яну 23
2012
Съобщения, заповеди №133/20.01.2012г., №134/20.01.2012г., №1836/28.12.2011г., №1837/28.12.2011г.

СЪОБЩЕНИЕ На основание чл.128, ал.1 от ЗУТ, дирекция “Устройство на територията”– община Хасково, СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица, че  по вх.№94Й-246-2/12.12.2011г. са издадени заповед №133/20.01.2012г - за одобряване на задание и заповед №134/20.01.2012г - за разрешаване изработването на Подробен устройствен план за поземлен имот №77195.703.177 ж.р.”Кенана”, гр. Хасково. Проектът предвижда свободно...

яну 18
2012
Изх. № 94Т-1479-2 / 18.01.2012 г.

ОБЯВЛЕНИЕ Община Хасково на основание чл. 130 от ЗУТ (Закона за устройство на територията) и при условията на чл. 61, ал.3 АПК (Административно-процесуален кодекс), обявява на следните заинтересувани лица: - Танка Ванчева Хаджиева – с последен известен административен адрес: с. Криво поле , общ. Хасково, - Гела Ванчева Хаджиева - с последен известен административен адрес: с. Криво поле , общ. Хасково, - Димитър Стойчев Трендафилов - с...

яну 16
2012
Съобщение относно собствениците и носителите на ограничени вещни права на новопостроените сгради или/Съобщение относно собствениците и носителите на ограничени вещни права на новопостроените сгради или части от тях

Община Хасково, уведомява собствениците и носителите на ограничени вещни права на новопостроените сгради или части от тях, че са длъжни съгласно чл.14, ал.1 и чл.15, ал.1 от Закона за местните данъци и такси /ЗМДТ/, да уведомят за това Общинската данъчна администрация, чрез подаване на данъчна декларация в 2-месечен срок от завършването им. Във връзка с горното, както и на основание чл.223...

яну 16
2012
Съобщение относно собствениците и носителите на ограничени вещни права на новопостроените сгради или/Съобщение относно собствениците и носителите на ограничени вещни права на новопостроените сгради или части от тях

Община Хасково, уведомява собствениците и носителите на ограничени вещни права на новопостроените сгради или части от тях, че са длъжни съгласно чл.14, ал.1 и чл.15, ал.1 от Закона за местните данъци и такси /ЗМДТ/, да уведомят за това Общинската данъчна администрация, чрез подаване на данъчна декларация в 2-месечен срок от завършването им. Във връзка с горното, както и на основание чл.223...

яну 16
2012
Съобщения

С Ъ О Б Щ Е Н И Е На основание чл.128, ал.1 от ЗУТ, дирекция “Устройство на територията”– община Хасково, СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица, че  по вх.№94С-1575-3/08.11.2011г. са издадени заповед №1804/22.12.2011г - за одобряване на задание и заповед №1805/22.12.2011г - за разрешаване изработването на Подробен устройствен план за поземлени имоти №77195.375.305...

яну 13
2012
Заповед № 78 / 13.01.2012 г.

ЗАПОВЕД № 78гр.Хасково 13.01.2012 г.Съгласно договор за наем рег. с №188 , Община Хасково е отдала за ползване под наем на Мая Георгиева Караянкова ЕГН 6808148519 недвижим имот, общинска собственост, представляващ апартамент, находяща се в ж.к.. “Орфей” №5, вх.Б, ет.8, ап.74 гр. Хасково.Видно от извлечение на сметка 411011 от 05.01.2012 год. наемът не е заплащан за...

яну 13
2012
Обява относно назначение на лесовъди

ОП “Общинско лесничейство”-Хасково търси да назначи трима лесовъди. Кандидатите следва да представят до 31.01.2012г. в ОП “Общинско лесничейство” (бул.България 77, ет.3) документ за завършено средно или висше лесотехническо образование.За допълнителна информация: тел. 038 662236....

яну 10
2012
Съобщение за отваряне на ценови оферти

Откритото заседание за отваряне на ценовите предложения за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет “Текущ ремонт и поддържане на мрежите и съораженията за улично осветление на територията на община Хасково” ще се проведе на 11.01.2012г. от 13.00ч. в Община Хасково, гр. Хасково, пл. Общински №1, ет. 2, заседателна зала.   Налян Гюджен (Председател на комисията, назначена със Заповед №...

дек 23
2011
Обявление относно проект "И аз имам семейство"

СПИСЪК НА ЛИЦАТА, ДОПУСНАТИ ДО ИНТЕРВЮ  ЗА ДЛЪЖНОСТТА “СОЦИАЛЕН РАБОТНИК” ПО ПРОЕКТ “И АЗ ИМАМ СЕМЕЙСТВО” - изтегли от тук.  СПИСЪК НА ЛИЦАТА, НЕДОПУСНАТИ ДО ИНТЕРВЮ  ЗА ДЛЪЖНОСТТА “СОЦИАЛЕН РАБОТНИК” ПО ПРОЕКТ “И АЗ ИМАМ СЕМЕЙСТВО” - изтегли от тук....

Върни се в началото на страницата