яну 05
Съобщение за издадено Решение на ОС за разрешаване изработването на проект за ПУП-ПЗ за поземлен имот 68692.258.3 /образуван от ПИ 68692.258.2/ по КК на землище на с. Стамболийски

На основание чл. 124а, ал.1 от ЗУТ и 124б, ал. 1 от ЗУТ, Община Хасково СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица, че по вх. №94 М-3877-2/13.11.2020г. е издаденo Решение №252/18.12.2020г. на Общински съвет Хасково - одобрява задание и разрешава да се изработи проект за Подробен устройствен план план за застрояване и при необходимост парцеларен план за техническата инфраструктура за...

яну 05
Съобщение за издадена заповед за разрешаване изработването на проект за изменение на ПУП-ПР на на кв. „Болярово“

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, Община Хасково СЪОБЩАВА назаинтересованите граждани и юридически лица, че по вх. № 94Т-107-1/16.11.2020г. е издадена Заповед №2316/22.12.2020г.- за разрешаване изработване на проект за изменение на подробен устройствен план плана за регулация на кв. Болярово- улична регулация на улица с о.т. 38-о.т. 39-о.т. 40 и о.т.41 и урегулиране...

дек 31
2020
Обявяване на следната защитена зона, определена за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, "Остър камък"

О Б Я В А Обществени обсъждания на проект за заповед за обявяване на 1 брой защитена зона за опазване на природните местообитания на дивата флора и фауна. Министерството на околната среда и водите съобщава, че съгласно разпоредбите на чл.12, ал.1 от Закона за биологичното разнообразие, е изготвен проект за заповед за обявяване на следната защитена зона, определена за опазване на природните местообитания и...

дек 29
2020
УВЕДОМЛЕНИЕ по чл.66 от АПК

УВЕДОМЛЕНИЕ На основание чл.66 от АПК, Община Хасково уведомява всички заинтересовани страни, че открива производство по издаване на общ административен акт за Приемане на мерки за защита на бизнеса и справяне с икономическите последици, вследствие усложнената епидемиологична обстановка, чрез освобождаване заплащането на дължими местни такси и цени на услуги от страна на пострадалите икономически оператори. Основното съображение за приемането на общия административен акт е ограничаване...

дек 22
2020
Съобщение за изработен проект за ПУП-ПЗ и ПП на ПИ №77195.182.11, м. „Къс чешма“, землище гр. Хасково. Заинтересовани лица: Иван Георгиев Иванов, Златко Делчев Латев

Община Хасково на основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ (Закона за устройство на територията) обявява на следните заинтересувани лица: - Иван Георгиев Иванов с последен известен административен адрес:гр. Хасково, бул.*******№ **, вх. *, ет.*, ап.**, като съсобственик на поземлен имот с идентификатор №77195.182.12, гр. Хасково; - Златко Делчев Латев с последен известен административен адрес:гр. Хасково, ул.*******№ *, като съсобственик...

дек 22
2020
Съобщение за изработен проект за ПУП-ПП за разширение на общински път за с. Големанци

На основание чл.128, ал.1 от ЗУТ във връзка с чл.110, ал.1, т.5 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) Община Хасково съобщава, че е изработен: Проект за подробен устройствен план парцеларен план разширение на общински път с идентификатор 15429.97.163 по КК на с. Големанци в участъка до село Горно Големанци, общ. Хасково. Проектът се намира в Дирекция Архитектура, градоустройство...

дек 22
2020
Съобшение за издадена заповед за разрешаване изработването на КПИИ за обект: “Изграждане на кабелна мрежа НН за присъединяване на нов потребител в ПИ №77195.708.394 по КК на гр. Хасково“

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, Община Хасково СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица, че по вх.№53 Е-102-301/01.12.2020г. е издадена Заповед №2174/15.12.2020г. - за изработване на комплексен проект за инвестиционна инициатива за обект: Изграждане на кабелна мрежа НН за присъединяване на нов потребител в ПИ №77195.708.394 по КК на гр. Хасково, ж.р. Орфей и...

дек 15
2020
Съобщение за издадена заповед за разрешаване изработването на проект за изменение на ПУП-ПР на УПИ VІІІ, кв.16 по плана на гр. Хасково

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, Община Хасково СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица, че по вх. № 53Д-764-5/19.11.2020г. е издадена Заповед №2140/09.12.2020г. - за разрешаване изработване на проект за изменение на подробен устройствен план план за регулация УПИ VІІІ, кв.16 по плана на гр. Хасково. С изменението на плана за регулация на УПИ VІІІ, кв.16 по...

дек 15
2020
Съобщение за издадена заповед за разрешаване изработването на проект за ПУП-ПЗ на ПИ №77195.541.6, гр. Хасково

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, Община Хасково СЪОБЩАВА назаинтересованите граждани и юридически лица, че по вх. № 39-06-4/25.11.2020г. е издадена Заповед № 2139/09.12.2020г.- за разрешаване изработване на проект за подробен устройствен план -план за застрояване за поземлен имот №77195.541. 6, гр. Хасково. С плана за застрояване за ПИ №77195.541.6 по КК на гр. Хасково да...

дек 15
2020
Съобщение за издадена заповед за разрешаване изработването на проект за ПУП-ПР и ПЗ на ПИ №77195.113.136 по КК на гр. Хасково

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, Община Хасково СЪОБЩАВА назаинтересованите граждани и юридически лица, че по вх. № 94Е-2050-2/16.11.2020г. е издадена Заповед №2141/09.12.2020г.- за разрешаване изработване на проект за подробен устройствен план - план за регулация и застрояване на поземлен имот №77195.113.136 по КК на гр. Хасково. С плана за регулация имотът да се урегулира като самостоятелен...

Върни се в началото на страницата