май 25
Съобщение за издадена заповед за разрешаване изработването на проект за изменение на ПУП-ПР и ПЗ на УПИ ІІ, кв.138 по плана на гр. Хасково

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, Община Хасково СЪОБЩАВА назаинтересованите граждани и юридически лица, че по вх. № 94Д-3350-2/11.11.2020г. е издадена Заповед №838/19.05.2021г. - за разрешаване изработване на проект за изменение на подробен устройствен план изменение на плана за регулация и застрояване на УПИ ІІ, кв.138 по плана на гр. Хасково. С изменение на плана за регулация УПИ ІІ...

май 21
Съобщение за одобрен проект за ПУП-ПР на ПИ №77195.730.132, кв. 813, ж.р. “Изгрев“, гр. Хасково. Заинтересовани лица: Георги Костов Христов, Васил Христов Георгиев, Василка Петрова Димитрова

Община Хасково на основание чл. 129, ал. 2 от ЗУТ (Закона за устройство на територията) обявява на следните заинтересувани лица: - Велика Костова Христова с последен известен административен адрес: гр. Хасково, ул.******№ **, като съсобственик на поземлен имот с идентификатор №77195.730.131, кв. 813, ж.р. Изгрев, гр. Хасково; - Васил Костов Христов с последен известен административен адрес: гр. Хасково, м.**** ********№ **...

май 21
Съобщение за одобрен проект за ПУП-ПР на ПИ №77195.730.132, кв. 813,  ж.р. “Изгрев“, гр. Хасково. Заинтересовани лица: Велика Костова Христова, Васил Костов Христов, Христина Костова Христова, Дана Костова Христова

Община Хасково на основание чл. 129, ал. 2 от ЗУТ (Закона за устройство на територията) обявява на следните заинтересувани лица: - Велика Костова Христова с последен известен административен адрес: гр. Хасково, ул.******№ **, като съсобственик на поземлен имот с идентификатор №77195.730.131, кв. 813, ж.р. Изгрев, гр. Хасково; - Васил Костов Христов с последен известен административен адрес: гр. Хасково, м.**** ********№ **...

май 18
Съобщение за изработен проект за изменение на ПУП -ПР и ПЗ на ПИ №77195.710.220, 77195.710.221, 77195.710.222, 77195.710.223 и 77195.710.224, кв. 610, гр. Хасково

На основание чл.128, ал.1 от ЗУТ във връзка с чл.109, ал.2, чл.110, ал.1, т.1 и чл.134, ал.2, т.2 и т.6 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) Община Хасково съобщава, че е изработен: Проект за подробен устройствен план изменение на плана за регулация и застрояване на поземлени имоти с идентификатори 77195.710.220, 77195.710...

май 18
„Външен хладилен склад към предприятие за млекопреработка“, находящ се в имот № 77195.334.39, в местност „Бюкя“ по плана на гр. Хасково , община Хасково

ОБЯВА ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка но въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп. ДВ, бр. 3/2018 г.) СЪОБЩАВА На засегнатото население, че има инвестиционно предложение за обект: Външен хладилен склад към предприятие за млекопреработка, находящ се в имот № 77195.334...

май 17
Съобщение за издадена заповед за разрешаване изработването на проект за ПУП-ПР и ПЗ на ПИ №77195.702.653 и ПИ №77195.702.652 по КК на гр. Хасково, ж.р. „Кенана“

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, Община Хасково СЪОБЩАВА назаинтересованите граждани и юридически лица, че по вх. № 94И-2147-1/18.03.2021г. е издадена Заповед №711/10.05.2021г. - за разрешаване изработване на проект за подробен устройствен план план за регулация и застрояване на ПИ №77195.702.653 и ПИ №77195.702.652 по КК на гр. Хасково, ж.р. Кенана и изменение на уличната...

май 17
Съобщение за изработен проект за изменение на ПУП -ПР и ПЗ на ПИ №77195.711.17, кв. 344а,  по плана на гр. Хасково. Заинтересовано лице: Диана Димчева Фоли

Община Хасково на основание чл. 128, ал. 3 във връзка с чл. 136, ал. 1 от ЗУТ (Закона за устройство на територията) обявява на следните заинтересувани лица: - Диана Димчева Фоли с последен известен административен адрес: гр. Хасково, ул. ****** № **, вх. *, ет. *, ап. *, като съсобственик на поземлен имот с идентификатор 77195.711.16 и самостоятелен обект с идентификатор 77195.711.16...

май 17
Съобщение за одобрен проект заvПУП-ПР, ПЗ и РУП на ПИ 77195.724.131, УПИ IV, кв. 375a, гр. Хасково. Заинтересовани лица: Златка Стоянова Боянова, Стефан Антонов Фиданов

Община Хасково на основание чл. 149, ал. 1 във връзка с чл. 150, ал. 3 от Закона за устройство на територията обявява на следните заинтересувани лица: - Златка Стоянова Боянова - с последен известен административен адрес: общ. Харманли, с. Болярски извор, като собственик на самостоятелен обект с идентификатор 77195.724.132.1.11 намиращ се в поземлен имот с идентификатор 77195.724.132; - Стефан Антонов...

май 13
Съобщение за издадена заповед за разрешаване изработването на проект за ПУП-ПЗ за УПИ V в кв.488, гр. Хасково

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, Община Хасково СЪОБЩАВА назаинтересованите граждани и юридически лица, че по вх. № 94К-3601-1/24.02.2021г. е издадена Заповед №710/10.05.2021г. - за разрешаване изработване на проект за подробен устройствен план план за застрояване за УПИ V в кв.488, гр. Хасково. С плана за застрояване да се предвиди свободно ниско застрояване, съответстващо на функционалното предназначение на имота...

май 13
Съобщение за издадена заповед за разрешаване изработването на проект заПУП-ПР и ПЗ на ПИ №77195.113.76 по КК на гр. Хасково, кв.1002, ж.р. „Кенана“

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, Община Хасково СЪОБЩАВА назаинтересованите граждани и юридически лица, че по вх. № 94Н-5123-1/22.04.2021г. е издадена Заповед №709/10.05.2021г. - за разрешаване изработване на проект за подробен устройствен план план за регулация и застрояване на ПИ №77195.113.76 по КК на гр. Хасково, кв.1002, ж.р. Кенана. С плана за регулация ПИ №77195...

Върни се в началото на страницата