юни 18
Съобщение за изработен проект за ПУП-ПЗ за ПИ № 77195.131.41 и 77195.131.42, м.“Дерекьой топра“, гр. Хасково. Заинтересовани лица: Мехмед Осман Мюмюн, Бюрхан Мехмед Мюмюн, Бюлент Мехмед Мюмюн

Община Хасково на основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ (Закона за устройство на територията) обявява на следните заинтересувани лица: - Мехмед Осман Мюмюн с последен известен административен адрес: гр. Хасково, ул.Брод№ 4, като съсобственик на поземлен имот с идентификатор №77195.131.5 и сградата намираща се в него; - Бюрхан Мехмед Мюмюн с последен известен административен адрес: гр. Хасково, ул.Брод№ 4, като съсобственик...

юни 18
Съобщение за одобрен проект за ПУП – ПР на ПИ № 77195.702.264 и 77195.702.582, кв. 1025, ж.р. “Кенана“, гр. Хасково. Заинтересовано лица: Петър Димитров Дялков, Соня Димитрова Тодорова, Генади Димитров Тодоров, Стойчо Вълчев Михов

Община Хасково на основание чл. 129, ал. 2 от ЗУТ (Закона за устройство на територията) обявява на следните заинтересувани лица: - Петър Димитров Дялков с последен известен административен адрес: гр. Хасково, ул.Липа№ 49, вх. А, ет. 2, ап 9, като собственик на поземлен имот с идентификатор 77195.702.265, гр. Хасково; - Соня Димитрова Тодорова с последен известен административен адрес: гр. Хасково, ул.Родопи№ 40...

юни 18
Съобщение за изработен проект за ПУП - ПР и ПЗ за за УПИ IIз и УПИ V, кв. 420 по плана на гр. Хасково. Заинтересовани лица: Елена Георгиева Ангелова, Атанас Георгиев Ангелов, Гергана Стайкова Георгиева, Дора Иванова Дойчева

Община Хасково на основание чл. 128, ал. 3 във връзка с чл. 136, ал. 1 от ЗУТ (Закона за устройство на територията) обявява на следните заинтересувани лица: - Атанас Петров Атанасов с последен известен административен адрес: гр. Хасково, ж.к.Орфей№ 31, вх. А, ет. 4, ап. 39, като съсобственик на поземлен имот с идентификатор 77195.721.61, на сграда с идентификатор 77195.721.61.2...

юни 18
Съобщение за изработен проект за ПУП - ПР и ПЗ за за УПИ IIз и УПИ V, кв. 420 по плана на гр. Хасково. Заинтересовани лица:Атанас Петров Атанасов, Стоянка Георгиева Костадинова, Ридван Бехчет Мехмед, Златка Григорова Иванова, Петя Цветанова Петрова

Община Хасково на основание чл. 128, ал. 3 във връзка с чл. 136, ал. 1 от ЗУТ (Закона за устройство на територията) обявява на следните заинтересувани лица: - Атанас Петров Атанасов с последен известен административен адрес: гр. Хасково, ж.к.Орфей№ 31, вх. А, ет. 4, ап. 39, като съсобственик на поземлен имот с идентификатор 77195.721.61, на сграда с идентификатор 77195.721.61.2...