фев 07
Съобщение за издадена заповед за изработване на КИП по чл.150 от ЗУТ за обект: “Еднофамилна едноетажна жилищна сграда“   в поземлен имот №77195.713.254, УПИ VІ, кв. 15 по плана на гр. Хасково

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, Община Хасково СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица, че по вх. № 94Т-1675-1/25.01.2019г. е издадена Заповед №168/01.02.2019г. - за изработване на комплексен инвестиционен проект по чл.150 от ЗУТ за обект: Еднофамилна едноетажна жилищна сграда в поземлен имот №77195.713.254, УПИ VІ, кв. 15 по плана на гр. Хасково. Проектът да се...

фев 07
Съобщение за издадено Решение на ОС Хасково- за одобряване на задание за изработване на проект за ПУП – ПЗ, ПС по чл.108 от ЗУТ, ПП за техническата инфраструктура за ПИ №040003, м.”Калдъръмалтъ“, землище на с. Козлец, Община Хасково

На основание чл. 124а, ал.1 от ЗУТ и 124б, ал. 1 от ЗУТ, Община Хасково СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица, че по вх.№94 Г-3360-1/15.05.2018г. е издаденo Решение №832/25.01.2019г. на Общински съвет Хасково - за одобряване на задание за изработване на проект за Подобрен устройствен план план за застрояване, план-схеми по чл.108 от ЗУТ, парцеларен план за техническата...

фев 07
Съобщение за издадена заповед за разрешаване изработване на проект за изменение на ПУП - ПР и ПЗ за ПИ №77195.750.400, кв. 1203, ж.р. „Каменец“, гр. Хасково

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, Община Хасково СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица, че по вх. №94Р-2559-2/22.01.2018г. е издадена Заповед №169/01.02.2019г.- за разрешаване изработване на проект за подробен устройствен план план за регулация и застрояване за поземлен имот №77195.750.400, кв. 1203, ж.р. Каменец, гр. Хасково. С настоящото разрешение се одобрява и задание за изработване...

фев 07
Съобщение за издадена заповед за разрешаване изработване на проект за изменение на ПУП - ПЗ на УПИ VІ, кв. 494 по плана на гр. Хасково

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, Община Хасково СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица, че по вх. №94 В-2910-1/16.01.2019г. е издадена Заповед №164/01.02.2019г.- за разрешаване изработване на проект за изменение на подробен устройствен план план за застрояване на УПИ VІ, кв. 494 по плана на гр. Хасково. С изменение на плана за застрояване за УПИ VІ, кв...

фев 07
Съобщение за издадена заповед за разрешаване изработване на проект за изменение на ПУП - за допълването му с план – схема за частично изместване на КЛ 1kV на ул. „Дряново“ №9 в участъка пред ПИ 77195.718.3 по КК на гр. Хасково

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, Община Хасково СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица, че по вх. №53E-292-2/23.01.2019г. е издадена Заповед №165/01.02.2019г.- за разрешаване изработване на проект за изменение на подробен устройствен план за допълването му с план схема за частично изместване на КЛ 1kV на ул. Дряново №9 в участъка пред ПИ 77195.718.3 по КК...

фев 05
Протокол за разпределение на местата на Мартенски базар 2019

ПРОТОКОЛ Днес на 04.02.2019г. в зала Хасково в 10 часа се извърши разпределяне чрез жребий на дървени къщички и позиции за поставяне на стативи/маси за традиционен мартенски базар 2019г. от представители на Община Хасково и присъстващите заявители. Присъстваха служители на Община Хасково както следва : Яница Динкова-секретар на Община Хасково; Диана Иванова-гл.експерт ПР Янко Петев Директор в Дирекция ИСДУОС при Община Хасково; Тоня...

фев 05
Съобщение за изработен проект за ПУП-ПЗ за ПИ №77195.117.17, м.“Дерекьой топра“, гр. Хасково. Заинтересовани лица: София Костадинова Първанова, Калин Костадинов Георгиев, Добромир Кирилов Фортунов

Община Хасково на основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ (Закона за устройство на територията) обявява на следните заинтересувани лица: - Наталия Иванова Коларова с последен известен административен адрес: гр. Хасково, ул.*******№ **, вх.*, ет.*, ап.*, като съсобственик на поземлен имот с идентификатор №77195.117.17, гр. Хасково; - Людмил Иванов Стоянов с последен известен административен адрес: гр. Хасково, ул.*******№ ***...

фев 05
Съобщение за одобрен проект за за изменение на КП на имот пл.№33, кв.4 по плана на с. Николово, общ. Хасково. Заинтересовани лица: Калина Вълчева Павлова, Георги Вълчев Запрянов, Мердан Мустафов Джаферов

Община Хасково на основание чл. 61, ал. 3 от АПК обявява на следните заинтересувани лица: - Калина Вълчева Павлова с последен известен административен адрес: гр. Хасково, ул. ******* №**, вх.*, ет.*, ап.*, като съсобственик на УПИ XIII57, кв.4, по плана на с. Николово, общ. Хасково; - Георги Вълчев Запрянов с последен известен административен адрес: гр. Димитровград, ул. ******* №**, вх.*, ет...

фев 05
Съобщение за изработен проект за ПУП-ПЗ за ПИ №77195.117.17, м.“Дерекьой топра“, гр. Хасково. Заинтересовани лица: Наталия Иванова Коларова, Людмил Иванов Стоянов, Веса Никифорова Найденова-Велева, Румен Петров Георгиев

Община Хасково на основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ (Закона за устройство на територията) обявява на следните заинтересувани лица: - Наталия Иванова Коларова с последен известен административен адрес: гр. Хасково, ул.*******№ **, вх.*, ет.*, ап.*, като съсобственик на поземлен имот с идентификатор №77195.117.17, гр. Хасково; - Людмил Иванов Стоянов с последен известен административен адрес: гр. Хасково, ул.*******№ ***...

фев 05
Съобщение за одобрен проект за за изменение на КП на имот пл.№33, кв.4 по плана на с. Николово, общ. Хасково. Заинтересовани лица: Димитър Иванов Иванов, Яна Иванова Иванова

Община Хасково на основание чл. 61, ал. 3 от АПК обявява на следните заинтересувани лица: - Калина Вълчева Павлова с последен известен административен адрес: гр. Хасково, ул. ******* №**, вх.*, ет.*, ап.*, като съсобственик на УПИ XIII57, кв.4, по плана на с. Николово, общ. Хасково; - Георги Вълчев Запрянов с последен известен административен адрес: гр. Димитровград, ул. ******* №**, вх.*, ет...