фев 19
Съобщение за одобрен проект за ПУП - ПР и ПЗ за ПИ №77195.708.54, кв.903, ж.р. “Орфей“, гр. Хасково. Заинтересовано лице: Мюмюн Шукри Байрям

О Б Я В Л Е Н И Е На вх. № 94 М-2312-3/04.09.2018г. Община Хасково на основание чл. 129, ал. 2 от ЗУТ (Закона за устройство на територията) обявява на следните заинтересувани лица: - Мюмюн Шукри Байрям с последен известен административен адрес: Турция, като собственик на поземлен имот с идентификатор 77195.708.67 , гр. Хасково; че със Заповед №1887/19.12.2018г. на Кмета...

фев 15
Съобщение за издадена за разрешаване изработване на проект за изменение на ПУП - ПЗ за УПИ ХVІІІ, кв. 251 по плана на гр. Хасково

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, Община Хасково СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица, че по вх. №94 П-2342-4/14.12.2018г. е издадена Заповед №199/12.02.2019г.- за разрешаване изработване на проект за изменение на подробен устройствен план план за застрояване на УПИ ХVІІІ, кв. 251 по плана на гр. Хасково. С изменение на плана за застрояване за УПИ ХVІІІ, кв.251...

фев 15
Съобщение за издадена заповед за разрешаване изработване на проект за ПУП - ПЗ за ПИ №77195.704.365, кв.1047, ж.р. „Кенана“, гр. Хасково

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, Община Хасково СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица, че по вх. №94 Г-3626-1/30.01.2019г. е издадена Заповед №196/12.02.2019г.- за разрешаване изработване на проект за подробен устройствен план план за застрояване на поземлен имот №77195.704.365, кв.1047, ж.р. Кенана, гр. Хасково С настоящото разрешение се одобрява заданието за изработване на ПУП...

фев 15
Съобщение за издадена заповед за разрешаване изработване на проект за изменение на ПУП - ПР и ПЗ за УПИ VІІІ, кв. 8 по плана на гр. Хасково

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, Община Хасково СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица, че служебно е издадена Заповед №195/11.02.2019г.- за разрешаване изработване на проект за изменение на подробен устройствен план план за регулация и застрояване на УПИ VІІІ, кв. 8 по плана на гр. Хасково. С изменение на плана за регулация се променя предназначението на УПИ VІІІ, кв.8...

фев 15
Съобщение за одобрен проект за за изменение на ПУП – ПР на УПИ IX202 и УПИ VII203, кв. 24, по плана на с. Войводово, общ. Хасково. Заинтересовано лице: Христина Арсениева Велева, Юрий Радков Огнянов

Община Хасково на основание чл. 129, ал. 2 от ЗУТ (Закона за устройство на територията) обявява на следните заинтересувани лица: - Христина Арсениева Велева с последен известен административен адрес:с. Войводово, общ. Хасково, ул. *******№ **, като съсобственик на УПИ VII203, с. Войводово, общ. Хасково; - Юрий Радков Огнянов с последен известен административен адрес:с. Войводово, общ. Хасково, ул. *******№ **, като съсобственик на УПИ VII203, с. Войводово...

фев 15
Съобщение за издадена заповед за разрешаване изработване на проект за изменение на ПУП - ПР за УПИ ІІІ и УПИ ІV, кв. 92 по плана на с. Узунджово

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, Община Хасково СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица, че по вх. №10 Х-05-3/25.01.2019г. е издадена Заповед №198/12.02.2019г.- за разрешаване изработване на проект за изменение на подробен устройствен план план за регулация на УПИ ІІІ и УПИ ІV, кв. 92 по плана на с. Узунджово. С изменение на плана за регулация УПИ ІІІ...

фев 13
Съобщение за издадена заповед за разрешаване изработване на проект за изменение на ПУП - ПЗ и ПР за ПИ №77195.10.48 и ПИ №77195.10.47 по КК на гр. Хасково, кв. 1221 по РП на гр. Хасково

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, Община Хасково СЪОБЩАВА назаинтересованите граждани и юридически лица, че по вх. №53Т-72-1/14.01.2019г. е издадена Заповед №185/07.02.2019г.- за разрешаване изработване на проект за изменение на подробен устройствен план план за застрояване и план за регулация за ПИ №77195.10.48 и ПИ №77195.10.47 по КК на гр. Хасково, кв. 1221 по РП...

фев 11
Списък на изтеглените свободни позиции за поставяне на стативи/маси за мартенски базар 2019

СПИСЪК НА ИЗТЕГЛЕНИ СВОБОДНИ ПОЗИЦИИ ЗА ПОСТАВЯНЕ НА СТАТИВИ/МАСИ ЗА ТРАДИЦИОНЕН МАРТЕНСКИ БАЗАР 2019г., ЖРЕБИЙ ПРОВЕДЕН НА 09.02.2019г. ПОЗИЦИЯ ЗА ПОСТАВЯНЕ НА СТАТИВ ИЛИ МАСА ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ /ЮРИДИЧЕСКО ЛИЦЕ/ РЕГ. ИНДЕКС ПОЗИЦИЯ ЗА ПОСТАВЯНЕ НА СТАТИВ ИЛИ МАСА №5 ПЕТЯ КОЛЕВА ВЪЛКОВА 94П-1946-1/25.01.2019г. ПОЗИЦИЯ ЗА ПОСТАВЯНЕ НА СТАТИВ ИЛИ МАСА №15 КЕВОРК МАРГОС ХАЧЕРЯН 94К-32-1/23.01.2019г. ПОЗИЦИЯ ЗА ПОСТАВЯНЕ...

фев 08
Съобщение за издадена заповед за разрешаване изработване на проект за изменение на ПУП - ПЗ за УПИ V, кв. 756 по плана на гр. Хасково

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, Община Хасково СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица, че по вх. №53П-184-2/16.01.2019г. е издадена Заповед №163/01.02.2019г.- за разрешаване изработване на проект за изменение на подробен устройствен план план за застрояване за УПИ V, кв. 756 по плана на гр. Хасково. С изменение на плана за застрояване за УПИ V, кв.756 по...

фев 07
Съобщение за издадена заповед за изработване на КИП по чл.150 от ЗУТ за обект: “Еднофамилна едноетажна жилищна сграда“   в поземлен имот №77195.713.254, УПИ VІ, кв. 15 по плана на гр. Хасково

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, Община Хасково СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица, че по вх. № 94Т-1675-1/25.01.2019г. е издадена Заповед №168/01.02.2019г. - за изработване на комплексен инвестиционен проект по чл.150 от ЗУТ за обект: Еднофамилна едноетажна жилищна сграда в поземлен имот №77195.713.254, УПИ VІ, кв. 15 по плана на гр. Хасково. Проектът да се...