авг 23
Изграждане на фотоволтаична електроцентрала в поземлени имоти с идентификатор 11867.252.1, 11867.252.3, 118 67.252.4 по ККР на с. Войводово

ОБЯВА ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ На основание чл.6, ал.10 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка по въздействието върху околната среда, Наредбата за ОВОС, ДВ. бр.25/2003г., изм. и доп. ДВ. бр.3/2018г. СЪОБЩАВА На засегнатото население, че е открит обществен достъп до информация по Приложение № 2 за инвестиционно предложение за: Изграждане на фотоволтаична електроцентрала в поземлени имоти с...

авг 23
Изпълнение на инженеринг (проектиране, СМР и авторски надзор) за въвеждане на мерки за енергийна ефективност на сградата на Ученическо общежитие към ЕГ „Проф. д-р Асен Златаров“

ОБЯВА ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ На основание чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка по въздействието върху околната среда, Наредбата за ОВОС, ДВ. бр.25/2003г., изм. и доп. ДВ. бр.3/2018г. СЪОБЩАВА На засегнатото население, че има инвестиционно предложение за: Изпълнение на инженеринг (проектиране, СМР и авторски надзор) за въвеждане на мерки за енергийна ефективност на сградата на...

авг 20
Съобщение за изработен проект за ПУП-ПР и ПЗ на ПИ №77195.741.42 и 77195.741.43, УПИ II, кв. 138, гр. Хасково

Община Хасково на основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ (Закона за устройство на територията) обявява на следните заинтересувани лица: - Христо Делчев Делчев с последен известен административен адрес:гр. Хасково, ул. **** ****** №*, като съсобственик на поземлен имот с идентификатор 77195.741.41 и на сграда с идентификатор 77195.741.41.1 намираща се в него; че е изработен проект за подробен устройствен план план...

авг 20
Съобщение за одобрен проект за ПУП-ПР и ПЗ на УПИ II, кв. 611 по плана на гр. Хасково

На основание чл.129, ал.1 във връзка с чл.109, ал.2, чл.110, ал.1, т.1 и чл.134, ал.2, т.2 и т.6 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) Община Хасково съобщава, че със Заповед №1402/13.08.2021г. на Кмета на Община Хасково е одобрен проект за Подробен устройствен план изменение на плана за регулация на УПИ II, кв...

авг 17
Процедура за Разрешително за водовземане от съществуващо водовземно съоръжение – тръбен кладенец в ПИ 77195.334.39, гр. Хасково, с възложител „МИЛКИ ГРУП БИО“ ЕАД

ОБЯВА ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ На основание чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка по въздействието върху околната среда, Наредбата за ОВОС, ДВ. бр.25/2003г., изм. и доп. ДВ. бр.3/2018г. СЪОБЩАВА На засегнатото население, че има инвестиционно предложение за: Процедура за Разрешително за водовземане от съществуващо водовземно съоръжение тръбен кладенец в ПИ 77195.334.39, гр. Хасково...

авг 13
Съобщение за издадена заповед за разрешаване изработване на КПИИ за обект: “Изграждане на оптично отклонение на територията на гр. Хасково, от технически център на ул. „Кавала“ до съществуващо трасе на ул. „Средна гора“ и ул. „Георги Кирков“

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, Община Хасково СЪОБЩАВА назаинтересованите граждани и юридически лица, че по вх. № 53М-256-5/13.07.2021г. е издадена Заповед №1360/04.08.2021г. - за изработване на комплексен проект за инвестиционна инициатива за обект: Изграждане на оптично отклонение на територията на гр. Хасково, от технически център на ул. Кавала до съществуващо трасе на ул. Средна гора и ул. Георги Кирков...

авг 13
Съобщение за издадена заповед за разрешаване изработване на проект за изменение на ПУП – ПР на УПИ ІV, кв.443 по плана на гр. Хасково

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, Община Хасково СЪОБЩАВА назаинтересованите граждани и юридически лица, че по вх. № 94Е-38-1/09.07.2021г. е издадена Заповед №1379/09.08.2021г. - за разрешаване изработване на проект за изменение на подробен устройствен план план за регулация на УПИ ІV, кв.443 по плана на гр. Хасково. С изменение на плана за регулация дворищнорегулационната граница от югоизток на УПИ...

авг 13
Съобщение за издадена заповед за разрешаване изработване на проект за изменение на ПУП – ПЗ на ПИ №77195.710.194 по КК на гр. Хасково, представляващ УПИ VІ, кв.651 по плана на гр. Хасково

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, Община Хасково СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица, че по вх. № 53Е-217-4/09.07.2021г. е издадена Заповед №1382/09.08.2021г. - за разрешаване изработване на проект за изменение на подробен устройствен план план за застрояване на поземлен имот №77195.710.194 по КК на гр. Хасково, представляващ УПИ VІ, кв.651 по плана на гр. Хасково...

авг 13
Съобщение за издадена заповед за разрешаване изработване на КПИИ за обект: “Изграждане на РУ 20/0.4 kV с кабелна линия СрН и НН заместващо съоръжение на ТП №112 „Еделвайс“ №10913381100“  с административен адрес: гр. Хасково, ул. „Георги Кирков“ №84

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, Община Хасково СЪОБЩАВА назаинтересованите граждани и юридически лица, че по вх. № 53Е-102-156/15.07.2021г. е издадена Заповед №1356/02.08.2021г. - за изработване на комплексен проект за инвестиционна инициатива за обект: Изграждане на РУ 20/0.4 kV с кабелна линия СрН и НН заместващо съоръжение на ТП №112 Еделвайс №10913381100 с административен адрес: гр. Хасково, ул. Георги...

авг 13
Съобщение за издадена заповед за разрешаване изработване на КПИИ за обект: “Изграждане на РУ 20/0.4 kV с кабелна линия СрН и НН заместващо съоръжение на ТП №53 „ССТ“ и ТП №201 „Освобождение“  №10913371100“

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, Община Хасково СЪОБЩАВА назаинтересованите граждани и юридически лица, че по вх. № 53Е-102-155/15.07.2021г. е издадена Заповед №1355/02.08.2021г. - за изработване на комплексен проект за инвестиционна инициатива за обект: Изграждане на РУ 20/0.4 kV с кабелна линия СрН и НН заместващо съоръжение на ТП №53 ССТ и ТП №201 Освобождение №10913371100 с административен адрес:...

Върни се в началото на страницата