ное 25
2020
Съобщение за одобрен проект за ПУП-ПР и ПЗ на ПИ №77195.706.536, кв. 250а, гр. Хасково. Заинтересовано лице: Светослава Николова Стоянова

Община Хасково на основание чл. 149, ал. 1 във връзка с чл. 150, ал. 3 от Закона за устройство на територията обявява на следните заинтересувани лица: - Светослава Николова Стоянова - с последен известен административен адрес: гр. Хасково, ул. ************ № **, вх. **, като собственик на сграда с идентификатор №77195.706.502 и носител на ограничено вещно право на поземлен имот с идентификатор 77195.706...

ное 23
2020
Съобщение за издадена заповед за разрешаване изработването на проект за ПУП-ПР и ПЗ на ПИ №77195.748.279 по КК на гр. Хасково

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, Община Хасково СЪОБЩАВА назаинтересованите граждани и юридически лица, че по вх. № 94Н-5033-2/05.11.2020г. е издадена Заповед №2057/17.11.2020г.- за разрешаване изработване на проект за подробен устройствен план - план за регулация и застрояване на поземлен имот №77195.748.279 по КК на гр. Хасково. С плана за регулация имотът да се урегулира като самостоятелен...

ное 23
2020
Съобщение за издадена заповед за разрешаване изработването на КПИИ за обект: “Многофамилна жилищна сграда с търговска част и офиси“ в УПИ ІV (77195.724.131), кв.375а по плана на гр. Хасково

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, Община Хасково СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица, че по вх. № 53Б-413-2/25.08.2020г. е издадена Заповед №2054/17.11.2020г. - за изработване на комплексен проект за инвестиционна инициатива за обект: Многофамилна жилищна сграда с търговска част и офиси в УПИ ІV (77195.724.131), кв.375а по плана на гр. Хасково. Проектът да се изработи...

ное 23
2020
Съобщение за издадена заповед за разрешаване изработването на проект за ПУП-ПЗ на ПИ №38399.52.10 по КК на с. Конуш

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, Община Хасково СЪОБЩАВА назаинтересованите граждани и юридически лица, че по вх. № 94А-3372-1/27.10.2020г. е издадена Заповед №2052/17.11.2020г.- за разрешаване изработване на проект за подробен устройствен план - план за застрояване на поземлен имот №38399.52.10 по КК на с. Конуш. С плана за застрояване да се предвиди свободно ниско застрояване за селскостопанска...

ное 23
2020
Съобщение за издадена заповед за разрешаване изработването на проект за изменение на ПУП-ПР на УПИ ХХІІ, кв.64а по плана на гр. Хасково

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, Община Хасково СЪОБЩАВА назаинтересованите граждани и юридически лица, че по вх. № 94А-1822-2/11.09.2020г. е издадена Заповед №2051/17.11.2020г. - за разрешаване изработване на проект за изменение на подробен устройствен план план за регулация УПИ ХХІІ, кв.64а по плана на гр. Хасково. С изменението на плана за регулация вътрешната регулационна граница на УПИ ХХІІ, кв...

ное 23
2020
Съобщение за издадена заповед за разрешаване изработването на проект за ПУП-ПР и ПЗ на ПИ №77195.702.107, кв.1032, ж.р. „Кенана“, гр. Хасково

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, Община Хасково СЪОБЩАВА назаинтересованите граждани и юридически лица, че по вх. № 94П-3427-1/10.11.2020г. е издадена Заповед №2048/17.11.2020г.- за разрешаване изработване на проект за подробен устройствен план - план за регулация и застрояване за поземлен имот №77195.702.107, кв.1032, ж.р. Кенана, гр. Хасково. С плана за регулация поземлен имот №77195.702...

ное 23
2020
Съобщение за издадена заповед за разрешаване изработване на проект за изменение на ПУП-ПР на УПИ ІІ, кв.130 по плана на гр. Хасково.

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, Община Хасково СЪОБЩАВА назаинтересованите граждани и юридически лица, че по вх. № 94Т-155-2/10.09.2020г. е издадена Заповед №2049/17.11.2020г.- за разрешаване изработване на проект за изменение на подробен устройствен план план за регулация УПИ ІІ, кв.130 по плана на гр. Хасково. С изменението на плана за регулация неприложените дворищно регулационни граници на УПИ...

ное 23
2020
Съобщение за издадена заповед за разрешаване изработването на проект за ПУП-ПР на ПИ №77195.703.9, кв.1039 по плана на гр. Хасково

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, Община Хасково СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица, че по вх. № 94Н-2375-1/05.10.2020г. е издадена Заповед №2050/17.11.2020г.- за разрешаване изработване на проект за подробен устройствен план - план за регулация за поземлен имот №77195.703.9, кв.1039 по плана на гр. Хасково. С плана за регулация поземлен имот №77195.703.9...

ное 23
2020
Съобщение за одобрен проект за изменение на ПУП-ПЗ на ПИ №77195.720.245, кв. 486, гр. Хасково. Заинтересовано лице: Златко Делчев Латев

Община Хасково на основание чл. 129, ал. 2 във връзка с чл. 136, ал. 1 от ЗУТ (Закона за устройство на територията) обявява на следните заинтересувани лица: - Златко Делчев Латев с последен известен административен адрес: гр. Хасково, ул.*******№**, като съсобственик на поземлен имот с идентификатор №77195.720.249; че със Заповед №1818/13.10.2020г. на Кмета на Община Хасково, е одобрен проект за подробен...

ное 18
2020
Съобщение за издадена заповед за разрешаване изработването на КПИИ за обект: “Жилищна сграда“ в поземлен имот №77195.737.416 по КК на гр. Хасково

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, Община Хасково СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица, че по вх. № 94М-3437-2/31.08.2020г. е издадена Заповед №2040/17.11.2020г. - за изработване на комплексен проект за инвестиционна инициатива за обект: Жилищна сграда в поземлен имот №77195.737.416 по КК на гр. Хасково Проектът да се изработи в части: 1. Подробен устройствен план план за...

Върни се в началото на страницата