 от ЗУТ (Закона за устройство на територията) обявява на следните заинтересувани лица: - Добрина Колева Русева с последен известен административен адрес: гр. Хасково, ул.Св. Св. Кирил и Методий№ 108, ет. 4, ап 14, като собственик на поземлен имот с идентификатор №77195.743.320, гр. Хасково; че със Заповед №537/25.04.2018г. на Кмета на Община Хасково е...

юни 06
Съобщение за изработен проект за ПУП-ПР и ПЗ на ПИ №77195.706.543, УПИ XX, кв. 1327,  ж.р. “Куба“ по плана на гр. Хасково. Заинтересовано лице: Станислав Недялков Табаков

Община Хасково на основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ (Закона за устройство на територията) обявява на следните заинтересувани лица: - Станислав Недялков Табаков с последен известен административен адрес:гр. Хасково, ул.Червена стена№17, вх. В, ет. 1, ап. 1, като съсобственик на поземлен имот с идентификатор №77195.706.542, гр. Хасково; че е изработен проект за подробен устройствен план план за регулация и план за застрояване...