авг 30
Съобщение за издадена заповед за изработване на КПИИ за обект: "Изграждане на кабелна линия 20 kV от БКТП 470 „Кенана – Чешмата до ТП 2 Кенана“

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, Община Хасково СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица, че по вх. № 53Е-102-178/06.08.2021г. е издадена Заповед №1434/20.08.2021г. - за изработване на комплексен проект за инвестиционна инициатива за обект: Изграждане на кабелна линия 20 kV от БКТП 470 Кенана Чешмата до ТП 2 Кенана. Проектът да се изработи в части: 1. Изменение на подробен...

авг 30
Съобщение за издадена заповед за изработване на КПИИ за обект: “Изграждане на кабелна линия НН за присъединяване на нови потребители в ИИЗ на гр. Хасково“

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, Община Хасково СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица, че по вх. № 53Е-102-173/03.08.2021г. е издадена Заповед №1435/20.08.2021г. - за изработване на комплексен проект за инвестиционна инициатива за обект: Изграждане на кабелна линия НН за присъединяване на нови потребители в ИИЗ на гр. Хасково. Проектът да се изработи в части: 1. Изменение на подробен...

авг 30
Съобщение за издадена заповед за разрешаване изработване на проект за ПУП – ПР и изменение на ПЗ на ПИ №77195.743.18 и №77195.743.26 по КК на гр. Хасково, ж.р. „Каменец“

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, Община Хасково СЪОБЩАВА назаинтересованите граждани и юридически лица, че по вх. № 94Д-57-2/28.06.2021г. е издадена Заповед №1433/20.08.2021г. - за разрешаване изработване на проект за подробен устройствен план план за регулация и изменение на плана за застрояване на поземлени имоти №77195.743.18 и №77195.743.26 по КК на гр. Хасково, ж.р. Каменец...

авг 30
Съобщение за издадена заповед за разрешаване изработване на проект за ПУП – ПР и ПЗ на ПИ №77195.746.265 и №77195.746.266 в ж.р. „Каменец“, гр. Хасково по КК на гр. Хасково

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, Община Хасково СЪОБЩАВА назаинтересованите граждани и юридически лица, че по вх. № 94В-1983-2/22.07.2021г. е издадена Заповед №1463/26.08.2021г. - за разрешаване изработване на проект за подробен устройствен план план за регулация и застрояване за поземлени имоти №77195.746.265 и №77195.746.266 в ж.р. Каменец, гр. Хасково по КК на гр. Хасково. С...

авг 30
Съобщение за издадена заповед за изработване на КПИИ за обект: “Външно ел. захранване на еднофамилна жилищна сграда на три етажа в ПИ №77195.703.207 по КК на гр. Хасково“

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, Община Хасково СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица, че по вх. № 53Е-102-175/06.08.2021г. е издадена Заповед №1464/26.08.2021г. - за изработване на комплексен проект за инвестиционна инициатива за обект: Външно ел. захранване на еднофамилна жилищна сграда на три етажа в ПИ №77195.703.207 по КК на гр. Хасково. Проектът да се изработи в...

авг 30
Съобщение за издадена заповед за разрешаване изработване на КПИИ за обект: “Изграждане на РУ 20/0.4 kVc кабелна линия CpH и НН заместващо съоръжение на ТП №101 и ТП №110“ с административен адрес: гр. Хасково, пл. „Свобода“

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, Община Хасково СЪОБЩАВА назаинтересованите граждани и юридически лица, че по вх. № 53Е-102-179/06.08.2021г. е издадена Заповед №1465/26.08.2021г. - за изработване на комплексен проект за инвестиционна инициатива за обект: Изграждане на РУ 20/0.4 kVc кабелна линия CpH и НН заместващо съоръжение на ТП №101 и ТП №110 с административен адрес: гр. Хасково, пл. Свобода...

авг 30
Съобщение за одобрен проект за изменение на ПУП-ПР в кв. 30 по плана на с. Орлово, община Хасково. Заинтересовани лица: Николай Белев Момчилов, Виолета Белева Момчилова, Корнелия Иванова Димова, Юлия Иванова Войнова, Радка Маркова Делчева

Община Хасково на основание чл. 129, ал. 2 във връзка с чл. 136, ал. 1 от ЗУТ (Закона за устройство на територията) обявява на следните заинтересувани лица: - Николай Белев Момчилов с последен известен административен адрес:гр. Хасково, ж.к. ***** № *, вх. *, ет. *, ап. **, като съсобственик на УПИ III-228, кв. 30, с. Орлово, общ. Хасково; - Виолета Белева Момчилова с последен известен...

авг 27
Съобщение за изработен проект за изменение на ПУП -ПР и ПЗ на ПИ №77195.711.17, УПИ I, кв. 344а,  по плана на гр. Хасково . Заинтересовани лица: Мариета Николова Клева, Светозар Атанасов Атанасов, Никола Тодоров Колев

Община Хасково на основание чл. 129, ал. 2 във връзка с чл. 136, ал. 1 от ЗУТ (Закона за устройство на територията) обявява на следните заинтересувани лица: - Мариета Николова Клева с последен известен административен адрес:гр. Хасково, ул. *********** № *, като съсобственик на поземлен имот с идентификатор 77195.711.16; - Светозар Атанасов Атанасов с последен известен административен адрес: гр. Хасково, ул. ***** *** №...

авг 27
Съобщение за изработен проект за ПУП -ПЗ на ПИ №77195.117.35, м. “Дерекьой топра“, гр. Хасково. Заинтересовани лица:Митко Василев Чиликов и Петра Тодорова Владева

Община Хасково на основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ (Закона за устройство на територията) обявява на следните заинтересувани лица: - Митко Василев Чиликов с последен известен административен адрес:гр. Хасково, ул. ****** ****** ***** № **, като собственик на поземлен имот с идентификатор 77195.117.34, гр. Хасково; - Петра Тодорова Владева с последен известен административен адрес:гр. Хасково, бул. ****** ******** № **, като съсобственик на...

авг 26
Съобщение във връзка с чл.121, чл.123 и чл.128 от Закона за туризма

Община Хасково уведомява всички лица, предоставящи хотелиерски услуги в стаи за гости и/или апартаменти за гости на територията на общината, които не са подали заявление-декларация за регистрацията им в Националния Туристически Регистър, да извършат това в най - кратки срокове. Повече информация за услугата:3122. Регистриране на места за настаняване клас В - апартаменти за гости и стаи за гости...

Върни се в началото на страницата