яну 30
Съобщение за одобрен проект за ПУП-ПР и ПЗ на ПИ №77195.702.638, кв. 1025, ж.р. „Кенана“, гр. Хасково. Заинтересовани лица: Петър Димитров Дялков, Иво Самуилов Илиев, Петя Светославова Георгиева, Соня Димитрова Тодорова, Генади Димитров Тодоров

Община Хасково на основание чл. 129, ал. 2 от ЗУТ (Закона за устройство на територията) обявява на следните заинтересувани лица: - Петър Димитров Дялков с последен известен административен адрес:гр. Хасково, ул. *******№ **, вх.*, ет.*, ап.*, като собственик на поземлен имот с идентификатор 77195.702.639, гр. Хасково; - Иво Самуилов Илиев с последен известен административен адрес: гр. Хасково, ул. *******№ **, като...

яну 30
Съобщение за изработен проект за изменение на ПУП-ПР УПИ II139, УПИ III140, УПИ V477 и УПИ VII485, кв. 45, с. Тракиец, общ. Хасково

На основание чл. 128, ал. 3 във връзка с чл. 136, ал.1 от ЗУТ Ви съобщаваме, че е изработен проект за изменение на подробен устройствен план план за регулация на УПИ II139, УПИ III140, УПИ V477 и УПИ VII485, кв. 45, с. Тракиец, общ. Хасково. Проектът се намира в Дирекция АГСИ на ул. Михаил Минчев № 3, ет. І-ви, стая № 18. Приемни дни всеки...

яну 30
Съобщение за изработен проект за изменение на ПУП-ПР на УПИ II139, УПИ III140, УПИ V477 и УПИ VII485, кв. 45, с. Тракиец, общ. Хасково. Заинтересовано лице: Лозю Йорданов

На основание чл. 128, ал. 3 във връзка с чл. 136, ал.1 от ЗУТ Ви съобщаваме, че е изработен проект за изменение на подробен устройствен план план за регулация на УПИ II139, УПИ III140, УПИ V477 и УПИ VII485, кв. 45, с. Тракиец, общ. Хасково. Проектът се намира в Дирекция АГСИ на ул. Михаил Минчев № 3, ет. І-ви, стая № 18. Приемни дни всеки...

яну 30
Съобщение за изработен проект за изменение на ПУП-ПР на УПИ II139, УПИ III140, УПИ V477 и УПИ VII485, кв. 45, с. Тракиец, общ. Хасково. Заинтересовано лице: Сезгин Мухарем Мюмюн

На основание чл. 128, ал. 3 във връзка с чл. 136, ал.1 от ЗУТ Ви съобщаваме, че е изработен проект за изменение на подробен устройствен план план за регулация на УПИ II139, УПИ III140, УПИ V477 и УПИ VII485, кв. 45, с. Тракиец, общ. Хасково. Проектът се намира в Дирекция АГСИ на ул. Михаил Минчев № 3, ет. І-ви, стая № 18. Приемни дни всеки...

яну 30
Съобщение за одобрен проект за ПУП-ПР и ПЗ на ПИ №77195.730.204, кв. 823, ж.р. „Изгрев“, гр. Хасково. Заинтересовани лица: Севдар Кадир Вели, Георги Ангелов Ангелов, Бояна Христова Хаджиева, Феим Мемишев Рамаданов

Община Хасково на основание чл. 129, ал. 2 от ЗУТ (Закона за устройство на територията) обявява на следните заинтересувани лица: - Севдар Кадир Вели с последен известен административен адрес:гр. Хасково, ул. *******№ **, ет.*, ап.*, като собственик на поземлен имот с идентификатор 77195.730.216, гр. Хасково; - Георги Ангелов Ангелов с последен известен административен адрес:гр. Хасково, ул. *******№ **, ет.*, ап.**...

яну 30
Съобщение за одобрен проект за изменение на ПУП-ПУР на бул. „Никола Радев“, гр. Хасково. Заинтересовани лица: Халил Кадир Рамадан, Антон Живков Тенчев, Атанас Филев Атанасов

Община Хасково на основание чл. 129, ал. 2 във връзка с чл. 136, ал. 1 от ЗУТ (Закона за устройство на територията) обявява на следните заинтересувани лица: - Халил Кадир Рамадан с последен известен административен адрес:гр. Хасково, ул. *******№ *, като собственик на поземлен имот с идентификатор 77195.515.55 и на сгради с идентификатор 77195.515.55.1 и 77195.515.55.2,гр. Хасково...

яну 30
Съобщение за одобрен проект за изменение на ПУП-ПЗ на ПИ № 77195.129.6 и 77195.129.33, м. „Дерекьой топра“, гр. Хасково. Заинтересовано лице: Фатме Адем Ягджи

Община Хасково на основание чл. 129, ал. 2 във връзка с чл. 136, ал. 1 от ЗУТ (Закона за устройство на територията) обявява на следните заинтересувани лица: - Фатме Адем Ягджи с последен известен административен адрес:гр. Хасково, ул. ******* № **, като съсобственик на поземлен имот с идентификатор 77195.129.39, гр. Хасково; че със Заповед №2080/18.11.2019г. на Кмета на Община Хасково, е одобрен...

яну 30
Съобщение за одобрен проект за ПУП-ПР, ПЗ и РУП за ПИ № 77195.704.276 и 77195.704.277, кв. 1053,  ж.р. “Кенана“,  гр. Хасково. Заинтересовани лица: Ангел Трифонов Георгиев, Минка Иванова Василева, Росен Иванов Делчев

Община Хасково на основание чл. 129, ал. 2 от ЗУТ (Закона за устройство на територията) обявява на следните заинтересувани лица: - Ангел Трифонов Георгиев с последен известен административен адрес:гр. Хасково, ул. *******№ **, ет.*, ап.*, като собственик на поземлен имот с идентификатор 77195.704.241, гр. Хасково; - Минка Иванова Василева с последен известен административен адрес:гр. Хасково, ул. *******№ **, ет.*, ап.**...

яну 30
Съобщение за изработен проект за изменение на ПУП в кв. 28 по плана на с. Тракиец. Заинтересовани лица: Димитър Тодоров Янков, Десислава Петева Димитрова

Община Хасково на основание чл. 128, ал. 3 във връзка с чл. 136, ал.1 от ЗУТ (Закона за устройство на територията) обявява на следните заинтересувани лица: - Димитър Тодоров Янков с последен известен административен адрес:гр. Силистра, ул.*******№ **, ет.*, ап.**, като съсобственик на УПИ VIII125 и УПИ XIV42, гр. Хасково; - Десислава Петева Димитрова с последен известен административен адрес:гр. Кърджали, ж.к...