юни 25
Съобщение за изработен проект за изменение на ПУП -ПЗ на УПИ IV, кв. 538 по плана на гр. Хасково. Заинтересовани лица: Гроздан Бончев Грозев, Силвана Бончева Грозева-Ланге, Бончо Грозев Бонев, Марин Делчев Маринов, Божидар Мариус Танев

Община Хасково на основание чл. 128, ал. 3 във връзка с чл. 136, ал.1 от ЗУТ (Закона за устройство на територията) обявява на следните заинтересувани лица: - Милен Захариев Стефанов с последен известен административен адрес: с. Добрич, общ. Димитровград, ул.******№ *, като носители на ограничено вещно право на поземлен имот с идентификатор 77195.735.157, на самостоятелни обекти с идентификатори 77195.735.157.1...

юни 25
Съобщение за изработен проект за изменение на ПУП -ПЗ на УПИ IV, кв. 538 по плана на гр. Хасково. Заинтересовани лица: Милен Захариев Стефанов, Маргарита Пенчева Кръстева, Атанас Маринов Кръстев, Тихомир Тончев Тонев, Митко Петров Терзиев

Община Хасково на основание чл. 128, ал. 3 във връзка с чл. 136, ал.1 от ЗУТ (Закона за устройство на територията) обявява на следните заинтересувани лица: - Милен Захариев Стефанов с последен известен административен адрес: с. Добрич, общ. Димитровград, ул.******№ *, като носители на ограничено вещно право на поземлен имот с идентификатор 77195.735.157, на самостоятелни обекти с идентификатори 77195.735.157.1...

юни 23
„Изграждане на силозно стопанство за съхранение на 2185тона зърно и 530тона допълнителни суровини“.Инвестиционното предложение ще се реализира в ПИ 252 008 в землището на с.Войводово,община Хасково

ОБЯВА ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка но въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп. ДВ, бр. 3/2018 г.) СЪОБЩАВА На засегнатото население, че има инвестиционно предложение за обект: Изграждане на силозно стопанство за съхранение на 2185тона зърно и 530тона допълнителни суровини.Инвестиционното...

юни 23
Съобщение за издадена заповед за разрешаване изработването на проект за ПУП-ПР и ПЗ на ПИ №77195.704.308, кв.1056, ж.р. „Кенана“, гр. Хасково

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, Община Хасково СЪОБЩАВА назаинтересованите граждани и юридически лица, че по вх. № 94Г-360-2/30.04.2020г. е издадена Заповед №1038/19.06.2020г.- за разрешаване изработване на проект за подробен устройствен план - план за регулация и застрояване за поземлен имот №77195.704.308, кв.1056, ж.р. Кенана, гр. Хасково. С плана за регулация поземлен имот №77195.704...

юни 23
Съобщение за издадена заповед за разрешаване изработването на проект за изменение на ПУП-ПР и ПЗ на УПИ І и УПИ ІІ в кв. 344а по плана на гр. Хасково

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, Община Хасково СЪОБЩАВА назаинтересованите граждани и юридически лица, че по вх. № 94Т-1493-2/03.06.2020г. е издадена Заповед №1039/19.06.2020г.- за разрешаване изработване на проект за изменение на подробен устройствен план - план за регулация и застрояване на УПИ І и УПИ ІІ в кв. 344а по плана на гр. Хасково. Изменението на плана за регулация...

юни 23
Съобщение за издадена заповед за осигуряване на свободен достъп за извършване на реконструкция на въздушна линия 110кV „Арда“ землището на кв. „Болярово“, гр. Хасково

На основание чл. 61, ал. 1 във връзка с чл. 18а, ал.10 от АПК Ви съобщаваме, че на основание чл. 194, ал.1 от ЗУТ е издадена Заповед № 1049 / 22.06.2020г. на Кмета на Община Хасково за осигуряване на свободен достъп за извършване на реконструкция на въздушна линия 110кV Арда в участъка и от стълб №7 до стълб №18 в землището на...

юни 17
Обявление за отчуждаване

УВЕДОМЯВАМ, Собствениците на имоти с идентификатори №77195.703.151; №77195.703.152 по КК на гр.Хасково за предстоящото отчуждаване на част от имотите им засегнати от прилагане на улична регулация в частта улица-тупик Kлен, находяща се в ж.р. Кенана по действащата кадастрална карта на гр.Хасково, Община Хасково, съгласно Решение №96/15.05.2020г. на Общински съвет Хасково...

юни 08
Съобщение за изработен проект за изменение на ПУП -ПР на на УПИ IX, УПИ VII и УПИ VI, кв. 416 по плана на гр. Хасково. Заинтересовани лица: Георги Митев Саръкостов, Ирина Митева Гогова

Община Хасково на основание чл. 128, ал. 3 във връзка с чл. 136, ал. 1 от ЗУТ (Закона за устройство на територията) обявява на следните заинтересувани лица: - Георги Митев Саръкостов с последен известен административен адрес: гр. Хасково, ул.*******№ **, ет.*, ап.**, като съсобственик на сграда с идентификатор №77195.721.88.2, гр. Хасково; - Ирина Митева Гогова с последен известен административен адрес:...

юни 04
РЕШЕНИЯ от проведеното общо събрание на сдружението за управление на отпадъците - регион Хасково - за общините Хасково, Димитровград, Минерални бани

1. Регионалното сдружение за управление на отпадъците за регион Хасково дава съгласие за използване от Община Димитровград на финансови средства от отчисления по чл.64 от ЗУО за разходите извършени през 2018 год. и 2019 год. в размер на 667 281,26 лв. с ДДС за предварително третиране на постъпващите в РЦТНО Гарваново количества битови отпадъци от територията на община Димитровград, за сепариране, отделяне на рециклируемите...

юни 04
Съобщение за изработен проект за ПУП -ПР на ПИ №77195.703.401, кв. 1070, ж.р. „Кенана“ по КК на гр. Хасково. Заинтересовани лица: Петю Спасов Гешев, Мая Минчева Башова

Община Хасково на основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ (Закона за устройство на територията) обявява на следните заинтересувани лица: - Петю Спасов Гешев с последен известен административен адрес: гр. Хасково, ул.*******№ **, като собственик на поземлен имот с идентификатор №77195.703.395, гр. Хасково; - Мая Минчева Башова с последен известен административен адрес: гр. Хасково, ул.*******№ *, като собственик на поземлен имот с...