май 28
Съобщение за изработен проект за изменение на ПУП -ПР на ПИ №77195.721.338, УПИ VIII, кв. 494 по плана на гр. Хасково. Заинтересовани лица: Мирослав Милев Милев, Василка Вълчева Спасова, Татяна Димитрова Станчева , Лозко Димчев Делчев

Община Хасково на основание чл. 128, ал. 3 във връзка с чл. 136, ал.1 от ЗУТ (Закона за устройство на територията) обявява на следните заинтересувани лица: - Стефка Добрева Колева с последен известен административен адрес:гр. Стара Загора, ул.*******№ **, ет.*, ап.*, като съсобственик на поземлен имот с идентификатор №77195.721.338 и на самостоятелни обекти с идентификатори 77195.721.338.1.2...

май 28
Съобщение за изработен проект за изменение на ПУП -ПР на ПИ №77195.721.338, УПИ VIII, кв. 494 по плана на гр. Хасково. Заинтересовани лица: Костадин Божилов Атанасов, Ирена Григорова Велева, Виолета Георгиева Георгиева, Цветанка Троянова Дишева

Община Хасково на основание чл. 128, ал. 3 във връзка с чл. 136, ал.1 от ЗУТ (Закона за устройство на територията) обявява на следните заинтересувани лица: - Стефка Добрева Колева с последен известен административен адрес:гр. Стара Загора, ул.*******№ **, ет.*, ап.*, като съсобственик на поземлен имот с идентификатор №77195.721.338 и на самостоятелни обекти с идентификатори 77195.721.338.1.2...

май 28
Съобщение за изработен проект за изменение на ПУП -ПР на ПИ №77195.721.338, УПИ VIII, кв. 494 по плана на гр. Хасково. Заинтересовани лица: Владимир Савов Дишев, Константин Симеонов Христов, Андриан Георгиев Каракачанов, Павлина Динева Йорданова

Община Хасково на основание чл. 128, ал. 3 във връзка с чл. 136, ал.1 от ЗУТ (Закона за устройство на територията) обявява на следните заинтересувани лица: - Стефка Добрева Колева с последен известен административен адрес:гр. Стара Загора, ул.*******№ **, ет.*, ап.*, като съсобственик на поземлен имот с идентификатор №77195.721.338 и на самостоятелни обекти с идентификатори 77195.721.338.1...

май 28
Съобщение за изработен проект за изменение на ПУП -ПР на ПИ №77195.721.338, УПИ VIII, кв. 494 по плана на гр. Хасково. Заинтересовани лица: Станка Станчева Иванова, Славея Андреева Иванова, Иван Андреев Иванов, Мария Савова Дишева

Община Хасково на основание чл. 128, ал. 3 във връзка с чл. 136, ал.1 от ЗУТ (Закона за устройство на територията) обявява на следните заинтересувани лица: - Стефка Добрева Колева с последен известен административен адрес:гр. Стара Загора, ул.*******№ **, ет.*, ап.*, като съсобственик на поземлен имот с идентификатор №77195.721.338 и на самостоятелни обекти с идентификатори 77195.721.338.1.2...

май 28
Съобщение за изработен проект за изменение на ПУП -ПР на ПИ №77195.721.338, УПИ VIII, кв. 494 по плана на гр. Хасково. Заинтересовани лица: Стефка Добрева Колева, Румяна Цветанова Камова, Талю Стайков Талев , Господинка Андреева Георгиева

Община Хасково на основание чл. 128, ал. 3 във връзка с чл. 136, ал.1 от ЗУТ (Закона за устройство на територията) обявява на следните заинтересувани лица: - Стефка Добрева Колева с последен известен административен адрес:гр. Стара Загора, ул.*******№ **, ет.*, ап.*, като съсобственик на поземлен имот с идентификатор №77195.721.338 и на самостоятелни обекти с идентификатори 77195.721.338.1.2...

май 27
Съобщение за одобрен проект за изменение на ПУП-ПЗ на ПИ №77195.553.14, м. „Турското гробе“, землище гр. Хасково. Заинтересовани лица: Тенчо Кирилов Ангелов, Николай Станев Колев

Община Хасково на основание чл. 129, ал. 2 от ЗУТ (Закона за устройство на територията) обявява на следните заинтересувани лица: - Латка Йорданова Катраджиева с последен известен административен адрес: гр. Хасково, ул. *******№ **, като съсобственик на поземлен имот с идентификатор 77195.553.13, гр. Хасково; - Николинка Василева Минкова с последен известен административен адрес: гр. Хасково, ул. *******№ *, ет.*, ап.*, като съсобственик...

май 27
Съобщение за одобрен проект за изменение на ПУП-ПЗ на ПИ №77195.553.14, м. „Турското гробе“, землище гр. Хасково. Заинтересовани лица: Латка Йорданова Катраджиева, Николинка Василева Минкова, Славчо Славчев Стоянов

Община Хасково на основание чл. 129, ал. 2 от ЗУТ (Закона за устройство на територията) обявява на следните заинтересувани лица: - Латка Йорданова Катраджиева с последен известен административен адрес: гр. Хасково, ул. *******№ **, като съсобственик на поземлен имот с идентификатор 77195.553.13, гр. Хасково; - Николинка Василева Минкова с последен известен административен адрес: гр. Хасково, ул. *******№ *, ет.*, ап.*, като съсобственик...

май 27
Съобщение за одобрен проект за изменение на ПУП-ПР и ПЗ УПИ XII и УПИ XIII, кв. 220, гр. Хасково. Заинтересовани лица: Смаил Алишев Мурадов, Младен Богданов Карачанов, Марияна Богданова Тодева

Община Хасково на основание чл. 129, ал. 2 във връзка с чл. 136, ал. 1 от ЗУТ (Закона за устройство на територията) обявява на следните заинтересувани лица: - Смаил Алишев Мурадов с последен известен административен адрес:гр. Хасково, ул. ******* № ***, като съсобственик на поземлен имот с идентификатор 77195.716.114, гр. Хасково; - Младен Богданов Карачанов с последен известен административен адрес: гр. Хасково, ул. *******...

май 27
Съобщение за изработен проект за изменение на ПУП -ПР, на УПИ X182, кв. 28 по плана на с. Нова Надежда, общ. Хасково . Заинтересовани лица: н-ци на Димчо Проданов Делчев

Община Хасково на основание чл. 128, ал. 3 във връзка с чл. 136, ал.1 от ЗУТ (Закона за устройство на територията) обявява на следните заинтересувани лица: - н-ци на Димчо Проданов Делчев с неизвестен административен адрес, вие като съсобственици на УПИ XI183, кв.28, с. Нова Надежда, общ. Хасково; че е изработен проект за изменение на подробен устройствен план план за регулация на УПИ X182...