май 07
Съобщение за издадено разрешение за строеж №96/02.04.2019 г. за строеж: „Едноетажна еднофамилна жилищна сграда“  находяща се в ПИ 77195.734.195 по КК на гр.Хасково ,УПИ VІ, кв.176 по КК на гр.Хасково

Община Хасково на основание чл.149, ал.1 от ЗУТ, /Закона за устройство на територията/ и при условията на чл.61 ал.3 от АПК /Административно процесуален кодекс/, обявява, чее издадено Разрешение за строеж № 96/02.04.2019 г. на ГАЛИНА НИКОЛАЕВА ИВАНОВА, за строеж: Едноетажна еднофамилна жилищна сграда находяща се в ПИ 77195.734.195 по КК на гр.Хасково ,УПИ VІ, кв.176 по...

май 07
Съобщение за одобрен проект за ПУП - ПР и ПЗ за ПИ №77195.748.233, ж.р. „ Каменец“ по КК на гр. Хасково.

На основание чл.129, ал.2 от ЗУТ Ви съобщаваме, че със Заповед № 529/19.04.2019г. на Кмета на Община Хасково е одобрен проект за подробен устройствен план план за регулация и план за застрояване на поземлен имот с идентификатор 77195.748.233, ж.р. Каменец по кадастралната карта на гр. Хасково. Заповедта и проектът се намират в Дирекция АГСИ на ул. Михаил Минчев №...

апр 19
Съобщение за издадена заповед за разрешаване изработване на проект за изменение на ПУП - ПР на УПИ ІІІ и УПИ VІІ в кв.90 по плана на с.Узунджово, община Хасково

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, Община Хасково СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица, че по вх. №53Т-337-3/08.04.2019г. е издадена Заповед №494/16.04.2019г.- за разрешаване изработване на проект за изменение на подробен устройствен план план за регулация на УПИ ІІІ и УПИ VІІ в кв.90 по плана на с.Узунджово, община Хасково. Изменението на плана за регулация...

апр 16
Съобщение за изработен проект за изменение на ПУП-ПР за УПИ II, кв. 41, с. Тракиец, общ. Хасково. Заинтересовани лица: Делчо Събев Колев и Колчо Димитров Петров

На основание чл. 128, ал. 3 във връзка с чл. 136, ал.1 от ЗУТ Висъобщаваме, че е изработен проект за изменение на подробен устройствен план план за регулация за УПИ II, кв. 41, с. Тракиец, общ. Хасково. Проектът се намира в Дирекция АГСИ на ул. Михаил Минчев № 3, ет. І-ви, стая № 18. Приемни дни всеки вторник и четвъртък от 9.00 12.00...

апр 16
Съобщение за изработен проект за изменение на ПУП-ПР за за УПИ II, кв. 41, с. Тракиец, общ. Хасково. Заинтересовано лице: Пею Столев Пеев

На основание чл. 128, ал. 3 във връзка с чл. 136, ал.1 от ЗУТ Висъобщаваме, че е изработен проект за изменение на подробен устройствен план план за регулация за УПИ II, кв. 41, с. Тракиец, общ. Хасково. Проектът се намира в Дирекция АГСИ на ул. Михаил Минчев № 3, ет. І-ви, стая № 18. Приемни дни всеки вторник и четвъртък от 9.00 12.00...

апр 16
Съобщение за изработен проект за изменение на ПУП-ПР за УПИ II, кв. 41, с. Тракиец, общ. Хасково. Заинтересовано лице: Петю Димов

На основание чл. 128, ал. 3 във връзка с чл. 136, ал.1 от ЗУТ Висъобщаваме, че е изработен проект за изменение на подробен устройствен план план за регулация за УПИ II, кв. 41, с. Тракиец, общ. Хасково. Проектът се намира в Дирекция АГСИ на ул. Михаил Минчев № 3, ет. І-ви, стая № 18. Приемни дни всеки вторник и четвъртък от 9.00 12.00...