сеп 08
Съобщение за издадена заповед за разрешаване изработване на проект за ПУП – ПР и ПЗ на ПИ №77195.704.594, кв.1045, ж.р. „Кенана“, гр. Хасково

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, Община Хасково СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица, че по вх. № 94С-203-1/10.02.2021г. е издадена Заповед №1503/31.08.2021г. - за разрешаване изработване на проект за подробен устройствен план план за регулация и застрояване на поземлен имот №77195.704.594, кв.1045, ж.р. Кенана, гр. Хасково. С плана за регулация имотът да се урегулира...

сеп 08
Съобщение за издадена заповед за разрешаване изработване на проект за изменение на ПУП – ПЗ, ПУР в м. „Дерекьой топра“, гр. Хасково и изменение на строителната граница на гр. Хасково

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, Община Хасково СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица, че по вх. № 94Х-935-2/29.12.2020г. е издадена Заповед №1493/27.08.2021г. - за разрешаване изработване на проект за изменение на подробен устройствен план план за застрояване на ПИ: 77195.127.11, 77195.127.14, 77195.127.15, 77195.127.16, 77195.127.23, 77195.127.24, 77195...

сеп 07
Съобщение за издадена заповед за разрешаване изработването на проект за изменение на ПУП-ПР на УПИ V „за поща“, кв.28 по плана на с. Стамболийски, общ. Хасково

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, Община Хасково СЪОБЩАВА назаинтересованите граждани и юридически лица, че СЛУЖЕБНО е издадена Заповед №1454/26.08.2021г. - за разрешаване изработване на служебен проект за изменение на подробен устройствен план план за регулация на УПИ V за поща, кв.28 по плана на с. Стамболийски, общ. Хасково. С проекта за изменение на ПУП - ПР, УПИ V за поща...

сеп 07
Съобщение за издадена заповед за разрешаване изработването на проект за ПУП-ПР и ПЗ на ПИ №77195.744.617, ж.р. «Каменец», гр. Хасково и изменение на ПУП – ПУР на кв. Хисаря и ПР на ПИ №77195.744.617 по КК на гр. Хасково

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, Община Хасково СЪОБЩАВА назаинтересованите граждани и юридически лица, че по вх. № 94Ф-241-2/03.06.2021г. е издадена Заповед №1461/26.08.2021г. - за разрешаване изработване на проект за подробен устройствен план план за застрояване на поземлен имот №77195.744.617, ж.р. Каменец, гр. Хасково и изменение на подробен устройствен план план за улична регулация на кв. Хисаря...

сеп 07
Съобщение за издадена заповед за разрешаване изработването на проект за ПУП-ПР и ПЗ на ПИ №77195.730.250 и ПИ №77195.730.251, ж.р. «Изгрев», гр. Хасково

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, Община Хасково СЪОБЩАВА назаинтересованите граждани и юридически лица, че по вх. № 94К-2392-2/23.07.2021г. е издадена Заповед №1460/26.08.2021г. - за разрешаване изработване на проект за подробен устройствен план план за регулация и застрояване на ПИ №77195.730.250 и ПИ №77195.730.251, ж.р. Изгрев, гр. Хасково. С плана за регулация ПИ №77195.730...

сеп 07
Съобщение за издадена заповед за разрешаване изработването на проект за ПУП-ПР и ПЗ на ПИ №77195.706.94 по КК на гр. Хасково

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, Община Хасково СЪОБЩАВА назаинтересованите граждани и юридически лица, че по вх. № 94И-4071-2/30.07.2021г. е издадена Заповед №1462/26.08.2021г. - за разрешаване изработване на проект за подробен устройствен план план за регулация и застрояване на поземлен имот №77195.706.94 по КК на гр. Хасково. С плана за регулация имотът да се урегулира като самостоятелен...

сеп 03
Съобщение за одобрен проект за изменение на ПУП-ПР и ПЗ на ПИ №77195.429.44, кв. 780, гр. Хасково. Заинтересовано лице: Милен Ангелов Методиев

Община Хасково на основание чл. 129, ал. 2 във връзка с чл. 136, ал. 1 от ЗУТ (Закона за устройство на територията) обявява на следните заинтересувани лица: - Милен Ангелов Методиев с последен известен административен адрес:гр. Хасково, ул. **** ******* № *, като собственик на поземлен имот с идентификатор 77195.709.176, гр. Хасково; че със Заповед №1233/19.07.2021г. на Кмета на Община Хасково е...

сеп 02
Съобщение за издадена заповед за разрешаване изработване на проект за изменение на ПУП – ПР и ПЗ на УПИ ХІІ, УПИ ХІІІ, УПИ ХІV, УПИ ХVІ и УПИ ХVІІ, кв.627а по плана на гр. Хасково

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, Община Хасково СЪОБЩАВА назаинтересованите граждани и юридически лица, че по вх. № 53М-614-6/12.07.2021г. е издадена Заповед №1451/26.08.2021г. - за разрешаване изработване на проект за изменение на подробен устройствен план план за регулация и застрояване на УПИ ХІІ, УПИ ХІІІ, УПИ ХІV, УПИ ХVІ и УПИ ХVІІ, кв.627а по плана на гр. Хасково. Изменението...

сеп 02
Съобщение за издадена заповед за разрешаване изработване на проект за изменение на ПУП – ПР на УПИ ХІІ-213 и УПИ ХІ-213, кв.15 по плана на с. Въгларово,  общ. Хасково

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, Община Хасково СЪОБЩАВА назаинтересованите граждани и юридически лица, че по вх. № 94И-3507-3/11.09.2020г. е издадена Заповед №1452/26.08.2021г. - за разрешаване изработване на проект за изменение на подробен устройствен план план за регулация на УПИ ХІІ-213 и УПИ ХІ-213, кв.15 по плана на с. Въгларово, общ. Хасково. С изменението на плана за регулация...

авг 31
Съобщение за издадена заповед за разрешаване изработване на проект за ПУП – ПР и ПЗ на ПИ №77195.743.577, кв.1221, ж.р. „Каменец“, гр. Хасково

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, Община Хасково СЪОБЩАВА назаинтересованите граждани и юридически лица, че по вх. № 94М-2735-2/08.07.2021г. е издадена Заповед №1440/24.08.2021г. - за разрешаване изработване на проект за подробен устройствен план план за регулация и застрояване на ПИ №77195.743.577, кв.1221, ж.р. Каменец, гр. Хасково. С плана за регулация ПИ №77195.743.577 по КК...

Върни се в началото на страницата