апр 24
2012
Изх.№53Х-01-4/24.04.2012 г.

ОБЯВЛЕНИЕОбщина Хасково на основание чл. 130 от ЗУТ (Закона за устройство на територията) и при условията на чл. 61, ал.3 АПК (Административно-процесуален кодекс), обявява на следните заинтересувани лица:- „ Златна Тракия ” – с последен известен административен адрес: гр. Хасково, ул. „Алеко Константинов” № 10 ; вх. Б ; ет. 1 ; ап. 2,че със Заповед № 572/10.05.2011г. е одобрен проект за Подробен устройствен план...

апр 23
2012
Съобщения, заповеди №532/11.04.2012г., №530/11.04.2012г., №551/18.04.2012г.

На основание чл.128, ал.1 от ЗУТ, дирекция “Устройство на територията”– община Хасково, СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица, че  по вх.№94M-1024-2/01.02.2012г. са издадени заповед №532/11.04.2012г - за одобряване на задание и заповед №533/11.04.2012г - за разрешаване изработването на Подробен устройствен план за поземлен имот №77195.704.456, ж.р. “Кенана”, гр. Хасково. Проектът предвижда свободно ниско...

апр 21
2012
УТ-2/21.04.2012г.

ОБЯВЛЕНИЕОбщина Хасково на основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ (Закона за устройство на територията) и при условията на чл. 61, ал.3 АПК (Административно-процесуален кодекс), обявява на следните заинтересовани лица:- Маргарита Христова Иванова - с последен административен адрес гр. Хасково, ул. „Стара планина” № 38 ; вх. Б ; ап. 39,че е изготвен: ПУП - Подробен устройствен план – изменение на плана за регулация на кв...

апр 11
2012
Изх.№94С-50-3/11.04.2012г.

ОБЯВЛЕНИЕОбщина Хасково на основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ (Закона за устройство на територията) и при условията на чл. 61, ал.3 АПК (Административно-процесуален кодекс), обявява на следните заинтересувани лица: - Радко Атанасов Радев – с последен административен адрес гр. Хасково, бул. „ Г. С. Раковски ” №30 ; вх. Д ; ет.3 ; ап. 7,- Георги Канев Георгиев – с последен известен административен адрес: гр...

мар 28
2012
Изх.№ 5313-128-1 / 28.03.2012 г.

ОБЯВЛЕНИЕОбщина Хасково на основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ (Закона за устройство на територията) и при условията на чл. 61, ал.3 АПК (Административно-процесуален кодекс), обявява на следните заинтересувани лица: „ Камел –Х-Мартин Емилов ” – с последен административен адрес: гр. Хасково, ж.к. „ Орфей ” №22 ; вх. Е ; ап.89 , че е изготвен: ПУП Подробен устройствен план – изменение на плана за регулация...

мар 21
2012
Изх. № 94Г-2026-1 / 21.03.2012 г.

ОБЯВЛЕНИЕОбщина Хасково на основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ (Закона за устройство на територията) и при условията на чл. 61, ал.3 АПК (Административно-процесуален кодекс), обявява на следните заинтересувани лица: - Митю Василев – с последен административен адрес: общ. Хасково, с Николово,- Райчо Костадинов Каракехайов - с последен административен адрес: общ. Хасково, с Николово, че е изготвен: ПУП - Подробен устройствен план – изменение...

мар 20
2012
ИЗХ.№94-00-7/20.03.2012

О Б Я В Л Е Н И Е     Община Хасково на основание чл.128, ал.2 от ЗУТ (Закона за устройство на територията) съобщава на заинтересованите лица, че с решение по т.22 от протокол №6/21.02.2012г. на Експертния съвет по устройство на територията на Община Хасково е приет проект за Подробен устройствен план – изменение на плана за регулация и застрояване на...

мар 20
2012
Изх. № 94И-573-2 / 20.03.2012 г.

ОБЯВЛЕНИЕОбщина Хасково на основание чл. 130 от ЗУТ (Закона за устройство на територията) и при условията на чл. 61, ал.3 АПК (Административно-процесуален кодекс), обявява на следните заинтересувани лица -Йорданка Стайкова Павлова – с последен известен административен адрес: гр. Хасково, ул. „ Брегалница ” № 10 ,-Димитър Добрев Ганев - с последен известен административен адрес: гр. Хасково, кв. Болярово: ул. „ Болярска ” № 9 ,че...

мар 20
2012
Изх.№ 94-00-7 / 20.03.2012 г.

ОБЯВЛЕНИЕ Община Хасково на основание чл.128, ал.2 от ЗУТ (Закона за устройство на територията) съобщава на заинтересованите лица, че с решение по т.14 от протокол №4 от 31.01.2012г. на Експертния съвет по устройство на територията на Община Хасково е приет проект за Подробен устройствен план – изменение на плана за улична регулация на УПИ I, кв. 61 и кв. 67а, гр...

Върни се в началото на страницата