окт 27
2010
Съобщением ПУП поземлен имот №77195.706.47

На основание чл.128, ал.1 от ЗУТ, дирекция “Устройство на територията” – община Хасково, СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица, че са издадени заповед №1479/20.10.2010 - за одобряване на задание и заповед №1480/20.10.2010 - за разрешаване изработването на Подробен устройствен план за поземлен имот №77195.706.47, м.”Куба I”, гр.Хасково. Планът за застрояване предвижда свободно ниско застрояване “за...

окт 25
2010
Обявление, ПУП жилищeн район “ИЗГРЕВ”

На основание чл.128 ал.2 от ЗУТ и във връзка с чл.128, ал.10 от ЗУТ Община Хасково съобщава, че с Решение по точка 1 от Протокол № 40/18.08.2010 г. на ЕКСПЕРТНИЯ СЪВЕТ ПО УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА на Община Хасково e приет преработен проект на подробен устройствен план - план за улична регулация на жилищeн район “ИЗГРЕВ”, гр. Хасково. Проектът е в...

окт 21
2010
Съобщение, ПУП поземлен имот №031027

На основание чл.128, ал.1 от ЗУТ, дирекция “Устройство на територията” – община Хасково, СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица, че по вх. №94К-182-2/11.10.2010 са издадени заповед №1461/19.10.2010 - за одобряване на задание и заповед №1462/19.10.2010 - за разрешаване изработването на Подробен устройствен план за поземлен имот №031027, м.”Чифлика”, с.Въгларово, общ.Хасково. Планът за застрояване предвижда...

окт 04
2010
Съобщения

  С Ъ О Б Щ Е Н И Е               На основание чл.128, ал.1 от ЗУТ, дирекция “Устройство на територията” – община Хасково, СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица, че по вх. №53Н-263-2/01.06.2010 са издадени заповед №1315/23.09.2010 - за одобряване на задание, и заповед №1316/23.09.2010 - за разрешаване изработването на Подробен устройствен план– план схема...

сеп 27
2010
Съобщения

С Ъ О Б Щ Е Н И Е           На основание чл.128, ал.1 от ЗУТ, дирекция “Устройство на територията” – община Хасково, СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица, че по вх. №94Г-1887-2/30.08.2010 са издадени заповед №1298/20.09.2010г. - за одобряване на задание и заповед №1299/20.09.2010г. - за разрешаване изработването на Подробен устройствен план – план за свободно...

сеп 23
2010
Съобщение, ПУП поземлен имот № 77195.99.16

На основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ, Община Хасково, СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица, че областният управител на Област Хасково с Разрешение № РД-07-1878/17.09.2010 г. разрешава на Община Хасково да възложи изработването на Подробен устройствен план – план за застрояване на площадка за изграждане на регионална инсталация за рециклиране и съоръжение за обезвреждане на инертни отпадъци за общините Хасково, Димитровград и...

сеп 16
2010
Съобщения

  С Ъ О Б Щ Е Н И Е            На основание чл.128, ал.1 от ЗУТ, дирекция “Устройство на територията” – община Хасково, СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица, че по вх. №94 Д-1576-1/16.08.2010г са издадени заповед №1281/13.09.2010г. - за одобряване на задание и заповед №1282/13.09.2010г. - за разрешаване изработването на Подробен устройствен план –...

авг 18
2010
Списък на одобрените и неодобрените кандидати за членове на персонала по позициията възпитател по /Списък на одобрените и неодобрените кандидати за членове на персонала по позициията възпитател по проект Защитено жилище за младежи, напускащи специализираната институция ДДЛРГ “Проф. д-р. Асен Златаров”, гр. Хасково

Проект  BG051PO001-5.2.03-0001-C0001 Защитено жилище за младежи, напускащи специализираната институция ДДЛРГ “Проф. д-р. Асен Златаров”, гр. Хасково Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд  СПИСЪК НА ОДОБРЕНИТЕ  И НЕОДОБРЕНИТЕ КАНДИДАТИ ЗА ЧЛЕНОВЕ НА ПЕРСОНАЛА ПО ПОЗИЦИИЯТА  ВЪЗПИТАТЕЛ ПО  ПРОЕКТ Защитено жилище за младежи, напускащи специализираната институция ДДЛРГ “Проф. д-р. Асен Златаров”...

Върни се в началото на страницата