юни 01
Съобщение за издадена заповед за разрешаване изработване на проект за ПУП – ПР И ПЗ на ПИ №77195.705.169 по КК на гр. Хасково

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, Община Хасково СЪОБЩАВА назаинтересованите граждани и юридически лица, че по вх. № 94А-6628-4/29.04.2021г. е издадена Заповед №882/27.05.2021г. - за разрешаване изработване на проект за подробен устройствен план план за регулация и застрояване за поземлен имот №77195.705.169 по КК на гр. Хасково. С плана за регулация имотът да се урегулира като самостоятелен...

юни 01
Съобщение за издадена заповед за разрешаване изработване на проект за изменение на ПУП – ПР на УПИ IХ, кв.40 по плана на гр. Хасково, кв. Болярово

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, Община Хасково СЪОБЩАВА назаинтересованите граждани и юридически лица, че по вх. № 94Ю-822-1/10.05.2021г. е издадена Заповед №881/27.05.2021г. - за разрешаване изработване на проект за изменение на подробен устройствен план план за регулация на УПИ IХ, кв.40 по плана на гр. Хасково, кв. Болярово. С изменението на плана за регулация дворищно регулационнта граница...

юни 01
Съобщение за издадена заповед за разрешаване изработване на проект за ПУП – ПР и ПЗ на ПИ №77195.704.320 по КК на гр. Хасково

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, Община Хасково СЪОБЩАВА назаинтересованите граждани и юридически лица, че по вх. № 94С-7163-3/09.10.2020г. е издадена Заповед №883/27.05.2021г. - за разрешаване изработване на проект за подробен устройствен план план за регулация и застрояване на ПИ №77195.704.320 по КК на гр. Хасково. С плана за регулация имотът да се урегулира като самостоятелен УПИ...

юни 01
Съобщение за одобрен проект за изменение на ПУП-ПЗ на ПИ №77195.208.23, м. “Увата“, гр. Хасково. Заинтересовано лице: Веселина Костадинова Николова

Община Хасково на основание чл. 129, ал. 2 във връзка чл. 136, ал. 1 от ЗУТ (Закона за устройство на територията) обявява на следните заинтересувани лица: Веселина Костадинова Николова с последен известен административен адрес: гр. Хасково, бул. ****** **** ********№ **, ет. *, ап. **, като собственик на поземлен имот с идентификатор 77195.208.11, гр. Хасково; че със Заповед №659/21.04.2021г. на Кмета на...

май 28
Съобщение за издадена заповед за разрешаване изработване на КПИИ за обект: “Изместване на КЛ 20kV и 2 бр. КЛ НН от ПИ №77195.741.134 по КК на гр. Хасково“

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, Община Хасково СЪОБЩАВА назаинтересованите граждани и юридически лица, че по вх. № 94Н-673-1/21.04.2021г. е издадена Заповед №848/20.05.2021г. - за изработване на комплексен проект за инвестиционна инициатива за обект: Изместване на КЛ 20kV и 2 бр. КЛ НН от ПИ №77195.741.134 по КК на гр. Хасково с трасе показано в схема по чл...

май 26
Съобщение за издадена заповед за разрешаване изработването на проект за изменение на ПУП-ПР на УПИ ІХ, кв.18 по плана на с. Долно Големанци, общ. Хасково

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, Община Хасково СЪОБЩАВА назаинтересованите граждани и юридически лица, че по вх. №10 Д-07-13/10.07.2020г е издадена Заповед №874/25.05.2021г. - за разрешаване изработване на СЛУЖЕБЕН проект за изменение на подробен устройствен план план за регулация на УПИ ІХ, кв.18 по плана на с. Долно Големанци, общ. Хасково. С проекта за изменение на плана за регулация...

май 25
Съобщение за издадена заповед за разрешаване изработването на проект за ПУП-ПР и ПЗ на ПИ №77195.706.517 по КК на гр. Хасково, ж.р. „Куба“

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, Община Хасково СЪОБЩАВА назаинтересованите граждани и юридически лица, че по вх. № 94С-7933-2/26.02.2021г. е издадена Заповед №840/19.05.2021г. - за разрешаване изработване на проект за подробен устройствен план план за регулация и застрояване на ПИ №77195.706.517 по КК на гр. Хасково, ж.р. Куба. С плана за регулация имотът да се урегулира, като...

май 25
Съобщение за издадена заповед за разрешаване изработване на проект за изменение на ПУП – ПУР между о.т. 40, 38, 37, 63, 44 и 43  по плана на с. Долно Войводино, общ. Хасково

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, Община Хасково СЪОБЩАВА назаинтересованите граждани и юридически лица, че СЛУЖЕБНО е издадена Заповед №839/19.05.2021г. - за разрешаване изработване на СЛУЖЕБЕН проект за изменение на подробен устройствен план план за улична регулация между о.т. 40, 38, 37, 63, 44 и 43 по плана на с. Долно Войводино, общ. Хасково. С проектът да се предвиди премахване...

май 25
Съобщение за издадена заповед за изработване на КИИП за обект: “Изграждане на РУ 20/0,4 kV с кабелни линии СрН и НН, заместващо съоръжение на ТП 98 „Змийни“ с административен адрес гр. Хасково, бул. „Г.С.Раковски“ и ул. „Княз Борис І“

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, Община Хасково СЪОБЩАВА назаинтересованите граждани и юридически лица, че по вх. № 53Е-102-112/27.04.2021г. е издадена Заповед №842/19.05.2021г. - за изработване на комплексен проект за инвестиционна инициатива за обект: Изграждане на РУ 20/0,4 kV с кабелни линии СрН и НН, заместващо съоръжение на ТП 98 Змийни с административен адрес гр. Хасково, бул. Г.С...

Върни се в началото на страницата