фев 19
Съобщение за одобрен проект заПУП-ПР и ПЗ на ПИ №77195.749.90, ж.р. „Каменец“ по КК на гр. Хасково. Заинтересовано лице: Никола Николов Манолов

На основание чл. 129, ал. 2 от ЗУТ Ви съобщаваме, че със Заповед№ 112/16.01.2020г. на Кмета на Община Хасково е одобрен проект за подробен устройствен план план за регулация и застрояване на поземлен имот с идентификатор 77195.749.90, ж.р. Каменец по кадастралната карта на гр. Хасково. Заповедта и проектът се намират в Дирекция АГСИ на ул. Михаил Минчев № 3, ет. І-ви...

фев 19
Съобщение за издадено РС №10/10.01.2020 г., за строеж: „Сградно водопроводно отклонение“ в ПИ №77195.702.216 по КК на гр.Хасково, кв.1024, ж.р.Кенана

Община Хасково на основание чл.149, ал.1 от ЗУТ, /Закона за устройство на територията/ и при условията на чл.61 ал.3 от АПК /Административно процесуален кодекс/, обявява, чее издадено Разрешение за строеж№10/10.01.2020 г. на ЛАТИН ГЕОРГИЕВ ЛАТУНОВ; ТЯНКА КОЧЕВА МИХКОВА; ВАНЯ ГЕОРГИЕВА ДИМИТРОВА, за строеж: Сградно водопроводно отклонение в ПИ 77195.702.216 по КК на гр.Хасково, кв.1024, ж.р...

фев 19
Съобщение за издадена заповед за разрешаване изработването на проект за изменение на ПУП-ПР на УПИ ІІІ, кв. 855 по плана на гр. Хасково

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, Община Хасково СЪОБЩАВА назаинтересованите граждани и юридически лица, че по вх. №53М-614-1/22.01.2020г. е издадена Заповед №373/11.02.2020г.- за разрешаване изработване на проект за изменение на подробен устройствен план - план за регулация на УПИ ІІІ, кв. 855 по плана на гр. Хасково. С изменението на плана за регулация да се определи ново предназначение на...

фев 19
Съобщение за издадена заповед за разрешаване изработването на проект за изменение на ПУП-ПЗ на ПИ №77195.742.55 по КК на гр. Хасково

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, Община Хасково СЪОБЩАВА назаинтересованите граждани и юридически лица, че по вх. №53Б-120-12/23.01.2020г. е издадена Заповед №377/11.02.2020г.- за разрешаване изработване на проект за изменение на подробен устройствен план - план за застрояване на ПИ №77195.742.55 по КК на гр. Хасково, състоящо се с допълването му с план схема за електронна съобщителна мрежа...

фев 06
Съобщение за одобряване на задание и разрешаване изработването на проект за ПУП-ПР за урегулиране на ПИ №68692.118.2, 68692.118.11, 68692.118.14 и 68692.118.15 и ПУР в ПИ №68692.118.172 в землище на с.Стамболийски

На основание чл. 124а, ал.1 от ЗУТ и 124б, ал. 1 от ЗУТ, Община Хасково СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица, че по вх. №94Х-2254-1/05.07.2019г. е издаденo Решение №45/31.01.2020г. на Общински съвет Хасково - одобрява задание и разрешава да се изработи проект за Подробен устройствен план план за регулация за урегулиране на поземлени имоти 68692.118.2, 68692.118.11...

фев 06
Съобщение за одобряване на задание и разрешаване изработването на проект за ПУП-ПЗ и при необходимост ПП за техническата инфраструктура за ПИ №77195.4.8 по КК на гр. Хасково, м. „Къс чешме“, землище на гр. Хасково

На основание чл. 124а, ал.1 от ЗУТ и 124б, ал. 1 от ЗУТ, Община Хасково СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица, че по вх. №94З-769-1/14.01.2020г. е издаденo Решение №47/31.01.2020г. на Общински съвет Хасково - одобрява задание и разрешава да се изработи проект за Подробен устройствен план план за застрояване и при необходимост парцеларен план за техническата инфраструктура за поземлен имот...

фев 06
Съобщение за одобряване на задание и разрешаване изработването на проект за ПУП по чл. 110, ал.1, т.2 от ЗУТ – за улична регулация на кв.1052 и кв.1053 по регулационния план на гр. Хасково, ж.р. „Кенана“, при условията на чл.16а от ЗУТ

На основание чл. 124а, ал.1 от ЗУТ и 124б, ал. 1 от ЗУТ, Община Хасково СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица, че по вх. №94Х-1483-1/29.11.2019г. е издаденo Решение №46/31.01.2020г. на Общински съвет Хасково - одобрява задание и разрешава да се изработи проект за Подробен устройствен план по чл.110, ал.1, т.2 от ЗУТ за улична регулация на кв...

фев 06
Съобщение за издадена заповед за разрешаване изработването на КПИИ за строеж: “Оптична кабелна мрежа Хасково 2019“

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, Община Хасково СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица, че по вх.№53 Е-18-2/24.01.2020г. е издадена Заповед №325/03.02.2019г. - за изработване на комплексен проект за инвестиционна инициатива за строеж: Оптична кабелна мрежа Хасково 2019 Проектът да се изработи в части: 1. Изменение на подробен устройствен план за допълването му с план-схема за оптични кабелни...

фев 04
ЖРЕБИЙ ОТ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕТО НА ПОЗИЦИИ ЗА ПОСТАВЯНЕ НА СТЕЛАЖИ НА пл. „Атлантически“, пл. „Общински“ и ул. „Сан Стефано“ И МАСИ НА КНИЖЕН ПАЗАР ЗА „МАРТЕНСКИ БАЗАР“ 2020г.

№ РЕГ. ИНДЕКС ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ / ЮРИДИЧЕСКО ЛИЦЕ - ПОЗИЦИЯ ЗА ПОСТАВЯНЕНА СТЕЛАЖИ - МАСА КНИЖЕН ПАЗАР 1. 94В-3559-1/27.01.2020г. ВЕСЕЛИНА В. КЮЧЮКОВА ПОЗИЦИЯ 53 2. 94В-2060-1/27.01.2020г. ВАНЯ М. МАРКОВА ПОЗИЦИЯ 31 3. 94К-2690-1/27.01.2020г. КАЛИНА П. ТОЧЕВА ПОЗИЦИЯ 63 4. 94И-61-1/27.01.2020г. ИВАНКА М.КИРЕВА ПОЗИЦИЯ 1 5. 94Р-643-1/27.01.2020г. РУМЯНА П. ХРИСТОВА ПОЗИЦИЯ 27 6. 94Р-1292-1/27...