мар 17
2010
Обявление, ПУП газоснабдяване

На основание чл. 128, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) Община Хасково съобщава, че с Решение по точка 4 от Протокол № 5/26.01.2010 г. на Експертния съвет по устройство на територията на Община Хасково е приет проект за Подробен устройствен план – специализирана план-схема за газоснабдяване на гр. Хасково. Проектът обхваща цялата улична мрежа на гр. Хасково. Проектът се намира в...

мар 16
2010
Съобщения

  С Ъ О Б Щ Е Н И Е               На основание чл.128, ал.1 от ЗУТ, дирекция “Устройство на територията” – община Хасково, СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица, че със заповед №357/10.03.2010г. е одобрено задание и със заповед №358/10.03.2010г. е разрешено възлагане изработването на Подробен устройствен план-план за застрояване, специализирана ел. схема, транспортно-комуникационен план и парцеларен...

мар 08
2010
Съобщения

  С Ъ О Б Щ Е Н И Е              На основание чл.128, ал.1 от ЗУТ, Дирекция “Устройство на територията” – община Хасково, СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица, че със заповед№310/02.03.2010г. е одобрено задание и със заповед №311/02.03.2010г. е разрешено възлагане изработването на Подробен устройствен план – план за застрояване, специализирана план-схема за електрификация, транспортно-комуникационна схема и...

фев 25
2010
Съобщения

  С Ъ О Б Щ Е Н И Е                 На основание чл.128, ал.1 от ЗУТ, Дирекция “Устройство на територията” – община Хасково, СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица, че със заповед №277/19.02.2010г. е одобрено задание и със заповед №278/19.02.2010г. е разрешено възлагане изработването на Подробен устройствен план – специализирана план-схема за изграждане на водопровод от...

фев 22
2010
Съобщения

  С Ъ О Б Щ Е Н И Е               На основание чл.128, ал.1 от ЗУТ, Дирекция “Устройство на територията” – община Хасково, СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица, че със заповед №224/ 16.02.2010г. е одобрено задание и със заповед №225/16.02.2010г. е разрешено възлагане изработването на Подробен устройствен план – план за застрояване, специализирани план-схеми за електрозахранване, ВиК...

фев 16
2010
Съобщения

  С Ъ О Б Щ Е Н И Е               На основание чл.128, ал.1 от ЗУТ, Дирекция “Устройство на територията” – община Хасково, СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица, че със заповед №189/11.02.2010г. е одобрено задание и със заповед №190/11.02.2010г. е разрешено възлагане изработването на Подробен устройствен план – план за застрояванеи специализирана план-схема за електрификация и...

фев 15
2010
Съобщения

С Ъ О Б Щ Е Н И Е               На основание чл.128, ал.1 от ЗУТ, Дирекция “Устройство на територията” – община Хасково, СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица, че със заповед №193/11.02.2010г. е одобрено задание и със заповед №194/11.02.2010г. е разрешено възлагане изработването на Подробен устройствен план – план за застрояване за УПИ IV-140, кв.38 по...

фев 10
2010
Съобщения

  С Ъ О Б Щ Е Н И Е              На основание чл.128, ал.1 от ЗУТ, Дирекция “Устройство на територията” – община Хасково, СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица, че със заповед №141/02.02.2010г. е одобрено задание и със заповед №142/02.02.2010г. е разрешено възлагане изработването на Подробен устройствен план – план за застрояване и специализирана план-схема за електрификация за поземлен...

яну 27
2010
Съобщение относно продажба на мартеници

Дирекция “Устройство на територията” към Община Хасково уведомява заинтересованите граждани и юридически лица, че са одобрени схеми по чл. 56, ал. 2 от Закона за устройство на територията за преместваеми обекти: “Маси за продажба на мартеници” за срок от 10.02.2010г. – 08.03.2010г. Одобрените схеми са изложени на информационното табло на Община Хасково, в касовия салон и сградата на “Архитектурата”. Заявленията за издаване на...

яну 26
2010
Съобщение, ПУП поземлен имот №77195.703.186

На основание чл.128, ал.1 от ЗУТ, дирекция “Устройство на територията” – община Хасково, СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица, че със заповед №098/21.01.2010г. е одобрено задание и със заповед №099/21.01.2010г. е разрешено възлагане изработването на Подробен устройствен план - план за застрояване за поземлен имот №77195.703.186, ж.р. “Кенана”, гр. Хасково – за свободно ниско застрояване за...

Върни се в началото на страницата