юли 05
2010
Съобщение, ПУП поземлен имот №77195.435.9

 На основание чл.128, ал.1 от ЗУТ, дирекция “Устройство на територията” – община Хасково, СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица, че със заповед №599/13.04.2010г. е одобрено задание и със заповед №859/08.06.2010г. е разрешено изработването на служебен проект за Подробен устройствен план – план за застрояване, специализирани план-схеми за Ел. и ВиК захранване и парцеларен план за елементите на техническата инфраструктура...

юли 02
2010
Съобщения

  С Ъ О Б Щ Е Н И Е               На основание чл.128, ал.1 от ЗУТ, дирекция “Устройство на територията” – община Хасково, СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица, че със заповед №963/29.06.2010г. е одобрено задание и със заповед №964/29.06.2010г. е разрешено възлагане изработването на Подробен устройствен план за свободно  ниско жилищно застрояване в поземлен имот №77195...

юни 30
2010
Обява за конкурс, Проект BG051PO001-5.2.03-0001-C0001

Проект  BG051PO001-5.2.03-0001-C0001 Защитено жилище за младежи, напускащи специализираната институция ДДЛРГ “Проф. д-р. Асен Златаров”, гр. Хасково Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд Община Хасково на основание чл. 91 от Кодекса на труда ОБЯВЯВА КОНКУРС за заемане на длъжността “възпитател”-1бр. в Защитено жилище за младежи, напускащи специализираната институция ”Проф. д-р Асен...

юни 28
2010
Съобщения

  С Ъ О Б Щ Е Н И Е               На основание чл.128, ал.1 от ЗУТ, дирекция “Устройство на територията” – община Хасково, СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица, че със заповед №933/22.06.2010. е одобрено задание и със заповед №934/22.06.2010г. е разрешено възлагане изработването на Подробен устройствен планза ниско  застрояванеза гаражи в УПИ VI, кв.642, гр...

юни 25
2010
Съобщения

  С Ъ О Б Щ Е Н И Е               На основание чл.128, ал.1 от ЗУТ, дирекция “Устройство на територията” – община Хасково, СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица, че със заповед № е одобрено задание и със заповед №924/22.06.2010г. е разрешено възлагане изработването на Подробен устройствен планза свободно ниско  жилищно застрояванеза поземлен имот №77195.704.453, ж.р...

юни 17
2010
Обявления по ЗУТ, Протокол №13/09.03.2010г, Протокол №20/20.04.2010г.

О Б Я В Л Е Н И Е  На основание чл. 128, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) Община Хасково съобщава че с Решение по точка 4 от Протокол №13/09.03.2010г. на Експертния съвет по устройство на територията на Община Хасково е приет проект за Подробен устройствен план – план-схема и парцеларен план за оптична кабелна линия на “Мобилтел” ЕАД Хасково...

юни 08
2010
Обявление, ПУП оптична кабелна линия на “Мобилтел” ЕАД Хасково - Кърджали

На основание чл. 128, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) Община Хасково съобщава че с Решение по точка 4 от Протокол №13/09.03.2010 г. на Експертния съвет по устройство на територията на Община Хасково е приет проект за Подробен устройствен план – план-схема и парцеларен план за оптична кабелна линия на “Мобилтел” ЕАД Хасково - Кърджали. Проектът се намира в Дирекция “Устройство...

юни 08
2010
Обявление, ПУП УПИ III

На основание чл. 128, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) Община Хасково съобщава че с Решение по точка 22 от Протокол №19/13.04.2010 г. на Експертния съвет по устройство на територията на Община Хасково е приет проект за Подробен устройствен план –изменеие на плана за регулация на квартали 222, 222а, 226, 231 и 779, гр. Хасково и Подробен устройствен план - план...

юни 02
2010
Съобщения

  С Ъ О Б Щ Е Н И Е              На основание чл.128, ал.1 от ЗУТ, дирекция “Устройство на територията” – община Хасково, СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица, че със заповед №806/21.05.2010г. е одобрено задание и със заповед №807/21.05.2010г. е разрешено възлагане изработването на Подробен устройствен план - план за свободно ниско жилищно застрояване за поземлен имот...

Върни се в началото на страницата