яну 30
Съобщение за изработен проект за изменение на ПУП-ПР и ПЗ на УПИ I, кв. 121 по плана на гр. Хасково. Заинтересовани лица: Йорданка Михайлова Димитрова, Радко Христов Димитров

Община Хасково на основание чл. 128, ал. 3 във връзка с чл. 136, ал.1 от ЗУТ (Закона за устройство на територията) обявява на следните заинтересувани лица: - Йорданка Михайлова Димитрова с последен известен административен адрес: гр. Хасково, бул. ******* №**, вх.*, ет.*, ап.**, като съсобственик на поземлен имот с идентификатор №77195.740.194, на сграда с идентификатор 77195.740.194.4 и...

яну 30
Съобщение за одобрен проект за ПУП-ПР и ПЗ на УПИ III, кв. 12, с.Войводово,  общ. Хасково. Заинтересовано лице: „ЛЕНКОВ“ ЕООД

Община Хасково на основание чл. 149, ал. 1 във връзка с чл.150, ал.3 от Закона за устройство на територията обявява на следните заинтересувани лица: - ЛЕНКОВ ЕООД - с последен известен административен адрес:гр. Хасково, ул. ******* № *, ет.*, ап.*, като собственик на УПИ IV, с. Войводово, общ. Хасково; - че със Заповед № 2112/22.11.2019г. на Кмета на Община Хасково...

яну 30
Съобщение за изработен проект за ПУП-ПЗ и ПП на ПИ №14550.32.29 по КК на с. Гарваново, общ. Хасково. Заинтересовани лица: Георги Недялков Гочев, Димитър Недялков Гочев, Радостина Тошева Митева, Иванка Колева Найденова

Община Хасково на основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ (Закона за устройство на територията) обявява на следните заинтересувани лица: - Георги Недялков Гочев с последен известен административен адрес:гр. Хасково, ул.*******№ *, вх.*, ет.*, ап.*, като съсобственик на поземлен имот с идентификатор №14550.32.30, с. Гарваново, общ. Хасково; - Димитър Недялков Гочев с последен известен административен адрес:гр. Хасково, ул.*******№ *...

яну 30
Съобщение за изработен проект за изменение на ПУП-ПР и ПЗ на ПИ №77195.708.394, кв. 918,  ж.р. “Орфей“, гр. Хасково . Заинтересовани лица: Димитър Георгиев Тенчев, Азизе Мустафа Караибрям, Езер Халибрям Емин

Община Хасково на основание чл. 128, ал. 3 във връзка с чл. 136, ал.1 от ЗУТ (Закона за устройство на територията) обявява на следните заинтересувани лица: - Димитър Георгиев Тенчев с последен известен административен адрес:гр. Хасково, ул.*******№ **, като съсобственик на сграда с идентификатор №77195.708.395.1, гр. Хасково; - Азизе Мустафа Караибрям с последен известен административен адрес:гр. Хасково, ж.к.*******№ *...

яну 30
Съобщение за одобрен проект за ПУП-ПУР на кв.1127, ж.р. „Каменец“, гр. Хасково. Заинтересовани лица: Нели Делчева Мариновска, Нико Тодоров Перчемлиев, Нико Тодоров Перчемлиев

Община Хасково на основание чл. 129, ал. 2 от ЗУТ (Закона за устройство на територията) обявява на следните заинтересувани лица: - Кичка Васкова Панова с последен известен административен адрес: гр. София, ж.к. *******№ **, вх.*, ет.*, ап.**, като съсобственик на поземлен имот с идентификатор 77195.747.235, гр. Хасково; - Димчо Найденов Ралчев с последен известен административен адрес:гр. Хасково, бул. *******№ ***...

яну 30
Съобщение за одобрен проект за ПУП-ПУР на кв.1127, ж.р. „Каменец“, гр. Хасково. Заинтересовани лица: Кичка Васкова Панова, Димчо Найденов Ралчев, Веска Венциславова Алексова, Минка Димитрова Перчемлиева

Община Хасково на основание чл. 129, ал. 2 от ЗУТ (Закона за устройство на територията) обявява на следните заинтересувани лица: - Кичка Васкова Панова с последен известен административен адрес: гр. София, ж.к. *******№ **, вх.*, ет.*, ап.**, като съсобственик на поземлен имот с идентификатор 77195.747.235, гр. Хасково; - Димчо Найденов Ралчев с последен известен административен адрес:гр. Хасково, бул. *******№ ***...

яну 30
Съобщение за издадена заповед за разрешаване изработването на КПИИ за обект: “Еднофамилна жилищна сграда“ в ПИ №77195.704.228, кв.1051, ж.р. „Кенана“, гр. Хасково

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, Община Хасково СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица, че по вх.№94Г-832-2/08.01.2020г. е издадена Заповед №197/27.01.2020г. - за изработване на комплексен проект за инвестиционна инициатива за обект: Еднофамилна жилищна сграда в ПИ №77195.704.228, кв.1051, ж.р. Кенана, гр. Хасково. Проектът да се изработи в части: 1. Подробен устройствен план план...

яну 30
Съобщение за издадена заповед за разрешаване изработването на проект за ПУП-ПР и ПЗ на ПИ №77195.702.242, кв.1025, ж.р. „Кенана“, гр.Хасково

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, Община Хасково СЪОБЩАВА назаинтересованите граждани и юридически лица, че по вх. №94Ш-114-2/04.12.2019г. е издадена Заповед №198/27.01.2020г.- за разрешаване изработване на проект за подробен устройствен план план за регулация и застрояване за поземлен имот №77195.702.242, кв.1025, ж.р. Кенана, гр.Хасково. С настоящото разрешение се одобрява заданието за изработване на ПУП...

яну 30
Съобщение за издадена заповед за разрешаване изработването на проект за ПУП-ПЗ на УПИ ХVІ и УПИ ІІІ, кв.732 по плана на гр. Хасково и изменение на ПР на УПИ ХVІ и УПИ ХІІІ , кв. 732 по плана на гр. Хасково

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, Община Хасково СЪОБЩАВА назаинтересованите граждани и юридически лица, че по вх. №53E-743-4/01.07.2019г. е издадена Заповед №200/27.01.2020г.- за разрешаване изработване на проект за подробен устройствен план - план за застрояване на УПИ ХVІ и УПИ ІІІ, кв.732 по плана на гр. Хасково и изменение на плана за регулация на УПИ ХVІ и УПИ...

яну 30
Съобщение за издадена заповед за разрешаване изработването на проект за ПУП-ПР и ПЗ на ПИ №77195.703.381, кв.1068, ж.р. „Кенана“, гр. Хасково

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, Община Хасково СЪОБЩАВА назаинтересованите граждани и юридически лица, че по вх. № 94В-955-2/13.12.2019г. е издадена Заповед №201/27.01.2020г.- за разрешаване изработване на проект за подробен устройствен план - план за регулация и застрояване за поземлен имот №77195.703.381, кв.1068, ж.р. Кенана, гр. Хасково. С плана за застрояване за поземлен имот №77195...