мар 14
2011
Обявления по ЗУТ

ОБЯВЛЕНИЕ На основание чл. 128, ал. 3 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) Община Хасково съобщава че с Решение по точка 20 от Протокол №4. на Експертния съвет по устройство на територията на Община Хасково е приет проект за Подробен устройствен план – изменение на плана за регулация на кв.123, кв.124, кв.125 и кв.605, гр. Хасково. /25.01.2011г. Променя се...

мар 10
2011
Съобщение относно поземлен имот №77195.127.38

На основание чл.128, ал.1 от ЗУТ, дирекция “Устройство на територията”– Община Хасково, съобщава на заинтересованите граждани и юридически лица, че по вх.№94Н-1212-1/14.12.2010г. са издадени заповед №284/01.03.2011г - за одобряване на задание и заповед №285/01.03.2011г - за разрешаване изработването на Подробен устройствен план за свободно ниско жилищно застрояване в поземлен имот №77195.127.38, м.”Дерекьой топра”, гр...

мар 09
2011
Обява относно турнир по хокей

На 12.03.2011г. (събота) от 10.30 часа на Комплекс “Спартак” в гр.Хасково ще се проведе Турнир по хокей на лед за деца до 10 години.Участват отборите на СК “Левски”, НСА, “Славия “, СК “Спартак“-Хасково.Вход – свободен....

мар 08
2011
Съобщение относно поземлен имот №77195.703.4

На основание чл.128, ал.1 от ЗУТ, дирекция “Устройство на територията”–община Хасково, СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица, че по вх.№94С-227-3/19.01.2011г. са издадени заповед №270/28.02.2011г - за одобряване на задание и заповед №271/28.02.2011г - за разрешаване изработването на Подробен устройствен план за свободно ниско жилищно застрояване в поземлен имот №77195.703.4, ж.р.”Кенана”, гр. Хасково. Справка...

мар 07
2011
Протокол на комисията за подбор на служители към Център за обществена подкрепа, Дирекция „Здравеопаз/Протокол на комисията за подбор на служители към Център за обществена подкрепа, Дирекция „Здравеопазване и социални дейности”, Община Хасково

П Р О Т О К О Л на комисията за подбор на служители за следните свободни длъжности: „Ръководител ЦОП”, „Психолог”, „Логопед”, „Социален работник”, „Хигиенист” към Център за обществена подкрепа, Дирекция „Здравеопазване и социални дейности”, Община Хасково               Днес 07.03.2011 г. Комисията в състав:             Председател: Венко Точевски – заместник-кмет в Община Хасково             Членове:             1.Стоянка Перчемлиева – Директор на Дирекция...

мар 07
2011
Протокол на комисията за подбор на служители към Център за обществена подкрепа, Дирекция „Здравеопаз/Протокол на комисията за подбор на служители към Център за обществена подкрепа, Дирекция „Здравеопазване и социални дейности”, Община Хасково

П Р О Т О К О Л на комисията за подбор на служители за следните свободни длъжности: „Ръководител ЦОП”, „Психолог”, „Логопед”, „Социален работник”, „Хигиенист” към Център за обществена подкрепа, Дирекция „Здравеопазване и социални дейности”, Община Хасково               Днес 07.03.2011 г. Комисията в състав:             Председател: Венко Точевски – заместник-кмет в Община Хасково             Членове:             1.Стоянка Перчемлиева – Директор на Дирекция...

фев 23
2011
Обява за свободни длъжности

в Център за обществена подкрепа, към дирекция “Здравеопазване и социални длъжности”, Община Хасково 1. Ръководител – 1 бр.2. Психолог – 1 бр.3. Логопед – 1 бр.5. Социален работник – 2 бр.6. Хигиенист – 1 бр. 1. Ръководител на Център за обществена подкрепа 1.1 Описание на длъжността: Организира дейността в центъра. Контролира и отговаря за работата на всички специалисти. Съблюдава воденето на...

фев 23
2011
Съобщения

С Ъ О Б Щ Е Н И Е             На основание чл.128, ал.1 от ЗУТ, дирекция “Устройство на територията”– община Хасково, СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица, че по вх.№25-05-5/02.12.2010г. са издадени заповед №236/17.02.2011г - за одобряване на задание и заповед №237/17.02.2011г - за разрешаване изработването на Подробен устройствен план за поземлен имот №77195.504...

фев 10
2011
Обява относно обсъждане на проектобюджета на Община Хасково за 2011г.

На основание чл.11, ал.6 от Закона за общинските бюджети и чл.17 от Наредбата за съставянето, изпълнението и отчитането на общинския бюджет, Община Хасково кани гражданите да се включат в обсъждането на проектобюджета на Община Хасково за 2011г. Обсъждането ще се проведе на 18.02.2011 г. /петък/ от 14.00 ч. в зала „Хасково”. С основните акценти на Бюджет 2011г.., заинтересованите лица могат...

Върни се в началото на страницата