окт 08
2012
Съобщения / 08.10.2012 г.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е   На основание чл.128, ал.1 от ЗУТ, дирекция “Устройство на територията”– община Хасково, СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица, че  по вх.№53Е-102-82/27.08.2012г. са издадени заповеди №1530/28.09.2012г - за одобряване на задание и  Разрешение №26/28.09.2012г - за разрешаване изработването на Комплексен проект за инвестиционна инициатива за строеж “Изграждане...

окт 04
2012
Към преписка с Вх.№94-С-3230-1/14.08.2012 г.

О Б Я В Л Е Н И Е   Община Хасково на основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ (Закона за устройство на територията) и при условията на чл. 61, ал.3 АПК (Административно-процесуален кодекс), обявява на следните заинтересувани лица:    - Айххан Симави Махрей – с неизвестен административен адрес, че е изготвен Подробен устройствен план – план за регулация и план за застрояване за...

окт 02
2012
Към преписка с Вх.№94-Х-458-1/01.08.2012 г.

О Б Я В Л Е Н И Е   Община Хасково на основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ (Закона за устройство на територията) и при условията на чл. 61, ал. 3 АПК (Административно-процесуален кодекс), обявява на следните заинтересувани лица:  - Стефка Тилкова Халачева – с последен известен административен адрес: гр. Хасково, ул. „Видин” №5-9, ет. 3, ап. 28 , - Мария Чанкова Кехайова – с...

окт 01
2012
Важно за собствениците на имоти в "Кенана"

Във връзка с прилагане на действащия план за улична регулация и предстоящо проектиране и изграждане на техническа инфраструктура – улици, водопроводи, канализация и ел.проводи, Община Хасково уведомява всички собственици  на  имоти  в  жилищен район “Кенана“, гр.Хасково да предоставят копия от документите си за собственост в стая № 18, етаж 1, ул. „Михаил Минчев“ № 3, сградата на дирекция „Устройство на територията“ (Архитектурата)....

сеп 26
2012
Към преписка с Вх.№94-С-3112-3/29.06.2012 г.

О Б Я В Л Е Н И Е   Община Хасково на основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ (Закона за устройство на територията) и при условията на чл. 61, ал.3 АПК (Административно-процесуален кодекс), обявява на следните заинтересувани лица:    - Мюмюн Фаиков Мюмюнов – с последен административен адрес: общ. Хасково, с. Г. Големанци,    че е изготвен проект за Подробен устройствен план...

сеп 26
2012
Към преписка с Вх.№53-Т-288-5/09.03.2012 г.

О Б Я В Л Е Н И Е      Община Хасково на основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ (Закона за устройство на територията) и при условията на чл. 61, ал.3 АПК (Административно-процесуален кодекс), обявява на следните заинтересувани лица:  - Недялка Тодорова Георгиева –  с последен административен адрес: гр. Хасково, ж.к. „Орфей” №32, - Стефка Колева Кирева - с последен административен адрес:...

сеп 24
2012
Към преписка с Вх.№УТ-8/27.04.2012 г.

О Б Я В Л Е Н И Е   Община Хасково на основание чл. 130 от ЗУТ (Закона за устройство на територията) и при условията на чл. 61, ал.3 АПК (Административно-процесуален кодекс), обявява на следните заинтересувани лица:    - Али Юмер Местан – с последен известен административен адрес: гр. Хасково, ул. „Панагюрище” №24, - Ремзи Мехмед Аптула - с последен известен административен адрес: гр...

сеп 24
2012
Към преписка с Вх.№94-Ю-25-2/11.07.2012 г.

О Б Я В Л Е Н И Е   Община Хасково на основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ (Закона за устройство на територията) и при условията на чл. 61, ал. 3 АПК (Административно-процесуален кодекс), обявява на следните заинтересувани лица:    - Танка Томова Върбанова – с последен известен административен адрес: гр. Хасково, ж.к. „Янчо Кожухаров” №8, кв. Болярово,  - Атанас Тодоров Пашов...

Върни се в началото на страницата