авг 27
Съобщение за изработен проект за изменение на ПУП -ПР и ПЗ на УПИ I в кв. 9 по плана на гр. Хасково. Заинтересовани лица: Румяна Иванова Йорданова, Симеон Йорданов Йорданов, Мария Йорданова Йорданова, „ЕМ КОМЕРС-1“ ЕООД

Община Хасково на основание чл. 128, ал. 3 във връзка с чл. 136, ал.1 от ЗУТ (Закона за устройство на територията) обявява на следните заинтересувани лица: - Румяна Иванова Йорданова с последен известен административен адрес: гр. Пловдив, ул.*******№ ***, ет.*, ап.*, като съсобственик на сгради с идентификатори №77195.732.133.16, 77195.732.133.17, 77195.732.133.18, 77195.732.133...

авг 27
„Площадка за събиране и временно съхранение на отпадъци от излязло от употреба електрическо и електронно оборудване;Негодни за употреба батерии и акумулатори; събиране и предварително третиране на отпадъци от черни и цветни метали и др.

ОБЯВА ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка но въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп. ДВ, бр. 3/2018 г.) СЪОБЩАВА На засегнатото население, че има инвестиционно предложение за обект: Площадка за събиране и временно съхранение на отпадъци от излязло от употреба електрическо и...

авг 21
Инженеринг-проектиране,строителство и авт. надзор на Втора клетка за отпадъци в Регионален център за третиране на неопасни отпадъци в землището на с. Гарваново,общ.Хасково -имот 14450.305.521,в землището на с.Гарваново,общ.Хасково

ОБЯВА ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка но въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп. ДВ, бр. 3/2018 г.) СЪОБЩАВА На засегнатото население, че има инвестиционно предложение за обект: Инженеринг-проектиране,строителство и авт. надзор на Втора клетка за отпадъци в Регионален център за...

авг 21
Съобщение за издадена заповед за разрешаване изработването на проект за ПУП-ПР на УПИ ХХІІ в кв.878 по плана на гр..Хасково

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, Община Хасково СЪОБЩАВА назаинтересованите граждани и юридически лица, че по вх. №94З-1658-2/19.05.2020г. е издадена Заповед №1424/18.08.2020г.- за разрешаване изработване на проект за подробен устройствен план изменение на плана за регулация на УПИ ХХІІ в кв.878 по плана на гр..Хасково. С изменението на плана за регулация поземлен имот №77195.716.490...

авг 19
Съобщение за одобрен проект за ПУП-ПЗ, ПС и ПП на ПИ №14550.95.27, м. „Тетрелика“, землище с. Гарваново, общ. Хасково. Заинтересовани лица: Петрана Панева Бибова, Красен Панев Василев и Величка Манолова Запрянова

Община Хасково на основание чл. 129, ал. 2 от ЗУТ (Закона за устройство на територията) обявява на следните заинтересувани лица: - Петрана Панева Бибова с последен известен административен адрес:гр. Хасково, ул.*******№ **, вх.*, ет.*, ап.*, като съсобственик на поземлен имот с идентификатор №14550.95.9, гр. Хасково; - Красен Панев Василев с последен известен административен адрес:гр. Хасково, ж.к.*******№ **, вх...

авг 18
Съобщение за издадена заповед за разрешаване изработването на КПИИ за обект: “Изграждане на сградно отклонение от съществуващо ЕГ пред ПИ №77195.31.56 до ново електромерно табло пред ПИ №77195.186.76 по КК на гр. Хасково“

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, Община Хасково СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица, че по вх.№53 Е-102-206/07.08.2020г. е издадена Заповед №1411/14.08.2020г. - за изработване на комплексен проект за инвестиционна инициатива за обект: Изграждане на сградно отклонение от съществуващо ЕГ пред ПИ №77195.31.56 до ново електромерно табло пред ПИ №77195.186.76 за присъединяване на еднофамилна...

авг 18
Съобщение за издадена заповед за разрешаване изработването на КПИИ за обект: “Склад за селскостопанска продукция“ в ПИ №77195.305.1 по КК на гр. Хасково, с трасе по ул. „Горна Джумая“ – ПИ №77195.10.21 по КК на гр. Хасково

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, Община Хасково СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица, че по вх.№53 Е-102-207/07.08.2020г. е издадена Заповед №1410/14.08.2020г. - за изработване на комплексен проект за инвестиционна инициатива за обект: Склад за селскостопанска продукция в ПИ №77195.305.1 по КК на гр. Хасково, с трасе по ул. Горна Джумая ПИ №77195.10.21 по...

авг 18
Съобщение за издадена заповед за разрешаване изработването на проект за ПУП-ПЗ на ПИ 12382.100.6 и ПИ 12382.100.9 по КК на землище с. Въгларово

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, Община Хасково СЪОБЩАВА назаинтересованите граждани и юридически лица, че по вх. №53Р-355-1/24.07.2020г. е издадена Заповед №1386/11.08.2020г.- за разрешаване изработване на проект за подробен устройствен план план за застрояване на ПИ 12382.100.6 и ПИ 12382.100.9 по КК на землище с. Въгларово. С плана за застрояване да се предвиди свързано между...

авг 18
Съобщение за издадена заповед за разрешаване изработването на проект заПУП-ПЗ на УПИ ХІ и УПИ ХІІ, кв.882 по  плана на гр.Хасково

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, Община Хасково СЪОБЩАВА назаинтересованите граждани и юридически лица, че по вх. №94М-5526-1/22.06.2020г. е издадена Заповед №1387/11.08.2020г.- за разрешаване изработване на проект за подробен устройствен план план за застрояване на УПИ ХІ и УПИ ХІІ, кв.882 по плана на гр.Хасково. С плана за застрояване да се предвиди ниско жилищно застрояване, свързано между...

авг 18
Съобщение за издадена заповед за разрешаване изработването на КПИИ за обект: “Еднофамилна жилищна сграда на един етаж“ в поземлен имот №77195.729.200, кв. 836, ж.р. „Изгрев“ гр. Хасково

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, Община Хасково СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица, че по вх.№94Д-6203-2/09.07.2020г. е издадена Заповед №1385/11.08.2020г. - за изработване на комплексен проект за инвестиционна инициатива за обект: Еднофамилна жилищна сграда на един етаж в поземлен имот №77195.729.200, кв. 836, ж.р. Изгрев гр. Хасково. Проектът да се изработи в части: 1...