май 12
Съобщение за издадено РС № 141/09.04.21 г., за строеж: „Преустройство на магазин в жилище“, находящо се в ПИ 77195.720.128 по КК на гр.Хасково, ул.“Стоян Заимов“ 3-5, гр.Хасково

Община Хасково на основание чл.149, ал.1 от ЗУТ, /Закона за устройство на територията/ и при условията на чл.61 ал.3 от АПК /Административно процесуален кодекс/,обявява, чее издадено Разрешениеза строеж№ 141/09.04.21 г. на БИНКА МИНКОВА КИРЯКОВА , за строеж Преустройство на магазин в жилище находящо се в ПИ 77195.720.128 по КК на гр.Хасково, ул.Стоян Заимов 3-5, гр.Хасково...

май 10
Съобщение за одобрен проект за изменение на ПУП-ПС и ПП като част от КПИИ за строеж „Улична канализация – три клона м. „Казан топра“ и ж.р. „Каменец“, гр. Хасково“

На основание чл. 129, ал. 1 във връзка чл. 150, ал. 1, ал. 6 и ал. 8 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) Община Хасково съобщава, че с Решение №319/23.04.2021г. Общински съвет Хасково одобрява проект за изменение на Подробен устройствен план допълнение с план-схема и парцеларен план за канализационна мрежа като част от Комплексен проект за инвестиционна инициатива за строеж Улична канализация три...

май 05
„Пристройка към съществуваща складова база за офиси“, находящ се в УПИ III за производство и складови дейности, кв. 12, с. Войводово, община Хасково

ОБЯВА ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка но въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп. ДВ, бр. 3/2018 г.) СЪОБЩАВА На засегнатото население, че има инвестиционно предложение за обект: Пристройка към съществуваща складова база за офиси, находящ се в УПИ III за производство...

апр 29
Съобщение за изработен проект за изменение на ПУП -ПР и ПЗ на ПИ 77195.711.17, кв. 344а,  по плана на гр. Хасково. Заинтересовани лици: Мариета Николова Колева, Светозар Атанасов Атанасов, Никола Тодоров Колев

Община Хасково на основание чл. 128, ал. 3 във връзка с чл. 136, ал. 1 от ЗУТ (Закона за устройство на територията) обявява на следните заинтересувани лица: - Мариета Николова Колева с последен известен административен адрес: гр. Хасково, ул. *********** № *, като съсобственик на поземлен имот с идентификатор 77195.711.16; - Светозар Атанасов Атанасов с последен известен административен адрес: гр. Хасково, ул. ***** ***...

апр 29
Съобщение за издадена заповед за разрешаване изработване на проект за ПУП - изменение на ПР на УПИ II, кв. 611 по плана на гр. Хасково и ПЗ с обхват УПИ II, кв. 611 по плана на гр. Хасково

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, Община Хасково СЪОБЩАВА назаинтересованите граждани и юридически лица, че по вх. № 53Л-170-6/26.04.2021г. е издадена Заповед №700/28.04.2021г. - за разрешаване изработване на проект за подробен устройствен план изменение на плана за регулация на УПИ II, кв. 611 по плана на гр. Хасково и план за застрояване с обхват УПИ II, кв. 611 по...

апр 28
Пл-ка за събиране и вр.съхранение на отп. от ИУЕЕО;НУБА;;съб. и пр.тр. на отп. от ч. и цв. метали(ОЧЦМ) ;ИУМПС,77195.20.15,Хасково

ОБЯВА ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ На основание чл. 6, ал. 10 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп. ДВ, бр. 3/2018 г.) СЪОБЩАВА На засегнатото население, че е открит обществен достъп до информация по Приложение № 2 за инвестиционно предложение Пл-ка за събиране и вр.съхранение...

апр 28
Пл-ка за събиране и вр.съхранение на отп. от ИУЕЕО;НУБА;ИУМПС;м.оп.,съб. и третиране на отп. от ч. и цв. метали(ОЧЦМ) ,имот 46992.104.3,с.Манастир

ОБЯВА ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ На основание чл. 6, ал. 10 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп. ДВ, бр. 3/2018 г.) СЪОБЩАВА На засегнатото население, че е открит обществен достъп до информация по Приложение № 2 за инвестиционно предложение Пл-ка за събиране и вр.съхранение...

апр 28
Обявление за откриване на процедура за възлагане на концесия на язовир - публична общинска собственост

Р Е Ш Е Н И Е на Кмета на Община Хасково На основание чл. 17, ал. 3, чл. 71, ал. 1 и ал. 3 и чл. 72 от Закона за концесиите и одобрение с Решение № 313, Протокол № 16 / 23.04.2021г. на Общински съвет Хасково, В качеството си на концедент: І. Откривам процедура за определяне на концесионер за строителство, експлоатация и поддържане...

апр 28
Обява за обществено обсъждане

Обява за обществено обсъждане Община Хасково, Уведомява населението, че е организирана среща за обществено обсъждане на Доклада за оценка на въздействие върху околната среда на инвестиционно предложение Водовземане от подземни води чрез съществуващи водовземни съоръжения ТК-3 и ТК-3А, разположени в поземлен имот с идентификатор 77195.732.86 по КК на гр. Хасково с възложител САПРО ЮРАП ООД, Срещата ще се проведе на 28.05.2021 г...

апр 27
Съобщение за одобрен проект за ПУП-ПР и ПЗ на ПИ №77195.729.526, кв. 858, ж.р. „Изгрев“, гр. Хасково. Заинтересовани лица: Славея Миткова Карагьозова, Благовест Розев Ангелов

Община Хасково на основание чл. 129, ал. 2 от ЗУТ (Закона за устройство на територията) обявява на следните заинтересувани лица: - Славея Миткова Карагьозова с последен известен административен адрес: гр. Хасково, ул. ********№ **, ет. *, ап. *, като собственик на сгради с идентификатори №77195.729.525.1 и №77195.729.525.2 намиращи се в поземлен имот с идентификатор №77195.729.525; - Благовест Розев...

Върни се в началото на страницата