фев 28
Oфициална церемония „Първа копка“ по проект на Община Хасково „Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца чрез изграждане и ремонт на социална инфраструктура"

Уважаеми дами и господа, на 01.03.2019 година от 12 часа ще се проведе официална церемония Първа копка по проект на Община Хасково Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца чрез изграждане и ремонт на социална инфраструктура в град Хасково. Мястото се намира до ОУ Св.св. Кирил и Методий. В рамките на проекта се предвижда изграждането на необходимата инфраструктура за услуги за деца, като...

фев 28
Съобщение за изработен проект за ПУП-ПР и ПЗ за ПИ №77195.748.233, попадащ в кв.1128 и кв.1129, ж.р. „Каменец“, гр. Хасково.

На основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ Ви съобщаваме, че е изработен проект за подробен устройствен план план за регулация и план за застрояване за поземлен имот с идентификатор №77195.748.233, попадащ в кв.1128 и кв.1129, ж.р. Каменец, гр. Хасково. Проектът се намира в Дирекция АГСИ на ул. Михаил Минчев № 3, ет. І-ви, стая № 18. Приемни дни всеки вторник...

фев 28
Съобщение за одобрен проект за ПУП - ПР и ПЗ за ПИ № 77195.701.52, кв.1007,  ж.р. “Кенана“,  гр. Хасково. Заинтересовани лица: Мария Георгиева Русева, Грозю Георгиев Грозев, Грозю Георгиев Грозев, Петър Ангелов Тодоров, Елена Николова Тодорова

Община Хасково на основание чл. 129, ал. 2 от ЗУТ (Закона за устройство на територията) обявява на следните заинтересувани лица: - Мария Георгиева Русева с последен известен административен адрес:гр. Хасково, ул. *******№ **, вх.*, ет.*, ап.**, като собственик на поземлен имот с идентификатор 77195.701.52, гр. Хасково; - Грозю Георгиев Грозев с последен известен административен адрес: гр. Хасково, ул. *******№ **, ет...

фев 28
Съобщение за издадено разрешение за строеж   № 9/15.01.2019 г. за строеж: „Монтаж на общообменна вентилация към търговски обект с идентификатор 77195.714.259.1.2 по КК на гр.Хасково“

Община Хасково на основание чл.149, ал.1 от ЗУТ, /Закона за устройство на територията/ и при условията на чл.61 ал.3 от АПК /Административно процесуален кодекс/, обявява, че е издадено Разрешение за строеж № 9/15.01.2019 г. за строеж: Монтаж на общообменна вентилация към търговски обект с идентификатор 77195.714.259.1.2 по КК на гр.Хасково на АНТОНИЯ ДИМОВА ИВАНОВА, ПИ...

фев 25
Съобщение за заповед за одобрен проект за ПУП - изменение на УР за ПИ № 77195.743.551 и ПР и ПЗ за ПИ № 77195.743.551, кв. 1214, ж.р. “Каменец“, гр. Хасково. Заинтересовани лица: Петър Панчев Георгиев, Валентин Сергеев Джованов

Община Хасково на основание чл. 129, ал. 2 във връзка с чл. 136, ал. 1 от ЗУТ (Закона за устройство на територията) обявява на следните заинтересувани лица: - Снежана Антонова Похливанова с последен известен административен адрес: гр. Хасково, ул. *******№ *, като собственик на поземлен имот с идентификатор 77195.743.170 и на сграда с идентификатор 77195.743.170 намираща се в поземлен имот с идентификатор...

фев 25
Съобщение за заповед за одобрен проект за ПУП - изменение на УР за ПИ № 77195.743.551 и ПР и ПЗ за ПИ № 77195.743.551, кв. 1214, ж.р. “Каменец“, гр. Хасково. Заинтересовани лица: Снежана Антонова Похливанова, София Делчева Панева

Община Хасково на основание чл. 129, ал. 2 във връзка с чл. 136, ал. 1 от ЗУТ (Закона за устройство на територията) обявява на следните заинтересувани лица: - Снежана Антонова Похливанова с последен известен административен адрес: гр. Хасково, ул. *******№ *, като собственик на поземлен имот с идентификатор 77195.743.170 и на сграда с идентификатор 77195.743.170 намираща се в поземлен имот с идентификатор...

фев 25
Съобщение за заповед за одобрен проект за ПУП - ПЗ и ПР за ПИ № 77195.708.270, кв. 908,  ж.р. “Орфей“, гр. Хасково. Заинтересовани лица: Мария Димитрова Димитрова, Йовка Тонева Филипова

Община Хасково на основание чл. 129, ал. 2 от ЗУТ (Закона за устройство на територията) обявява на следните заинтересувани лица: - Мария Димитрова Димитрова с последен известен административен адрес:гр. Хасково, ул. *******№ ***, като съсобственик на поземлен имот с идентификатор 77195.708.289, гр. Хасково; - Йовка Тонева Филипова с последен известен административен адрес:гр. Хасково, ул. ******№ **, вх.*, ет.*, ап.**, като съсобственик...

фев 21
Съобщение за изработен проект за ПУП - ПР и ПЗ за поземлен имот с идентификатор 77195.749.417, кв.1163, ж.р. "Каменец", гр. Хасково. Заинтересувано лице: Румен Митков Манолов.

О Б Я В Л Е Н И Е На вх.№ 94 И-3246-1/15.01.2019г. Община Хасково на основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ (Закона за устройство на територията) обявява на следните заинтересовано лице: - Румен Митков Манолов с последен известен административен адрес: гр. Хасково, ул.*******№ **, като собственик на поземлен имот с идентификатор №77195.749.416, гр. Хасково; че е изработен проект...

фев 21
Съобщение за одобрен проект за ПУП - ПР и ПЗ на поземлен имот с идентификатор 77195.744.578, кв.1198, ж.р."Каменец", гр.Хасково. Заинтересувани лица; Джеврие Мюмюн Емир и Хасан Сали Емир.

О Б Я В Л Е Н И Е На вх. № 94 А-1507-4/25.09.2018г. Община Хасково на основание чл. 129, ал. 2 от ЗУТ (Закона за устройство на територията) обявява на следните заинтересовани лица: - Джеврие Мюмюн Емир с последен известен административен адрес: Кипър, като съсобственик на поземлен имот с идентификатор №77195.744.579, гр. Хасково; - Хасан Сали Емир с последен известен...

фев 21
Съобщение за одобрен проект за ПУП - ПР и ПЗ на поземлен имот с идентификатор 77195.744.578, кв.1198, ж.р."Каменец", гр.Хасково. Заинтересувани лица; Джеврие Мюмюн Емир и Хасан Сали Емир.

О Б Я В Л Е Н И Е На вх. № 94 А-1507-4/25.09.2018г. Община Хасково на основание чл. 129, ал. 2 от ЗУТ (Закона за устройство на територията) обявява на следните заинтересовани лица: - Джеврие Мюмюн Емир с последен известен административен адрес: Кипър, като съсобственик на поземлен имот с идентификатор №77195.744.579, гр. Хасково; - Хасан Сали Емир с последен известен...