мар 19
2012
Съобщение относно поземлен имот №77195.113.16

На основание чл.128, ал.1 от ЗУТ, дирекция “Устройство на територията”– община Хасково, СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица, че  по вх.№94А-2995-1/31.01.2012г. са издадени заповед №353/09.03.2012г - за одобряване на задание и заповед №354/09.03.2012г - за разрешаване изработването на Подробен устройствен план за поземлен имот №77195.113.16, ж.р. “Кенана”, гр. Хасково. Проектът предвижда свободно ниско...

мар 12
2012
Изх. № 94М-3492-2 / 12.03.2012 г.

ОБЯВЛЕНИЕОбщина Хасково на основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ (Закона за устройство на територията) и при условията на чл. 61, ал.3 АПК (Административно-процесуален кодекс), обявява на следните заинтересувани лица: -собственици на поземлен имот № 77195.704.98 , жилищен район „ Кенана ”, кв. 1045,че със Заповед №225/09.02.2012г. е одобрен проект за Подробен устройствен план – план за регулация и план за...

мар 12
2012
Изх. № 94Т-101-1 / 12.03.2012 г.

ОБЯВЛЕНИЕОбщина Хасково на основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ (Закона за устройство на територията) и при условията на чл. 61, ал.3 АПК (Административно-процесуален кодекс), обявява на следните заинтересувани лица: - ЕТ „ Данчо Данчев ” – с последен известен административен адрес: гр. Хасково, ул. “ Ястреб ” № 15,- ЕТ „ Хриси ” - с последен известен административен адрес: гр. Хасково, ул. „...

мар 01
2012
Изх. № 94Д-2674-1 / 01.03.2012 г.

ОБЯВЛЕНИЕОбщина Хасково на основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ (Закона за устройство на територията) и при условията на чл. 61, ал.3 АПК (Административно-процесуален кодекс), обявява на следните заинтересувани лица:- Съби Христов Йосифов - с последен административен адрес: общ. Хасково, с. Войводово,- Северин Лилов Йосифов - с последен административен адрес: общ. Хасково, с. Войводово,- Христо Богданов Чакъров - с последен административен адрес: общ...

мар 01
2012
Изх. №39-06-4 / 01.03.2012 г.

ОБЯВЛЕНИЕОбщина Хасково на основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ (Закона за устройство на територията) и при условията на чл. 61, ал.3 АПК (Административно-процесуален кодекс), обявява на следните заинтересувани лица: Христо Данчев Христов – с последен административен адрес: гр. Хасково, бул. „ В. Левски ” №63 ; вх. Д ; ет. 2 ; ап. 4, че е изготвен: ПУП Подробен устройствен план – план за застрояване за поземлен...

мар 01
2012
Изх. № 94П-626-3 / 01.03.2012 г.

ОБЯВЛЕНИЕ Община Хасково на основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ (Закона за устройство на територията) и при условията на чл. 61, ал.3 АПК (Административно-процесуален кодекс), обявява на следните заинтересувани лица: - Никола Господинов Тенев –  с последен административен адрес гр. Хасково, ж.к. „ Орфей ” №14 ; вх. В ; ет.7 ; ап. 62, - Таквор Степанов Дерандорян – с последен известен административен адрес: гр...

мар 01
2012
Изх. № 94П-1563-1 / 01.03.2012 г.

О Б Я В Л Е Н И Е Община Хасково на основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ (Закона за устройство на територията) и при условията на чл. 61, ал.3 АПК (Административно-процесуален кодекс), обявява на следните заинтересувани лица: -         Даньо Златев Тодоров – с последен известен административен адрес: гр. Хасково, ул.” Младежка ” №23, -         Тодор Латев Тодоров - с последен известен административен...

мар 01
2012
Съобщение относно директор на ОП „Общински лесничейство”

Община Хасково набира кандидати за заемане на длъжността директор на ОП „Общински лесничейство”. Кандидатите следва да имат висше лесовъдско образование, с образователно-квалификационна степен "магистър", да са вписани в публичния регистър за упражняване на лесовъдска практика и да отговарят на изискванията на Закона за горите. Необходими документи: Заявление за заемане на длъжността, документи удостоверяващи: образованието, професионалната квалификация, трудовия стаж по специалността и документ удостоверяващ вписването на лицето...

фев 29
2012
Изх. № А-2211-2 / 29.02.2012 г.

ОБЯВЛЕНИЕ Община Хасково на основание чл.54, ал.1 от Закона за кадастъра и имотния регистър и при условията на чл.61, ал.3 от АПК (Административнопроцесуалния кодекс), обявява на следните заинтересувани лица: - Васил Георгиев Василев – с последен административен адрес: гр. София ; ж.к. „ Хаджи Димитър ”№140 ; вх. Б ; ап. 39, че на основание §4 , ал. 1, т.2 от ПЗР на ЗКИР...

фев 27
2012
Изх. № 94Е-915-3 / 27.02.2012 г.

ОБЯВЛЕНИЕОбщина Хасково на основание чл. 130 от ЗУТ (Закона за устройство на територията) и при условията на чл. 61, ал.3 АПК (Административно-процесуален кодекс), обявява на следните заинтересувани лица:- Златка Тодорова Милева - с последен известен административен адрес: гр. Хасково ; ул. ” Оборище ” № 66 ; вх. А ; ап. 74 ,- Милю Тодоров Милев - с последен известен административен адрес: гр. Хасково ; ул. ” Оборище ”...

Върни се в началото на страницата