ное 26
2018
Съобщение за одобрен проект за ПУП - ПР и ПЗ за ПИ №77195.746.445, кв. 1120,  ж.р. “Каменец“,  гр. Хасково. Заинтересовани лица:Тянка Янева Сталева, Донка Генева Янева, Пенка Димитрова Пройнова, Камен Огнянов Огнянов, Теодора Минчева Огнянова

Община Хасково на основание чл. 129, ал. 2 от ЗУТ (Закона за устройство на територията) обявява на следните заинтересoвани лица: - Тянка Янева Сталева с последен известен административен адрес: гр. Хасково, ул. *******№ *, вх.*, ет.*, ап.*, като съсобственик на поземлен имот с идентификатор 77195.746.445, гр. Хасково; - Донка Генева Янева с последен известен административен адрес: гр. Хасково, ул. *******№ *...

ное 26
2018
Съобщение за издадена заповед за изработване на проект за ПУП-ПР и ПЗ на ПИ №77195.705.796 в ж.р. „Куба“ гр. Хасково

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, Община Хасково СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица, че по вх. №94 А-4831-2/06.11.2018г. е издадена Заповед №1730/21.11.2018г.- за изработване на проект за подробен устройствен план план за регулация и застрояване на поземлен имот №77195.705.796 в ж.р. Куба гр. Хасково. С настоящето решение се одобрява и задание за изработване на...

ное 26
2018
Съобщение за издадена заповед за изработване на проект за ПУП-ПР и ПЗ на ПИзо

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, Община Хасково СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица, че по вх. №94 А-4831-2/06.11.2018г. е издадена Заповед №1730/21.11.2018г.- за изработване на проект за подробен устройствен план план за регулация и застрояване на поземлен имот №77195.705.796 в ж.р. Куба гр. Хасково. С настоящето решение се одобрява и задание за изработване на...

ное 26
2018
Съобщение за издадена заповед за изработване на проект за ПУП-ПР и ПЗ на ПИ №77195.749.417 в ж.р. „Каменец“ гр. Хасково

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, Община Хасково СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица, че по вх. №94 И-3246-2/07.11.2018г. е издадена Заповед №1730/21.11.2018г.- за изработване на проект за подробен устройствен план план за регулация и застрояване на поземлен имот №77195.749.417 в ж.р. Каменец гр. Хасково. С настоящето решение се одобрява и задание за изработване на...

ное 26
2018
Съобщение за одобрен проект за за изменение на ПУП – ПР на УПИ XII184, кв.22 по плана на с. Узунджово, общ. Хасково. Заинтересовано лице: Вълчан Павлов Вълчанов

Община Хасково на основание чл. 129, ал. 2 във връзка с чл. 136, ал.1 от ЗУТ (Закона за устройство на територията) обявява на следното заинтересовано лице: - Вълчан Павлов Вълчанов с последен известен административен адрес:гр. Хасково, бул. *******№ *, вх.А, като собственик на УПИ VI180, кв. 22,с. Узунджово, общ. Хасково; че със Заповед №1539/18.10.2018г. на Кмета на Община Хасково е одобрен...

ное 20
2018
Съобщение за одобрен проект за за изменение на ПУП – ПЗ и РУП за УПИ X, кв. 134,  по плана на гр. Хасково. Заинтересовани лица: Найлен Местан Ферад, Харие Халил Юмер, Нина Ангелова Игнатова, Неджет Али Марем

Община Хасково на основание чл. 129, ал. 2 във връзка с чл. 136, ал.1 от ЗУТ (Закона за устройство на територията) обявява на следните заинтересовани лица: - Найлен Местан Ферад с последен известен административен адрес: гр. Хасково, ул. *******№ *, като собственик на поземлен имот с идентификатор 77195.741.168, гр. Хасково; - Харие Халил Юмер с последен известен административен адрес: гр. Хасково, ул. *******№...

ное 20
2018
Съобщение за одобрен проект за за изменение на ПУП–ПР на УПИ V195 и УПИ IV194, кв.28 по плана на с.Орлово, общ. Хасково. Заинтересовани лица: Желка Колева Чолакова, Ангел Василев Димов

Община Хасково на основание чл. 129, ал. 2 във връзка с чл.136, ал.1 от ЗУТ (Закона за устройство на територията) обявява на следните заинтересовани лица: - Николина Иванова Иванова с последен известен административен адрес: гр. Хасково, ул. *******№ *, вх.*, ет.*, ап.*, като съсобственик на УПИ VI196 и собственик на УПИ V195, кв.28, с. Орлово, общ. Хасково; - Димчо Василев...

ное 20
2018
Съобщение за одобрен проект за за изменение на ПУП–ПР на УПИ V195 и УПИ IV194, кв.28 по плана на с.Орлово, общ. Хасково. Заинтересовани лица: Николина Иванова Иванова, Димчо Василев Русинов, Светла Василева Беловска, Светлана Василева Димова

Община Хасково на основание чл. 129, ал. 2 във връзка с чл.136, ал.1 от ЗУТ (Закона за устройство на територията) обявява на следните заинтересовани лица: - Николина Иванова Иванова с последен известен административен адрес: гр. Хасково, ул. *******№ *, вх.*, ет.*, ап.*, като съсобственик на УПИ VI196 и собственик на УПИ V195, кв.28, с. Орлово, общ. Хасково; - Димчо Василев...