апр 15
Съобщение за издадена заповед за разрешаване изработване на проект за изменение на ПУП - ПР и ПЗ на УПИ VІІ-41, кв.29 по плана на с. Въгларово, община Хасково

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, Община Хасково СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица, че по вх. №92-66-2/22.02.2019г. е издадена Заповед №466/09.04.2019г.- за разрешаване изработване на проект за изменение на подробен устройствен план плана за регулация и план за застрояване на УПИ VІІ-41, кв.29 по плана на с. Въгларово, община Хасково. С изменение на плана за регулация...

апр 15
Съобщение за одобрен проект за ПУП - ПР и ПЗ за ПИ 77195.710.203, кв. 51а, по плана на гр. Хасково. Заинтересовано лице: „НДК ФАРМ“ ЕООД

Община Хасково на основание чл. 129, ал. 2 от ЗУТ (Закона за устройство на територията) обявява на следните заинтересувани лица: -НДК ФАРМ ЕООД с последен известен административен адрес: гр. Хасково, ул. *******№ ***, вх.А, ет.*, ап.**, като собственик на поземлен имот с идентификатор 77195.710.213, на сграда с идентификатор 77195.710.213.1 и на самостоятелен обект с идентификатор 77195.710.213...

апр 15
Съобщение за издадена заповед за разрешаване изработване на проект за изменение на ПУП - ПЗ за УПИ ХХІ, ПИ №77195.726.181, кв. 63 по плана на гр. Хасково

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, Община Хасково СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица, че по вх. №94С-3624-2/11.03.2019г. е издадена Заповед №459/08.04.2019г.- за разрешаване изработване на проект за изменение на подробен устройствен план план за застрояване за УПИ ХХІ, ПИ №77195.726.181, кв. 63 по плана на гр. Хасково. Изменението на плана за застрояване се изразява в...

апр 15
Съобщение за издадена заповед за разрешаване изработване на КП за строеж „Жилищна сграда“ в ПИ №77195.518.489 по КК на гр. Хасково, УПИ ХІІ „за обществено и жилищно строителство“ , кв.14 по плана на кв. Болярово, гр. Хасково.

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, Община Хасково СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица, че по вх. №94 Т-2523-1/14.02.2019г. е издадена Заповед №465/09.04.2019г.- за разрешаване изработване на комплексен проект за строеж Жилищна сграда в ПИ №77195.518.489 по КК на гр. Хасково, УПИ ХІІ за обществено и жилищно строителство , кв.14 по плана на кв. Болярово, гр...

апр 10
Съобщение за изработен проект за ПУП-ПР за ПИ №77195.746.406, кв. 1119,  ж.р. “Каменец“, гр. Хасково. Заинтересовано лице: Христо Иванов Атанасов

Община Хасково на основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ (Закона за устройство на територията) обявява на следното заинтересовано лице: - Христо Иванов Атанасов с последен известен административен адрес: гр. Хасково, ул.*******№ **, като притежател на ограничено вещно право на поземлен имот с идентификатор №77195.746.405 и на сграда с идентификатор 77195.746.405.1, гр. Хасково; че е изработен проект за подробен устройствен...

апр 08
Съобщение за издадена заповед за разрешаване изработване на проект за изменение на ПУП - ПР на УПИ VІІІ -80 , кв.10 по плана на с. Клокотница, община Хасково

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, Община Хасково СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица, че по вх. №94М-6009-1/21.03.2019г. е издадена Заповед №427/02.04.2019г.- за разрешаване изработване на проект за изменение на подробен устройствен план план за регулация на УПИ VІІІ -80 , кв.10 по плана на с. Клокотница, община Хасково. С изменението на плана за регулация от УПИ VІІІ...

апр 08
Съобщение за издадена заповед за изработване на комплексен проект за инвестиционна инициатива за обект: „Плътни огради по границите на ПИ 77195.702.482 и 77195.702.479, кв.1036, ж.р. „Кенана“, гр. Хасково

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, Община Хасково СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица, че по вх. №94Д-2383-2/15.03.2019г. е издадена Заповед №420/01.04.2019г.- за разрешаване изработване на комплексен проект за инвестиционна инициатива за обект: Плътни огради по границите на ПИ 77195.702.482 и 77195.702.479, кв.1036, ж.р. Кенана, гр. Хасково: Проектът да се изработи в...

апр 08
Съобщение за издадено Решение на ОС Хасково- за одобряване на задание и разрешаване изработването на проект за ПУП – ПЗ, ПС по чл.108 от ЗУТ, ПП за техническата инфраструктура за ПИ №77195.374.6, по КК на гр. Хасково, м.”Халилово“

На основание чл. 124а, ал.1 от ЗУТ и 124б, ал. 1 от ЗУТ, Община Хасково СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица, че по вх. №94Д-2863-1/22.01.2019г. е издаденo Решение №877/29.03.2019г. на Общински съвет Хасково - одобрява задание и разрешава да се изработи проект за Подобрен устройствен план план за застрояване, план-схеми по чл.108 от ЗУТ и парцеларен план за техническата...

апр 08
Съобщение за издадено Решение на ОС Хасково- за одобряване на задание и разрешаване изработването на проект за ПУП по чл.110, ал.1, т.2 от ЗУТ – за УР на кв.1127 по РП на гр. Хасково, ж.р. „Каменец“, при условията на чл.16а от ЗУТ

На основание чл. 124а, ал.1 от ЗУТ и 124б, ал. 1 от ЗУТ, Община Хасково СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица, че по вх. №94А-4605-3/13.06.2018г. е издаденo Решение №878/29.03.2019г. на Общински съвет Хасково - одобрява задание и разрешава да се изработи проект за Подобрен устройствен план по чл.110, ал.1, т.2 от ЗУТ за улична регулация на кв...

апр 08
Съобщение за издадена заповед за разрешаване изработване на проект за изменение на ПУП - ПР и ПЗ на УПИ ХІV за производствени и складови нужди  и УПИ ХІІІ за производствени и складови нужди , кв.9 ИИЗ в гр. Хасково

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, Община Хасково СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица, че по вх. №53Ю-01-3/22.03.2019г. е издадена Заповед №422/22.03.2019г.- за разрешаване изработване на проект за изменение на подробен устройствен план план за регулация и застрояване на УПИ ХІV за производствени и складови нужди и УПИ ХІІІ за производствени и складови нужди , кв.9 ИИЗ в...