яну 02
Съобщение за одобрен проект за за изменение на КП на имот пл.№307, кв. 24, с. Книжовник, общ. Хасково. Заинтересовано лице: Елка Милчева Стайкова

Община Хасково на основание чл. 61, ал. 3 от АПК обявява на следните заинтересoвани лица: - Елка Милчева Стайкова с последен известен административен адрес: с. Царева поляна, общ. Стамболово, като собственик на УПИ VI301, кв.24, с. Книжовник; че със Заповед № 1646/06.11.2018г. на Кмета на Община Хасково е одобрен проект за изменение на кадастрален план на имот пл.№307, кв. 24, с. Книжовник...

яну 02
Съобщение за одобрен проект за ПУП-ПР и ПЗ на ПИ № 77195.746.614, кв. 1120,  ж.р. “Каменец“ ,  гр. Хасково. Заинтересовано лице: Шериф Апти Кадир

Община Хасково на основание чл. 149, ал. 1 от Закона за устройство на територията обявява на следните заинтересувани лица: - Шериф Апти Кадир - с последен известен административен адрес: гр. Хасково, ул. ******* № *, като собственик на поземлен имот с идентификатор №77195.746.434, гр. Хасково; - че със Заповед № 1693/14.11.2018г. на Кмета на Община Хасково е одобрен проект за подробен устройствен...

яну 02
Осигуряване на достъп до поземлен имот с идентификатор № 77195.703.150

О Б Я В Л Е Н И Е На основание чл.23 от ЗОС УВЕДОМЯВАМ 1.Собствениците на имоти с идентификатори №77195.703.151; 77195.703.152 по КК на гр.Хасково за предстоящото отчуждаване на част от имотите им за осигуряване на достъп до поземлен имот с идентификатор № 77195.703.150 по действащата кадастрална карта на гр.Хасково, Община Хасково, съгласно Решение №802/30...

дек 29
2018
Покана за публично обсъждане на проектобюджета на Община Хасково за 2019 г.

П О К А Н А На основание чл.84, ал.6 от Закона за публичните финанси и чл.29, ал.3 от Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Хасково, Кметът на Община Хасково кани жителите на Община Хасково, представителите на бизнеса, представителите на средствата за масово...

дек 28
2018
Съобщение за заповед за одобрен проект за ПУП - ПР и ПЗ и ПС за ПИ №77195.701.346, 77195.701.540, 77195.701.541, кв. 1023,  ж.р. “Кенана“, гр. Хасково. Заинтересовани лица: Кузман Тодоров Кузманов, Иво Димов Иванов

Община Хасково на основание чл. 129, ал. 2 от ЗУТ (Закона за устройство на територията) обявява на следните заинтересовани лица: - Кузман Тодоров Кузманов с последен известен административен адрес:гр. Хасково, ул. *******№ *, като собственик на поземлен имот с идентификатор 77195.701.348, гр. Хасково; - Иво Димов Иванов с последен известен административен адрес:гр. Хасково, ул. *******№ *, вх.*, ет.*, ап.** като съсобственик...

дек 27
2018
Съобщение за заповед за одобрен проект за ПУП - ПР за ПИ № 77195.704.406, кв. 1047,  ж.р. “Кенана“, гр. Хасково. Заинтересовано лице: Фатмегюл Салим Мехмед

Община Хасково на основание чл. 129, ал. 2 от ЗУТ (Закона за устройство на територията) обявява на следните заинтересовани лица: - Фатмегюл Салим Мехмед с последен известен административен адрес:с. Караманци, ул. *******№ *, общ. Хасково, като собственик на поземлен имот с идентификатор 77195.704.406, гр. Хасково; че със Заповед №1653/08.11.2018г. на Кмета на Община Хасково е одобрен проект за подробен устройствен план план...

дек 27
2018
Съобщение за изработен проект за ПУП-ПР и ПЗ за ПИ № 77195.718.152 и №77195.706.547, кв. 1326,  ж.р. “Куба“, гр. Хасково. Заинтересовани лица: Димитър Колев Парапанов, Красимир Димитров Парапанов

Община Хасково на основание чл. 128, ал. 3 във връзка с чл. 136, ал.1 от ЗУТ (Закона за устройство на територията) обявява на следните заинтересовани лица: - Димитър Колев Парапанов с последен известен административен адрес: гр. Хасково, ул.*******№ **, като съсобственик на поземлен имот с идентификатор №77195.706.198, гр. Хасково; - Красимир Димитров Парапанов с последен известен административен адрес: гр. Хасково, ул.*******№...

дек 27
2018
Съобщение за одобрен проект за ПУП – ПР и ПЗ ПИ № 77195.746.50, кв. 1104,  ж.р. “Каменец“,  гр. Хасково. Заинтересовано лице: Мария Красенова Чепишева

Община Хасково на основание чл. 129, ал. 2 от ЗУТ (Закона за устройство на територията) обявява на следните заинтересувани лица: - Мария Красенова Чепишева с последен известен административен адрес:гр. Хасково, бул. *******№ *, вх.*, ет.*, ап.* като собственик на поземлен имот с идентификатор 77195.704.406, гр. Хасково; че със Заповед №1654/08.11.2018г. на Кмета на Община Хасково е одобрен проект за...

дек 20
2018
Съобщение за издадена заповед за разрешаване изработване на проект за ПУП - изменение на ПР на УПИ Х в кв.66 по плана на с. Тракиец, общ. Хасково

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, Община Хасково СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица, че по вх. № 94 Н-3900-2/04.12.2018г. е издадена Заповед №1844/13.12.2018г. - за разрешаване изработването на проект за подробен устройствен план изменение на плана за регулация на УПИ Х в кв.66 по плана на с. Тракиец, общ. Хасково. С изменението на плана за регулация се...

дек 20
2018
Съобщение за издадена заповед за одобряване на задание и разрешаване изработването на проект за ПУП – ПЗ за УПИ ІІ, кв.366 по плана на гр. Хасково, ПИ 77195.725.13 по КК на гр. Хасково

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, Община Хасково СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица, че по вх.№94 Т-620-4/06.11.2018г. е издадена Заповед №1860/17.12.2018г. - за одобряване на задание и разрешаване изработването на проект за подробен устройствен план план за застрояване за УПИ ІІ, кв.366 по плана на гр. Хасково, ПИ 77195.725.13 по КК на гр. Хасково...