фев 23
2011
Обява за свободни длъжности

в Център за обществена подкрепа, към дирекция “Здравеопазване и социални длъжности”, Община Хасково 1. Ръководител – 1 бр.2. Психолог – 1 бр.3. Логопед – 1 бр.5. Социален работник – 2 бр.6. Хигиенист – 1 бр. 1. Ръководител на Център за обществена подкрепа 1.1 Описание на длъжността: Организира дейността в центъра. Контролира и отговаря за работата на всички специалисти. Съблюдава воденето на...

фев 23
2011
Съобщения

С Ъ О Б Щ Е Н И Е             На основание чл.128, ал.1 от ЗУТ, дирекция “Устройство на територията”– община Хасково, СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица, че по вх.№25-05-5/02.12.2010г. са издадени заповед №236/17.02.2011г - за одобряване на задание и заповед №237/17.02.2011г - за разрешаване изработването на Подробен устройствен план за поземлен имот №77195.504...

фев 10
2011
Обява относно обсъждане на проектобюджета на Община Хасково за 2011г.

На основание чл.11, ал.6 от Закона за общинските бюджети и чл.17 от Наредбата за съставянето, изпълнението и отчитането на общинския бюджет, Община Хасково кани гражданите да се включат в обсъждането на проектобюджета на Община Хасково за 2011г. Обсъждането ще се проведе на 18.02.2011 г. /петък/ от 14.00 ч. в зала „Хасково”. С основните акценти на Бюджет 2011г.., заинтересованите лица могат...

фев 08
2011
Съобщение относно отваряне и оповестяване на ценови оферти

Съгласно чл.69а, ал. 3 във връзка с ал. 1 от ЗОП и Раздел V, т. 3.2 от Указанията към участниците процедура за възлагане на обществена поръчка, отварянето и оповестяването на ценовите оферти на участниците в откритата процедура с предмет “Събиране и извозване на битови отпадъци от територията на град Хасково до депото в землището на село Гарваново и почистване на територии за обществено ползване...

фев 02
2011
Съобщения

  С Ъ О Б Щ Е Н И Е               На основание чл.128, ал.1 от ЗУТ, дирекция “Устройство на територията”–община Хасково, СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица, че по вх.№94Д-2781-1/13.01.2011г. са издадени заповед №152/27.01.2011г - за одобряване на задание и заповед №153/27.01.2011г - за разрешаване изработването на Подробен устройствен план за поземлен имот №77195.705...

яну 28
2011
Обява за обществено обсъждане

от ОБЩИНА ХАСКОВОгр. Хасково, пл.Общински № 1на основание чл. 12, ал.1 от Закона за устройство на територията УВЕДОМЯВА Всички заинтересовани физически и юридически лица, че е организирана среща за обществено обсъждане на Проект за Подробен устройствен план – план за застрояване за имот № 77195.99.16, местност “Караямач”, землище град Хасково за “Регионална инсталация за рециклиране и съоръжение за обезвреждане на инертни отпадъци”...

яну 24
2011
Съобщения

С Ъ О Б Щ Е Н И Е               На основание чл.128, ал.1 от ЗУТ, дирекция “Устройство на територията”– община Хасково, СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица, че по вх.№94Н-1943-2/02.11.2010г. са издадени заповед №100/20.01.2011г-за одобряване на задание и заповед №101/20.01.2011г-за разрешаване изработването на Подробен устройствен план за поземлен имот №77195.702.33, ж.р...

яну 21
2011
Съобщение относно продажба на мартеници

ДИРЕКЦИЯ “УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА” – ОБЩИНА ХАСКОВО, УВЕДОМЯВА ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ГРАЖДАНИ И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА, ЧЕ СА ОДОБРЕНИ СХЕМИ ПО чл.56, ал.2 ОТ ЗАКОНА ЗА УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА ЗА ПРЕМЕСТВАЕМИ ОБЕКТИ: “МАСИ ЗА ПРОДАЖБА НА МАРТЕНИЦИ” за срок от 07.02.2011г. – 08.03.2011г. ОДОБРЕНИТЕ СХЕМИ СА ИЗЛОЖЕНИ НА ИНФОРМАЦИОННОТО ТАБЛО НА ОБЩИНА ХАСКОВО, В КАСОВИЯ САЛОН И СГРАДАТА НА “АРХИТЕКТУРАТА”. ЗАЯВЛЕНИЯТА ЗА ИЗДАВАНЕ...

яну 12
2011
Обявление, ПУП имот № 77195.99.16

На основание чл. 128, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) Община Хасково съобщава, че с Решение по точка 9 от Протокол №48/19.10.2010г. на Експертния съвет по устройство на територията на Община Хасково е приет проект за Подробен устройствен план – план за застрояване за имот № 77195.99.16, м. “Кара Ямач” землище гр. Хасково. За поземлен имот № 77195.99...

яну 11
2011
Съобщения

  С Ъ О Б Щ Е Н И Е              На основание чл.128, ал.1 от ЗУТ, дирекция “Устройство на територията”– община Хасково, СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица, че по вх.№94Х-70-1/11.05.2009г. са издадени заповед №1802/27.12.2010 - за одобряване на задание и заповед №1803/27.12.2010г. - за разрешаване изработването на Подробен устройствен план за поземлени имоти №77195...

Върни се в началото на страницата