сеп 01
„Инженеринг – проектиране , строителство и авторски надзор на „Втора клетка за отпадъци в Регионален център за третиране на неопасни отпадъци в землището на с. Гарваново, Общ Х-во“ – имот  14550.305.521 в землището на с. Гарваново, Община Хасково“

ОБЯВА ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ На основание чл. 6, ал. 10 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп. ДВ, бр. 3/2018 г.) СЪОБЩАВА На засегнатото население, че е открит обществен достъп до информация по Приложение № 2 за инвестиционно предложение Инженеринг проектиране , строителство и авторски надзор...

авг 28
Съобщение за издадено РС №236/28.07.2020 г. , за строеж: „Сградно канализационно отклонение и сградно водопроводно отклонение“ в ПИ 77195.705.436 по КК на гр.Хасково, ул.“Пловдивска“, ж.р.Куба І

Община Хасково на основание чл.149, ал.1 от ЗУТ, /Закона за устройство на територията/ и при условията на чл.61 ал.3 от АПК /Административно процесуален кодекс/, обявява, чее издадено Разрешение за строеж№236/28.07.2020 г. на КРАСИМИР ЖЕКОВ ТОДОРОВ, за строеж: Сградно канализационно отклонение и сградно водопроводно отклонение в ПИ 77195.705.436 по КК на гр.Хасково, ул.Пловдивска, ж.р.Куба І...

авг 28
Съобщение за издадена заповед за разрешаване изработването на проект за ПУП-ПР и ПЗ на ПИ №77195.730.687 по КК на гр. Хасково

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, Община Хасково СЪОБЩАВА назаинтересованите граждани и юридически лица, че по вх. № 94Х-1769-2/28.07.2020г. е издадена Заповед №1449/24.08.2020г.- за разрешаване изработване на проект за подробен устройствен план - план за регулация и застрояване за поземлен имот №77195.730.687. С плана за регулация имотът да се урегулира по имотни граници и уличната регулация от...

авг 28
Съобщение за издадена заповед за разрешаване изработването на проект за изменение на ПУП-ПР и ПЗ на УПИ XXVI /77195.518.245 и изменение на ПЗ на УПИ XXVII /77195.518.244/, кв. 10 по плана на гр. Хасково

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, Община Хасково СЪОБЩАВА назаинтересованите граждани и юридически лица, че по вх. № 94А-3152-2/23.06.2020г. е издадена Заповед №1451/24.08.2020г. за разрешаване изработване на проект за изменение на подробен устройствен план изменение на плана за регулация и застрояване на УПИ XXVI /77195.518.245/ и изменение на плана за застрояване на УПИ XXVII /77195.518.244/, кв...

авг 28
Съобщение за издадена заповед за разрешаване изработването на проект за ПУП-ПР и ПЗ на ПИ №77195.716.169 по КК на гр.Хасково

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, Община Хасково СЪОБЩАВА назаинтересованите граждани и юридически лица, че по вх. № 94Л-1219-1/04.08.2020г. е издадена Заповед №1450/24.08.2020г.- за разрешаване изработване на проект за подробен устройствен план - план за регулация и застрояване за поземлен имот №77195.716.169. С плана за регулация поземлен имот № 77195.716.169, кв.227 по плана...

авг 28
Съобщение за издадена заповед за разрешаване изработването на проект за изменение на ПУП-ПР и ПЗ на ПИ №77195.706.526, кв.1329, ж.р. „Куба“, гр. Хасково

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, Община Хасково СЪОБЩАВА назаинтересованите граждани и юридически лица, че по вх. № 94Я-07-2/27.07.2020г. е издадена Заповед №1448/24.08.2020г.- за разрешаване изработване на проект за подробен устройствен план - план за регулация и застрояване за поземлен имот №77195.706.526, кв.1329, ж.р. Куба, гр. Хасково. С плана за регулация имотът да се урегулира...

авг 28
Съобщение за издадена заповед за разрешаване изработването на КПИИ за обект: “Еднофамилна жилищна сграда" в поземлен имот №77195.701.447, кв. 1020, ж.р. „Кенана“ гр. Хасково.

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, Община Хасково СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица, че по вх.№94Б-951-1/08.06.2020г. е издадена Заповед №1446/24.08.2020г. - за изработване на комплексен проект за инвестиционна инициатива за обект: Еднофамилна жилищна сграда в поземлен имот №77195.701.447, кв. 1020, ж.р. Кенана гр. Хасково. Проектът да се изработи в части: 1.Подробен устройствен план...

авг 27
Съобщение за изработен проект за изменение на ПУП -ПР и ПЗ на УПИ I в кв. 9 по плана на гр. Хасково. Заинтересовани лица: Десислава Вълчева Стоянова, Димо Райнов Стоянов, „Милк Тим Р“ ЕООД, „Верто 08“ ЕООД, „Макс фреш ИиС“ ООД

Община Хасково на основание чл. 128, ал. 3 във връзка с чл. 136, ал.1 от ЗУТ (Закона за устройство на територията) обявява на следните заинтересувани лица: - Румяна Иванова Йорданова с последен известен административен адрес: гр. Пловдив, ул.*******№ ***, ет.*, ап.*, като съсобственик на сгради с идентификатори №77195.732.133.16, 77195.732.133.17, 77195.732.133.18, 77195.732.133...

авг 27
Съобщение за изработен проект за изменение на ПУП -ПР и ПЗ на УПИ I в кв. 9 по плана на гр. Хасково. Заинтересовани лица: Георги Иванов Терзиев, Мария Ставрева Вътева, Ирена Йорданова Манолова, Райно Вълчев Стоянов

Община Хасково на основание чл. 128, ал. 3 във връзка с чл. 136, ал.1 от ЗУТ (Закона за устройство на територията) обявява на следните заинтересувани лица: - Румяна Иванова Йорданова с последен известен административен адрес: гр. Пловдив, ул.*******№ ***, ет.*, ап.*, като съсобственик на сгради с идентификатори №77195.732.133.16, 77195.732.133.17, 77195.732.133.18, 77195.732.133...

авг 27
Съобщение за изработен проект за изменение на ПУП -ПР и ПЗ на УПИ I в кв. 9 по плана на гр. Хасково. Заинтересовани лица: Руска Кирева Делчева, Кирил Делчев Делчев, Павел Христов Султанов, Даниела Христова Султанова, Николина Кирилова Султанова

Община Хасково на основание чл. 128, ал. 3 във връзка с чл. 136, ал.1 от ЗУТ (Закона за устройство на територията) обявява на следните заинтересувани лица: - Румяна Иванова Йорданова с последен известен административен адрес: гр. Пловдив, ул.*******№ ***, ет.*, ап.*, като съсобственик на сгради с идентификатори №77195.732.133.16, 77195.732.133.17, 77195.732.133.18, 77195.732.133...