сеп 21
2012
Покана за участие в кръгла маса

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В КРЪГЛА МАСА По проект BG161PO001/1.4-07/2010/025 „Интегриран план за градско възстановяване и развитие на гр. Хасково”   Уважаеми дами и господа, Имаме удоволствието да Ви поканим на кръгла маса във връзка с изготвянето на Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Хасково. Кръглата маса ще се проведе на 24 септември 2012 г. (понеделник) от 16:00 часа в конферентната зала на...

сеп 20
2012
Обява за среща за обществено обсъждане

Възложителят:"Ай Си Джи Би" АД, със седалище бул. "Панчо Владигеров" № 66, Люлин 2, район "Люлин", град София 1336, Република България На основание чл. 97, ал. 3 във връзка с чл. 81, ал. 1, т. 2 от Закона за опазване на околната среда УВЕДОМЯВА всички заинтересувани физически и юридически лица, че е организирана среща за обществено обсъждане на доклад за оценка на въздействието върху околната среда...

сеп 17
2012
Към преписка с Вх.№94-Г-861-5/03.04.2012 г.

О Б Я В Л Е Н И Е     Община Хасково на основание чл. 130 от ЗУТ (Закона за устройство на територията) и при условията на чл. 61, ал.3 АПК (Административно-процесуален кодекс), обявява на следните заинтересувани лица:    - Динко Вълчев Господинов – с последен известен административен адрес: гр. Хасково, ул. „Русе” №19, - Славка Белева Кирякова – с последен известен административен адрес:...

сеп 14
2012
Kонкурс за детска рисунка

  На 17 септември 2012 г. (понеделник) от 10.00 ч. в СОУ “Св. Паисий Хилендарски” ще бъде даден стартът на конкурса за детска рисунка на тема „Как искам Европейският съюз да промени моя град”. Инициативата се провежда под егидата на министъра по управление на средствата от Европейския съюз Томислав Дончев. Неин организатор е Централният информационен и координационен офис в Администрацията на Министерския съвет и...

сеп 10
2012
Съобщения / 10.09.2012 г.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е   На основание чл. 128, ал.1 от ЗУТ, дирекция “Устройство на територията”– община Хасково, СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица, че  по вх.№94Р-42-2/06.08.2012г. са издадени заповеди №1269/05.09.2012г - за одобряване на задание и  №1270/05.09.2012г - за разрешаване изработването на Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване...

авг 29
2012
Набиране на кандидати за служба в доброволния резерв на Българската армия

Офисът на Областен Военен Отдел към Община Хасково набира кандидати за служба в доброволния резерв на Българската армия. Одобрените кандидати ще получават възнаграждение, но трябва да бъдат на разположение за повикване  - за  учения, за обучителни курсове, за задгранични мисии и др. Възнаграждението е еднократно в годината – една брутна заплата, съгласно длъжността и званието. Условия и ред за провеждане на конкурсите: 1. Конкурсите се провеждат...

авг 29
2012
Обявление / Изх.№94-00-23/28.08.2012г.

Община Хасково на основание чл. 149 от ЗУТ, /Закона за устройство на територията/ и при условията на чл. 61 ал. 3 от АПК /Административно процесуален кодекс/, обявява че е издадено разрешение за  строеж  №215/08.08.12 г. за  строеж „БЛАГОУСТРОЯВАНЕ НА МЕЖДУБЛОКОВИ ПРОСТРАНСВА МЕЖДУ УЛИЦИ „ТУТРАКАН”, „БУЛАИР”, „ОДРИН” И ЮЖНО ОТ УЛ.”ИВ.АСЕН”, гр.Хасково. Разрешението за строеж и инвестиционните проекти се намират в ст...

Върни се в началото на страницата