авг 11
2010
Списък на допуснатите и недопуснати кандидати до интервю за позицията възпитател по проект “Защитено/Списък на допуснатите и недопуснати кандидати до интервю за позицията възпитател по проект “Защитено жилище за младежи, напускащи специализираната институция ДДЛРГ “Проф.д-р А.Златаров”, гр.Хасково

Проект  BG051PO001-5.2.03-0001-C0001 Защитено жилище за младежи, напускащи специализираната институция ДДЛРГ “Проф. д-р. Асен Златаров”, гр. Хасково Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО ИНТЕРВЮ ЗА ПОЗИЦИЯТА  ВЪЗПИТАТЕЛ ПО  ПРОЕКТ Защитено жилище за младежи, напускащи специализираната институция ДДЛРГ “Проф. д-р. Асен Златаров”, гр. Хасково...

авг 11
2010
Списък на допуснатите и недопуснати кандидати до интервю за позицията възпитател по проект “Защитено/Списък на допуснатите и недопуснати кандидати до интервю за позицията възпитател по проект “Защитено жилище за младежи, напускащи специализираната институция ДДЛРГ “Проф.д-р А.Златаров”, гр.Хасково

Проект  BG051PO001-5.2.03-0001-C0001 Защитено жилище за младежи, напускащи специализираната институция ДДЛРГ “Проф. д-р. Асен Златаров”, гр. Хасково Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО ИНТЕРВЮ ЗА ПОЗИЦИЯТА  ВЪЗПИТАТЕЛ ПО  ПРОЕКТ Защитено жилище за младежи, напускащи специализираната институция ДДЛРГ “Проф. д-р. Асен Златаров”, гр. Хасково...

авг 09
2010
Съобщения

  С Ъ О Б Щ Е Н И Е             На основание чл.128, ал.1 от ЗУТ, дирекция “Устройство на територията” – община Хасково, СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица, че по вх. №39-14-2/04.06.2010г са издадени заповед №1158/02.08.2010г. - за одобряване на задание и заповед №1159/02.08.2010г. - за разрешаване изработването на Подробен устройствен план–план за застрояване –...

авг 05
2010
Съобщения

  С Ъ О Б Щ Е Н И Е          На основание чл.128, ал.1 от ЗУТ, дирекция “Устройство на територията” – община Хасково, СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица, че по вх. №53К-174-6/20.05.2010г са издадени заповед №1138/02.08.2010г. - за одобряване на задание и заповед №1139/02.08.2010г. - за разрешаване изработването на Подробен устройствен план– план за застрояване...

юли 19
2010
Съобщение, ПУП поземлен имот №77195.435.9

На основание чл.128, ал.1 от ЗУТ, дирекция "Устройство на територията" – община Хасково, СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица, че със заповед №599/13.04.2010г. е одобрено задание и със заповед №859/08.06.2010г. е разрешено изработването на служебен проект за Подробен устройствен план– план за застрояване, специализирани план-схеми за Ел. и ВиК захранване и парцеларен план за елементите на техническата инфраструктура за...

юли 09
2010
Съобщения

  С Ъ О Б Щ Е Н И Е               На основание чл.128, ал.1 от ЗУТ, дирекция “Устройство на територията” – община Хасково, СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица, че по вх. №53К-385-2/27.05.2010г са издадени заповед №1004/01.07.2010г. - за одобряване на задание и заповед №1005/01.07.2010г. - за разрешаване изработването на Подробен устройствен план – план...

юли 05
2010
Съобщение, ПУП поземлен имот №77195.435.9

 На основание чл.128, ал.1 от ЗУТ, дирекция “Устройство на територията” – община Хасково, СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица, че със заповед №599/13.04.2010г. е одобрено задание и със заповед №859/08.06.2010г. е разрешено изработването на служебен проект за Подробен устройствен план – план за застрояване, специализирани план-схеми за Ел. и ВиК захранване и парцеларен план за елементите на техническата инфраструктура...

юли 02
2010
Съобщения

  С Ъ О Б Щ Е Н И Е               На основание чл.128, ал.1 от ЗУТ, дирекция “Устройство на територията” – община Хасково, СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица, че със заповед №963/29.06.2010г. е одобрено задание и със заповед №964/29.06.2010г. е разрешено възлагане изработването на Подробен устройствен план за свободно  ниско жилищно застрояване в поземлен имот №77195...

юни 30
2010
Обява за конкурс, Проект BG051PO001-5.2.03-0001-C0001

Проект  BG051PO001-5.2.03-0001-C0001 Защитено жилище за младежи, напускащи специализираната институция ДДЛРГ “Проф. д-р. Асен Златаров”, гр. Хасково Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд Община Хасково на основание чл. 91 от Кодекса на труда ОБЯВЯВА КОНКУРС за заемане на длъжността “възпитател”-1бр. в Защитено жилище за младежи, напускащи специализираната институция ”Проф. д-р Асен...

Върни се в началото на страницата