юни 26
2012
Изх.№94М-3558-3/14.06.2012г.

О Б Я В Л Е Н И Е      Община Хасково на основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ (Закона за устройство на територията) и при условията на чл. 61, ал.3 АПК (Административно-процесуален кодекс), обявява на следните заинтересувани лица:    - Христина Николова Бабулева – с последен известен административен адрес: гр. Хасково, местност “Кенана” (Парк на победата) №15, че е одобрен Подробен устройствен...

юни 25
2012
Съобщение относно поземлен имот №77195.743.472

На основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ, дирекция “Устройство на територията”, Oбщина Хасково, СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица, че  по вх.№94Ю-25-1/22.05.2012 г. са издадени заповеди №871/18.06.2012г - за одобряване на задание и  №872/18.06.2012г - за разрешаване изработването на Подробен устройствен план за поземлен имот №77195.743.472, ж.р. “Каменец”, гр. Хасково. Проектът включва част план...

юни 22
2012
Обява за обществено обсъждане

ОБЯВА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ от Община Хасковогр.Хасково, пл.”Общински”№1на основание чл.121, ал.1 от Закона за устройство на териториятаУВЕДОМЯВАВсички заинтересовани физически и юридически лица, че е организирана среща за обществено обсъждане на проект за Подробен устройствен план – Специализирана ВиК план схема и Парцеларен план за “Селищна ВиК инфраструктура м. “Каменец”, м. “Кенана”, ж. р. “Изгрев” и ж. р. “Орфей”, гр. Хасково”.Срещата ще...

юни 18
2012
Съобщения относно поземлени имоти №77195.745.8, №77195.746.405, №77195.746.397

На основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ, дирекция “Устройство на територията”, Община Хасково, СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица, че са издадени заповед №839/14.06.2012г - за одобряване на задание и Разрешение №17/14.06.2012г - за разрешаване изработването на Комплексен проект за водоснабдяване на съществуващата напоителна система на парк “Ямача” от каптаж Седемте чучура, находящ се в поземлен имот №77195.745.8...

юни 15
2012
Обявление с изх.№94Д-3174-2/15.06.2012 г.

Община Хасково на основание чл. 149 от ЗУТ, /Закона за устройство на територията/ и при условията на чл. 61 ал. 3 от АПК /Административно процесуален кодекс/, обявява, че е издадено разрешение за  строеж  №147/08.06.2012 г. на ДОРА ИЛИЕВА ТОМАНОВА, за  строеж „Преустройство на стоматологичен кабинет в обект за търговска дейност /магазин за промишлени стоки/", разположен в ПИ 77195.724.13 по КК на гр...

юни 11
2012
Съобщения, заповеди №782/05.06.2012г., №783/305.06.2012г.,№786/05.06.2012г.,№787/05.06.2012г.

СЪОБЩЕНИЕ На основание чл.128, ал.1 от ЗУТ, дирекция “Устройство на територията”– община Хасково, СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица, че  по вх.№94А-1264-5/22.11.2011г. са издадени заповед №782/05.06.2012г - за одобряване на задание и заповед №783/305.06.2012г - за разрешаване изработването на Подробен устройствен план за поземлен имот №77195.704.419, ж.р. “Кенана”, гр. Хасково. Проектът предвижда изработване...

юни 07
2012
Изх.№94С-2506-2/07.06.2012г.

ОБЯВЛЕНИЕ      Община Хасково на основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ (Закона за устройство на територията) и при условията на чл. 61, ал.3 АПК (Административно-процесуален кодекс), обявява на следните заинтересувани лица:  - Самет Сабри Байрям –  с последен административен адрес- гр. Хасково, ж.к. „Бадема” №7, вх. А, ет.4, ап. 21, че е изготвен Подробен устройствен план - изменение на плана за...

юни 06
2012
Съобщения, заповеди №752/30.05.2012г., №756/30.05.2012г., №754/30.05.2012г.

СЪОБЩЕНИЕ  На основание чл.128, ал.1 от ЗУТ, дирекция “Устройство на територията”– община Хасково, СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица, че по вх.№94С-3421-2/10.05.2012г. са издадени заповед №752/30.05.2012г - за одобряване на задание и заповед №753/30.05.2012г - за разрешаване изработването на Подробен устройствен план за поземлен имот №77195.748.245, ж.р. “Каменец”, гр. Хасково. Проектът предвижда изработване...

Върни се в началото на страницата