дек 15
2018
Съобщение за заповед за изработване на проект за ПУП-ПР и ПЗ на ПИ №77195.706.81 и №77195.706.82 в ж.р. „Куба“ гр. Хасково

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, Община Хасково СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица, че по вх. №94 Д-2717-2/19.11.2018г. е издадена Заповед №1810/05.12.2018г.- за изработване на проект за подробен устройствен план план за регулация и застрояване на поземлени имоти №77195.706.81 и №77195.706.82 в ж.р. Куба гр. Хасково. С настоящето решение се одобрява и...

дек 10
2018
Съобщение за одобрен проект за за изменение на ПУП – ПР на УПИ XIII17 и УПИ XIV17 , кв.3 по плана на с. Широка поляна, гр. Хасково. Заинтересовани лица: Милена Филипова Мустафова, Мартин Янев Шамлиев

Община Хасково на основание чл. 129, ал. 2 от ЗУТ (Закона за устройство на територията) обявява на следните заинтересoвани лица: - Надя Александрова Гюнел с последен известен административен адрес: с. Широка поляна, като съсобственик на УПИ XII19, с. Широка поляна, общ. Хасково; - Росен Александров Крумов с последен известен административен адрес: с. Широка поляна, като съсобственик на УПИ XII19, с. Широка поляна, общ. Хасково; - Милена...

дек 10
2018
Съобщение за одобрен проект за за изменение на ПУП – ПР на УПИ XIII17 и   УПИ XIV17 , кв.3 по плана на с. Широка поляна, гр. Хасково. Заинтересовани лица: Надя Александрова Гюнел,Росен Александров Крумов

Община Хасково на основание чл. 129, ал. 2 от ЗУТ (Закона за устройство на територията) обявява на следните заинтересoвани лица: - Надя Александрова Гюнел с последен известен административен адрес: с. Широка поляна, като съсобственик на УПИ XII19, с. Широка поляна, общ. Хасково; - Росен Александров Крумов с последен известен административен адрес: с. Широка поляна, като съсобственик на УПИ XII19, с. Широка поляна, общ. Хасково; - Милена...

дек 07
2018
Съобщение за издадена заповед за изработване на проект за ПУП-ПЗ и изменение на ПР за УПИ ІХ в кв.250А по плана на гр. Хасково

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, Община Хасково СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица, че по вх. № 94 А-5238-1/05.11.2018г. е издадена Заповед №1781/29.11.2018г. - за разрешаване изработването на проект за подробен устройствен план план за застрояване и измeнение на план за регулация за УПИ ІХ в кв.250А по плана на гр. Хасково. С изменението на плана за...

дек 07
2018
Съобщение за издадена заповед за разрешаване изработване на проект за изменение на ПУП - ПР в участъка на улична регулация о.т. 203, о.т. 207, о.т. 205 и о.т. 206, кв.114 по плана на ж.р. Хисаря, гр. Хасково

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, Община Хасково СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица, че по вх. № 94 М-3099-1/07.09.2018г. е издадена Заповед №1782/29.11.2018г. - за разрешаване изработването на служебен проект за изменение на подробен устройствен план план за регулация в участъка на улична регулация о.т. 203, о.т. 207, о.т. 205 и о.т. 206, кв...

ное 28
2018
Съобщение за издадена заповед за изработване на комплексен проект за инвестиционна инициатива за обект: „Жилищна сграда“ в ПИ №77195.703.622, кв.1065, ж.р. „Кенана“

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, Община Хасково СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица, че по вх. №94 И-2184-2/09.11.2018г. е издадена Заповед №1735/22.11.2018г. - за изработване на комплексен проект за инвестиционна инициатива за обект: Жилищна сграда в поземлен имот №77195.703.622, кв.1065, ж.р. Кенана. Проектът да се изработи в части: 1. Подробен устройствен план план за...

ное 28
2018
Съобщение за издадена заповед за изработване на проект за ПУП-ПР на ПИ №77195.701.52, кв.1007,  ж.р. „Кенана“ гр. Хасково

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, Община Хасково СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица, че по вх. №94 М-5768-2/03.08.2018г. е издадена Заповед №1734/22.11.2018г.- за изработване на проект за подробен устройствен план план за регулация на поземлен имот №77195.701.52, кв.1007, ж.р. Кенана гр. Хасково. С настоящето решение се одобрява и задание за изработване на ПУП...

ное 27
2018
Съобщение за одобрен проект за ПУП - ПР и ПЗ за ПИ №77195.747.227, кв. 1127,  ж.р. “Каменец“, гр. Хасково. Заинтересовано лице: Йордан Георгиев Петков

Община Хасково на основание чл. 129, ал. 2 от ЗУТ (Закона за устройство на територията) обявява на следните заинтересувани лица: - Йордан Георгиев Петков с последен известен административен адрес: гр. Стара Загора, ул. *******№ *, вх.*, ет.*, ап.* като собственик на поземлен имот с идентификатор 77195.747.227, гр. Хасково; че със Заповед №1521/16.10.2018г. на Кмета на Община Хасково е одобрен...