юни 08
2010
Обявление, ПУП УПИ III

На основание чл. 128, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) Община Хасково съобщава че с Решение по точка 22 от Протокол №19/13.04.2010 г. на Експертния съвет по устройство на територията на Община Хасково е приет проект за Подробен устройствен план –изменеие на плана за регулация на квартали 222, 222а, 226, 231 и 779, гр. Хасково и Подробен устройствен план - план...

юни 02
2010
Съобщения

  С Ъ О Б Щ Е Н И Е              На основание чл.128, ал.1 от ЗУТ, дирекция “Устройство на територията” – община Хасково, СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица, че със заповед №806/21.05.2010г. е одобрено задание и със заповед №807/21.05.2010г. е разрешено възлагане изработването на Подробен устройствен план - план за свободно ниско жилищно застрояване за поземлен имот...

май 27
2010
Съобщения

С Ъ О Б Щ Е Н И Е            На основание чл.128, ал.1 от ЗУТ, дирекция “Устройство на територията” – община Хасково, СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица, че със заповед №792/21.05.2010г. е одобрено задание и със заповед №793/21.05.2010г. е разрешено възлагане изработването на Подробен устройствен план – план за свободно ниско застрояване за “Базова станция” в...

май 13
2010
Съобщение, ПУП поземлен имот №77195.750.157

 На основание чл.128, ал.1 от ЗУТ, дирекция “Устройство на територията” – община Хасково, СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица, че със заповед №710/03.05.2010г. е одобрено задание и със заповед №711/03.05.2010г. е разрешено възлагане изработването на Подробен устройствен план - план за свободно ниско застрояване за “хотел-ресторант”, и съответните ел. и ВиК план-схеми и парцеларен план към тях за поземлен...

апр 28
2010
Обявления по ЗУТ, Протокол №13/09.03.2010г

ОБЯВЛЕНИЕ На основание чл. 128, ал.2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) Община Хасково съобщава че с Решение по точка 23 от Протокол №13/09.03.2010г. на Експертния съвет по устройство на територията на Община Хасково е приет проект за Подробен устройствен план –план-схемаи парцеларен план за въздушна линия 110kV ГПЕЦ “Хасково” – подстанция “Д. Канев”. Разположението на мрежите и сервитутните зони са съгласно...

апр 28
2010
Съобщения

  С Ъ О Б Щ Е Н И Е              На основание чл.128, ал.1 от ЗУТ, дирекция “Устройство на територията” – община Хасково, СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица, че със заповед №667/26.04.10г. е одобрено задание и със заповед №668/26.04.2010г. е разрешено възлагане изработването на Подробен устройствен план-план за свободно ниско жилищно застрояване и специализирана план-схема за електрозахранване...

апр 19
2010
Съобщение, важно за пчеларите

От 19 до 28 април 2010г. за времето от 08.00 до 18.00ч. Земеделска кооперация “Единство” ще проведе растително-защитни мероприятия за третиране с препарат “Гранстар” в местностите “Кенана”, “Балакли”, “Топкория” и “Увата” – гр.Хасково. С оглед гарантиране сигурността на пчелните семейства, пчеларите следва да вземат необходимите мерки за недопущане летеж на пчелите в упоменатите райони за периодите на пръскане....

мар 30
2010
Обявление, служители "Синя зона"

Община Хасково търси служители за обслужване на паркингите в “Синя зона” на гр.Хасково. Необходими документи: Копие на диплома за завършено средно образование Копие на трудова книжка CV Документите се представят в стая 309 в Община Хасково до 10.04.2010г. За допълнителна информация: тел. 038/603321.  ...

мар 19
2010
Съобщения

С Ъ О Б Щ Е Н И Е               На основание чл.128, ал.1 от ЗУТ, дирекция “Устройство на територията” – община Хасково, СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица, че със заповед №371/12.03.2010г. е одобрено задание и със заповед №372/12.03.2010г. е разрешено възлагане изработването на Подробен устройствен план-план за застрояване, специализирана ел. схема и парцеларен план за...

Върни се в началото на страницата