юли 12
2012
Изх.№94М-1384-2/14.03.2012г.

ОБЯВЛЕНИЕ   Община Хасково на основание чл. 130 от ЗУТ (Закона за устройство на територията) и при условията на чл. 61, ал.3 АПК (Административно-процесуален кодекс), обявява на следните заинтересувани лица:    - Тодор Митков Стоянов – с последен известен административен адрес:гр. Хасково, ул. „Бяло море” №2; ет. 1, - Латка Петрова Стоянова - с последен известен административен адрес: гр. Хасково, ул. „Бяло море” №2; ет...

юли 12
2012
Изх.№94В-802-1/25.01.2012г.

Община Хасково на основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ (Закона за устройство на територията) и при условията на чл. 61, ал.3 АПК (Административно-процесуален кодекс), обявява на следните заинтересувани лица:    - Боян Христов Тодоров – с последен административен адрес: гр. Хасково, ул. „Песнопой” №2,    че е изготвен проект за Подробен устройствен план – изменение на плана за регулация на УПИ V (...

юли 09
2012
Изх.№УТ-57/02.07.2012 г.

ОБЯВЛЕНИЕ Община Хасково на основание чл. 128, ал. 2 от ЗУТ (Закона за устройство на територията) съобщава на заинтересованите лица, че с решение по т.18 от протокол №13/19.04.2012г. на Експертния съвет по устройство на територията на Община Хасково е приет проект за Подробен устройствен план – изменение на плана за регулация на чат от ж.к. „Бадема”, северно от ул. „22-ри септември”, гр...

юли 09
2012
Изх.№УТ-56/02.07.2012 г.

ОБЯВЛЕНИЕ   Община Хасково на основание чл. 128, ал. 2 от ЗУТ (Закона за устройство на територията) съобщава на заинтересованите лица, че с решение по т.28 от протокол №14/08.05.2012г. на Експертния съвет по устройство на територията на Община Хасково е приет проект за Подробен устройствен план – изменение на плана за регулация на кв. 204, кв. 205, кв. 206,  ул. „Щерю Вапцаров”, гр...

юли 09
2012
Изх.№94M-2211-5/27.06.2012г.

ОБЯВЛЕНИЕ   Община Хасково на основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ (Закона за устройство на територията) и при условията на чл. 61, ал. 3 АПК (Административно-процесуален кодекс), обявява на следните заинтересувани лица:    - Юсуф Лютви Шабан – с последен известен административен адрес: гр. Хасково; ж.к. ”Бадема” №22; вх. А; ет. 8; ап. 43, че е изготвен Подробен устройствен план -  план за регулация...

юни 26
2012
Изх.№94Г-861-5/20.06.2012г.

О Б Я В Л Е Н И Е     Община Хасково на основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ (Закона за устройство на територията) и при условията на чл. 61, ал.3 АПК (Административно-процесуален кодекс), обявява на следните заинтересувани лица:    - Динко Вълчев Господинов – с последен известен административен адрес: гр. Хасково, ул. „Русе” №19, - Славка Белева Кирякова – с последен известен...

юни 26
2012
Изх.№УТ-27/14.06.2012г.

О Б Я В Л Е Н И Е        Община Хасково на основание чл. 128, ал. 2 от ЗУТ (Закона за устройство на територията) съобщава на заинтересованите лица, че с решение по т.6 от протокол №11/03.04.2012г. на Експертния съвет по устройство на територията на Община Хасково е приет проект за Подробен устройствен план – изменение на плана за регулация на...

юни 26
2012
Изх.№УТ-8/14.06.2012г.

О Б Я В Л Е Н И Е        Община Хасково на основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ (Закона за устройство на територията) и при условията на чл. 61, ал.3 АПК (Административно-процесуален кодекс), обявява на следните заинтересувани лица:    - н-ци на на Щилян Георгиев Кабаков – с неизвестен административен адрес,  че е изготвен Подробен устройствен план – план за...

юни 26
2012
Изх.№УТ-19/14.06.2012г.

О Б Я В Л Е Н И Е        Община Хасково на основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ (Закона за устройство на територията) и при условията на чл. 61, ал.3 АПК (Административно-процесуален кодекс), обявява на следните заинтересувани лица:    - Красимир Юриев Станков – с последен известен административен адрес: с. Долно Войводино, Община Хасково , - Красимир Митков Янев – с последен...

юни 26
2012
Изх.№94Г-2026-1/14.06.2012г.

О Б Я В Л Е Н И Е      Община Хасково на основание чл. 130 от ЗУТ (Закона за устройство на територията) и при условията на чл. 61, ал.3 АПК (Административно-процесуален кодекс), обявява на следните заинтересувани лица:   - Митю Василев –  с последен административен адрес: общ. Хасково, с Николово,   че със Заповед №647/15.05.2012 на Кмета на Община Хасково е...

Върни се в началото на страницата