дек 10
2020
Съобщение за издадена Заповед №330/02.11.20 г. за допълване на РС № 283/31.07.2006 г.,за строеж: „Жилищна сграда с първи етаж предназначен за гаражи и складови помещения“ находяща се в ПИ 77195.738.82 по КК на гр.Хасково

Община Хасково на основание чл.149, ал.1 от ЗУТ, /Закона за устройство на територията/ и при условията на чл.61 ал.3 от АПК /Административно процесуален кодекс/,обявява, чее издадена Заповед №330/02.11.20 г. за допълване на Разрешение за строеж № 283/31.07.2006 г. на РЕНАЛ ЯШАРАЛИ МЕХМЕДАЛИ, за строеж:Жилищна сграда с първи етаж предназначен за гаражи и складови помещения находяща се в...

дек 08
2020
Съобщение за издадено Решение на ОС за разрешаване изработването на проект за ПУП-ПЗ за ПИ №00326.201.954 по КК на с. Александрово,  м. „Старата кория“

На основание чл. 124а, ал.1 от ЗУТ и 124б, ал. 1 от ЗУТ, Община Хасково СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица, че по вх. №53Б-120-21/21.02.2020г. е издаденo Решение №235/27.11.2020г. на Общински съвет Хасково - одобрява задание и разрешава да се изработи проект за Подробен устройствен план план за застрояване за ПИ 00326.201.954 по КК на с. Александрово, м...

дек 08
2020
Съобщение за издадено Решение на ОС за разрешаване изработването на проект за ПУП-ПП затехническата инфраструктура с трасе през ПИ 22589.64.35 и ПИ 22589.64.34, землище на с.Долно Войводино, общ. Хасково

На основание чл. 124а, ал.1 от ЗУТ и 124б, ал. 1 от ЗУТ, Община Хасково СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица, че по вх. №12-99-5/19.10.2020г. е издаденo Решение №237/27.11.2020г. на Общински съвет Хасково - одобрява задание и разрешава да се изработи проект за Подробен устройствен план парцеларен план за техническата инфраструктура Кабелна захранваща линия HH 1 kV за нуждите...

дек 08
2020
Съобщение за издадена заповед за разрешаване изработването на проект за изменение на ПУП-ПР на УПИ V, кв.90 по плана на с. Узунджово, общ. Хасково

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, Община Хасково СЪОБЩАВА назаинтересованите граждани и юридически лица, че по вх. № 53E-736-10/09.11.2020г. е издадена Заповед №2110/03.12.2020г. - за разрешаване изработване на проект за изменение на подробен устройствен план план за регулация УПИ V, кв.90 по плана на с. Узунджово, общ. Хасково. С изменението на плана за регулация УПИ V, кв.90 ПО...

дек 08
2020
Съобщение за издадена заповед за разрешаване изработването на проект за ПУП-ПР и ПЗ на ПИ №77195.702.401, кв.1034 по плана на гр. Хасково

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, Община Хасково СЪОБЩАВА назаинтересованите граждани и юридически лица, че по вх. №94Р-602-2/18.11.2020г. е издадена Заповед №2109/03.12.2020г.- за разрешаване изработване на проект за подробен устройствен план - план за регулация и застрояване за поземлен имот №77195.702.401, кв.1034 по плана на гр. Хасково. С плана за регулация ПИ №77195.702.401, кв...

дек 01
2020
Съобщение за издадено РС №217/10.07.2020 г., за строеж: „Преустройство на подпокривно пространство в два броя жилища“  в ПИ 77195.722.103 по КК на гр.Хасково, ул.“Македония“ № 9а, гр.Хасково

Община Хасково на основание чл.149, ал.1 от ЗУТ, /Закона за устройство на територията/ и при условията на чл.61 ал.3 от АПК /Административно процесуален кодекс/, обявява, чее издадено Разрешение застроеж№217/10.07.2020 г. на АННА ИВАНОВА ДАЧЕВА; ЛЪЧЕЗАР ИВАНОВ ИЛИЕВ; КОСТАДИНКА ГЕОРГИЕВА ИЛИЕВА; МИЛЕН КИРИЛОВ ИЛИЕВ и ГЕОРГИ КИРИЛОВ ИЛИЕВ, за строеж: Преустройство на подпокривно пространство в два броя жилища в ПИ 77195...

ное 30
2020
Съобщение за издадена заповед за разрешаване изработването на КИП по чл.150 от ЗУТ за обект: “Склад за промишлени стоки“ в ПИ №77195.706.46, кв.1314, ж.р. „Куба“, гр. Хасково

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, Община Хасково СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица, че по вх. № 94Д-2753-2/05.05.2020г. е издадена Заповед №1980/03.11.2020г. - за изработване на комплексен проект за инвестиционна инициатива за обект: Склад за промишлени стоки в поземлен имот №77195.706.46, кв.1314, ж.р. Куба, гр. Хасково. Проектът да се изработи в части: 1. Подробен...

ное 26
2020
Съобщение за издадено РС №350/12.11.20 г. ,за строеж: „Преустройство на гараж в магазин за плодове и зеленчуци“  в ПИ 77195.734.255 по КК на гр.Хасково, бул.“Илинден“ № 99, гр.Хасково

Община Хасково на основание чл.149, ал.1 от ЗУТ, /Закона за устройство на територията/ и при условията на чл.61 ал.3 от АПК /Административно процесуален кодекс/, обявява,чее издаденоРазрешениезастроеж № 350/12.11.20 г. на РОСАНКА ГЕОРГИЕВА ХРИСТОВА, за строеж: Преустройство на гараж в магазин за плодове и зеленчуци в ПИ 77195.734.255 по КК на гр.Хасково, бул.Илинден № 99...

ное 25
2020
Съобщение за изработен проект за изменение на ПУП -ПР и ПЗ УПИ XXVI /77195.518.245/ и изменение на ПЗ на УПИ XXVII /77195.518.244/, кв.10 по плана на  гр. Хасково. Заинтересовано лице: Добрин Бончев Калинов

Община Хасково на основание чл. 128, ал. 3 във връзка с чл. 136, ал. 1 от ЗУТ (Закона за устройство на територията) обявява на следните заинтересувани лица: - Добрин Бончев Калинов с последен известен административен адрес: гр. Хасково, ул.*******№ **, вх. **, ет.*, ап.**, като съсобственик на поземлен имот с идентификатор №77195.518.244 и на сгради с идентификатори №77195.518.244.1...

Върни се в началото на страницата