юни 01
Съобщение за изработен проект за ПУП -ПУР на кв. 1103, ж.р. „Каменец“, гр. Хасково. Заинтересовано лице: Георги Тодоров Василев

На основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ Ви съобщаваме, че е изработен проект за Подробен устройствен план план за улична регулация на кв. 1103, ж.р. Каменец, гр. Хасково. Проектът се намира в Дирекция АГСИ на ул. Михаил Минчев № 3, ет. І-ви, стая № 18. Приемни дни всеки ден от 9.00 12.00 ч. Георги Тодоров Василев като собственик на поземлен имот с...

юни 01
Съобщение за изработен проект за ПУП -ПУР на на кв. 1103, ж.р. „Каменец“, гр. Хасково. Заинтересовано лице: Юлиян Йорданов Младенов

На основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ Ви съобщаваме, че е изработен проект за Подробен устройствен план план за улична регулация на кв. 1103, ж.р. Каменец,гр. Хасково. Проектът се намира в Дирекция АГСИ на ул. Михаил Минчев № 3, ет. І-ви, стая № 18. Приемни дни всеки ден от 9.00 12.00 ч. Юлиян Йорданов Младенов като собственик на поземлен имот с...

юни 01
Съобщение за изработен проект за ПУП -ПУР на на кв. 1103, ж.р. „Каменец“, гр. Хасково. Заинтересовани лица: Васка Ангелова Ангелова и Иван Василев Иванов

На основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ Ви съобщаваме, че е изработен проект за Подробен устройствен план план за улична регулация на кв. 1103, ж.р. Каменец, гр. Хасково. Проектът се намира в Дирекция АГСИ на ул. Михаил Минчев № 3, ет. І-ви, стая № 18. Приемни дни всеки ден от 9.00 12.00 ч. Васка Ангелова Ангелова и Иван Василев Иванов като съсобственици...

юни 01
Съобщение за изработен проект за ПУП -ПУР на на кв. 1103, ж.р. „Каменец“, гр. Хасково. Заинтересовано лице: собственик на ПИ №77195.746.126

На основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ Ви съобщаваме, че е изработен проект за Подробен устройствен план план за улична регулация на кв. 1103, ж.р. Каменец,гр. Хасково. Проектът се намира в Дирекция АГСИ на ул. Михаил Минчев № 3, ет. І-ви, стая № 18. Приемни дни всеки ден от 9.00 12.00 ч. Вие като собственик на поземлен имот с идентификатор 77195...

юни 01
Съобщение за изработен проект за ПУП -ПУР на кв. 1103, ж.р. „Каменец“, гр. Хасково. Заинтересовано лице: собственик на ПИ №77195.746.131

На основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ Ви съобщаваме, че е изработен проект за Подробен устройствен план план за улична регулация на кв. 1103, ж.р. Каменец,гр. Хасково. Проектът се намира в Дирекция АГСИ на ул. Михаил Минчев № 3, ет. І-ви, стая № 18. Приемни дни всеки ден от 9.00 12.00 ч. Вие като собственик на поземлен имот с идентификатор 77195...

юни 01
Съобщение за изработен проект за ПУП -ПЗ и ПП на ПИ №14550.95.41 по КК на с. Гарваново, общ. Хасково. Заинтересовани лица: Златомира Манолова Пенчева, Петрана Панева Бибова, Красен Панев Василев, Димитър Панев Василев

Община Хасково на основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ (Закона за устройство на територията) обявява на следните заинтересувани лица: - Златомира Манолова Пенчева с последен известен административен адрес: гр. Нова Загора, ул.*******№ **, като съсобственик на поземлен имот с идентификатор №14550.95.8, гр. Хасково; - Петрана Панева Бибова с последен известен административен адрес: гр. Хасково, ул.*******№ **, вх.*, ет.*, ап...

май 28
Съобщение за одобрен проект за ПУП-ПЗ и СПС на ПИ №14550.84.30, м. „Сатмал дере“,  с. Гарваново, общ. Хасково. Заинтересовани лица: Димитър Петков Петков, Митко Атанасов Иргов

Община Хасково на основание чл. 129, ал. 2 от ЗУТ (Закона за устройство на територията) обявява на следните заинтересувани лица: - Димитър Петков Петков с последен известен административен адрес: общ. Димитровград, с. Горски Извор, ул.*******№ **, като собственик на поземлени имоти с идентификатори №14550.84.89, 14550.84.90, 14550.84.91 и 14550.84.92, с. Гарваново, общ. Хасково; - Митко Атанасов Иргов с...

май 28
Съобщение за одобрен проект за ПУП-ПЗ СПС на ПИ №14550.84.32, м. „Сатмал дере“, с. Гарваново, общ. Хасково. Заинтересовано лице:  Димитър Петков Петков

Община Хасково на основание чл. 129, ал. 2 от ЗУТ (Закона за устройство на територията) обявява на следните заинтересувани лица: - Димитър Петков Петков с последен известен административен адрес: общ. Димитровград, с. Горски Извор, ул.*******№ **, като собственик на поземлени имоти с идентификатори №14550.84.89, 14550.84.90, 14550.84.91 и 14550.84.92, с. Гарваново, общ. Хасково; че със Заповед №740/07.05...

май 28
Съобщение за изработен проект за изменение на ПУП -ПР на ПИ №77195.721.338, УПИ VIII, кв. 494 по плана на гр. Хасково. Заинтересовани лица: Катя Любенова Станкова

Община Хасково на основание чл. 128, ал. 3 във връзка с чл. 136, ал.1 от ЗУТ (Закона за устройство на територията) обявява на следните заинтересувани лица: - Стефка Добрева Колева с последен известен административен адрес:гр. Стара Загора, ул.*******№ **, ет.*, ап.*, като съсобственик на поземлен имот с идентификатор №77195.721.338 и на самостоятелни обекти с идентификатори 77195.721.338.1.2...

май 28
Съобщение за изработен проект за изменение на ПУП -ПР на ПИ №77195.721.338, УПИ VIII, кв. 494 по плана на гр. Хасково. Заинтересовани лица: Малвина Хайрабед Биримерска, Спас Красмиров Узунов, Иванка Георгиева Данчева, Гергана Радкова Хаджиева

Община Хасково на основание чл. 128, ал. 3 във връзка с чл. 136, ал.1 от ЗУТ (Закона за устройство на територията) обявява на следните заинтересувани лица: - Стефка Добрева Колева с последен известен административен адрес:гр. Стара Загора, ул.*******№ **, ет.*, ап.*, като съсобственик на поземлен имот с идентификатор №77195.721.338 и на самостоятелни обекти с идентификатори 77195.721.338.1.2...